Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

142 / Meclis kararı

142 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 142 /
   ÖZÜ : Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında yer alan 2/b vasıflı orman sınırları dışına çıkarılan Maliye Hazinesine ait bazı parsellerin Nazım ve Uygulama İmar Planı dışına çıkarılması talebinin, ilgili imar dairesine (İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne) havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında yer alan 2/b vasıflı orman sınırları dışına çıkarılan Maliye Hazinesine ait bazı parsellerin Nazım ve Uygulama İmar Planı dışına çıkarılması talebinin, halen askıda bulunan 1/100.000 ölçekli Antalya Burdur Isparta Çevre Düzeni Planına 2/b vasıflı olmasına rağmen Nazım Uygulama İmar Planı bulunan parsellerin üst ölçekli plan kararı ile plan sınırı dışına çıkarılması için itiraz edilmesine, bu itirazın neticesine göre konunun yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının ilgili imar dairesine (İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne) havalesine oybirliği ile karar verildi.
   Oba Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun bulunan Oba Mahallesi sınırları içersinde 625 ada, 6 parsel ve 627 ada, 1 parselde blok işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili incelemeler devam ettiğinden Başkanlıkça bu konu oylanmadı.
   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Alanya Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih, 77 sayılı kararı ile onaylanan 2666 ve 2667 nolu adaları ilgilendiren 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 05.03.2014 tarihinde başlayan 30 günlük askı süresi içersinde yapılan 6 adet itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi talebi incelenmiş olup, Bölgede İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan, mahkeme sonucu kesinleştikten sonra konunun değerlendirilmesi uygun bulunmuştur şeklindeki İmar Komisyonu kararı ile ilgili olarak komisyon kararında yazılı olduğu üzere mahkeme kararı kesinleştikten sonra konunun değerlendirilmesi uygun bulunacağından bu konu da Başkanlıkça oylanmadı.
   Mahmutlar Belediye Meclisin 20.01.2014 tarih, 10 ve 11 sayılı kararları ile kabul edilen ve 3 nolu düzenleme bölgesinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu incelenmiş olup, halen onama süresi devam eden 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Revizyon çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararı ile ilgili olarak komisyon kararında yazılı olduğu üzere, halen onama süresi devam eden 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Revizyon çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirileceğinden Başkanlıkça bu konu oylanmadı.
   Okurcalar Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih, 21 sayılı kararı ile kabul edilen ve 027D – 09C, 027D-10D paftalarında hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 027D – 09C – 3A, 027D - 09C – 3B, 027D – 09C – 3C, 027D – 10D – 4A paftalarında hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı incelenmiş olup, 1/2555 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından konunun incelenmesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararı ile ilgili olarak komisyon kararında yazılı olduğu üzere, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli değişikliğin yapılmasından sonra değerlendirileceğinden Başkanlıkça bu konu oya sunulmadı. 

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı