Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

52 / Meclis kararı

52 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 52 /
   ÖZÜ : Payallar Belediyesinin ilave ve revizyon nazım imar planları ile ilave ve revizyon uygulama imar planlarına  ait itirazlar aşağıda yazılı olduğu şekliyle karara bağlanmıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 17.sırasında yer alan; Payallar Belediyesinin  02.01.2014 tarih ve 31 sayılı  Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarına  ait itirazlar aşağıda yazılı olduğu şekliyle karara bağlanmıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
a-) Ahmet KARAKUŞ ve Zehte DEMİRKAYA’nın 03.12.2013 tarih ve 690 sayılı dilekçesinde; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin ve parsel cephesinin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.
b-) Murat İSLAMOĞLU’nun 18.12.2013 tarih ve 733 sayılı dilekçesinde itiraza konu ruhsatlı sondaja göre yol güzergahının yeniden belirlenmesi talebi yol devamlılığını olumsuz olarak etkileyeceği için reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.
c-) Ahmet HOŞGÖR’ün 17.12.2013 tarih ve 727 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.
d-) Huriye ÇETİN’in 18.12.2013 tarih ve 732 sayılı dilekçesinin 1. Maddesinde belirtilen yolun 403 parelin kuzeyine kaydırılması talebi, 402 numaralı parsele girmemek kaydıyla yolun 403 numaralı parselin kuzeyine kaydırılması talebinin kabulüne, dilekçenin 2. Maddesinde belirtilen sondaj kuyusunun parsel içerisinde kalacak şekilde yol güzergahının değiştirilmesi talebinin ise yol bütünlüğünü bozacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür. 
e-) Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 736 sayılı dilekçesinin eki krokide görüldüğü şekilde konut alanında artışa, sosyal, kültürel tesis alanı ve park alanında azalışa yol açmamak kaydıyla sosyal kültürel tesis alanının doğu batı istikametinde (12 metrelik yol ile 7 metrelik yol arasına) yerinin değiştirilmesi, ve park alanının 10 metrelik yolun kuzeyindeki artık parsel alanına kaydırılması talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.
f-) A. Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 737 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan rızai taksim anlaşmasına imar uygulaması safhasında mümkün olabildiği kadar dikkate alınacak olup, 406 parseldeki yol değişikliği talebinin ise ilgili parsel malikinin muvafakatı olmadığından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.
g-) Zeynep YAMAN, Ümmühani HAMZAOĞULLARI VE Huri ŞAHİN’in 20.12.2013 tarih ve 741 sayılı sayılı dilekçesi imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen hususlarda oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.
h-) Mehmet SAĞLAM’ın 23.12.2013 tarih ve 750 sayılı dilekçesinde itiraza konu 454 numaralı parselde yeni planla oluşturulan park alanının, plan genelinde oluşturulan park alanı ve projeksiyon nüfus kapsamında park alanının kaldırılması durumunda plan yapım yönetmeliğinde tanımlı 10 m²/kişi standardının standartların altına düşülmediği için kaldırılması talebinin kabulü şeklindeki karar; 3194 /18. madde ile mağduriyetin giderilebileceğinden uygun görülmemiştir.
i-) Ahmet ÖZKAN’ın 26.12.2013 tarih 775 sayılı dilekçesinde belediye hizmet alanı ve otopark alanının parselin doğu sınırına kaydırılması ve konut alanından 7 metrelik yol ile ayrılması talebinin kabulü şeklindeki karar incelenmiş olup; otopark alanını değiştirmeden 1134 parsele girmemek şartıyla, B.H.A ve yolun 1154 parselin doğu sınırına kaydırılması şartıyla uygun görülmüştür.
j-) Mustafa ÖZTÜRK’ün 26.12.2013 tarih ve 780 sayılı dilekçesinde 775 ada 6 parsel ile, 778 ada 1 parsel arasındaki 10 metre genişliğindeki yolun her iki parseldeki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar incelenmiş olup; 520 ada 6 parselide ilgilendirdiğinden ve parsel sahiplerinin muvafakatı olmaması nedeniyle uygun görülmemiştir.
k-) Fatma ÖZER, Ümmühani ÖZKAN ve Elif YILMAZ’ın 26.12.2013 tarih ve 772 sayılı dilekçesinde itiraza konu parseller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarında sonradan makilik ve fundalık alan olarak planlanmış olup, talep bu açıdan üst ölçekli planlara aykırılık oluşturacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.
l-) Abdullah ÇETİN’ in 27.12.2013 tarih ve 791 sayılı dilekçesi; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.
m-) Belediye Başkanlığınca verilen 27.12.2013 tarihli dilekçe belediye meclisinde görüşülerek Alanya Belediyesi meclis kararı ile plan onama sınırı dışına çıkarılmış olan önceden imar uygulaması tamamlanmış durumdaki 689 ada 1 parsel ile, 215 ve 225 no’lu imar adalarının plan dışına çıkarılan kısımların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına ait plan hükümlerinin 9.1.1.4 numaralı maddesinde belirtilen “Bu plan ile onaylı imar planları olmasına rağmen kentsel yerleşim alanı olarak gösterilmeyen alanlarda, onaylanmış imar planlarının imar uygulaması görmüş kesimlerindeki kazanılmış haklar saklıdır.” hükmü dikkate alınarak yeniden plana dahil edilmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı