Engelli web sitesi için tıklayın

Komisyon kararları

Komisyon kararları

26.12.2013 Günlü Meclis Toplantısında Görüşülmek Üzere İmar Komisyonunca Hazırlanan İmar Komisyonu Kararı

25.12.2013 15:00:00


     İMAR KOMİSYONU KARARI

 

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 24.12.2013 - 25.12.2013  tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

           

S.No         İsim                             Mahalle                 Pafta      Ada           Parsel     

 

1-         Cikcilli Belediye Başkanlığı                                                  175  ada     12  parsel

                                                                                          

            ( Cikcilli Beldesi 175 ada 12 nolu parseli kapsayan alanda hazırlatılan ve 02.01.2013 tarih - 2 sayılı Cikcilli Belediye meclis kararı ile kabul edilen  BL-5 ( blok nizam ) yapılaşma koşulunda 2 adet blok önerilmesine ilişkin plan değişikliği incelenmiş olup; sözkonusu talep  05.03.2013 tarih ve 87 sayılı Alanya Belediye meclis kararı  ile  “ İmar planı çekme mesafelerine ve emsal koşullarına uymaması” gerekçesiyle uygun görülmediğinden  ve tadilat teklifinin emsal arttırıcı,  plan bütünlüğünü bozucu ve örnek teşkil edici nitelikte olması, bu durumda da 3194 sayılı imar kanununun imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmeliğe aykırı olması nedenleriyle uygun görülmemiştir.)

 

2-         Mahmutlar Belediye Başkanlığı                                1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları

                                                                                                1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

            ( Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının değişikliği hususunda üst ölçekli planlara uygun şekilde düzeltmeler yapıldığı belirtilerek planların onaylanması talebi ile ilgili olarak; Mahmutlar Belediye meclis kararının dosya ekinde bulunmaması nedeniyle sözkonusu planlar değerlendirilememiştir. )

 

3-         Osman Kamil Yavuz Ve Müşt.                                                   777  ada  2 parsel

            ( Osman Kamil Yavuz ve Müştereklerinin Saray Mahallesi 777 ada 2 nolu parseldeki apart otelin konut vasfına dönüştürülmesi amacıyla sadece bu parselde geçerli olmak üzere “parselde konut maksatlı yapı ruhsatına esas olmak ve  ilave yapılaşma hakkı getirmemek kaydıyla binaya mevcut haliyle yapı ruhsatı verilebilir.”  şeklinde plan hükmü eklenmesi talebi uygun görülmüştür. )

 

4-         Tevfik Ateş Ve Hissedarları                                                   821  ada 7 parsel

            ( Tevfik Ateş ve Hissedarlarının  Hacet Mahallesi 821 ada 7 nolu parselde hazırlattıkları plan tadilatı; emsali aşmamak şartıyla ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür.)

 

5-         Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil                     254 ada 121 ve 95 parseller

             San. Tic.A.Ş.                                                                                                                       

            ( Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic.A.Ş. ne ait Şekerhane Mahallesi 254 ada 121 ve 95 nolu parsellerde 2 adet ayrı blok olarak gösterilen yapılaşma şeklinin;  tek blok olarak gösterilmesine ilişkin hazırlatılan plan değişikliği emsali arttırmamak kaydıyla ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür.)

 

6-         Ali Yılmaz Ve Müşt.                            Bektaş Mah.              1836  ada   1,2,3  parseller

                                                                                                                1839  ada   1 parsel

            ( Ali yılmaz ve Müşt. nin Bektaş Mahallesi 1836  ada 1,2,3 ve 1839  ada 1 nolu parsellerde Maliye Hazinesine  ait hisselerin dağıtımına ilişkin hazırlatılan  1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği;  Milli Emlak Müdürlüğünün muvafakatı  olmaması nedeniyle uygun görülmemiştir. )

                                                                     ./.

 

                                                                      

   -2-

 

 

7-         Cikcilli Belediye Başkanlığı                                           209  ada 86 parsel

            (Cikcilli Belediyesinin 2/b vasfındaki tapuda 209 ada 86 nolu parselde hazırlatılan  ve 06.11.2013 tarih ve 41 sayılı Cikcilli Belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planları incelenmiş olup; 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur Isparta Çevre Düzeni Planında ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kentsel Yerleşme Alanında kalması ve ayrıca Milli Emlak Müdürlüğünün ve Orman İşletme Müdürlüğünün uygun görüşleri doğrultusunda sözkonusu planlar uygun görülmüştür.)    

 

8-         Çıplaklı Belediye Başkanlığı                       “Plan hükmü eklenmesi”                        

      ( Çıplaklı Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine  Alanya Belediye Meclisinin 01.10.2013 tarih ve 238 sayılı kararı gereği Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. Maddesinin 3.  bendinde yer alan “konut alanında kalmakla birlikte ilgili idarece uygun görülen yol güzergahlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesler olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz” şeklinde plan hükmü eklenmesi amacıyla hazırlanan ve 08.11.2013 tarih ve 27 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan hükmü eklenmesi talebi; uygun görülmemiştir. )

 

9-         Hayri Oral ve Hissedarları          380 ada  4,5,23,24,25,53,54,55,56,179,180,226 parseller

            ( Hayri Oral ve hissedarlarının Saray mahallesi 380 ada 4,5,23,24,25,53,54,55,56,179,180 ve 226  nolu parseller için hazırlanmış olan uygulama imar planı tadilat teklifi parsel bütünlüğü esas alınarak parselin tamamı ve aynı ada içersinde yer alan 178 nolu parseli de kapsayacak şekilde genişletilmek suretiyle  dosya ekinde görüldüğü şekilde uygun görülmüştür. )

 

10-       İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                Kuzey Alanya imar planında Binalara kot verilmesi ile ilgili düzenleme talebi.

            ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Kuzey Alanya imar planı  plan notlarında belirtilen kotlarla ilgili  hükümlerin 08.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre düzenlenmesi talebi incelenmiş olup; “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında konut alanlarındaki subasman kotu, onaylı halihazır haritalar baz alınarak binanın oturduğu tabii zemin ortalamasına + 1.00 m. ye kadar ilave edilerek verilir. Parsel içersinde birden fazla bina yapılması halinde zemin kat  taban kotu ( -1.00 )  ( +1.00 ) metre aralığında düzenlenebilecektir. Ancak;

  • 1- ( -3.00 )  ( + 3.00 ) metreden daha fazla kazı-dolgu  yapılarak oluşturulan imar yollarına cepheli parsellerde,
  • 2-  Aynı parsel ve komşu parsellerde yapılmış ya da yapılacak olan binalarda aşırı kot farklılıklarının  oluşması durumunda,
  • 3- Arazi eğiminin % 25 den fazla olduğu parsellerde,
  • 4- Binanın oturacağı arazinin taşkın sahası ve dere yatağında kalması halinde,

subasman kotları, ilgili birimce tanzim edilip raporla belirlendikten sonra Belediye encümeninin kabulü ile uygulanır. şeklinde plan hükmü eklenmesi uygun görülmüştür.

 

11-       Hüseyin Babaoğlu Ve His.          Çarşı Mah.                  394  ada   1 ve 2 parseller

            ( Hüseyin Babaoğlu ve Hissedarlarının Çarşı Mahallesi 394 ada 1 ve 2 nolu parsellerde bitişik nizam arka cephe hattının parsel sınırına çekilmesine ilişkin hazırlattıkları 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

 

 

 

                                                                       ./.

                                                                      

 

- 3 -

 

 

12-       Işık Eğitim Hiz.Tur.Tic.A.Ş.      Hasbahçe Mah.                        2661  ada  5 parsel

            ( Işık Eğitim Hiz.Tur.Tic.A.Ş. ne ait Hasbahçe Mahallesi 2661 ada 5 nolu parselde bulunan yurt inşaatı ile ilgili blok işlenmesi talebi uygun görülmemiş olup; yapının mevcut haliyle yeniden ruhsatlandırılması uygun görülmüştür. )

 

13-       Demirtaş Belediye Başkanlığı                                                   1200 parsel

            ( Demirtaş Belediye Başkanlığı’nın 2/b vasfındaki tapuda 1200 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlatılan ve 06.11.2013 tarih - 10/44 sayılı Demirtaş Belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatları ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür.)

 

14-       Cikcilli Belediye Başkanlığı   Yukarı Mah.                     209  ada  65 ve 69 parseller

            ( Cikcilli Beldesi Yukarı Mahalle 209 ada 65 ve 69 parsellerde 2 adet  blok işlenmesine dair hazırlanan ve 06.03.2013 tarih ve 11  nolu Cikcilli Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan plan değişikliği ile ilgili olarak 07.05.2013 tarih ve 152 sayılı Alanya Belediye Meclis kararında örnek teşkil edici, plan bütünlüğünü bozucu ve 3194 sayılı imar kanununun  imar planı  yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmeliğe aykırı nitelik taşıdığı gerekçesiyle  uygun görülmemiş olup, talep  aynı gerekçelerle uygun görülmemiştir.)

 

15-       Mustafa Uğuz              Hacet Mah.                             648  ada  14 parsel

            ( Mustafa Uğuz’un  Hacet Mahallesi 648  ada, 14 nolu parsel için alınan 01.10.2013 tarih ve 241 sayılı Alanya Belediye Meclis kararında belirlenen  E: 1.75 , hmax : 22.00 metre yapılaşma koşulunun; yapılacak binanın  zemin oturumu % 20’den fazla olmaz şeklinde plan notu bulunması nedeniyle mağduriyet oluşturacağı gerekçesiyle iptal edilerek eski plan koşulu olan ayrık nizam 5 kat  TAKS :  0: 35 , KAKS : 1.75 yapılaşma koşuluna  dönüştürülmesi talebi uygun görülmüştür. )

 

16-       Mevlüt KAYA             Küçükhasbahçe Mah.               1862  ada   1,2,3 parseller

                                                                                                        1863  ada 1,2 parseller

            ( Mevlüt Kaya’nın  Küçükhasbahçe Mahallesi 1862  ada 1,2,3 parseller ve 1863 ada 1,2 parsellerin bulunduğu yapı adalarının arasından geçen  7.00 metrelik yol ile ilgili hazırlatılan  plan tadilatına konu olan parsel sahiplerinin muvafakatnamelerinin tamamlanması nedeniyle talep uygun görülmüştür. )

             

 

Komisyon Üyeleri

 

Bşkn.                   Mustafa BERBEROĞLU

 

Bşkn.Yrd.              Samet UĞURLU

 

Üye                        Erol FAZLIOĞLU

 

Üye                     Fevzi ALAETTİNOĞLU  

 

Üye                      Mustafa KÜÇÜKER