Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

34 / Meclis kararı

34 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 34 /

   ÖZÜ : Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
   Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 9.maddesinde yer alan; Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

ALANYA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MADDE 1: Amaç
Bu yönetmelik Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Kuruluş, görev ve Çalışma esaslarını düzenler.
MADDE 2: Kapsam
Bu yönetmelik Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma esaslarını kapsar.
MADDE 3: Dayanak
Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
MADDE 4: Tanımlar
Belediye : Alanya Belediyesini
Başkan : Alanya Belediye Başkanını
Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu başkan yardımcısını
Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğü'nü
                                   
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev Ve Çalışma Esasları

MADDE5 : Kuruluş
Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince yeniden kurulmuştur.
MADDE 6: Bağlılık
Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
MADDE 7: Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları
1- Hukuk İşleri Müdürü:

Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
Müdürlük personellerinin devam/devamsızlığını izlemek,
Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmaları izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
Müdürlüğün görev alanına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
Hukuk İşleri Müdürü, Müdürlüğü'ne ilişkin görev ve yetkilerden bir kısmını avukatlardan birine başkanın onayı ile devredebilir.

2- Avukatlar:
Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kuralları ile bağlı olarak savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürüten ve yetkilerini kullanan meslek mensuplarıdır. Avukatlar arasındaki görev bölümü Müdürün teklifi ve Belediye Başkanı'nın onayı ile kesinleştirilir. İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kesinleşen görev bölümleri aynı şekilde devam eder.
Avukatlar görevlerinde bağımsızdırlar, asli görevi ile bağdaşmayacak hiçbir görev verilemez ve çalıştırılamazlar. Avukatlar, Belediyenin dışındaki iş ve hizmetlerde görevlendirilemezler. Avukatla görevlerini yaparken avukatlık yasasının rekabet yasağı ile ilgili hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

3-Kalem Personeli:
Hukuk İşleri Müdürlüğünün kayıt, yazışma ve bilgisayar işlemleri, dosya düzenlemesi, davalarla ve icra giderleri ile ilgili mutemetlik hizmetleri ve diğer tüm kalem işlerinden sorumlu ve yürütülmesini sağlar.
Müdürlük tarafından hazırlanan yazıları, ihtarnameleri, davalarla ilgili tüm dilekçeleri daktilo etmek, davalarla ilgili ara karar ve karar sonuçlarını ilgili dairesine karar suretiyle birlikte göndermek, yazışmaların bir suretini dava dosyasında ve diğer suretini yazışma dosyasında muhafaza etmek ve diğer tüm yazışma ve dosyalama işlerini yapmakla görevlidir.
Mahkemelerde davaların açılması ile ilgili işlemleri yürütmek, cevap dilekçeleri, temyiz dilekçeleri delil listesi vs. dilekçeleri ve eklerini ilgili mahkemelere vermek, ara kararlar gereğince mahkemelerde yapılması gereken işlemleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili masrafları mahkeme veznesine veya ilgili merciine yatırarak karşılığında alacağı gider belgelerini teslim etmek, bir suretini dava dosyasında muhafaza etmek, Belediyece takip edilen davalarla ilgili kararları, Yargıtay ilamlarını tebliğe çıkarmak kesinleşen ilamlarla kesinleşme şerhi verdirtmek ve diğer tüm takip işlemlerini süresinde yürütmekle ve icraya konu ilamlı ilamsız takiplere ait dosya tanzim etmek. İcra ve ödeme emirlerini hazırlamak, esasa ve fihriste kaydetmek icra dairelerinde Avukatın yapması gereken işlemler dışında tüm işlemleri yapmakla görevlidir.

MADDE 8: Hukuk Servisi Yetki ve Sorumlulukları:
1- Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuk görüş bildirir.
2- Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma, İcra Hakimlerinden görülen işleri takip eder. Davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs) izleyerek sonuçlandırmak görevini yürütür.
3- Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçluların taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi işlerini Belediye Başkanının yazılı talimatı olması koşulu ile yürütür.
4- Hukuk İşleri Müdürü bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya Belediye Başkanı tarafından açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesini yararsız gördüğü takdirde durumu Başkanlığa sunarak alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata bırakabilir.
5- Dava ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında Avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyecekleri gibi gerektiğinde ilgili daire görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri almakta yetkili ve görevlidirler.
6- Sav ve savunmalar, ilgili üniteler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili ünitelerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile geçerli delil gösterilmemesi durumlarında Avukatlar sorumlu tutulmaz. Avukatların süre belirtilerek istemiş olduğu bilgi ve belgelerin, ilgili müdürlük tarafından belirtilen sürede eksiksiz olarak göndermesi zorunludur. Bu zorunluluktan dolayı belgelerin gecikmesinden avukatlar sorumlu tutulamazlar.
7- Avukatlar; Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine verilen adli ve idari davalar ile diğer işleri sonuna kadar izlemek, Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının korunmasına özen göstermek, meslek kurallarının gösterdiği özen ve sadakat yükümlülüğü yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.
8- Delil tespitleri ivedi konulardır. Üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından Alanya Belediyesi aleyhine veya Alanya Belediyesi tarafından bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde buna ait belge ve rapor, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bekletilmeden ilgili birimleri gönderilir.
9- İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde itiraz nedenlerini belge ve bilgi ile birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. Buna raporlarda genellikle 7 gün itiraz süresi bulunduğundan ilgili ünite en kısa zamanda incelenmesini bitirerek savunmanın yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek zorundadır.
10- Alanya Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen ihtarnameler ilgili birime havale edilir. İlgili birim ihtarnameye yanıtını kendisi verir, ancak gerek görüldüğü takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün görüşünü alır.
11- Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin işlemlere esas olmak üzere Alanya Belediyesince keşide edilecek ihtarnameler Hukuk İşleri Müdürü tarafından yerine getirilir.
12- Belediye Birimleri tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden Başkanlık Onayı ile görüş istenebilir. Görüş istenirken istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen nokta açıklanır. Görüş isteyen birimin konuya ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş isteyen birim görevlileri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez. Hukuki görüş ancak yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması ya da düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılamaz olması durumlarında istenebilir. Görüş, Müdür veya Avukatlar tarafından, havale edilen konu hakkındaki yürürlükteki yasal düzenlemelere göre incelenir ve ilgili birime gönderilir. İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Yapılan hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir. Bu sebeple görüş veren avukatın sorumluluğunu gerektirmez. Görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
13- Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli ödemenin yapılması için ilgili Belediye birimine bildirir. İlgili birim ödemelerde tahakkuku düzenleyerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir gecikilen hallerde veya ödenmemesi durumunda oluşacak faize ilişkin tahakkuk Başkanlık Emri ile düzenlenebilir.
14- Mahkemeler, C.Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen bilgi ve belgeleri,   ilgili olan müdürlükler tarafından gönderilecektir. Ancak söz konusu evraklar gönderilmeden önce Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından incelenecek ve ilgili müdürlükte kalacak nüshasına incelendi kaşesi basılacak ve inceleyenin imzası atılacaktır. İnceleyenin gerekli gördüğü değişiklikler var ise, bunlar ilgili müdürlük tarafından düzeltilerek, talep eden Mahkemeye, C.Savcılıklarına ve İcra Müdürlüklerine gönderilecektir. Mahkemeler, C. Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen adrese, hukuki yardım gerektirmeyen bilgi ve belgeler, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından incelenmeden doğrudan ilgili müdürlükler tarafından gönderilecektir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün buradaki görevi, ilgili müdürlüğe hukuki yardım hizmetinde bulunmaktadır. Bilgi ve belgelerden kaynaklanan sorumluluklar ilgili müdürlüklerindir.

MADDE 9: Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler:
1- Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.
2- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar, Hukuk İşleri Müdürü ya da görevlendireceği personelin imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. Ancak dava konusu işlemlerde mahkemelere gönderilecek yazılan vekalet gereği avukat imzası ile gönderilecektir.

MADDE 10: Arşivleme Ve Dosyalama:
Arşivleme ve dosyalama işlemleri “Standart Dosya Planı” çevresinde yapılacaktır.
           
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 11: Planlama ve Koordinasyon
Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.

MADDE 12: Uygulama
Yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.
1- Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması görevlendireceği Hukuk İşler Müdürlüğü personeli ile Belediye birimleri ve çalışanları ile ortaklaşa uygulanır.
2- Hukuk İşler Müdürlüğü çalışmalarında görev verilen tüm personel; giyim, kuşam, davranış ve konuşmalarına azami dikkat etmek zorundadır.
3- Görev verilen personel verilen görevi planlama ve koordinasyon temel ilkelerine uygun bir şekilde yerine getirmek zorundadır.
4- Görevini aksatan, ihmal eden, yapmayan görevlilere; tabi olduğu yasa ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
5- Yazışmalar 2004/8125 sayılı Resmi gazetede Uygulanacak Esas ve Usuller Yönetmeliğine göre yapılır.
6- Belediye, diğer özel teşebbüs, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa kültürel, sosyal etkinlikler düzenleyebilir.
7- Müdürün verdiği görevleri tüm personel yerine getirecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 13: Belediye Başkanı ve Belediye Kanunu'nca yetkilendirilen merci dışında Belediye içerisinde başka bir birim ya da merci görevlerinin gereklerine aykırı olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden bilgi, belge ve rapor isteyemez.

MADDE 14: 5393 sayılı Belediye Kanununun 82. maddesi Belediye lehine Mahkemeler ve İcra Müdürlükleri ile İcra Hakimlerince karar altına alınan ve tahsil edilen vekalet ücretleri kadroya bağlı olarak çalışan Avukatlara ve Hukuk İşleri servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı 02.02.1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

MADDE 15: Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

MADDE 16: Yürürlük:
Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

MADDE 17: Yürütme
Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütülür.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı