Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü


Görev tanımları
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerinin zabıta memurları ve/veya zabıta görevlileri katılımıyla denetlemek, gereklilik arz eden durumlarda İlçe Tarım Müdürlüklerinin ve İl Sağlık Müdürlüğünün de denetimlere katılımını sağlamak,
2.    Yasalar çerçevesinde ruhsatlandırma aşamasında ve sonraki denetim faaliyetlerinde; ‘’çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar’’ olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin(GSM) 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
3.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan gıda ve sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılımı sağlamak,
4.    Gerek Belediye’ye gelen bilgi ve şikâyetler neticesinde gerekse; denetimlerdeki tespitlerde, insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve tabii çevrenin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı İş yerlerine gerekli ikazlar yapmaktan sorumlu olmak ve gerekliliği uygulamak,
5.    Müdürlüğü ilgilendiren konularda tekliflerinin Başkanlık Makamı’na, Encümene, Meclise sunulması ve belediyenin bu üç organınca alınacak kararlarının uygulanmasını sağlamak,
6.    Tüm tüketicilere yönelik olarak sağlıklı gıda, hijyen, dengeli beslenme ve güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar v.b. ilgili platformlarda eğitim çalışmaları yapmak,
7.    Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve  hijyenik koşullardaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin  mevzu yönünden yeterli düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici (maddi yardım içerenler hariç olmak üzere) projeleri  hazırlatmak, projelerin uygulanması ve/veya uygulattırılmasını sağlamak,
8.    Gıda ve çevreye yönelik denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinin Belediye encümenine sevk edilmesin ve gerekli cezai mueyidelerinin uygulanmasını sağlamak,
9.    Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs. hazırlayarak/düzenleyerek) Belediyeyi temsil etmek,
10.    Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
11.    Müdürlüğe ait kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarını hazırlamak,
12.    Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
13.    Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma aşamasında kontrol ve denetimi yapmak,
14.    İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi aşamasında Kurum desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesini sağlamak,
15.    Vatandaşlardan gelen gıda ve çevre kaynaklı şikâyetleri değerlendirmek ve değerlendirme sonrası gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
16.    “5393 sayılı Belediye Kanunu”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu”, “2872 sayılı Çevre Kanunu”, “5179 sayılı Gıda Kanunu”  ve ilgili diğer kanunlar ile ‘‘Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’, “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik”, “Atıkların Depolanmasına Dair Yönetmelik”, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”, “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, hükümleriyle belediyelere verilen yetkileri kullanarak sorumlulukları yerine getirmek,
17.    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,
18.    2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapmak,
19.    Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla çevre denetimlerini gerçekleştirmek,
20.    Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması amacıyla yürütülecek çalışmaları planlamak ve koordine etmek,
21.    Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ve buna bağlı hazırlanacak proje özetlerini hazırlamak ve ilgili bakanlığa sunmak,
22.    Müdürlüğün görev ve yetki alanlarında Çevresel risk analizi ve yönetimi hususunda çalışmaları yapmak,
23.    İlçe sınırları içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlamak,
24.    Alanya Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, kampanyalar düzenlemek ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
25.    İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini sağlamak,
26.    Ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, ambalaj atıklarını değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek,
27.    Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek,
28.    Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesisleri kurmak, kurdurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanmak,
29.    Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirler ile ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak,
30.    Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yapmak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek,
31.    Yapılan denetimlerde, ömrünü tamamlamış lastiklerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmek,
32.    Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
33.    Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek,
34.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
35.    Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak,
36.    Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
37.    Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, göllere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan faaliyetler belirlendiğinde olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlara haber vererek koordineli çalışmak,
38.    Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb. atıkların toplanması, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak, amaca uygun merkez ya da tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, yetkili kurum, kuruluş ya da firmalarla protokol ve anlaşmalar imzalamak,
39.    Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlatmak,
40.    Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapmak,
41.    Gürültü şikâyetlerinin değerlendirilmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması, ilgili yönetmelik doğrultusunda hesaplamaların yapılması için rapor düzenlemek,
42.    Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belirli periyotlarda bilgi vermek,
43.    İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapmak,
44.    Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlatmak, yürütülen faaliyetlere katılmak, katkı sağlamak ve denetlemek,
45.    Faaliyet konuları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
46.    Sorumluluk sahası içerisinde vektörle mücadele çalışmalarını takip ederek gerektiğinde uygulamaları yaptırmak,
47.    Belediye sınırları içerisinde deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek,
48.    Hafriyat ve inşaat atıklarının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
49.    Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapmak, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlamak ve gerekli izinleri vermek,
50.    Atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
51.    Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek için gerekli önlemleri almak, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla, aksi takdirde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak,
52.    Bitkisel atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
53.    Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek,
54.    Sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamak,
55.    Kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerinin devamlılığının sağlamak,
56.    Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini sağlamak,
57.    İlçe genelinde oluşan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyanın, yasal mevzuatlar kapsamında toplanması için AEEE Toplama noktaları oluşturmak ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek,
58.    Ömrünü tamamlamış lastiklerin, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
59.    Ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında idareyi temsilen, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, Alanya İlçesi ölçeğinde gerçekleştirilen her türlü uygulama faaliyetlerini sürdürmek,
60.    İklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların etkilerini anlayabilmek için her ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,
61.    İlgili çevre mevzuatından kaynaklanan denetim çalışmalarını yapmak; gerektiğinde ölçümler ve numune analizlerinin yapılmasını sağlamak,
62.    Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturularak, gelen şikâyet, talep ve önerilerin çözümünü sağlamak,
63.    Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı müracaatlarında işletmeleri çevre yönetimi açısından ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetlemek, eksikliklerini tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak, uygunluk raporlarını vermek,
64.    Kent zararlıları olarak tanımlanan; sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahtakurusu, hamam böceği, fare ve benzeri vektör popülâsyonlarının halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için mücavir alan içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütmek,
65.    Haşere ile mücadele hususunda ilaçlama planını yapmak,
66.    Belediye sorumluluk alanlarında kapasiteye ve ihtiyaca göre ilaçlama ekibi oluşturmak,
67.    Kullanılan ilaçların etkinliğini kontrol etmek, gerekli görüldüğü takdirde ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir kuruma ilaç analizlerini yaptırmak,
68.    Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç temini için ihale işlem dosyasını hazırlamak ve ihalesini yapmak,
69.    Belediye sorumluluk alanı içinde vektör mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapmak ve yürütmek,
70.    Alanya Belediyesi sorumluluk sahası içinde idareye bağlı bütün mahallelerde otlak ve sulak alanların temizliği, menfez ve su kanallarının etrafının ot diken temizliği, açık yağmur suyu giderleri – yağmur suyu gideri olmayan şarampollerin kenarlarının temizliği, derelerin temizliği,  açık kanalların temizlenmesi,  halk plajlarının ot diken temizliği; okul, cami, pazaryeri, kale vs. tarihi yerlerin, yürüyüş yolu kenarlarının,  yol kenarlarının ve kamu alanlarının ot – diken temizliğinin kesimi ile bu işlemler sırasında açığa çıkan atıkların yüklenmesi ve taşınması iş ve işlemlerini yürütmek, (Haşere ile mücadele ve vektörel hizmetler hususunda iş bu müdürlük sorumluluğunda yer alan görevler 6360 sayılı Kanun gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuza yetki devri yapılmadığı sürece Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecektir.)
71.    Başkanlık Makamı’na, Encümene ve Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulmasını ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanmasını sağlamak,olarak belirlenmiştir.

ÇEVRE BÖLÜMÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Görevleri

1.    2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapar.
2.    “5393 sayılı Belediye Kanunu”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu”, “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve ilgili diğer kanunlar ile ‘‘Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’, “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik”, “Atıkların Depolanmasına Dair Yönetmelik”, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”, “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, hükümleriyle belediyelere verilen yetkileri kullanarak sorumlulukları yerine getirir.
3.    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapar.
4.    Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla çevre denetimlerini gerçekleştirir.
5.    Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması amacıyla yürütülecek çalışmaları planlar ve koordine eder.
6.    Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ve buna bağlı hazırlanacak proje özetlerini hazırlar ve ilgili bakanlığa sunar.
7.    Müdürlüğün görev ve yetki alanlarında Çevresel risk analizi ve yönetimi hususunda çalışmalar yapar.
8.    İlçe sınırları içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlar.
9.    Alanya Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapar, kampanyalar düzenler ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.
10.    İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini sağlar.
11.    Ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasının temin edilmesi, atık içerisine zararlı madde atılmasının önlenmesi, ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımın sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları denetler.
12.    Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları destekler.
13.    Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesisleri kurmak, kurdurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanılmasını sağlar.
14.    Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirler ile ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
15.    Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb. atıkların toplanması, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi için gerekli olan çalışmaları yapar, amaca uygun merkez ya da tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, yetkili kurum, kuruluş ya da firmalarla protokol ve anlaşmaların imzalanmasını sağlar.
16.    Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapar, gürültü kaynaklarını tespit eder, ölçümler yapar, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar, plan ve projeler hazırlar.
17.    Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapar.
18.    Gürültü şikâyetlerinin değerlendirilmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması, ilgili yönetmelik doğrultusunda hesaplamaların yapılması için rapor düzenler.
19.    Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belirli periyotlarda bilgi verir.
20.    İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapar.
21.    Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini sağlar.
22.    Bitkisel Atık Yağların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda planlar, yürütür ve ilgili makamlara raporlar.
23.    Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önler.
24.    Kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerinin devamlılığını sağlar.
25.    Bitkisel Atık Yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmalarını sağlar, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirir, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygular.
26.    Atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapar.
27.    Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek için gerekli önlemleri almak, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır, aksi takdirde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak cezai işlemlerin uygulanmasını sağlar.
28.    Atık Pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları planlar ve yürütür.
29.    Hafriyat ve inşaat atıklarının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar.
30.    Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapar, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirir, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlar ve gerekli izinleri verir.
31.    İlçe genelinde oluşan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyanın, yasal mevzuatlar kapsamında toplanması için, AEEE Toplama noktaları oluşturur ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenler.
32.    Ömrünü tamamlamış lastiklerin, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar.
33.    Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yapar, halkı bilgilendirir ve eğitim programları düzenler.
34.    Yapılan denetimlerde, ömrünü tamamlamış lastiklerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirir.
35.    Ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında idareyi temsilen, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, Alanya İlçesi ölçeğinde gerçekleştirilen her türlü uygulama faaliyetlerini sürdürür.
36.    İklim değişikliği konusunda yürütülen çalışmaların etkilerini anlayabilmek için her ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütür.
37.    İlgili çevre mevzuatından kaynaklanan denetim çalışmalarını yapar; gerektiğinde ölçümler ve numune analizlerinin yapılmasını sağlar.
38.    Belediye sınırları içerisinde deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirir.
39.    Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, göllere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan faaliyetler belirlendiğinde olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlara haber vererek koordineli çalışır.
40.    Çevre ile ilgili şikâyetleri çevre mevzuatına uygun bir şekilde değerlendirmek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.
41.    Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemlerin alınmasını sağlar.
42.    Toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirir, eğitici materyaller hazırlar ve eğitim programları düzenler.
43.    Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlar.
44.    İlçeye ait çevre envanterini oluşturur, çevre istatistiklerini tutar ve bu bilgileri uygun yöntemlerle halkın bilgisine sunar ve arşivler.
45.    Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlarda Belediyeyi temsil eder.
46.    Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak suretiyle çevreye ilişkin özel günlerde etkinlikler düzenler.
47.    Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturularak, gelen şikâyet, talep ve önerilerin çözümünü sağlar.
48.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlar.
49.    Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı müracaatlarında işletmeleri çevre yönetimi açısından ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetler, eksikliklerini tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlar, uygunluk raporlarını verir.
50.    Başkanlık Makamı’na, Encümene ve Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulmasını ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanmasını sağlar.
51.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışır.
52.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışır.

Yetkileri

Görev alanı ile ilgili konularda üst amirlerinin de onayıyla, yapılacak iş ve işlemlere karar vererek, karar gerekliliklerine göre iş ve işlemleri yürütür.

Sorumlulukları

Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.
 
HAŞERE İLAÇLAMA VE KONTROL BÖLÜMÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Kent zararlıları olarak tanımlanan; sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahta kurusu, hamam böceği, fare ve benzeri vektör popülasyonlarının halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için mücavir alan içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütür.
2.    Haşere ile mücadele hususunda ilaçlama planını yapar.
3.    Belediye sorumluluk alanlarında kapasiteye ve ihtiyaca göre ilaçlama ekibi oluşturur.
4.    Kullanılan ilaçların etkinliğini kontrol ederek, gerekli gördüğü takdirde ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir kuruma ilaç analizlerini yaptırır, tespit edilen durumları üst amirini bilgilendirir.
5.    Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç temini için ihale işlem dosyası hazırlar ve ihaleyi yapar.
6.    Belediye sorumluluk alanı içinde vektör mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapar ve yürütür.
7.    Alanya Belediyesi sorumluluk sahası içinde idareye bağlı bütün mahallelerde otlak ve sulak alanların temizliği, menfez ve su kanallarının etrafının ot diken temizliği, açık yağmur suyu giderleri – yağmur suyu gideri olmayan şarampollerin kenarlarının temizliği, derelerin temizliği,  açık kanalların temizlenmesi,  halk plajlarının ot diken temizliği; okul, cami, pazaryeri, kale vs. tarihi yerlerin, yürüyüş yolu kenarlarının,  yol kenarlarının ve kamu alanlarının ot – diken temizliğinin kesimi ile bu işlemler sırasında açığa çıkan atıkların yüklenmesi ve taşınması iş ve işlemleri Müdürlük bünyesinde görev yapan Haşere, İlaçlama ve Kontrol Bölümünün içinde oluşturulan ot – diken temizliği ekibi yürütür.
 
GIDA BÖLÜMÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Görevleri

1.    Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerinin zabıta memurları ve/veya zabıta görevlileri katılımıyla denetler, gereklilik arz eden durumlarda İlçe Tarım Müdürlüklerinin ve İl Sağlık Müdürlüğünün de denetimlere katılımını sağlar.
2.    Kanunlar çerçevesinde ruhsatlandırma aşamasında ve sonraki denetim faaliyetlerinde; ‘’çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar’’ olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin(GSM) 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirmesi işlemlerini yürütür.
3.    Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma aşamasında kontrol eder ve denetler.
4.    İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi aşamasında teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesini sağlar.
5.    Başkanın veya sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimiyle ilgili Müdürlükler arası koordinasyonu sağlar.
6.    Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve  hijyenik koşullarındaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin  mevzu yönden yeterli düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici (maddi yardım içerenler hariç olmak üzere) projeler  hazırlar, projelerin uygulanması ve/veya uygulattırılmasını sağlar.
7.    Vatandaşlardan gelen gıda kaynaklı şikâyetleri değerlendirerek, gerekli işlemleri yapar.
8.    Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
9.    Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinin Belediye Encümenine sevk edilmesini ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlar.
10.    Denetimleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları müdürüne bildirir.
11.    Yaptığı denetimler kapsamında, denetim sırasında bilgisi dâhilinde olan her türlü fotoğraf, cihaz çıktısı vb. kaydı muhafaza eder ve korur.
12.    Tüm tüketicilere yönelik olarak beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar v.b. yerlerde eğitim çalışmaları yapar.
13.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan gıda ve sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek verir, yapılan çalışmalara katılım sağlar.
14.    Görev alanıyla ilgili yenilikleri izler, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapar veya yaptırır.
15.    Sağlıklı gıda ve hijyen ile ilgili eğitim çalışmalarını ilgili platformlarda yapar.
16.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak, Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.
17.    Başkanlık Makamı’na, Encümene ve Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulmasını ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanmasını sağlar.
18.    Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (bilgi şöleni, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil eder.
19.    Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirir ve uygular.
20.    Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.
21.    Sorumluluğu olan ruhsat kontrol /denetim formlarının arşivlemesini sağlar.
22.    Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse Belediye’ye gelen bilgi ve şikâyetler neticesinde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve tabii çevrenin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı İş yerlerine gerekli ikazlar yapar, gerekliliğini uygular.
23.    Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak zamanında ve gereğince yapar.
24.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapar.
25.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışır.
26.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışır.

Yetkileri

Görev alanı ile ilgili konularda üst amirlerinin de onayıyla, yapılacak iş ve işlemlere karar vererek, karar gerekliliklerine göre iş ve işlemleri yürütür.

Sorumlulukları

Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.
 
İDARİ BÖLÜMÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Müdürlüğe gelen evrakın kaydının yapılarak, Müdür tarafından ilgili personele havalesinin yapılması, ilgilisi personelin evrakın gereğini zamanında ve noksansız yerine getirmesi ile yükümlüdür.
2.    Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
3.    Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
4.    Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜNÜN
GÖREV TANIMI

1.    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin ve disiplin amirliğini yapmak,
2.    Alanya Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil etmek,
3.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
4.    Belediye meclis toplantılarına katılmak,
5.    Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek,
6.    İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirmek,
7.    Yapılacak işleri planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlayarak, programa uyumunu denetlemek,
8.    Birimlerle haftalık olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları yapmak,
9.    Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol etmek,
10.    Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare etmek,
11.    Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,
12.    Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit etmek, denetimini sağlamak ve yerine getirilmesini takip etmek,
13.    Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlanmasını sağlamak,
14.    Başkanlık Makamı tarafından düzenlenecek toplantılara katılmak,
15.    Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine göre izin vermek; ödül, takdirname, yer değiştirmek gibi personel işlemlerini yerine getirmek ve personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
16.    Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
17.    Müdürlük içindeki hizmetleri usule uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
18.    Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak,
19.    Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettimek
20.    Başkanlık makamı tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,
21.    Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlemek,
22.    Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar vermek, tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
23.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisini kullanmak,
24.    Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak,
25.    Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek, Başkanlık Makamının onayına sunmak,.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Müdürlüğe gelen evrakların  kaydını yapmak, müdür tarafından ilgili personele havalesi yapılan evrakların geri bildirimlerini takip etmek,cevap verilmeyen evraklar hakkında müdürüne haber vermek,
2.    Gelen ve giden evrakları  bilgisayar sistemine kayıt etmek,kayıt defterlerine işlemek, dış müdürlük evraklarını  zimmetle ilgili müdürlüğe teslim etmek, müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapmak,
3.    Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklamak, işlemi biten evrakları arşive kaldırmak,
4.    Apartman yöneticiliği sisteminin kayıtlarını yapmak,takibini yapmak,
5.    Müdürlüğe ait taşınır mal veri girişlerini ve takibini yapmak,
6.    Müdürlük ihtiyaçlarını satın alma talep işlemlerini yapmak,
7.    Seyyar satıcı veri girişlerini yapmak, takibini yapmak,
8.    Birimde hazırlanan tutanak işlemlerinin takibini yapmak
9.    Müdürlüğe gelen beyaz masa şikayetlerinin ilgilisine teslimini sağlamak, cevap vermek,
10.    Şikayet değerlendirme formlarının düzenlenmek, takibini yapmak, dosyalanmak
11.    Müdürlüğe sözlü telefon ile gelen şikayetlerin almak, değerlendirme sonuçlarını kayıt altına almak ve dosyalamak,
 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA BÖLÜM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerinin zabıta memurları ve/veya zabıta görevlileri katılımıyla denetler, gereklilik arz eden durumlarda İlçe Tarım Müdürlüklerinin ve İl Sağlık Müdürlüğünün de denetimlere katılımını sağlamak,
2.    Kanunlar çerçevesinde ruhsatlandırma aşamasında ve sonraki denetim faaliyetlerinde; ‘’çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar’’ olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin(GSM) 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirmesi işlemlerini yürütmek,
3.    Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma aşamasında kontrol eder ve denetlemek,denetim sonuçlarının gereğini yapmak,
4.    İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi aşamasında teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesini sağlamak,
5.    Başkanın veya sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimiyle ilgili Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak,
6.    Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve  hijyenik koşullarındaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin  mevzu yönden yeterli düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici (maddi yardım içerenler hariç olmak üzere) projeler  hazırlamak, projelerin uygulanması ve/veya uygulattırılmasını sağlamak,
7.    Vatandaşlardan gelen gıda kaynaklı şikâyetleri değerlendirerek, gerekli işlemleri yapmak,yaptırmak,
8.    Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili gıda konulu gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
9.    Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinin Belediye Encümenine sevk edilmesini ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.
10.    Denetimleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları müdürüne bildirmek,
11.    Yaptığı denetimler kapsamında, denetim sırasında bilgisi dâhilinde olan her türlü fotoğraf, cihaz çıktısı vb. kaydı muhafaza edilmesini sağlamak
12.    Tüm tüketicilere yönelik olarak beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar v.b. yerlerde eğitim çalışmaları planlamak,gerçekleştirmek
13.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan gıda ve sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
14.    Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek,kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
15.    Sağlıklı gıda ve hijyen ile ilgili eğitim çalışmalarını ilgili platformlarda yapmak,
16.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak, Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek,
17.    Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (bilgi şöleni, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek,
18.    Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek,uygulamak,uygulatmak,
19.    Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak,
20.    Sorumluluğunda olan olan ruhsat kontrol /denetim formlarının arşivlemesini sağlamak,
21.    Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak zamanında ve gereğince yapmak,
22.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak,
23.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak,
24.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışmak,

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA DENETİM  PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlemek,
2.    Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini kontrol etmek  ve denetlemek,
3.    Vatandaşlardan gelen gıda kaynaklı şikâyetleri değerlendirerek, gerekli işlemleri yapmak,bölüm sorumlusuna bilgi vermek
4.    Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili gıda konulu gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
5.    Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinin denetim raporlarını bölüm sorumlusuna sunmak,
6.    Denetimleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları bölüm sorumlusuna bildirmek,
7.    Yaptığı denetimler kapsamında, denetim sırasında bilgisi dâhilinde olan her türlü fotoğraf, cihaz çıktısı vb. kaydı muhafaza etmek,
8.    Tüm tüketicilere yönelik olarak beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar v.b. yerlerde eğitim çalışmalarıNA destek olmak,
9.    Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak,
10.    Sağlıklı gıda ve hijyen ile ilgili eğitim çalışmalar için  ilgili platformlarda görev almak yapmak,
11.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak, Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek,
12.    Sorumluluğu olan kontrol /denetim formlarının arşivlemesini sağlamak,
13.    Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak zamanında ve gereğince yapmak,
14.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak,
15.    Bölüm sorumlusu yada müdür tarafından verilen işleri yapmak,
16.    Yaptığı işler ile ilgili olarak bölüm sorumlusuna bilgi vermek,

