Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

133 / Meclis kararı

133 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 133 /

   ÖZÜ : Belediyemiz İşyeri Açma Ruhsatı Servisi tarafından hazırlanan ve aşağıda yazılı Deve ile Turistik Faaliyette bulunan Hayvan İşletmelerinin Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Belediyemiz İşyeri Açma Ruhsatı Servisi tarafından hazırlanan ve aşağıda yazılı Deve ile Turistik Faaliyette bulunan Hayvan İşletmelerinin Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne AK Parti grubu çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

ALANYA BELEDİYESİ
DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ
 
AMAÇ,  KAPSAM,  TANIMLAR,  YASAL DAYANAK 
 
AMAÇ :
MADDE 1- Bu yönetmelik ile Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden Antalya BŞB sınırları içinde UKOME kararlarına bağlı kalınarak.  Alanya İlçesi sınırları içerisinde ticari ve turistik amaçla çalışan DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERİNİN mevcut sayılarının tespit edilerek faaliyete uygun alanlarının tescilinin yapılması. Alanya Belediyesince çalışma şekil ve şartlarını ve teknik özelliklerini tespit etmek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermek, hayvan işletmecilerinin taşıması gereken özellikler ve uymaları gereken kurallar ile ruhsat alma esaslarını, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

KAPSAM :
MADDE 2- Bu YÖNETMELİK Deve ile yapılan Alanya İlçe sınırları içerisinde turistik hayvan işletmeciliğini kapsar. 
 
TANIMLAR :
MADDE 3- Bu YÖNETMELİK de geçen terimlerden; 
1) Antalya BŞB: Antalya Büyükşehir Belediyesini, 
2) Belediye: Alanya İlçe Belediyesini, 
3) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME): Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ve diğer ilgili yasaların öngördüğü her türlü ulaşımla ilgili kararları alan Merkezi.  
4) Encümen: Alanya İlçe Belediyesinin Encümenini
5) Zabıta: Alanya İlçe Belediyesini, Zabıta Müdürlüğünü ve Teşkilatlanmasını
6) Deveci: Deve Hayvan İşletme sahibi olan Gerçek ve tüzel kişiliğini
7) Deve işletmesi: Bu yönetmelikte gecen Hayvan İşletmesinin bütününü
8) Deve Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat): Alanya Belediyesi Ruhsat ve Açma Biriminin düzenlemiş olduğu çalışma belgesi. Bu yönetmelikte gecen Hayvan İşletmesinin          1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu YÖNETMELİK hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri / vize yaptıracakları belgeyi, 
9) Mikrocip: Develerin sol omuz üzeri deri altına takılan ve her deveye özel tek bir özel numara vermiş yakın mesafe okunabilen elektronik bir kimliklendirme sistemini ve işaretlemesini.
10) Deve kimlik belgesi: Devenin Madde 3 /9)/8) deki işaretleri ile eşkâl bilgilerinin yazılı olduğu, sahibinin belirtildiği her hayvan için müstakil olarak düzenlenmiş ve Veteriner Hekimce onaylı Hayvan kimlik belgesi.
11) Seminer Katılım Belgesi: Hayvan Refahı ve Mevzuat konusunda Seminere katıldığını gösterir belge (MADDE 12 anlatılan)
12) İstasyon: Sınırları Belediyece belirlenmiş Hayvan işletmesinin faaliyette bulunacağı yer ve parkur
13) İşletme Tescil belgesi: Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde düzenlenmiş ve alınmış deve sürüsü ve sayısını gösterir onaylı resmi belgeyi. 
14) Sağlık Raporu: Veteriner Hekim tarafından düzenlenmiş develerin sağlıklı olduğuna dair rapor.
15) Ruhsat Birimi: Alanya Belediyesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili Birimi
16) Havut: Deve semeri
17) Hatap: Havut daki tahta aksam
18) Yönetmelik: İşbu bahsi geçen Deve İle Turistik Faaliyette Bulunan Hayvan İşletmelerinin Çalışma Esas Ve Usulleri Yönetmeliği

YASAL DAYANAK : 
MADDE 4- Bu YÖNETMELİK; 
1) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 (f) maddesi
2) 15. 06. 2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”, 
3) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 
4) 24.06.2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği
5) 11.06.2010  tarih ve 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve yönetmeliklerine
İşbu Yönetmelik yukarıdaki Kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
DEVE İSTASYONLARININ TESCİLİ VE DEVE İŞLETMESİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ : 
MADDE 5- 
1) Belediye sınırları içerisinde çalışan tüm Deveciler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Belediye Ruhsat Birimince belirlenecek tarihe kadar “Deve Çalışma İzin Belgesi” almak için başvuruda bulunması zorunludur. Başvuruda bulunmayıp ilgili belgelerini almayanların faaliyette bulunmaları yasaktır. 
2) “Deve Çalışma İzin Belgesi” için gerekli belgeleriyle başvurularını yapan Devecilerin dosyaları Alanya Belediyesi ilgili birimleri incelendikten sonra, dosyaları uygun olanlara “Deve Çalışma İzin Belgesi”  düzenlenir.
3) “Deve Çalışma İzin Belgesi” 1 (bir) yıl için geçerlidir. Her yıl yenilenir / vize yaptırılır. “Deve Çalışma İzin Belgesi” (Ruhsat) yenilenmeyen / vizesi yaptırılmayan Deveciler o yıl içinde çalışmalarına izin verilmez.
 
DEVE  İŞLETMESİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU BELGELERİ:
MADDE 6-
1) Ruhsat Biriminden alınarak Deve İşletmesi işleten özel ve tüzel kişiler tarafından doldurulacak Başvuru Formu, 
2) Devecinin, İkametgâh Belgesi, 
3) Devecinin,, Nüfus Cüzdan fotokopisi,
4) Tüzel kişilerde imza sirküsü, imza yetkilisinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve adrese dayalı nüfus belgesi (onaylı), 
5) 2 Adet vesikalık fotoğraf, 
6) Sağlık Raporu,
7) Devecinin Adli Sicil Kaydı
8) Deve kimlik belgesi
9) İşletme Tescil belgesi
10) Seminer Katılım Belgesi


İSTASYONLAR :
MADDE 7-
1) İstasyon yerleri, Yönetmelik yayınlandıktan sonra Encümence belirlenecek ve değiştirilebilecektir. Bu konuda koordinasyonu Ruhsat birimi sağlayacaktır.
2) Deve işletmeleri Encümence Belirlenmiş istasyon sınırları dışına çıkamaz.
3) Çalışılacak İstasyon Deve Çalışma belgesinde belirtilir, belirtilmiş olan istasyon deve işletmesinin çalışma alanıdır.
4) Deveci İstasyonda Develerin su ihtiyacının karşılanmasını sağlamak için devamlı suretle en az 50 LT temiz içilebilir su bulunduracaktır.
5) İstasyonunda develer için uygun bir gölgelik olacaktır.
6) İstasyonda Develerin bağlanacağı yerin zemini beton asfalt gibi sert zemin olmayacaktır.
7)      İstasyonların dağıtımı encümence belirlenecektir.
8) İstasyon her zaman temiz tutulacak ve deveci bu konuda sorunlu olacaktır. 

DEVE İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI :
MADDE 8 –

1) Deve Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) alarak işletme çalışmaya başlar.
2) “Deve Çalışma İzin Belgesi” her yıl yenilenmesi /vize ettirilmesi zorunludur
3) Havut renklerinin belirlenmesinde Ruhsat biriminin önerisi ile encümen tarafından karar verilebilir. Karar alınmadığında yöresel renkler kullanılır
4) Develerin üzerinde kullanılacak veya uygulanacak logolar ve reklamlar hakkında Ruhsat biriminin önerisi ile encümen tarafından karar verilir. 
5) Devecinin Alanya Yöresel kıyafetlerini giymesi zorunludur.
6) Deveci Hayvan Refahına ve Hayvan haklarına uygun davranmak zorundadırlar.
7) Deveci Develerin yaratacağı her türlü kirliliği bertaraf etmesi mecburidir.
8) Deve İstasyonlarında müzik sistemi bulundurulmayacaktır.
9) Develerde trafik kuralları doğrultusunda Baş ve Kuyruk bölümlerinde Reflektör bulunancıktır. Bulundurulması gereken aydınlatma ve uyarı ışıkları dışında hangi tür olursa olsun aydınlatma ve uyarı ışıkları bulundurulması yasaktır.
10) Devenin satılması / devir edilmesi halinde işlem sonucunda yeni “İşletme Tescil Belgesi” satın alan / devir alan özel veya tüzel kişi 30 gün içinde Ruhsatı Birimi’ ne başvurarak tescil işlemlerini yaptırarak izin belgelerini yeniden almak zorundadır.
11) Devecinin vefatı sonucu Veraset yolu ile devirlerde diğer varislerin muvafakat ile yeniden başvurudan izin belgesi ücreti alınmaz.
12) Belediyesince sınırlandırılmış istasyonlar haricinde, yeni istasyon isteği ya da iptali olursa bu konuda Encümen yetkilidir. Bu hususta Koordinasyon Ruhsat birimindedir.
13) Havut üzerinde Türk Bayrağı konulacaksa İlgili Mevzuata uygun alacaktır.
14) Havut Yöresel olacaktır, keçi kılından dokunmuş çuldan yapılmıştır. Üzeri koyunyününden dokunmuş renkli keçe ile kaplı olacaktır. Aya bakan zömbeği 2 (iki)renktir. Tezgâhları halı ve kilimlerde olduğu gibi ustaların iç dünyasını yansıtan rengârenk yünlerle işlenmiş Türk motiflerini içermelidir. 45kg dan fazla olmamalı. İçi devenin sırtına dokunmaması ve zarar vermemesi için saz denilen kilizmanla devenin vücut şekline göre doldurulmuş olmalıdır.
15) Hatap üzerinde bulunan işkence, tarak ve kamalar diğer deve ve canlıların zarar vermeyecek şekilde ve ağız bağı ipinin takılmayacağı şekilde standart olacaktır
16) Deve İşletmeleri Fiyat Tarifeleri üzerinden çalışırlar.
17) Fiyat tarifesi Havut üzerinde bulundurulur.
18) Deve Kimlik Belgesinde Küpe ve/veya Mikrocip numarası Veteriner hekim onaylı olmalıdır. Bu uygulama Belediye Veteriner Hekimliğince kontrol edilecektir. 
19) Develer kuduz hastalığına karşı her yıl aşılanacaklardır.

DEVE İŞLETMELERİNİN ÜCRET ESASLARI :
MADDE 9-  Deve işletmelerinin Fiyat Tarifeleri ve 1 (Bir) yıl geçerliliği bulunan Deve Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) ücretler, Alanya Belediyesi Bütçe Komisyonunca her yıl görüşülerek belirlenen tarifenin Belediye Meclisinin onayından geçmesi ile yürürlük kazanır. 

DEVE İŞLETMELERİNİN TAKİP, DENETİMİ VE CEZAİ İŞLEMLERİ:
MADDE 10: 
1) Bu Yönetmelik gereği çalışma izni verilecek Deve İşletmeleri hakkında tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin takibi Alanya Belediyesi Gelir Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. 
2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre aykırı hareket takibi, Zabıta Müdürlüğü ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilecektir.
3) Bu Yönetmelik gereği çalışma izni verilecek  Develerin belirli aralıklarla sağlık  kontrollerinin yapıldığını belirten sağlık raporları, Alanya  Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilecektir
4) Yasaklara ve bu yönetmeliğe uymayan durumlar neticesinde ruhsat iptali ve çalışmanın durdurulması için gerekli yaptırım kararını encümen alır

YASAKLAR :
MADDE 11- 
1) Deve Çalışma Belgesiz çalışılamaz. 
2) Develer, kullanım amacı olan insan gezdirmek ve bindirmek dışında çalıştırılamaz. 
3) Encümen'ce belirlenecek istasyon ve zaman tarifesi dışında çalışamaz. 
4) Encümen'ce belirlenecek Fiyat Tarifesi dışında ücret alamaz. 
5) Deve İşletmesinde bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim görevlilerine ibrazı zorunludur. 
6) Develere aynı anda bir binici binebilir.
7) Develeri Deve kimlik belgesi belirlenen Deveci dışında kimse kullanamaz.
8) Deveci çevredeki insanları ve araç trafiğini tehlikeye düşürecek tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunamaz
9) Deveci kılık kıyafeti kirli ve uygunsuz olamaz,
10) Deveci çalışma saatleri içerisinde alkol, benzeri keyif verici ürünleri ve sigara kullanmaları yasaktır.
11) Deve diğer develer ile dövüştürülemez.
12) Herhangi bir izinsiz logo ve reklam kullanılamaz
13) Ölümcül yaralama ve/veya ölümlü kazaya neden olan deve çalıştırılmaz, belgesi var ise bu yönetmelikteki izni iptal edilir tekrar aynı deveye izin verilmez. Kanuni yükümlülük deveciye aittir.
14) İstasyonda Deveci dâhil sigara içilemez.
15) Deveci alkollü ya da alkolün etkisindeyken deveyi kullanamaz.
16) Deveciler, insanları rahatsız edecek şekilde herhangi bir davranışta bulunamazlar. 
17) Develer ve İşletme hiçbir şekilde kiraya verilemez.
18) Develer ve İşletme temiz ve bakımlı tutulması zorunludur. İstasyon temizliğinden Deveci sorumludur.
19) Her yıl yenilenmeyen /vize edilmeyen “Deve Çalışma İzin Belgesi”siz çalışılamaz.
20) Deveciler, hayvan haklarına uymayan davranışlarda bulunamazlar. İşkence, eziyet dayak deveye uygulayamazlar.
21) Deveye her türlü Etanol ve Etanol katılmış içecekler, Veteriner Hekim kontrolünde olmayan her turlu hormon ve doping maddesi uygulaması, verilmesi yasaktır.
22) Deve Ağustos ve Temmuz ayları içerisinde 12:00 ile 14:00 arasında gölgelik bir alanda istirahat ettirilir ve çalıştırılmaz.
23) Deveci istasyonda Eşek bulunduramaz.

DEVECİLERİN EĞİTİLMESİ : 
MADDE 12: Devecilerin Eğitim Semineri: 
1) “Deve Çalışma İzin Belgesi” almak isteyen; Deveciler Dört saatten az olmamak kaydıyla konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır. 
2) Yapılacak seminer sonunda, seminere katılan Devecilere seminerde başarılı olanlarına “Seminer Katılım Belgesi” verilecektir. 
3) “Deve Çalışma İzin Belgesi” düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayanlar çalışamazlar.
4) Eğitim Seminerinin Düzenlenmesi ve Müfredat çalışmasını Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yapar.
5) Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Müfredatta hayvan refahı ve mevzuat uygulamalarını işleyen konuları işler ve İlçe Gıda tarım müdürlüğü ve Veteriner Hekimler odası gibi uzman kişi ve kuruluşlardan eğitimci ve eğitsel yardım alır.
 
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER:
MADDE 13: Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yapmaya Alanya Belediyesi İlgili Birimlerin tavsiyesi üzerine Alanya Belediyesi Encümeni yetkilidir.

YÜRÜRLÜK :
MADDE 14: 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanarak hazırlanan bu yönetmelik Alanya Belediyesi Meclisinde onaylanıp kesinleştikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:
MADDE 15: Bu yönetmelik Alanya Belediye Başkanı adına Belediye Encümeni ve ilgili belediye birimleri tarafından yürütülür.

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı