Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 1572 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN GÜNEYİNDE BULUNAN ALANA İLİŞİN “TRAFO ALANI” AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

29.03.2021 15:18:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Plan İnceleme, Değerlendirme ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Yönergenin 8-b maddesi kapsamında hazırlanan 05.03.2020 tarihli
ve 2786 sayılı gerekçe raporu doğrultusunda Antalya İli, Alanya İlçesi Payallar Mahallesi
sınırları içerisinde 1572 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan alana ilişin “Trafo
Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 2634 Sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 7’nci maddesi uyarınca 19.03.2021 tarihinde onanmış olup Alanya Belediye
binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 29.03.2021 Pazartesi günü saat
08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ : 29.03.2021 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 27.04.2021 (Salı)