Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

51 / Meclis kararı

51 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 51 /
   ÖZÜ : Oba Belediye Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 57 ve 58 sayılı meclis kararları  ve 05.12.2013 tarih ve 77 ve 81 sayılı meclis kararları ile kabul edilen plan değişiklikleri  plan bütünlüğü açısından birlikte değerlendirilmiş olup, ekte belirtilen kararların aşağıda yazılı olduğu nedenlerle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 16.sırasında yer alan; Oba Belediye Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 57 ve 58 sayılı meclis kararları  ve 05.12.2013 tarih ve 77 ve 81 sayılı meclis kararları ile kabul edilen plan değişiklikleri  plan bütünlüğü açısından birlikte değerlendirilmiş olup, ekte belirtilen kararların aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Eki Karar :
Oba belediye meclisinin 

·05.09.2013 tarih 57 sayılı kararı uyarınca 605 ada 3 parsel, 
·05.09.2013 tarih 58 sayılı kararı uyarınca 604 ada 1 parsel, 
·05.12.2013 tarih 77 sayılı kararı uyarınca 280 ada 2 parsel, 
·05.12.2013 tarih 81 sayılı kararı uyarınca 608 ada 4 parsel,

İçin sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla TAKS:0.20, KAKS:0.80 olan yapılaşma koşullarında emsal sabit kalmak üzere geniş taban alanı kullanımına yönelik olarak hazırlanan plan tadilat taleplerinin parsel bazında değerlendirilmesi plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıyacağından, yukarıdaki taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Alanya Belediye meclisinin 08.05.2012 tarih, 70 sayılı kararı çerçevesinde, Oba Beldesi imar planı genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan tüm parsellerde sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla onaylı planlarda belirlenen yapı emsali (KAKS) sabit kalmak üzere, Maksimum yapı yüksekliği 13.00 metre (3 kat)  olmak şartıyla uygun görülmüştür.

Yapılaşma şartları ve diğer kriterler:
·Arazi Eğiminin %10’un altında olması,
·15 metre ve üstünde genişliğe sahip trafik yollarından cephe alması,
·Net imar parsel büyüklüğünün 10.000 m² ve üstünde olması, ( Plan bütünlüğünün ve kent estetiğinin sağlanması, imar adalarının ortalama büyüklüğü, ortalama parsel büyüklüğü gibi kriterler çerçevesinde 10.000 m² olarak belirlenen parsel büyüklüğünü maksimum %10 oranında küçültmeye ilgili idaresi yetkilidir.)
·Bina izdüşümünü aşmamak kaydıyla bodrum kat sınırlaması yapılmaz. 
·Kapalı otopark olarak kullanılmak, tamamı gömülü (toprak seviyesinin altında olmak) ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak şartlarıyla bodrum katlar genişletilebilir.
·Bodrum Katlar emsal hesabına dâhil edilmez. 
·Bodrum Katların kapalı otopark olarak kullanılması durumunda giriş çıkış rampalarının eğimi, plandaki trafik yollarına bağlantıları gibi konularda trafik güvenliği esas alınarak asgari standartlara uyulur.
·Yapılacak otoparklarda yol ve manevra alanları dâhil her binek araç için en az 25 m² alan ayrılmak zorundadır. Mimari projede otopark alanları her araç için yukarıdaki m² standardı doğrultusunda ayrı ayrı gösterilecektir.
·Yapılarda maksimum/minimum cephe ve derinlik şartı aranmaz.
·Yapı yaklaşım mesafesi tüm yönlerden en az 7 metre olacaktır. 
·Emsale konu her 25 m² inşaat alanı için en az 1 araçlık otopark alanı vaziyet planı ve mimari projede gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar standartlara uygun şekilde kullanılabilir hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez.
·Galeri boşlukları emsal hesabına dâhil edilmez. 
·İzolasyonlu teras çatı yapımı zorunludur. 
·Burada belirtilmeyen hususlarda otopark yönetmeliği ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.   

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı