Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


Görev tanımları
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Belediyenin    hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutmak ve devamlı şekilde güncelleştirmek,
2.    Belediyenin    hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların korunması ile birlikte çağdaş, modern kent anlayışının gerektirdiği işlevlerle donatılmasında yardımcı olmak,
3.    Yine söz konusu alanların sorunlarını tespit ederek çözüm modelleri üretmek,
4.    Belediye mülkü taşınmazlarda gerektiğinde 5393, 2981, 3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
5.    Gerektiğinde    2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırma iş ve işlemlerini hazırlayarak başkanlığa sunmak,
6.    775 sayılı gecekondu yasası ve uygulama yönetmeliğinin belirlediği hükümler içerisinde mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla mülkiyet sorunlarını giderici alınması gereken tedbirleri alınarak uygulamasını yapmak,
7.    Belediye hudutları dâhilinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüklerinin uhdesindeki taşınmazların gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının, gerek 2942 sayılı yasanın ve gerekse 4706 sayılı yasanın öngördüğü şekli ile Belediyemize devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
8.    Bölgemizde bulunan kamu tesislerine 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması sonucu getirilen hisselerin-hissedarların talebi doğrultusunda bağışlarının yapılması hususunda Başkanlık Makamının oluru ve Encümen Kararını müteakip Tapu Sicil Müdürlüğünden işlemleri sonuçlandırmak,
9.    Devir,    satış ve tahsislerle ilgili konularda işlemlerin Tapu Sicil Müdürlüğünden takibini yapmak.
10.    Bölgesinde imar uygulamaları; parselasyon, ifraz, tevhid, yola terk, ihdas yapmak veya yaptırmak, tescilini sağlamak,
11.    Bölgesinde hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak,
12.    Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konularında kendi yetkisi çerçevesinde çalışmalar yapmak,
13.    Kendi yetki ve sorumluluğunu verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak,
14.    Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek,
15.    İhaleler: Belediye mülkiyetinde bulunan belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi Emlak ve İstimlak kanalıyla belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütmek. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için 2886 Sayılı Yasa ve Belediye Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda şartname hazırlamak Belediye Başkanlığına sunmak. 2889/15-28 maddeleri gereği muhammen bedel tayini Başkanlık Takdir Komisyonunca yapmak. Muhammen bedel tayin edilmiş şartnamesi hazırlanmış dosya 2886 Sayılı Yasa dahilinde ihaleye çıkarılır ve ihale Belediye Encümenince yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir adeti Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlıkla müstecir arasında mukavele yapılması için Başkanlığa göndermek.Mukavele tanziminden soma Müdürlüğe iade edilir.Özellik arz eden toplu kiralamalarda Başkanlığa durum intikal ettirilerek görüş almak.
16.    Kamulaştırma: Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650 Sayılı Kanun ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak bunun için önce yatırım müdürlüklerinden ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve imar planında yol, park ve yeşil alanda kalan parsellerin listesi istenir. Ayrıca vatandaşların direk müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları halinde komisyonumuzca bu parseli incelemeye almak ve uygun görülmesi halinde pazarlıkla satın alınarak işlemi sonuçlandırmak, yada gerekli görülen hallerde resen kamulaştırma yapmak.Bu işlemleri kamulaştırma ilgili maddeleri doğrultusunda yapmak.
17.    Tapu verme: Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 Sayılı Yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarım tespit ettirerek hak sahiplerine Satışını yapmaktır.
18.    Kira takibi ve kira artışı işleri: İhalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup, kiraya bağlanan Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülür. Her ay sonunda yapılan kira tahsilatını gösterir cetveller Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılır. Hazırlanan cetveller üzerinde her ay muntazam kiraların tahsil edilmesi sağlanır.Kirasını ödemeyenler için icra takibi yapılmak üzere dosya Hukuk İşleri Müdürlüğüne havale edilir.Kira artış işlemleri mukavelede belirtildiği şekilde uygulanır. Belediye hudutları içerisinde bulunan Belediye mülkü özel taşınmazlar için ayrıca bir sicil dosyada muhafaza edilir. Gayrimenkule vaki işlemler hakkında yapılan işlemler ayrı bir dosyada tutulur. Mıntıkalarında bulunan kiralık yerlerin kira kontratosu ve şartnamesi hükümlerine uygun faaliyette bulunmaları Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce izlenir. Ruhsat açınca denetlenerek mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler yapan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Belediye mülkünün kiraya verilmesi dışında Belediye hizmetlerinde kullanılması veya başka bir sebeple tahliyesi uygun görüldüğü takdirde bu husus Belediye Başkanlığına arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi için Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü ile Başkanlığa gönderilir.
19.    Fuzuli işgal ve ecrimisil işleri: Belediye Başkanının direktif ve genelgeleri doğrultusunda Belediye emlak ile arsalarının gelişi güzel işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit ettiği takdirde işgalin kaldırılması için 775 ve 5393 Sayılı Yasa uyarınca yasal işlem ifa edilir. Gerekli hallerde 3194 Sayılı Yasanın tatbiki Başkanlığınca mahalli Kaymakamlıklardan talep olunur. Sonuç alınmadığı takdirde yapılan işlemler gerekçeleri ile birlikte izah edilmek suretiyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müdahalenin meni ve gerekiyorsa yıkım hususunda dava açılması için işgal zaptı krokisi (metrajlı) işgal süresi taklibi ecrimisil tutarı ve arz ile yapının harcı esas kıymeti ile beraber dosyayı Zabıta Müdürlüğüne intikal ettirerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜNÜN
GÖREV TANIMI

1.    Belediyenin    hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutmak ve devamlı şekilde güncelleştirmek,
2.    Belediyenin    hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların korunması ile birlikte çağdaş, modern kent anlayışının gerektirdiği işlevlerle donatılmasında yardımcı olmak,
3.    Yine söz konusu alanların sorunlarım tespit ederek çözüm modelleri üretmek,
4.    Belediye mülkü taşınmazlarda gerektiğinde 5393, 2981, 3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
5.    Gerektiğinde    2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırma iş ve işlemlerini hazırlayarak başkanlığa sunmak,
6.    775 sayılı gecekondu yasası ve uygulama yönetmeliğinin belirlediği hükümler içerisinde mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla mülkiyet sorunlarını giderici alınması gereken tedbirleri alınarak uygulamasını yapmak,
7.    Belediye    hudutları dâhilinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüklerinin uhdesindeki taşınmazların gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının, gerek 2942 sayılı yasanın ve gerekse 4706 sayılı yasanın öngördüğü şekli ile Belediyemize devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
8.    Bölgemizde bulunan kamu tesislerine 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması sonucu getirilen hisselerin hissedarlarımı! talebi doğrultusunda bağışlarının yapılması hususunda Başkanlık Makamının oluru ve Encümen Kararını müteakip Tapu Sicil Müdürlüğünden işlemleri sonuçlandırmak,
9.    Devir,    satış ve tahsislerle ilgili konularda işlemlerin Tapu Sicil Müdürlüğünden takibini yapmak,
10.    Bölgesinde imar uygulamaları; parselasyon, ifraz, tevhid, yola terk, ihdas yapmak veya yaptırmak, tescilini sağlamak,
11.    Bölgesinde hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak,
12.    Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konularında kendi yetkisi çerçevesinde çalışmalar yapmak,
13.    Kendi yetki ve sorumluluğunu verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak,
14.    Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek,
15.    İhaleler: Belediye mülkiyetinde bulunan belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi Emlak ve İstimlak kanalıyla belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütür. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için 2886 Sayılı Yasa ve Belediye Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda şartname hazırlanarak Belediye Başkanlığına sunulur. 2889/15-28 maddeleri gereği muhammen bedel tayini Başkanlık Takdir Komisyonunca yapılır. Muhammen bedel tayin edilmiş şartnamesi hazırlanmış dosya 2886 Sayılı Yasa dahilinde ihaleye çıkarılır ve ihale Belediye Encümenince yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir adeti Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlıkla müstecir arasında mukavele yapılması için Başkanlığa gönderilir.Mukavele tanziminden soma Müdürlüğe iade edilir.Özellik arz eden toplu kiralamalarda Başkanlığa durum intikal ettirilerek görüş alınır,
16.    Kamulaştırma: Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650 Sayılı Kanun ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak bunun için önce yatırım Müdürlüklerinden ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve imar planında yol, park ve yeşil alanda kalan parsellerin listesi istenir. Ayrıca vatandaşların direk müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları halinde komisyonumuzca bu parsel incelemeye alınır ve uygun görülmesi halinde pazarlıkla satın alınarak işlem sonuçlandırılır, yada gerekli görülen hallerde resen kamulaştırma yapılır.Bu işlemler kamulaştırma ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır,
17.    Tapu verme: Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 Sayılı Yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarım tespit ettirerek hak sahiplerine Satışını yapmaktır,
18.    Kira takibi ve kira artışı işleri: İhalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup, kiraya bağlanan Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülür. Her ay sonunda yapılan kira tahsilatını gösterir cetveller Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılır. Hazırlanan cetveller üzerinde her ay muntazam kiraların tahsil edilmesi sağlanır.Kirasını ödemeyenler için icra takibi yapılmak üzere dosya Hukuk İşleri Müdürlüğüne havale edilir.Kira artış işlemleri mukavelede belirtildiği şekilde uygulanır. Belediye hudutları içerisinde bulunan Belediye mülkü özel taşınmazlar için ayrıca bir sicil dosyada muhafaza edilir. Gayrimenkule vaki işlemler hakkında yapılan işlemler ayrı bir dosyada tutulur. Mıntıkalarında bulunan kiralık yerlerin kira kontratosu ve şartnamesi hükümlerine uygun faaliyette bulunmaları Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce izlenir. Ruhsat açınca denetlenerek mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler yapan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Belediye mülkünün kiraya verilmesi dışında Belediye hizmetlerinde kullanılması veya başka bir sebeple tahliyesi uygun görüldüğü takdirde bu husus Belediye Başkanlığına arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi için Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü ile Başkanlığa gönderilir,
