Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

72 / Meclis kararı

72 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 72 /
   ÖZÜ : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ye, Belediyemize ait içme suyu pompaları ile arıtma tesislerinin elektrik abonelerinin enerji bedeli ödemesinde  kullanılmak üzere Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan, Kamuya tahsisli olmayıp ticari işyeri olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait zemin kat  15,16,18,19,20 bağımsız bölüm nolu dükkanların teminat gösterilerek Bankaların ilgili şubelerinden 3.000.000,00 TL tutarında 24 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulması ve konuyla ilgili alınan 27.02.2014 tarih, 304 nolu encümen kararının da tasvibine oyçokluğu ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1. maddise kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Meclise intikal eden ve bu gündem maddesinde görüşülmesine karar verilen; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ye enerji bedeli ödemesinde  kullanılmak üzere Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve sosyal tesis olarak kullanılan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın teminat gösterilerek Bankalardan  3.000.000,00 TL tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılmasına, kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi şeklindeki 14.02.2014 tarih ve 68 nolu meclis kararının, söz konusu taşınmazda vatandaş hissesinin bulunması sebebi ile bankalar tarafından teminat olarak kabul edilmemesi nedeniyle ;
   Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ye, Belediyemize ait içme suyu pompaları ile arıtma tesislerinin elektrik abonelerinin enerji bedeli ödemesinde  kullanılmak üzere, Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan, Kamuya tahsisli olmayıp ticari işyeri olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait zemin kat  15,16,18,19,20 bağımsız bölüm nolu dükkanların teminat gösterilerek Bankaların ilgili şubelerinden 3.000.000,00 TL tutarında 24 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına, ipotek gösterilen taşınmazların ekspertiz değerinin talep edilen kredi miktarını karşılamaması halinde, daha önce ipotek konulan Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 19/A 22,23,24 ve 19/B 21 bağımsız bölüm nolu dükkanların üzerinde 2. dereceden yeterli miktarda ipotek koyulmasına, Belediyemiz adına talep edilen nakdi veya gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesine, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonu kararlaştırmaya, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayri menkuller üzerinde Bankalar lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarda, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, , ipotekle ilgili senet, sözleşme, taahhütname, beyanname ve bil cümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere, Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye Belediye Başkanının veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan Vekilinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir, şeklinde yeniden güncellenmesi hususunu ve söz konusu kredinin kullanılması ile ilgili alınan 27.02.2014 tarih ve 304 nolu Encümen Kararının ilk Meclis toplantısında Meclisin onayına sunulması yönündeki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının kabulüne üyeden Serdar NOYAN’ın red, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 


Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı