Engelli web sitesi için tıklayın

Komisyon kararları

Komisyon kararları

04.02.2014 Günlü Meclis Toplantısında Görüşülmek Üzere İmar Komisyonunca Hazırlanan İmar Komisyonu Kararı

27.01.2014 09:45:00


İMAR KOMİSYONU KARARI

 

 

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 27.01.2014 - 28.01.2014 - 31.01.2014 tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

           

S.No         İsim                                         Mahalle                  Pafta      Ada           Parsel     

 

1-         Oba  Belediye Başkanlığı                                                          625 ada      6  parsel

                                                                                                             627  ada     1  parsel    

            ( Oba Belediye Başkanlığı’nın Göl mahallesi 625 ada, 6 parsel ve 627 ada 1 nolu parsellerle ilgili 05.09.2013 tarih ve 56 sayılı  Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen plan değişikliği ile; mevcut imar planında BL-5 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak  belirlenmiş 4 blok kütlesinin; öneri planla 2 adet  blok kütlesine düşmesi ve BL-3 ticaret yapılaşma koşulunda inşaat alanı arttırılmaksızın değiştirilmesine ilişkin talepleri uygun görülmemiştir. )

2-         Veli Hacıoğlu                                       Kellerpınarı                            2695  ada 1 parsel      

            ( Veli Hacıoğlu’nun parsel bazında değerlendirildiği takdirde plan bütünlüğünü bozucu ve örnek teşkil edici nitelik taşıdığından talep uygun görülmemiştir. )

 3-        Oba  Belediye Başkanlığı                                           292 ada 1 parsel         

                                                                                                      560  ada 12 parsel

            (Oba Beldesi 292 ada 1 ve 560 ada 12 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 07.11.2013 tarih ve    69 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen; parsellerin minimum ifraz şartlarını sağlayabilmesi amacına yönelik hazırlanan plan tadilat talebi uygun görülmemiştir. )

4-         Adem Bayır ve Hissedarları                                       2771    ada   1 ve 2    parseller

            ( Adem Bayır ve Hissedarlarının Tepe Mahallesi 2771 ada 1 ve 2 nolu parsellerin düğün salonu amaçlı ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan plan tadilat talebi uygun görülmemiştir . )

5-         Tosmur Belediye Başkanlığı                                             “Tesisat katları”

            ( Tosmur Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarından 2.4.4.  nolu notun değiştirilmesi ile ilgili hazırlatılan  ve 26.09.2013 tarih 32 sayılı Tosmur Belediye meclis kararı ile kabul edilen talep uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih  - 28759 Sayılı Resmi Gazete ile  Değişik Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar)               11.bendinde belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması kararı uygun görülmüştür.)                                          

6-         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                “Tesisat katları”

            ( İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  plan hükümlerine  “Turistik Tesis yapımı halinde  tesisat katı emsale ve  kat yüksekliğine dahil edilmez, tesisat  katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz” şeklinde  plan notu eklenmesi talebi uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih – 28759 sayılı Resmi Gazete  ile değişik  Planlı Alanlar  Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde  ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar ) 11. bendinde  belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması uygun görülmüştür. )

 

 

 

                                                                       ./.

 

                                                                       -2-

 

7-         Oba Belediye Başkanlığı                                            650  ada  1 parsel

            ( Oba Belediyesi 650 ada, 1 nolu parsel ile ilgili  hazırlatılan  ve  05.12.2013  tarih ve 79 sayılı Oba Belediye meclis kararı ile  kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ilave plan notu tadilatı;  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin  değişmiş olması  nedeniyle uygun görülmemiş olup;  talebin (Değişik :  RG- 08.09.2013 – 28769 ) sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; yalnızca;  mevcut imar planı koşullarında belirlenen  taban alanı  katsayısı oranında  inşaat alanını  kullanamayan  parsellerde uygulanmak üzere  düzenlenerek ilgili Belediyesince yeniden meclis kararı alınmasından sonra değerlendirilecektir.)

 

8-         Konaklı Belediye Başkanlığı                                      385  ada 1 parsel

                                                                                              309  ada   3 parsel

                                                                                              110 ada, 35,45,46,47,53,214,215,216,217,220,370,376,386,387,388,403,404,467,468,477,509, parseller 

                                                                                              386   ada 1 parsel

            (Konaklı Beldesi 027C-13D-3D  pafta, 110 ada, 35,45,46,47,53,214,215,216,217,220,370,376,386,387,388,403,404,467,468,477,509 parseller ;  309 ada  3 parsel;  385 ada 1 parsel , 386 ada 1 parsellerde hazırlatılan ve 04.09.2013  tarih ve 27 sayılı Konaklı Belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür. )

 

 9-        Süleyman Gönüllü                  Sugözü Mahallesi        545  ada       17 parsel

            ( Süleyman Gönüllü ve hissedarlarının  Sugözü Mahallesi, 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan sadece bu parselde geçerli olmak üzere  parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. Yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü  belirlenmesi talebi; dosya ekinde jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri  Odası raporları doğrultusunda parselin de topoğrafik  yapısı nedeniyle , sözkonusu plan tadilatı  2. bodrum katın tamamen toprak altında kalacak şekilde  ve bina izdüşümünde  yer altı otoparkı yapılması şartıyla uygun görülmüştür.)  

10-       Tosmur Belediye Başkanlığı                                      115   ada          9   parsel

            ( Tosmur Belediye Başkanlığının  115 ada 9 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 08.11.2013 tarih 39 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yürürlükteki 1/25000 Ölçekli Çevre düzeni İmar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”  olarak belirlenen alanın   “Öneri Kentsel Gelişme Alanı”  olarak değiştirilmesine  ilişkin;  1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni  İmar Planı  değişikliği incelenmiş olup;  “Antalya Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün  10.06.2013 tarih ve 230-04-02 sayılı yazısında tarım dışı amaçlı  kullanımının uygun görülmesi ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik  Alan” olarak belirlenmesi  nedeniyle uygun görülmüştür.)           

11-       Çıplaklı Belediye Başkanlığı  Yüksekharman Mah. 166,167,168,169,170,172,173,174,176,177 ve 178 nolu adalar,   

                                             Merkez Mah.Suyungözü Mevkii    222,223,224,225  ve 236 nolu  Adalar

            ( Çıplaklı Beldesi Yüksekharman Mahallesi  166,167,168,169,170,172,173,174,176,177 ve 178 nolu yapı adaları ve Merkez Mahallesi Suyungözü Mevkii  222,223,224,225  ve 236 nolu  yapı adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlatılarak, 05.07.2013 tarih ve 17 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri uygun görülmemiştir. )

12-       Oba Belediye Başkanlığı                        496,497,498,499 nolu adalar

            ( Oba Belediyesi Eğribucak Mahallesi  496,497,498,499 parsellerle ilgili  hazırlanan ve 04.04.2013 tarih ve 38 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000  ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli ilave uygulama imar planları uygun görülmemiştir.) 

 

 

                                              

                                                           ./.

                                                                       -3-

 

13-       Alanyaspor Kulübü Derneği               Kızlarpınarı  Mahallesi

           ( Alanyaspor  Kulübü Derneği’nin  Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Zimbitlik Mevkiinde bulunan; Şoförler Odası Kamyon parkına uzanan ve Atatürk Spor Salonu karşısı boş alanın Alanyaspor Kulübüne Otopark  olarak tahsis edilmesi amacıyla  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmemiştir. )

 

14-       Hicran Kan ve Müşt.                                   1200  ada    4 parsel

            ( Sugözü Mahallesi 1200 ada 4 parselin doğusundaki 10 metrelik yol ile ilgili hazırlatılan plan tadilatı dosyası geri çekildiği için karar almaya gerek kalmamıştır.)

 

15-       Oba Belediye Başkanlığı                         339,1014,1018,1019,1984,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       90,2991 (eski 1012 )  kapsayan 13 hektarlık alanda

            ( Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018,1019,1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan  13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 05.09.2013  tarih ve 55 sayılı Oba belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları  incelenmiş olup; sözkonusu planlarda bahsedilen bölge 1/125000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak  belirlenmiş olup; öneri planların üst ölçekli planlara aykırılık oluşturması nedeniyle uygun görülmemiştir.)

 

16-       Oba Belediye Başkanlığı                                               605   ada        3 parsel

                                                                                            604  ada         1 parsel

                                                                                                    280  ada         2 parsel

                                                                                            608  ada         4 parsel                                       

             Oba Belediye Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 57 ve 58 sayılı meclis kararları  ve 05.12.2013 tarih ve 77 ve 81 sayılı meclis kararları ile kabul edilen plan değişiklikleri  plan bütünlüğü açısından birlikte değerlendirilmiş olup, ekte belirtilen karar uygun görülmüştür.

 

Eki Karar :

 

Oba belediye meclisinin

 • 05.09.2013 tarih 57 sayılı kararı uyarınca 605 ada 3 parsel,

 • 05.09.2013 tarih 58 sayılı kararı uyarınca 604 ada 1 parsel,

 • 05.12.2013 tarih 77 sayılı kararı uyarınca 280 ada 2 parsel,

 • 05.12.2013 tarih 81 sayılı kararı uyarınca 608 ada 4 parsel,

 

İçin sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla TAKS:0.20, KAKS:0.80 olan yapılaşma koşullarında emsal sabit kalmak üzere geniş taban alanı kullanımına yönelik olarak hazırlanan plan tadilat taleplerinin parsel bazında değerlendirilmesi plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıyacağından yukarıdaki taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Alanya Belediye meclisinin 08.05.2012 tarih, 70 sayılı kararı çerçevesinde, Oba Beldesi imar planı genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan tüm parsellerde sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla onaylı planlarda belirlenen yapı emsali (KAKS) sabit kalmak üzere, Maksimum yapı yüksekliği 13.00 metre (3 kat)  olmak şartıyla uygun görülmüştür.

 

Yapılaşma şartları ve diğer kriterler:

 

 • Arazi Eğiminin %10’un altında olması,

 • 15 metre ve üstünde genişliğe sahip trafik yollarından cephe alması,

   

   

        ./.

   

                                                                       -4-

   

 • Net imar parsel büyüklüğünün 10.000 m² ve üstünde olması, ( Plan bütünlüğünün ve kent estetiğinin sağlanması, imar adalarının ortalama büyüklüğü, ortalama parsel büyüklüğü gibi kriterler çerçevesinde 10.000 m² olarak belirlenen parsel büyüklüğünü maksimum %10 oranında küçültmeye ilgili idaresi yetkilidir.)

 • Bina izdüşümünü aşmamak kaydıyla bodrum kat sınırlaması yapılmaz.

 • Kapalı otopark olarak kullanılmak, tamamı gömülü (toprak seviyesinin altında olmak) ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak şartlarıyla bodrum katlar genişletilebilir.

 • Bodrum Katlar emsal hesabına dâhil edilmez.

 • Bodrum Katların kapalı otopark olarak kullanılması durumunda giriş çıkış rampalarının eğimi, plandaki trafik yollarına bağlantıları gibi konularda trafik güvenliği esas alınarak asgari standartlara uyulur.

 • Yapılacak otoparklarda yol ve manevra alanları dâhil her binek araç için en az 25 m² alan ayrılmak zorundadır. Mimari projede otopark alanları her araç için yukarıdaki m² standardı doğrultusunda ayrı ayrı gösterilecektir.

 • Yapılarda maksimum/minimum cephe ve derinlik şartı aranmaz.

 • Yapı yaklaşım mesafesi tüm yönlerden en az 7 metre olacaktır.

 • Emsale konu her 25 m² inşaat alanı için en az 1 araçlık otopark alanı vaziyet planı ve mimari projede gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar standartlara uygun şekilde kullanılabilir hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez.

 • Galeri boşlukları emsal hesabına dâhil edilmez.

 • İzolasyonlu teras çatı yapımı zorunludur.

 • Burada belirtilmeyen hususlarda otopark yönetmeliği ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  

 

17-        Payallar Belediye Başkanlığı                         1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve     Revizyon İmar Planlarına ait itirazlar

 

Payallar Belediyesinin  02.01.2014 tarih ve 31 sayılı  Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarına  ait itirazlar aşağıda karara bağlanmıştır.

a-) Ahmet KARAKUŞ ve Zehte DEMİRKAYA’nın 03.12.2013 tarih ve 690 sayılı dilekçesinde; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin ve parsel cephesinin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

b-) Murat İSLAMOĞLU’nun 18.12.2013 tarih ve 733 sayılı dilekçesinde itiraza konu ruhsatlı sondaja göre yol güzergahının yeniden belirlenmesi talebi yol devamlılığını olumsuz olarak etkileyeceği için reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

c-)Ahmet HOŞGÖR’ün 17.12.2013 tarih ve 727 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

d-) Huriye ÇETİN’in 18.12.2013 tarih ve 732 sayılı dilekçesinin 1. Maddesinde belirtilen yolun 403 parelin kuzeyine kaydırılması talebi, 402 numaralı parsele girmemek kaydıyla yolun 403 numaralı parselin kuzeyine kaydırılması talebinin kabulüne, dilekçenin 2. Maddesinde belirtilen sondaj kuyusunun parsel içerisinde kalacak şekilde yol güzergahının değiştirilmesi talebinin ise yol bütünlüğünü bozacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

                                                           ./.

                                                                       -5-

e-) Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 736 sayılı dilekçesinin eki krokide görüldüğü şekilde konut alanında artışa, sosyal, kültürel tesis alanı ve park alanında azalışa yol açmamak kaydıyla sosyal kültürel tesis alanının doğu batı istikametinde (12 metrelik yol ile 7 metrelik yol arasına) yerinin değiştirilmesi, ve park alanının 10 metrelik yolun kuzeyindeki artık parsel alanına kaydırılması talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

f-) A. Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 737 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan rızai taksim anlaşmasına imar uygulaması safhasında mümkün olabildiği kadar dikkate alınacak olup, 406 parseldeki yol değişikliği talebinin ise ilgili parsel malikinin muvafakatı olmadığından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

g-) Zeynep YAMAN, Ümmühani HAMZAOĞULLARI VE Huri ŞAHİN’in 20.12.2013 tarih ve 741 sayılı sayılı dilekçesi imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen hususlarda oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.   

           

h-) Mehmet SAĞLAM’ın 23.12.2013 tarih ve 750 sayılı dilekçesinde itiraza konu 454 numaralı parselde yeni planla oluşturulan park alanının, plan genelinde oluşturulan park alanı ve projeksiyon nüfus kapsamında park alanının kaldırılması durumunda plan yapım yönetmeliğinde tanımlı 10 m²/kişi standardının standartların altına düşülmediği için kaldırılması talebinin kabulü şeklindeki karar; 3194 /18. madde ile mağduriyetin giderilebileceğinden uygun görülmemiştir.

                    

i-) Ahmet ÖZKAN’ın 26.12.2013 tarih 775 sayılı dilekçesinde belediye hizmet alanı ve otopark alanının parselin doğu sınırına kaydırılması ve konut alanından 7 metrelik yol ile ayrılması talebinin kabulü şeklindeki karar incelenmiş olup; otopark alanını değiştirmeden 1134 parsele girmemek şartıyla, B.H.A ve yolun 1154 parselin doğu sınırına kaydırılması şartıyla uygun görülmüştür.

j-) Mustafa ÖZTÜRK’ün 26.12.2013 tarih ve 780 sayılı dilekçesinde 775 ada 6 parsel ile, 778 ada 1 parsel arasındaki 10 metre genişliğindeki yolun her iki parseldeki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar incelenmiş olup; 520 ada 6 parselide ilgilendirdiğinden ve parsel sahiplerinin muvafakatı olmaması nedeniyle uygun görülmemiştir.

k-) Fatma ÖZER, Ümmühani ÖZKAN ve Elif YILMAZ’ın 26.12.2013 tarih ve 772 sayılı dilekçesinde itiraza konu parseller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarında sonradan makilik ve fundalık alan olarak planlanmış olup, talep bu açıdan üst ölçekli planlara aykırılık oluşturacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

l-) Abdullah ÇETİN’ in 27.12.2013 tarih ve 791 sayılı dilekçesi; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

m-) Belediye Başkanlığınca verilen 27.12.2013 tarihli dilekçe belediye meclisinde görüşülerek Alanya Belediyesi meclis kararı ile plan onama sınırı dışına çıkarılmış olan önceden imar uygulaması tamamlanmış durumdaki 689 ada 1 parsel ile, 215 ve 225 no’lu imar adalarının plan dışına çıkarılan kısımların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına ait plan hükümlerinin 9.1.1.4 numaralı maddesinde belirtilen “Bu plan ile onaylı imar planları olmasına rağmen kentsel yerleşim alanı olarak gösterilmeyen alanlarda, onaylanmış imar planlarının imar uygulaması görmüş kesimlerindeki kazanılmış haklar saklıdır.” hükmü dikkate alınarak yeniden plana dahil edilmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.

                                                                       ./.

 

                                                                -6-

 

18-       Oba Belediye Başkanlığı                                327,330, 333    nolu   Adalar

                                                                                                              

( Oba Belediyesi  327,330  ve 333 nolu adaları kapsayan alanda hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 80 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi 327 ada 3  parseldeki Belediye hizmet alanında herhangi bir  değişiklik yapılmaması, 330 ve 333 adalar arasındaki yolun kaldırılması,  kazanılan alanın  tescilli yapının bulunduğu  alandan itibaren 20 metrelik  yola doğru park alanı olarak  planlanması, koruma alanı sınırının teklif plandaki  haliyle korunması , konut alanında artışa yol açılmaması şartlarıyla uygun görülmüştür.)                     

 

19-       Demirtaş Belediye Başkanlığı                                    189,191,192,703 nolu parseller

            ( Demirtaş Belediyesinin 189 ve 703 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan ve 04.12.2013 tarih ve 11/46 sayılı Demirtaş Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave  Uygulama  İmar Planlarına ek olarak plan bütünlüğünün sağlanabilmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanlı  Demirtaş ( Antalya )  1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni  Planında  (ÇDP)  kentsel gelişme alanı olarak belirlenen parsellerin alan bütünlüğünü sağlayacak şekilde  189, 191 ( bir kısmı ), 192 ve 703 numaralı parsellerde  hazırlanan ve 08.01.2014 ve 1/6 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Nazım  ve Uygulama İmar Planları; İmar Uygulamasının  3194/18. madde hükümleri  doğrultusunda yapılması şartıyla  uygun görülmüştür. )                                              

20-       Mustafa Kula Vekili               Tepe Mahallesi                         92   ada   28   parsel 

            Ali Rıza Kayacı

 

            ( Mustafa Kula Vekili Ali Rıza Kayacı’nın  Tepe Mahallesi  92 ada 28 nolu parselde  hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olumlu görüşünü almak kaydıyla uygun görülmüştür. )           

 

21-       Çıplaklı Belediye Başkanlığı                                                  136  ( kısmen )

                                                                                                           137

                                                                                                           138,139 ve 140 ( kısmen )

 

            ( Çıplaklı Belediyesi 136 ( kısmen ) , 137,138,139 ve 140  ( kısmen ) nolu adalarda 06.01.2014 tarih ve 04 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen  plan tadilatı ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

 

22-       Avsallar Belediye Başkanlığı                    1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

                                                                             1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları

            ( Avsallar Belediyesi Turizm Merkezi dışı bölgede hazırlatılan ve 24.12.2013 tarih ve 44 sayılı Avsallar Belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı revizyonu incelenmiş olup; aşağıdaki şekilde kararlar belirlenmiştir. )

 

            1- ÖNERİ PLAN 1 de; 318 ada 1 nolu parselde konut alanı artışı sözkonusu olduğundan tadilata konu değişikliğin 318 ada 1 nolu parseli kapsayan kısmı uygun görülmemiş olup; 341 adayı kapsayan plan tadilatı yeşil alan miktarında artış sağladığı için uygun görülmüştür.

 

            2- ÖNERİ PLAN 2 de ;  halihazır verdilerinde konut alanında kalan DSİ kanalının kamulaştırma sınırları esas alınarak yeşil alana dönüştürülmesi uygun görülmüş olup; öneri planda belirtilen diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

 

            3- ÖNERİ PLAN 3 de;  Sağlık Tesisinin güneyindeki 20 metrelik yola bağlanan 10 metrelik yolun mevcut yapıyı dikkate  alarak konut alanı miktarında artışa yol açmamak şartıyla güneye kaydırılması uygun görülmüş olup; 3 nolu öneri plandaki diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

                                                                       ./.

                                                                       - 7-

 

4- ÖNERİ PLAN 4 de;  konut alanında artışa sebebiyet  verilmesi nedeniyle sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.

            5-  ÖNERİ PLAN 5 de; yapılan tadilat ile yeşil alan ve yol miktarlarında artış sağladığı için kamu menfaati bulunduğundan uygun görülmüştür.

            6- ÖNERİ PLAN 6 da; değişiklikler incelenmiş olup; 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi ile de mağduriyetlerin giderilebileceğinden sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.                                                   

7-  ÖNERİ PLAN 7 de; talepler  incelenmiş olup; orman sınırının orman kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi kısmı uygun görülmüş olup; diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

            8-  ÖNERİ PLAN 8 de; tadilat talebi ile yeşil alan bütünlüğü bozulduğundan  uygun görülmemiştir.

            9-  ÖNERİ PLAN 9 da;  plan değişiklikleri incelendiğinde mağduriyetlerin  3194 sayılı imar Kanununun 18. maddesi  ilede çözüme ulaşabileceğinden talep uygun görülmemiştir.

            10- ÖNERİ PLAN 10 da; belirtilen değişiklik uygun görülmemiştir.

            11- ÖNERİ PLAN’11de; belirtilen değişiklikler incelendiğinde yeşil alan miktarı korunmuş olup, yol miktarları  arttırıldığından, ayrıca konut alanı artışına  sebebiyet  verilmediğinden talep uygun görülmüştür.

            12- Ayrıca; plan genelinde uygulama işlemi yapılırken  yol veya yeşil alan gibi kamusal kullanım maksadıyla terki yapılmış olan  veya kadastro mülkiyet sınırı  ile ada sınırı arasında  var olan kayıklıkların giderilmesi için konut alanında artışa yol açmamak kaydıyla plan revizyon sınırı içersindeki değişiklikler uygun görülmüştür.

 

                                                 

    

                                                                         

             Komisyon Üyeleri

 

Bşkn.                Mustafa BERBEROĞLU

 

Bşkn.Yrd.        Samet UĞURLU

 

Üye                 Erol FAZLIOĞLU

 

Üye                    Fevzi ALAETTİNOĞLU  

 

Üye                   Mustafa KÜÇÜKER