19.    Fuzuli işgal ve ecrimisil işleri: Belediye Başkamın direktif ve genelgeleri doğrultusunda Belediye emlak ile arsalarının gelişi güzel işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit ettiği takdirde işgalin kaldırılması için 775 ve 5393 Sayılı Yasa uyarınca yasal işlem ifa edilir. Gerekli hallerde 3194 Sayılı Yasanın tatbiki Başkanlığınca mahalli Kaymakamlıklardan talep olunur. Sonuç alınmadığı takdirde yapılan işlemler gerekçeleri ile birlikte izah edilmek suretiyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müdahalenin meni ve gerekiyorsa yıkım hususunda dava açılması için işgal zaptı krokisi (metrajlı) işgal süresi taklibi ecrimisil tutarı ve arz ile yapının harcı esas kıymeti ile beraber dosyayı Zabıta Müdürlüğüne intikal ettirerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Müdür ya da Bölüm Şefleri tarafından tevdii edilen işleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapar veya bu işleri memurları vasıtasıyla yapar. Görevlerini plan ve program dahilinde ve zamanında neticelendirir,
2.    Müdürlük dahilindeki tüm personelin özlük, izin, sağlık ve sicil işlemlerinin düzenli bir biçimde idame ettirilmesini sağlar,
3.    Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi ile Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarını yürütür,
4.    Müdürlük demirbaşındaki zimmetli eşyaları koruyarak, bunların her yılbaşı dökümünü ve sayımını yapar.Taşınır kayıt görevlerini yürütür,
5.    İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemlerin kaydıyla ilgili görevliler tarafından tutulun kayıtları Mali Hizmetler birimine bildirmek,
6.    Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder,
7.    Yazışmaları    belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, yasaya, mahkeme kararlarına, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak.
8.    Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
9.    İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
10.    Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre konulur. Belediye Birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da Başkan adına görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür,
11.    Amirlerince    verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak,
12.    Tüm belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını tesis eder, bu görevleri memurları vasıtasıyla ile sağlar ve denetler.
13.    Görev tanımında hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapılır.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ BİRİM PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Birimin    kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,
2.    Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
3.    Evraka     ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve şevke hazır duruma getirmek,
4.    Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
5.    Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılara göre kayda alınarak bilgisayar üzerinde takibi yapılır. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür,
6.    Müdürlük Kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar,
7.    Düzenli arşiv oluşturulmasını sağlar,
8.    Amirlerince    verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak,
9.    Görev tanımında hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapılır.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerini düzenlemek,
2.    Alanya Belediyesinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin işgali halinde bunlar üzerindeki yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri almak,
3.    Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Takdir komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonu” teşkilini Başkanlık Onayı ile sağlamak,
4.    Birim     personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden  inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
5.    Evrak    dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak,
6.    Tamamlanmış    olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtmak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,
7.        İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,
8.      Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,
9.    Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,
10.    Gizliliği    olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,
11.    Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
12.    Birimi ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
13.    Birim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan hizmet gerçekleştirme ve kalite planlarının birim personeli tarafından uygulanmasını sağlamak,
14.    Birim kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetlerin planlamalara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
15.    Alanya Belediyesi Kalite Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan Prosedür, Talimat ve Rehberleri uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak,
16.    Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,
17.    Birim faaliyetleri ile oluşturulan kalite yönetim sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan çalışmaları üste önermek,
18.    Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurmak,
19.    Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek, üste raporlamak ve planlı toplantılara katılmak.
20.    Görev tanımında hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapılır.
 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK BİRİM PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    2886/4734 Sayılı ihale yasalarına göre; Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin ecrimisil işlemleri ve tahliyesi teklifinde bulunur. Belediye adına kayıtlı taşınmazlar ile ihtiyaç duyduğu taşınmazları ihale yöntemiyle kiralama veya alım/satım işlemlerini yapmak,
2.    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, Envanterinin tutulması işlerinin yürütülmesini sağlamak,
3.    Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,
4.    Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Ücret Tarifesi teklifi hazırlamak, teklifte bulunmak,
5.    Basın ilan kurumu vasıtası ve Belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakalı ilan etme ve ilan kaldırma tutanak işlemlerini yapmak,
6.    Görev tanımında hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapılır.
 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
HARİTA BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Birim     personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden  inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
2.    Evrak    dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak,
3.    Tamamlanmış    olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtmak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,
4.      İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,
5.     Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,
6.    Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,
7.    Gizliliği    olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,
8.    Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
9.    Birimi ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
10.    Birim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan hizmet gerçekleştirme ve kalite planlarının birim personeli tarafından uygulanmasını sağlamak,
11.    Birim kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetlerin planlamalara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
12.    Alanya Belediyesi Kalite Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan Prosedür, Talimat ve Rehberleri uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak,
13.    Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,
14.    Birim faaliyetleri ile oluşturulan kalite yönetim sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan çalışmaları üste önermek,
15.    Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurmak,
16.    Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek, üste raporlamak ve planlı toplantılara katılmak.
17.    Görev tanımında hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapılır.
 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
HARİTA BİRİM TEKNİK PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Belediyenin özel mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri değerlendirmek, korumak ve işgali halinde gerekli önlemleri almak,
2.    2886/4734 Sayılı ihale yasalarına göre; Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin ecrimisil işlemleri ve tahliyesi teklifinde bulunur,
3.    Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin 4706/4916 ve 3194 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak,
4.    Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,
5.    3194/15-16-17 maddeleri uyarınca donatı alanlarındaki ve ihdası gerektiren yerlerin yoldan ihdas, tevhit, yola terk ve ifraz işlemleri, yoldan ihdasen Belediye adına tescil edilerek satışı yapılan yerlerin Tapu Sicil Müdürlüklerinde takrir verme işlerini yapmak,
6.    3194/11 maddesi kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeşil saha, v.b.umumi hizmetlere ayrılmış ve Mali Hazine adına kayıtlı yerlerin Belediyenin adına bedelsiz terklerinin veya devirlerin sağlanması,
7.    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol yasasına göre Belediyenin ihtiyaç duyduğu Maliye Hazine kayıtlı taşınmazların tahsis işlemlerin yürütülmesi,
8.    Maliye Hazinesi adına olan parsellerin devrini almak ( bedelli /bedelsiz),
9.    Mülkiyeti Belediyemize ait olup, yasa ve yönetmelikler gereği, belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Belediyemizin izini olmadığı halde işgal edilen Belediyemize ait taşınmazlar üzerindeki fuzuli işgalleri ve sürelerini tespit ederek fuzuli işgal tutanaklarını tutmak,
10.    Görev tanımında hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapılır.
 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
OTOPARK BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, trafiği engelleyecek, tıkayacak düzeye gelen park yoğunluğunu azaltmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nu 15. madde P bendinde belirtildiği gibi ve ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52. madde 3. bendi, 55, 56, 57 maddelerinde belirtildiği şekil ve verilen yetkilere uygun olarak Komisyon kararında belirtilen cadde ve sokakların bir kısmında otopark uygulaması yapılarak işgaliye harcının toplanması işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır,
2.     Açık, kapalı, yol üstü otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletmek,
3.     Yeni yapılacak olan otoparkların nereye yapılacağının belirlenmesi ve öncelikli olarak yer altı ve katlı otoparklar için çalışma yapmak ve önerilerde bulunmak,
4.    Şehir içinde kısa süreli parklaşmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklaşmayı ana arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışma yapmak,
5.    Gelişi güzel araç parkından doğan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışma yapmak,
6.    İşletilen otoparklarda, otopark ücreti ödeme hususunda görevlilere zorluk çıkaran sürücülere ait araçları öncelikle "El Terminali" adı verilen elektronik cihazla veya fotoğraf makinesi ile fotoğraflamak, aracın otoparkta ne kadar süre kaldığını bu cihazla tespit etmek ve bu hususları tutanakla kayıt altına almak, ilgiliye park ücretini ödemesi için ilgili tutanak ve belgelerle birlikte ihtarname göndermek, sonuç alınmazsa ilgili araç sahipleri adına yasal işlem başlatmak,
7.    Otoparklarda görevli personelin sevk ve idaresini yapmak.
8.    Amirlerine Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer Mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
9.    Görev tanımında hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapılır.

duyurular
Etkinlikler