Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI (TELATİYE) MAHALLESİ 270 ADA 1 PARSEL, 271 ADA 4, 5, 7 PARSEL, 117 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AS

28.09.2021 09:07:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 16.09.2021
tarihli ve E-96709717-307.02.02.03[070310108;Plan_2021]-1516431 sayılı yazısı uyarınca,
Konaklı (Telatiye) Mahallesi 270 ada 1 parsel, 271 ada 4, 5, 7 parsel, 117 ada 2 parsel sayılı
taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 18.12.2000 tarihli
gündeminde görüşülmüş olup Kurulun 2020/25-02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı
Turizmi Teşvik Kanununun 7’nci Maddesi gereğince 16.09.2021 Bakanlıkça onanmış olup
Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 28.09.2021 Salı
günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 28.09.2021 (Salı)
          ASKIDAN İNİŞ : 27.10.2021 (Çarşamba)