Engelli web sitesi için tıklayın

Komisyon kararları

Komisyon kararları

07.01.2014 Günlü Meclis Toplantısında Görüşülmek Üzere İmar komisyonunca Hazırlanan İmar Komisyonu Kararı

06.01.2014 01:00:00


  İMAR KOMİSYONU KARARI

 

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu  30.12.2013 - 03.01.2014 - 04.01.2014 - 06.01.2014   tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

           

S.No         İsim                             Mahalle                 Pafta      Ada           Parsel     

 

1-         Kestel Belediye Başkanlığı                                                                     1265 parsel      

            ( Kestel Beldesi 1265 parselde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 37 sayılı Kestel Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş olup; sözkonusu talebin de yeraldığı bölge ile ilgili plan değişikliği daha önce Belediyemiz İmar komisyonunca incelenerek     “ 1265 parsel ile ilgili 02.03.2006 tarih, 50 sayılı Kestel Belediye Meclis Kararı ile karar alındığından sözkonusu kararın alındığı tarihte 6360 sayılı yasa yürürlükte olmadığından  alınan kararın hukuki olarak geçerli olduğuna, bu nedenle yeni bir karar alınmasına gerek olmadığına” denmiş olup; bu karar doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür. )

2-         Okurcalar Belediye Başkanlığı                 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği.

            ( Okurcalar Beldesi sınırları içinde 1/25.000 Ölçekli Okurcalar Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlatılan ve 03.12.2013 tarih ve 29 sayılı Okurcalar belediye meclisi kararı ile kabul edilen plan değişikliğine ilişkin plan onamaya yetkili kurumlarca gerekli görüşlerin alınması ve yasal prosödüre uygun olarak değişiklik işleminin yapılması şartıyla talep uygun görülmüştür. )

3-         Demirtaş Belediye Başkanlığı                                                               703-189 parseller

            ( Demirtaş Beldesi 703 ve 189 nolu parseller ile ilgili  hazırlatılan  ve 04.12.2013 tarih ve 11/46 sayılı Demirtaş Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planlarına ilişkin; Demirtaş Belediye Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 14 sayılı yazısında sözkonusu tadilata konu olan bölgede bulunan 191,192,193 ve 716 nolu parsellerin de uygulama imar planı içersine alınması ve bütüncül bir plan olması için dosyanın Ocak Ayı Meclisinde gündemde bırakılarak Şubat Meclisinde görüşülmesi talebi nedeniyle incelemeler devam etmektedir. )

4-         Çıplaklı Belediye Başkanlığı                                          332    ada   11   parsel

            ( Çıplaklı Belediyesi 332 ada 11 nolu parselde hazırlatılan ve 20.12.2013 tarih ve 31 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

5-         Oba Belediye Başkanlığı                                                   650 ada 1 parsel

            ( Oba Beldesi 650 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 05.12.2013 tarih ve 79 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeğinin değişmiş olması  nedeniyle uygun görülmemiş olup; talebin ( Değişik; : RG- 08.09.2013- 28769 ) sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; ( yalnızca mevcut imar planı koşullarında belirlenen taban alanı katsayısı oranında inşaat alanını kullanamayan parsellerde ) uygulanmak üzere  düzenlenerek  Belediyesince meclis kararı alınmasından sonra değerlendirilecektir.)                                                             

6-         Oba Belediye Başkanlığı                                                  212, 225, 226  nolu adalar

            ( Oba Belediyesi 212,225,226 nolu adaları kapsayan bölgede hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih – 78 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; 12 metrelik yolun kaldırılmasının; 3194 sayılı imar kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair  Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiş olup, Oba Belediye Başkanlığı’nın 06.01.2014 tarih ve 7 sayılı yazısında dosya muhteviyatında eksik evrak tesbit edildiğinden, dosyanın iade edilmesi talebi nedeniyle imar planı tadilatı ilgili Belediye Meclisinde karar alınarak Belediyemize iletildiği takdirde tekrar değerlendirilebilecektir. )

 

                                                                               ./.

                                                                       -2-

 

7-         Tosmur Belediye Başkanlığı                     028D-22A – 4D pafta          202  ada  1 parsel

            ( Tosmur Beldesi 028D-22A – 4D pafta          202  ada  1 parselde 06.12.2013 tarih ve 41 sayılı Tosmur Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen emsal değişikliğine dair imar planı  değişiklik talebi;  üst ölçekli planlara  ( 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı  ) aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir.)     

8-         Kat Malikleri Adına Ayhan ÖNAL                                              17 ada, 2 parsel

      (Kat malikleri adına Ayhan Önal’ın Kadıpaşa Mahallesi 17 ada, 2 nolu parsel içinde ruhsatlı    5 katlı bina bulunan ve yürürlükteki imar planında yeşil alan olarak belirlenen parselin konut alanına dönüştürülmesi talebi; 3194 sayılı imar kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir. )

9-         Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

            ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kızlarpınarı Mahallesi 731 ada 1 nolu parselin kuzeyinde yeralan, yürürlükteki imar planında “Hal Tesisleri” olarak belirlenen ve Belediyemiz adına ihdası düşünülen alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uyulama imar planı değişikliği; uygun görülmüştür. )

10-       Tosmur Belediye Başkanlığı                                               102 ada  23,36,37,38,39,40 parseller

                                                                                                          134  ada  1,2,3 parseller

                                                                                                          160  ada 1,2,3,4,5 ve 6 parseller

            ( Tosmur Beldesi 102 ada 23,36,37,38,39,40 parseller, 134  ada  1,2,3 parseller,                                                                                                           160  ada 1,2,3,4,5 ve 6 parselleri kapsayan alanda hazırlatılan ve 06.12.2013 tarih-40 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği incelenmiş olup; 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi ve çevre yoluna cephesi bulunmayan  parselin çevreyoluna cepheli hale gelmesi, Ayrıca mevcut yeşil alanın  içinde bina  bulunan parsele kaydırılması nedeniyle talep uygun görülmemiş olup, Tosmur Belediye Başkanlığı’nın 06.01.2014 tarih ve 25 sayılı yazısında dosya içersinde eksik evrak tesbit edildiğinden, dosyanın iade edilmesi talebi nedeniyle imar planı tadilatı ilgili Belediye Meclisinde karar alınarak Belediyemize iletildiği takdirde tekrar değerlendirilebilecektir. )

 

11-  Çıplaklı Belediye Başkanlığı 154 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,24,25,26,35 parseller

                                                       155  ada 5,6 ve 7 parseller

( Çıplaklı Beldesi 028D-17D-4A ve  028D – 16C-3B pafta, 154 ada , 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,24,25,26,35 ve 155 ada 5,6,7 nolu parsellerin bulunduğu 2.28 ha yüzölçümlü alanda  hazırlatılan ve 06.12.2013 tarih- 29 sayılı Çıplaklı Belediye meclis kararı  ile kabul edilen imar planı değişikliği incelenmiş olup;  Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile kamu yararı belgesi alınması talebi uygun görülmüş olması nedeniyle talep uygun görülmüştür.)

12-       AKEDAŞ                                Tepe Mahallesi                                    2457  ada 3 parsel             

            ( AKEDAŞ’ın Alanya Tepe Mahallesi 2457 ada 3 nolu parselin güneybatısında yer alan  yürürlükteki planda park olarak belirlenen alanın bir bölümünde 11.50 m. x 4.50 m. ebatlarında trafo alanı gösterilmesi talebi; ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan herhangi bir plan değişikliği ve açıklama raporu dosya ekinde bulunmadığından uygun görülmemiştir.

 

13-       Mustafa KÜÇÜK                  Bektaş Mahallesi                   98  ada 21 parsel

            (  Kuzey Alanya İmar planı kapsamında kalan 2/b vasıflı Orman sınırları dışına çıkarılan maliye hazinesine ait bazı parsellerin sehven park alanı olarak plana dahil edildiği tesbit edilmiştir. Planın onaylandığı dönemde geçerli olan yasal mevzuata göre bu parsellerin plan dışında tutulması gerekmektedir. Bu bağlamda Mustafa küçük7ün Bektaş Mahallesinde 98 ada 21 nolu parselinin de 2/b vasıflı olduğundan plan dışına çıkarılması talebi uygun görülmüştür. )     

 

 

           

                                                                       ./.

 

 

                                                                       -3-

 

                       

14-       Osman Kamil YAVUZ                         Saray              777  ada  2 parsel                                                                                                      

            ( Osman Kamil Yavuz ve Müşt.’ nin  Saray Mahallesi 777 ada, 2 nolu parseldeki apart otelin konut vasfına dönüştürülmesi amacıyla sadece bu parselde geçerli olmak ve ilave  yapılaşma hakkı getirmemek kaydıyla binaya mevcut haliyle yapı ruhsatı verilebilir.” Şeklinde plan hükmü eklenmesi talebi;  Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih-97 sayılı  “Çatılar ve Dış Görünümler” başlıklı kararına uymak kaydıyla  talep uygun görülmüştür. Ancak Üyelerden Mustafa Küçüker çekimser oy kullanmıştır.)

15-       İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                     “Çatılar ve Dış Görünüm”

            ( Belediyemiz Meclisinin 05.03.2013  tarih ve 97 nolu “Çatılar ve dış Görünüm” ile ilgili kararının 8. maddesi “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi üst kodu 2.50 m. yi geçemez. Ayrıca terasta kapalı alan; binanın taban alanının % 25’ini geçemez” denilmektedir. Terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz ibaresiyle, terasta kapalı alan binanın taban alanının % 25’ini geçemez ibaresinin çelişkili olması nedeniyle  anlam kargaşası oluşmakta olup;  8. maddenin “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz merdiven üstü tabliyesi üst kotu 2.50 m. yi geçemez” şeklinde düzeltilmesi ve bu düzenlemeler ile birlikte oluşacak “Çatılar ve Dış Görünümler” ( 05.03.2013 tarih ve 97 nolu  Belediye Meclis kararı ) ile ilgili hükümlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi uygun görülmüştür. )

16-       Bülent BULUT                        Kellerpınarı Mah.            215  ada 99  parsel

            ( Bülent  Bulut’un  Alanya Kellerpınarı Mahallesi 215 ada 99 nolu parselde hazırlattıkları blok işlenmesine ilişkin plan değişikliği incelenmiş olup;  parselde 10.09.1984 tarihli mevcut binaya ait  ruhsat ve 24.07.1987 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunması nedeniyle; talep öneri blok dışında kalan kısımların terk edilerek ve ekte görülen öneri blok alanının içinde tabanda 1.00 metre çekme yapmak ve zeminüstü katlarda 1.00 metre çıkma yapmak kaydıyla uygun görülmüştür.) 

17-       Süleyman GÖNÜLLÜ Ve His.           Sugözü Mah.                        545  ada 17 parsel  

            (Süleyman Gönüllü ve Hissedarlarının  Sugözü Mahallesi 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan  sadece bu parselde geçerli olmak  üzere “Parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz.” yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü belirlenmesi  talebi; dosya ekinde bulunan İnşaat Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri Odalarının  raporları doğrultusunda ve ayrıca parselin topoğrafik yapısı nedeniyle talep uygun görülmüştür. Ancak Üyelerden Mustafa Küçüker çekimser oy kullanmıştır.)

18-       Cikcilli Belediye Başkanlığı                                               404  ada 1,2, ve 3 parseller

            ( Cikcilli Beldesi 404 ada , 1,2, ve 3  nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan; yürürlükteki imar planında  E: 0.50 hmax: 9.50 m. yapılaşma koşullarında “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenen parsellerin öneri plan tadilatında BL-5  ( blok nizam 5 kat )  yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 06.11.2013 tarih ve 40 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uygun görülmüştür. )  

                                                                         

             Komisyon Üyeleri

 

Bşkn.                   Mustafa BERBEROĞLU

 

Bşkn.Yrd.              Samet UĞURLU

 

Üye                        Erol FAZLIOĞLU

 

Üye                     Fevzi ALAETTİNOĞLU  

 

Üye                      Mustafa KÜÇÜKER