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA RUHSAT DENETİM BİRİMİ TEKNİK PERSONEL GÖREV TANIMI

1.    Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerinin zabıta memurları ve/veya kontrol görevlileri katılımıyla denetlemek,
2.    Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini kontrol etmek  ve denetlemek,
3.    Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve  hijyenik koşullarındaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin  mevzu yönden yeterli düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici (maddi yardım içerenler hariç olmak üzere) projeler  hazırlamak,
4.    Vatandaşlardan gelen gıda kaynaklı şikâyetleri değerlendirerek, gerekli işlemleri yapmak,bölüm sorumlusuna bilgi vermek
5.    Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili gıda konulu gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,bölüm sorumlusuna bilgi vermek
6.    Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinin Belediye Encümenine sevk edilmesini ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli evrakları düzenlemek,
7.    Denetimleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları bölüm sorumlusuna bildirmek,
8.    Yaptığı denetimler kapsamında, denetim sırasında bilgisi dâhilinde olan her türlü fotoğraf, cihaz çıktısı vb. kaydı muhafaza etmek,
9.    Kanunlar çerçevesinde ruhsatlandırma aşamasında ve sonraki denetim faaliyetlerinde; ‘’çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar’’ olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin(GSM) 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirmesi işlemlerini yürütmek,
10.    Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma aşamasında kontrol eder ve denetlemek,
11.    İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi aşamasında teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesini sağlamak,
12.    Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili gıda konulu gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
13.    Tüm tüketicilere yönelik olarak beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar v.b. yerlerde eğitim çalışmaları yapmak,
14.    Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak,
15.    Sağlıklı gıda ve hijyen ile ilgili eğitim çalışmalarını ilgili platformlarda yapmak,
16.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak, Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek,
17.    Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (bilgi şöleni, seminer, panel, fuar, vs.) görevlendirmesi durumunda Belediyeyi temsil etmek,
18.    Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek,
19.    Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak,
20.    Sorumluluğu olan kontrol /denetim formlarının arşivlemesini sağlamak,
21.    Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak zamanında ve gereğince yapmak,
22.    Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak,
23.    Müdürlüğün faaliyet raporu,yıllık bütçesinin hazırlanması ve yapılması istenen raporlama faaliyetleri sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışmak,
24.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik plan,faaliyet raporu,yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde bölüm sorumlusu ile  koordineli çalışmak,
25.    Bölüm sorumlusu yada müdür tarafından verilen işleri yapmak,
26.    Yaptığı işler ile ilgili olarak bölüm sorumlusuna bilgi vermek,
 
ÇEVRE BÖLÜMÜ SORUMLUSU GÖREV TANIMI   

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olması gereklidir.
1.    Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ve buna bağlı hazırlanacak proje özetlerini (Proje Tanıtım Dosyası) hazırlamak veya hazırlatmak ve ilgili bakanlığa sunmak
2.    Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarına görüş sunmak veya bölümde görevli çevre mühendisine konuyla ilgili görevlendirme yapmak
3.    Müdürlüğün görev ve yetki alanlarında Çevresel risk analizi ve yönetimi hususunda çalışmalar yapmak veya yaptırmak
4.    “2872 sayılı Çevre Kanunu”, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği", “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”, "Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği", “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda çevre yönetimi çalışmalarını planlamak
5.    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak
6.    İlçe sınırları içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığı çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlamak
7.    Alanya Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmaları planlamak, kampanyalar düzenlemek ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
8.    İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini sağlamak
9.    Ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasının temin edilmesi, atık içerisine zararlı madde atılmasının önlenmesi, ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımın sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları denetlemek
10.    Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek
11.    Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesisleri kurmak, kurdurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanılmasını sağlamak
12.    Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirler ile ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
13.    Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb. atıkların toplanması, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi için gerekli olan çalışmaları yapar, amaca uygun merkez ya da tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, yetkili kurum, kuruluş ya da firmalarla protokol ve anlaşmaların imzalanmasını sağlamak
14.    Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı müracaatlarında işletmeleri çevre yönetimi açısından inceleyerek uygunluk raporu vermek veya bölümde görevli çevre mühendisine konuyla ilgili görevlendirme yapmak
15.    Çevre Yönetimi ( Atık yönetimi, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetilmesi, hava kirliliği kontrolü, emisyon kontrolü, çevrenin kontrolü ve korunması, vb. ) hususlarında her yaş ve her meslek grubundan insana eğitimler hazırlamak veya hazırlatmak
16.    Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve doğal çevrenin korunması hususlarında her yaş grubundan öğrenciye eğitimler hazırlamak veya hazırlatmak
17.    Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla bölümde görevli teknik personel ve denetim personeli ile çevre denetimleri gerçekleştirmek
18.    Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması amacıyla yürütülecek çalışmaları planlamak ve koordine etmek
19.    Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak
20.    Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetiminin sağlanması amacıyla denetim programı oluşturmak, ilgili denetim personelini görevlendirmek
21.    Gürültü şikâyetlerinin değerlendirilmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması, ilgili yönetmelik doğrultusunda hesaplamaların yapılması için planlama yapmak, konuyla ilgili rapor hazırlanması amacıyla ilgili denetim personelini görevlendirmek
22.    Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belirli periyotlarda bilgi vermek
23.    İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermeye yönelik gerekli denetim programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
24.    Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini sağlamak
25.    Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda planlamak ve yürütmek
26.    Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek
27.    Kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak
28.    Bitkisel Atık Yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmaları için gerekli denetim programını planlamak
29.    Atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak
30.    Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek için gerekli önlemleri almak, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, aksi takdirde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak
31.    Atık Pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda planlamak ve yürütmek
32.    Hafriyat ve inşaat atıklarının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak
33.    Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapar, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlamak ve gerekli izinleri vermek
34.    İlçe genelinde oluşan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyanın, yasal mevzuatlar kapsamında toplanması için, AEEE Toplama noktaları oluşturulmasını sağlamak ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek
35.    Ömrünü tamamlamış lastiklerin, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek,
36.    Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yapmak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek
37.    Yapılan denetimlerde, ömrünü tamamlamış lastiklerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmek
38.    Ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında idareyi temsilen, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, Alanya İlçesi ölçeğinde gerçekleştirilecek her türlü uygulama faaliyetlerini planlayarak devamlılığını sağlamak
39.    İklim değişikliği konusunda yürütülen çalışmaların etkilerini anlayabilmek için her ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütmek
40.    Belediye sınırları içerisinde deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek
41.    Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, göllere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan faaliyetler belirlendiğinde olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlara haber vererek koordineli çalışmak
42.    İlgili çevre mevzuatından kaynaklanan denetim çalışmalarını planlamak ve yürütmek; gerektiğinde ölçümler ve numune analizlerinin yapılmasını sağlamak
43.    Çevre Kirliliği ile ilgili gelen şikâyetleri değerlendirmek, çevre mevzuatına uygun bir şekilde sonuçlandırmak ve konu ile ilgili bölüm içi görevlendirme yapmak
44.    Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemlerin alınmasını sağlamak
45.    Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak suretiyle çevreye ilişkin özel günlerde düzenlenecek etkinliklere tüm bölüm personeli ile destek sağlamak
46.    Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak
47.    İlçeye ait çevre envanterinin oluşturulması amacıyla çevre istatistiklerini oluşturmak ve raporlamak
48.    Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlara katılım sağlamak
49.    Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi aracılığıyla gelen şikâyet, talep ve önerileri çözümünün sağlanması için ilgili teknik personel ve denetim personeline yönlendirmek
50.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak
51.    Çalışma konularıyla ilgili olarak Başkanlık Makamı’na, Encümene ve Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulmasını ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanmasını sağlamak
52.    Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak
53.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak
54.    Müdürlüğe gelen çevre ile ilgili resmi yazıları takip ederek gereğini yapmak
55.    Kurumun imkân ve kaynaklarını verimlilik esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gerekeni yapmak
56.    Yaptığı işi geliştirmek, verimli hale getirmek, oluşabilecek problemleri tespit etmek ve düzeltici çalışmaları yapmak
57.    Kurumun belirlediği politika ve stratejinin gerçekleşmesi çalışmalarında tüm birimlerle iletişim içerisinde olmak

ATIK YÖNETİM BİRİMİ DENETİM ELEMANI GÖREV TANIMI   

Birim bünyesinde ihtiyaç kadar denetim personeli görev yapar.
1.    Müdürlüğün görev ve yetki alanlarında çevresel risk analizi ve yönetimi hususunda Atık Yönetim Birimi ile koordineli olarak çalışmalar yapmak
2.    Çevre Bölümü Sorumlusu tarafından planlanan atık yönetimi denetim ve uygulama programını “2872 sayılı Çevre Kanunu”, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği", “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”, , “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda gerçekleştirmek ve raporlamak
3.    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak
4.    İlçe sınırları içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığı çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlamak amacıyla çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan plan ve programı gerçekleştirmek
5.    Alanya Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik planlanan eğitim, etkinlik ve kampanyalarda birim sorumlusu tarafından hazırlanan görevleri yerine getirmek
6.    İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini sağlamak hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
7.    Ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasının temin edilmesi, atık içerisine zararlı madde atılmasının önlenmesi, ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımın sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları denetlemek hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
8.    Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirler ile ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
9.    Çevrenin kontrolü ve korunması ana başlığında atık yönetimi konulu her yaş ve her meslek grubundan insana eğitimler hazırlamak
10.    Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve doğal çevrenin korunması hususlarında her yaş grubundan öğrenciye eğitimler hazırlamak
11.    Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla çevre denetimleri gerçekleştirmek ve raporlamak
12.    İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermeye yönelik çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan denetim programını uygulamak
13.    Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanmasına yönelik faaliyetler ilgili olarak çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan programı uygulamak
14.    Bitkisel Atık Yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmaları için gerekli denetim programını yürütmek
15.    Kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
16.    Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
17.    Atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
18.    Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek için gerekli önlemleri almak, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, aksi takdirde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
19.    Atık Pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek
20.    Hafriyat ve inşaat atıklarının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak
21.    Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapar, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanması hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
22.    İlçe genelinde oluşan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyanın, yasal mevzuatlar kapsamında toplanması için, AEEE Toplama noktaları oluşturulmasını sağlamak ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek
23.    Ömrünü tamamlamış lastiklerin, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları uygulamak hususunda birim sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
24.    Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yapmak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek
25.    Atık Yönetimi konulu çevre kirliliği ile ilgili gelen şikâyetleri değerlendirmek, çevre mevzuatına uygun bir şekilde sonuçlandırmak ve raporlamak
26.    Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak suretiyle çevreye ilişkin özel günlerde düzenlenecek etkinliklere destek sağlamak
27.    Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi aracılığıyla gelen şikâyet, talep ve önerileri değerlendirmek ve raporlamak
28.    İhtiyaç halinde Belediye ve Müdürlük organizasyonlarına destek sağlamak
29.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak
30.    Kurumun imkân ve kaynaklarını verimlilik esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gerekeni yapmak
31.    Yaptığı işi geliştirmek, verimli hale getirmek, oluşabilecek problemleri tespit etmek ve düzeltici çalışmaları yapmak
32.    Kurumun belirlediği politika ve stratejinin gerçekleşmesi çalışmalarında tüm birimlerle iletişim içerisinde olmak
 
ATIK YÖNETİM BİRİMİ TEKNİK PERSONEL GÖREV TANIMI   

Birim bünyesinde 1 adet üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun personel görev yapar.
1.    Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ve buna bağlı hazırlanacak proje özetlerini (Proje Tanıtım Dosyası) hazırlamak
2.    Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarına görüş sunmak
3.    Müdürlüğün görev ve yetki alanlarında Çevresel risk analizi ve yönetimi hususunda çalışmalar yapmak
4.    Çevre Bölümü Sorumlusu tarafından planlanan atık yönetimi denetim ve uygulama programını “2872 sayılı Çevre Kanunu”, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği", “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”, , “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda gerçekleştirmek ve raporlamak
5.    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak
6.    İlçe sınırları içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığı çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlamak amacıyla çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan plan ve programı gerçekleştirmek
7.    Alanya Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik planlanan eğitim, etkinlik ve kampanyalarda birim sorumlusu tarafından hazırlanan görevleri yerine getirmek
8.    İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini sağlamak hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
9.    Ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasının temin edilmesi, atık içerisine zararlı madde atılmasının önlenmesi, ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımın sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları denetlemek hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
10.    Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
11.    Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesisleri kurmak, kurdurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanılmasını sağlamak hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
12.    Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirler ile ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
13.    Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb. atıkların toplanması, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi için gerekli olan çalışmaları yapar, amaca uygun merkez ya da tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, yetkili kurum, kuruluş ya da firmalarla protokol ve anlaşmaların imzalanmasını sağlamak hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
14.    Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı müracaatlarında işletmeleri çevre yönetimi açısından inceleyerek uygunluk raporu vermek
15.    Çevrenin kontrolü ve korunması ana başlığında atık yönetimi konulu her yaş ve her meslek grubundan insana eğitimler hazırlamak
16.    Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve doğal çevrenin korunması hususlarında her yaş grubundan öğrenciye eğitimler hazırlamak
17.    Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla çevre denetimleri gerçekleştirmek ve raporlamak
18.    İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermeye yönelik çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan denetim programını uygulamak
19.    Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanmasına yönelik faaliyetler ile ilgili olarak çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan programı uygulamak
20.    Bitkisel Atık Yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmaları için gerekli denetim programını yürütmek
21.    Kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak
22.    Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek
23.    Atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
24.    Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek için gerekli önlemleri almak, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, aksi takdirde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
25.    Atık Pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek
26.    Hafriyat ve inşaat atıklarının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak
27.    Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapar, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanması hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
28.    İlçe genelinde oluşan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyanın, yasal mevzuatlar kapsamında toplanması için, AEEE Toplama noktaları oluşturulmasını sağlamak ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek
29.    Ömrünü tamamlamış lastiklerin, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları uygulamak
30.    Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yapmak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek hususunda bölüm sorumlusu tarafından belirlenen işleri yerine getirmek
31.    Atık Yönetimi konulu çevre kirliliği ile ilgili gelen şikâyetleri değerlendirmek, çevre mevzuatına uygun bir şekilde sonuçlandırmak ve raporlamak
32.    Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak suretiyle çevreye ilişkin özel günlerde düzenlenecek etkinliklere destek sağlamak
33.    İlçeye ait her türlü katı atık envanterinin oluşturulması amacıyla atık istatistiklerini oluşturmak ve raporlamak
34.    Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlara katılım sağlamak
35.    Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi aracılığıyla gelen şikâyet, talep ve önerileri değerlendirmek ve raporlamak
36.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak
37.    İhtiyaç halinde Belediye ve Müdürlük organizasyonlarına destek sağlamak
38.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak
39.    Kurumun imkân ve kaynaklarını verimlilik esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gerekeni yapmak
40.    Yaptığı işi geliştirmek, verimli hale getirmek, oluşabilecek problemleri tespit etmek ve düzeltici çalışmaları yapmak
41.    Kurumun belirlediği politika ve stratejinin gerçekleşmesi çalışmalarında tüm birimlerle iletişim içerisinde olmak
 
DENİZ VE YÜZEYSEL SU KONTROL BİRİMİ DENETİM PERSONELİ GÖREV TANIMI   

Birim bünyesinde ihtiyaç kadar denetim personeli görev yapar.
1.    Birim çalışma konularıyla ilgili olarak müdürlüğün görev ve yetki alanlarında Çevresel risk analizi ve yönetimi hususunda çalışmalar yapmak
2.    Çevre Bölümü Sorumlusu tarafından planlanan deniz ve yüzeysel su denetim ve uygulama programını “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek ve raporlamak
3.    Belediye sınırları içerisinde deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek hususunda bölüm sorumlusu tarafından verilen görevleri yerine getirmek
4.    Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, göllere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan faaliyetler belirlendiğinde olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlara haber vererek koordineli çalışmak hususunda bölüm sorumlusu tarafından verilen görevleri yerine getirmek
5.    Belediye sınırları içinde deniz ve yüzeysel su alanlarında, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığı çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlamak amacıyla çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan plan ve programı gerçekleştirmek
6.    Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla çalışma alanlarında çevre denetimleri gerçekleştirmek ve raporlamak
7.    Deniz ve yüzeysel su (dere, menfez, çay, akarsu, durgun su, vb.) konularında çevre kirliliği ile ilgili gelen şikâyetleri değerlendirmek, çevre mevzuatına uygun bir şekilde sonuçlandırmak ve raporlamak
8.    Günlük tura çıkan teknelerin atık yönetim sistemlerinin takibinin yapıldığı Alanya Belediyesi Tekne Takip Sistemi (Barkod Sistemi) ve Mavi Kart Sistemini takip etmek, veri girişlerini günlük olarak yapmak ve dönemsel olarak raporlamak   
9.    Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak suretiyle çevreye ilişkin özel günlerde düzenlenecek etkinliklere destek sağlamak
10.    Deniz ve yüzeysel sular ile ilgili olarak her türlü sayısal veri ve şikayet değerlendirme işlemleri ile ilgili olarak envanter oluşturmak ve raporlamak
11.    Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlara katılım sağlamak
12.    Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi aracılığıyla gelen şikâyet, talep ve önerileri değerlendirmek ve raporlamak
13.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak
14.    İhtiyaç halinde Belediye ve Müdürlük organizasyonlarına destek sağlamak
15.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak
16.    Kurumun imkân ve kaynaklarını verimlilik esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gerekeni yapmak
17.    Yaptığı işi geliştirmek, verimli hale getirmek, oluşabilecek problemleri tespit etmek ve düzeltici çalışmaları yapmak
18.    Kurumun belirlediği politika ve stratejinin gerçekleşmesi çalışmalarında tüm birimlerle iletişim içerisinde olmak

GÜRÜLTÜ DENETİM BİRİMİ DENETİM PERSONELİ GÖREV TANIMI   

Birim bünyesinde 1 adet üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun teknik personel ile ihtiyaç kadar denetim personeli görev yapar.
1.    Çevre Bölümü Sorumlusu tarafından planlanan çevresel gürültünün yönetimi denetim ve uygulama programını “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve “Çevresel Gürültünü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek ve raporlamak
2.    Çevrenin kontrolü ve korunması ana başlığında çevresel gürültünün yönetimi konularında eğitim faaliyetleri düzenlemek
3.    Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla çevresel gürültü denetimlerini gerçekleştirmek ve raporlamak
4.    Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetiminin sağlanması amacıyla çevre bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan denetim programını uygulamak ve raporlamak
5.    Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak
6.    Çevre Bölüm Sorumlusu tarafından hazırlanan program dâhilinde gürültü şikâyetlerini değerlendirilmek, gürültü ölçümlerini yapmak, ilgili yönetmelik doğrultusunda hesaplamalarını yaparak raporlamak
7.    Çevresel Gürültü konulu çevre kirliliği ile ilgili gelen şikâyetleri değerlendirmek, çevre mevzuatına uygun bir şekilde sonuçlandırmak
8.    Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak suretiyle çevreye ilişkin özel günlerde düzenlenecek etkinliklere destek sağlamak
9.    İlçeye ait çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine dair envanter çalışmasını yapmak ve istatistiksel bilgileri raporlamak
10.    Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlara katılım sağlamak
11.    Çalışma konularıyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak
12.    İhtiyaç halinde Belediye ve Müdürlük organizasyonlarına destek sağlamak
13.    Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak
14.    Kurumun imkân ve kaynaklarını verimlilik esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gerekeni yapmak
15.    Yaptığı işi geliştirmek, verimli hale getirmek, oluşabilecek problemleri tespit etmek ve düzeltici çalışmaları yapmak
16.    Kurumun belirlediği politika ve stratejinin gerçekleşmesi çalışmalarında tüm birimlerle iletişim içerisinde olmak

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
HAŞERE İLE MÜCADELE BİRİM SORUMLUSU
GÖREV TANIMI

1.    Kent zararlıları olarak tanımlanan; sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahta kurusu, hamam böceği, fare ve benzeri vektör popülasyonlarının halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için mücavir alan içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütmek,
2.    Haşere ile mücadele hususunda ilaçlama planını yapmak,
3.    Belediye sorumluluk alanlarında kapasiteye ve ihtiyaca göre ilaçlama ekibi oluşturmak,
4.    Kullanılan ilaçların etkinliğini kontrol ederek, gerekli görüldüğü takdirde ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir kuruma ilaç analizlerini yaptırır, tespit edilen durumları üst amirini bilgilendirir.
5.    Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç temini için ihale işlem dosyası hazırlamak ve ihaleyi yapmak,
6.    Belediye sorumluluk alanı içinde vektör mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapmak,ve gerekli kontrolleri yapmak,
7.    Alanya Belediyesi sorumluluk sahası içinde idareye bağlı bütün mahallelerde otlak ve sulak alanların temizliği, menfez ve su kanallarının etrafının ot diken temizliği, açık yağmur suyu giderleri – yağmur suyu gideri olmayan şarampollerin kenarlarının temizliği, derelerin temizliği,  açık kanalların temizlenmesi,  halk plajlarının ot diken temizliği; okul, cami, pazaryeri, kale vs. tarihi yerlerin, yürüyüş yolu kenarlarının,  yol kenarlarının ve kamu alanlarının ot – diken temizliğinin kesimi ile bu işlemler sırasında açığa çıkan atıkların yüklenmesi ve taşınması iş ve işlemleri Müdürlük bünyesinde görev yapan Haşere, İlaçlama ve Kontrol Bölümünün içinde oluşturulan ot – diken temizliği ekibinin yürütmesini sağlamak.
8.    Haşere ile mücadele ve vektörel hizmetler hususunda iş bu müdürlük sorumluluğunda yer alan görevler 6360 sayılı Kanun gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuza yetki devri yapılmadığı sürece Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecektir.

duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler