Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Telatiye (Konaklı) Mahallesi 136 ada 32, 34 ve 36 numaralı taşınmazlara ilişkin askı ilanı

17.06.2022 14:51:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

          Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 06.06.2022
tarihli ve E-62396723-307.02.01.03[070310108;Plan-2022]-2576176 sayılı yazısı uyarınca,
Antalya Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında Antalya İli, Alanya İlçesi, Telatiye
(Konaklı) Mahallesinde bulunan 136 ada 32, 34 ve 36 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin
1/25.000 ölçekli Çevre Düzen Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 18.05.2022 tarihli ve
2022/06-02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7’nci Maddesi
gereğince 06.06.2022 tarihine Bakanlıkça onanmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında
Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 16.06.2022 Perşembe günü saat 08.30’dan itibaren
30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 16.06.2022 (Perşembe)
          ASKIDAN İNİŞ : 18.07.2022 (Pazartesi)