Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


Görev tanımları
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Belediye sınırları içerisinde kültürel ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla araştırma ve planlama yapmak, bu çalışmalar sırasında eğitim kurumları, meslek odaları, STK’lar, kamu kurumları gibi konusunda uzman kurum ve kişilerin bilimsel anlamda desteğini almak,
2.    Belediye sınırları içinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği yeni mekânların oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak,
3.    Belediye hizmet alanı içerisinde kültür, sanat ve estetik bilincin geliştirilmesi için konferans, sergi, panel, sempozyum gibi etkinlikler, belirli gün ve haftalar ile ilgili anma törenleri düzenlemek, düzenlenmesi için girişimlerde bulunmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlara destek sağlamak,
4.    Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren ilçemiz dâhilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. kuruluşlara gerekli desteğin sağlanarak ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,
5.    Belediye hizmet alanı içinde gerçekleştirilecek kültürel- sanatsal etkinliklerin ulusal kültürümüze, örf-adet-geleneklerimize yaraşır bir şekilde ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, vatandaşların da bu doğrultuda bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
6.    Alanya’nın ve ülkemizin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımının yapılması için festival, şenlik, tanıtım günleri, sanat günleri gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, bu konuda Alanya dışında düzenlenen etkinliklere katılmak,
7.    İlçemizi temsil eden kültürel- sosyal ve folklorik değerlerin araştırması yapmak, bu konularda sözlü tarih çalışması yapmak,
8.    İlçemize ait kültürel, sosyal, tarihi ve folklorik değerlerin belgelenmesi adına basılı yayın çalışması yapmak,
9.    İlçemizde kültür ve sanat bilincinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen görsel ve basılı yayınların alımını yapmak ve Belediye bünyesinde halkımız ile paylaşılmasını sağlamak,
10.    İlçemizdeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması için gerekli araştırmaların yapılarak belgeleme çalışmalarını yapmak,
11.    İlçemizdeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaygınlaştırılması için kurslar açmak,
12.    Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa bayanlara yönelik el sanatları kursları düzenlemek
13.    Belediye bünyesinde korolar, halk oyunları ekibi gibi sanat topluluklarının oluşması için Tiyatro Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa çalışmalar yapmak,
14.    Belediye sınırları içindeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak kentimizde yaşayan öğrencilerin yaşadıkları yere sahip çıkmalarını sağlayacak kentlilik bilincini geliştiren ödüllü yarışmalar düzenlemek,
15.    Farklı sanat dallarının tanıtılması ve özendirilmesi adına ulusal yarışmaların düzenlenmesini sağlamak,
16.    Belediye sınırları içinde sosyal yapının gelişmesi için faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapmak,
17.    Belediye sınırları içindeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun korunması için yapılacak çalışmaları organize etmek,
18.    Alanya kültürüne ait eski eserlerin kaybolmasını önlemek için maddi ve manevi tedbirleri almak ve gerekli çalışmaları yapmak,
19.    2863 sayılı Koruma Kanunu çerçevesinde oluşturulan Alanya Kalesi Alan Yönetimi dâhilinde yapılacak çalışmaları organize etmek, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumları ile gerekli yazışmaları yapmak,
20.    Belediye sınırları içinde gerçekleştirilecek müzecilik faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takibini yapmak,
21.    Belediye sınırları içindeki tarihsel çevre ve kültürün tanıtılmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve görsel çalışmalar yapmak,
22.    Belediye sınırları içinde kültürel ve sosyal faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
23.    Müdürlük faaliyet alanına giren konularda projeler üreterek kurum ve kuruluşların fonlarından yararlanmak,
24.    Müdürlüğü ilgilendiren konuları Başkanlık Makamına, Encümene ve Meclise sunmak, kültürel ve sosyal alanda Belediyenin bu üç organınca alınacak kararların uygulamasını gerçekleştirmek,
25.    Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili organizasyonlarda Belediye’yi temsil etmek,
26.     Yukarıda bahsedilen tüm bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak neticelendirilmesini sağlamaktır.
27.    Kültürel ve sosyal anlamda ülkemiz genelindeki kurum ve kuruluşlar ile  (Belediyeler, ÇEKÜL, Tarihi Kentler Birliği vb.) ortak projeler yürütmek,
 
İDARİ BİRİM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Müdürlüğümüze gelen- giden resmi yazışmaların yürütülmesini sağlamak, ilgili kişi ve yerlere dağıtımını sağlamak, elektronik ortama ve kayıt ve zimmet defterlerine işlemek, standart dosyalarda saklamak ve bunları arşivlemek
2.    Belediyemizin stratejik planında Müdürlüğümüze ait çalışmaların takibini yapmak, diğer ilgili birim ya da kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve yetkili kişi ya da kişilere bunları raporlamak
3.    Vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetleri ele almak, ilgili kişi ve yerlere yönlendirmek ve bunları sonuçlandırmak
4.    Müdürlüğümüze ait demirbaşların, araç-gereçlerin ve teçhizatların uygun kullanımı, zamanında teslimini ve muhafazasını sağlamak
5.    Müdürlüğümüzün kırtasiye ve diğer gereksinimlerini saptamak, ilgili yerlere bildirmek ve buna göre gerekli işlemleri yapmak
6.    Müdürlüğümüzün faaliyetleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mevzuatların takibini yapmak
7.    Başkanlık Makamına, Belediye Encümeni’ne ve Meclisi’ne Müdürlüğümüz ile ilgili uygun öneriler sunmak ve alınan kararlar doğrultusunda uygulamasını gerçekleştirmek

KIZIKULE – TOPHANE EKSENİ – DENİZCİLİK VE GEMİ MÜZESİ
PROJE ALANI
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Kentimize en belirgin cephesini veren ve içinde önemli tarihi yapıları barındıran bu proje alanının, yakın çevresinde yer alan doğal alanları ile çevre ve kültür mirası olarak korunması, kültür turizmi olarak değerlendirilmesi ve yeniden işlevlendirilmesi için çalışmalar yapmak
2.    Proje alanı içerisinde yer alan kültürel ve doğal değerlerin korunması için gerekli projelendirme ve onarım çalışmalarının tespitini yapmak, bu konuda ilgili kurum/ kuruluşlar, STK’lar vb. ile gerektiği noktalarda ortak projeler geliştirmek
3.    Alanın tarihsel geçmişi ve kent kültürü açısından önemi konusunda gerekli araştırmaları yapmak, özellikle alanın sosyal dokusunu ortaya çıkarabilmek adına sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek
4.     Proje alanının kültür turizmi açısından değerlendirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak
5.    Alanın güvenli ziyareti için gerekli çalışmaları organize etmek, ziyaretçiler için yönlendirme ve bilgilendirme panolarını organize etmek
6.    Alanın temizliği ile ilgili çalışmaları organize etmek
7.    Alanın güvenliği için gerekli çalışmaları organize etmek

KENT MÜZESİ VE BELLEĞİ MERKEZ BİRİMİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi’nin işleyişi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek
2.    Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi’nin kent genelinde tanıtımının yapılması için okullar, kurum/kuruluşlar, dernekler, vb. ile işbirliği yapmak
3.    Kent kültürü ile ilgili alanlarda (tarihi, coğrafyası, tarımı, el sanatları, mutfak kültürü, vb) araştırma yaparak Müze’de değerlendirmek üzere veri toplamak
4.    Alanya’nın kent kültürünü anlatan ve kentimiz ile özdeşleşen etnoğrafik eserlerin araştırılması, toplanması ve sergilemelerini gerçekleştirmek
5.    Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi’nin güvenliği ve temizliği ile ilgili çalışmaları organize etmek
6.    Mekân genelinde farklı konseptlerde geçici sergilerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak
7.    Mekânın güvenli ziyareti için gerekli çalışmaları organize etmek, ziyaretçiler için yönlendirme ve bilgilendirme panolarını organize etmek

EL SANATLARI ATÖLYELERİ BİRİMİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Kentimize ait geleneksel eski el sanatlarının araştırılması, bunların tanıtılması ve yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar gerçekleştirmek
2.    Müdürlüğümüz bünyesinde farklı kurum/kuruluşlar işbirliğinde el sanatları ile ilgili kursların açılmasında ve bunların halka tanıtılmasında önayak olmak
3.    El Sanatları Atölyelerinin genel işleyişi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek
4.    El Sanatları Atölyeleri için demirbaş, alet edevat, sarf malzeme ve diğer gereksinimlerin saptanması ve temini için gerekli yerlere bildirilmesini sağlamak
5.    Farklı kurum/kuruluşlar ile işbirliği yaparak kursiyerlere yönelik bilgilendirme, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirilmek
6.    Seminer, fuar gibi el sanatları ile ilgili organizasyon ve etkinliklerde Belediyemizi temsil etmek ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak

KÜLTÜREL MEKÂNLAR BİRİMİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Kültürel Mekânlar Birimi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Evlerinin işleyişi ile çalışmaları gerçekleştirmek,
2.    Kültürel mekânların tanıtımı için okullar, kurum/kuruluşlar, dernekler, vb ile işbirliği yapmak,
3.    Kültürel mekânlarda yer alan kalıcı sergilemeler ile ilgili çalışmaları yapmak, ayrıca bu mekânlarda farklı dönemlerde geçici sergilerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
4.    Mekânların güvenliği ve temizliği ile ilgili çalışmaları organize etmek,
5.    Mekânların güvenli ziyareti için gerekli çalışmaları organize etmek, ziyaretçiler için yönlendirme ve bilgilendirme panolarının organizasyonunu yapmak,

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
GÖREV TANIMI

1.    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin amiri olarak Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
2.    Müdürlüğün çalışma, usul ve esaslarını belirlemek, bu doğrultuda gerekli görevlendirmeleri yaparak Müdürlük organizasyon şemasını oluşturmak,
3.    Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuların Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, görev alanına giren bütün konularda personel ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, Müdürlük faaliyetlerini denetleyerek oluşabilecek aksaklıkları gidermek,
4.    Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Belediye’nin stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlamak, hazırlanan bu faaliyet planına göre Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yıllık bütçeyi oluşturmak,
5.    Yıllık faaliyet planı doğrultusunda Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, bu plana göre aylık, haftalık, günlük çalışma programlarının hazırlatılmasını sağlayarak genel çalışma düzenini oluşturmak,
6.    Müdürlük personelinin performans durumu ile ilgili gerekli izlemeyi yaparak iş verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Müdürlük personeli arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, personelin genel ahlaka ve adaba uygun olarak hareket etmeleri için disiplini temin etmek, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunmak,
7.    Personelin izin planlarını yaparak izinlerini kullanmasını sağlamak,
8.    Müdürlük ile ilgili dış ve iç kurum, birim ve kişilerden gelen evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra işlem yapılması gereken evrakların yerine ulaşmasını ve arşiv işlemlerini kontrol etmek,
9.    Müdürlük bünyesinde görev yapan alt birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,
10.    Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Birimlerden vatandaşların rahat yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak,
11.    Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetler için ihtiyaç duyulan malzemelerin ve hizmetlerin tespitini ve alımını yapmak, Müdürlük bütçesinin doğru kullanılmasını sağlamak,
12.    Yukarıda tanımlanan görevleri ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve talimatlarla verilen diğer görevleri zamanında, etkin ve verimli bir şekilde yapmak ve yaptırmak için gerekli yetkiye sahiptir.
13.    Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

İDARİ BİRİM SORUMLUSU
GÖREV TANIMI

1.    Müdürlüğe gelen evrakın kaydının yapılarak Müdür tarafından ilgili personele havalesinin yapılmasını sağlamak, ilgilisi personelin evrakın gereğini zamanında ve noksansız yerine getirmesini kontrol etmek,
2.    Müdürlüğe gelen-giden tüm resmi yazışmaları yürütmek, gelen evrakları ilgili personele zimmet ve imza karşılığında dağıtımını yapmak, usulüne uygun ve gerekli yasal süre içinde bilgisayar kayıtlarına işlenmesini ve standart dosya planına göre dosyalanmasını sağlamak,
3.    Müdürlüğün hedefleri ve Belediyenin stratejik planı doğrultusunda Müdürlük tarafından öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve bunlar ile ilgili gerekli bilgilendirme raporlarını hazırlayarak sunmak,
4.    Yapılan yazışmalar, iş ve işlemler ile ilgili olarak her türlü kaydın tutulmasından, gerekli belgelerin düzenlenmesinden, takibinden ve muhafazasından sorumlu olmak,
5.    Müdürlük kapsamında yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklamak, işlemi biten evrakların arşive kaldırılmasını sağlamak,
6.    Vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetlerin belirlenen süreç içinde ele alınmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
7.    Müdürlük Bünyesinde bulunan demirbaşların, araç- gereçlerin ve teçhizatların ihtiyaçlara uygun bir şekilde kullanılmasından, zamanında yerine teslim edilmesinden ve muhafazasından sorumlu olmak,
8.    Müdürlüğün kırtasiye ve diğer gereksinimleri saptayarak ilgili yerlere bildirmek ve buna göre gerekli işlemleri yapmak,
9.    Müdürlüğün idari konular ile ilgili iş ve işlemlerinin en kısa zamanda ve verimli bir biçimde sonuçlandırılmasından sorumlu olmak,
10.    Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mevzuatın takibini yapmak,
11.    Yönetici veya yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve görevleri yerine getirmek,
12.    Başkanlık Makamına, Encümene ve Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulmasını ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanmasını sağlamak,
13.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,
14.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,

KIZILKULE - TERSANE GİŞE GÖREVLİSİ
GÖREV TANIMI

1.    Bilet gişesinde bilet kesimi ve kontrollerini gerçekleştirmek, bilet gişesindeki giriş bileti tahsilat işlemlerini takip etmek, tahsilat makbuzları ile birlikte günlük tahsilatı belediye görevlisine teslim etmek,
2.    Gişeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin alan ile ilgili bilgilendirilmelerine yardımcı olmak,
3.    Ziyaretçileri ziyaretçi kuralları hakkında bilgilendirmek, güvenli dolaşım için gerekli uyarı levhalarının tespiti yaparak yerleştirilmesini sağlamak ve kontrollerini yapmak,
4.    Alanda gişe hizmeti verilen yapıların iç ve dış mekan temizliğini organize etmek,
5.    Gişe hizmeti verilen mekânlardaki personelin aylık nöbet çizelgesi düzenlemek,
6.    Gişe hizmeti verilen mekânlardaki günlük, aylık ve yıllık gelir çizelgesini ve ziyaretçi sayısını tutarak arşivlenmesini sağlamak,
7.    Mekânlarda iş güvenliği kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak,
8.    Bağlı olduğu yönetici veya yöneticiler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,
10.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,

KENT MÜZESİ SORUMLUSU
GÖREV TANIMI

1.    Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi’nin genel işleyişinden sorumlu olmak ve bağlı bulunduğu müdürlüğe karşı temsil etmek,
2.    Kent Müzesi ve Belleğindeki idari sistem için koordineli bir çalışma ortamı yaratmak,
3.    Kent Müzesi ve Belleğinin tanıtılması ve geliştirilmesine yardımcı olmak adına çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
4.    Kent Müzesi ve Belleğinin iç ve dış mekân temizliğini kontrol etmek ve bununla ilgili çalışma düzeni oluşturmak,
5.    Kentimizin tarihi, coğrafyası, ekonomisi, tarımı, sanayisi, kültürü, doğal güzellikleri, mutfak kültürü gibi konuları içinde barındıran kent müzesi için görsel ve işitsel sunumlar hazırlamak ve bu konuda yapılması gereken mekânsal düzenlemeleri organize etmek,
6.    Kent Müzesi ve Belleği için gerçekleştirilecek kalıcı ve geçici sergiler ve faaliyetler ile ilgili programlar düzenlemek, alınan onay sonrasında bunların uygulamasını gerçekleştirmek,
7.    Kent Müzesi ve Belleğinde sergilenen eşyaların temizliği, konumlandırılması, muhafazası ve arşivlenmesinden sorumlu olmak, farklı düzenlenecek sergiler için gerekli malzemelerin tedarikinden ve sonrasında muhafazasını sağlamak,
8.    Kent Müzesi ve Belleği için doküman toplama çalışması gerçekleştirmek ve toplanan belgelerin muhafazasını sağlamak,
9.    Kent Müzesi ve Belleği ziyaretçileri için gerekli bilgilendirilmelerin yapılmasını sağlamak,
10.    Ziyaretçileri ziyaret kuralları konusunda bilgilendirmek ve mekanda güvenli dolaşım için yerleştirilecek güvenlik levhalarının organizasyonunu gerçekleştirmek,
11.    Kent Müzesi ve Belleği için günlük, aylık ve yıllık ziyaretçi sayısını tutmak ve arşivlenmesini sağlamak,
12.    Yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bağlı olduğu yönetici veya yöneticilerine düzenli aralıklar ile rapor sunmak,
13.    Birim bünyesinde iş güvenliği kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak,
14.    Bağlı olduğu yönetici veya yöneticiler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek
15.    Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar gibi organizasyonlarda Belediye’yi temsil etmek,
16.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,
17.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,

EL SANATLARI ATÖLYESİ SORUMLUSU
GÖREV TANIMI

1.    Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen el sanatları ile ilgili çalışmaları Müdürlük talimatları doğrultusunda koordine etmek,
2.    Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen el sanatları ve beceri kursları ile ilgili gerekli çalışmaları Müdürlük talimatları doğrultusunda gerçekleştirmek,
3.    Farklı kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak açılacak el sanatları ve beceri kursları ile ilgili gerekli yazışma ve protokollerin takibini yapmak,
4.    Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren el sanatları atölyelerini denetlemek,
5.    Müdürlük bünyesindeki atölyelerde açılacak kursların tespiti aşamasında gerekli ön araştırmayı yapmak,
6.    Müdürlük bünyesinde açılacak kursların yıllık ders programları ve zaman takvimleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
7.    Atölyelerde açılacak kurslar ile ilgili talepleri almak ve üst makama bildirmek,
8.    Atölyelere devam eden bayanların el becerileri kazanmalarının yanı sıra farklı konularda bilgi sahibi olmalarının sağlanması adına uzman kişiler tarafından söyleşi veya konferanslar düzenlemek,
9.    Kentimize ait geleneksel el sanatlarının gün yüzüne çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile yapılan çalışmalarda görev almak,
10.    İlçemizin el sanatları kültürünün tanıtılması adına gerçekleştirilen hediyelik eşya tasarım çalışmalarında görev almak,
11.    Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar gibi organizasyonlarda Belediye’yi temsil etmek,
12.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,
13.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,
14.    Atölyelerde iş güvenliği kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak,
15.    Yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bağlı olduğu yönetici veya yöneticilerine düzenli aralıklar ile rapor sunmak,


duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler