Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

214 / Meclis kararı

214 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 214 /

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1-   2015-2016 ve 2017 yılları Belediye gider ve gelir bütçeleri, 2015 Mali yılı Belediye Vergi, Resim,  Harç ve Ücret Tarifeleri ile Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

ÖZÜ : Alanya Belediyesi 2015 mali yılı harç ve ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesinde yer alan; Belediyemizin 2015 mali yılı harç ve ücret tarifesindeki,  Mali Hizmetler Müdürlüğü tarifesinin 2. maddesindeki “Basılı Evrak Ücreti (Emlak beyan değeri taleplerinde her bir parsel ve her bir bağımsız bölüm için)”  ile Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarifesinin 2. maddesindeki  “ Çöp Toplama Ve Taşıma Ücreti” ne komisyon üyelerinden Alper BİRER ret, Mustafa ARAS çekimser, diğer Komisyon üyeleri kabul oyu kullandıklarından,  Mali Hizmetler Müdürlüğü tarifesinin 2. Maddesi ile Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarifesinin 2. Maddesi oyçokluğu, diğer maddeler oybirliği ile aşağıda açıklandığı şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                                        
01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.

Belediye Başkan Yardımcısının 2015 yılı Maaşı, Belediye Başkanı Maaşının 2/3 oranında verilir. 

 

Meclis ve Komisyon Üyeleri Huzur Hakkı Her Toplantı İçin          : 15,00 TL

ALANYA BELEDİYESİ

2015 MALİ YILI HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ

 

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-      ÖZEL KEŞİF VE İNCELEME ÜCRETİ                       : 150,00 TL

 

2-      İMAR DURUM BELGESİ ÜCRETİ:

a) 1000 M2.ye kadar olan arsalardan                                    :250,00 TL

b) 1001 - 1500 m2 arası arsalardan beher m2 sinden            :    0,50 TL

c) 1501 – 2000 m2 arası arsalardan beher m2 sinden           :    0,60 TL

d) 2001 – 3000 m2 arası arsalardan beher m2 sinden           :    0,70 TL

e) 3001 m2 den yukarı arsalardan beher m2 sinden             :    0,75 TL

 

3-      APLİKASYON TEMEL SUBASMAN VİZESİ ÜCRETLERİ       :

a) Meskenlerden binanın toplam m2'sinden m2 başına         : 1,50 TL

b) İş yerlerinden binanın toplam m2‘sinden m2 başına        : 2,00 TL

c) Otel. Motel, Pansiyon v.s. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanının m2 si üzerinden: 2,50 TL

d) Mesken ve işyerlerinin aplikasyon yapılanlardan; inşaatın tamamı için maktu en keşif ücreti olarak     : 150,00 TL

NOT   : Temel ve su basman vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup, inşaata devam edenlerden alınacak bu ücretler 4 misli fazlası ile alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.-3-

4-      SUBASMAN KOT TANZİM TUTANAĞI ÜCRETİ:

Her bir bina için: 250,00 TL

 

5-      PARSELASYON PLANI KONTROL ÜCRETİ:

a) Talep edilmesi halinde parselasyon yapılan bölgelerin m2 sinden        : 0,20 TL

b) Talep edilmesi halinde ada bazında yapılan düzenlemelerde m2 sinden: 0,30 TL

6-      İFRAZ TEVHİD HARCI VE İFRAZ TEVHİD KONTROL ÜCRETİ        :

A-     İfraz Tevhid Harcı:

a)      Ticaret Bölgesi ( beher M2si ) için      : 0,12 TL

b)      Konut bölgesi (beher M2si ) için:        : 0,09 TL

 

B-     İfraz Tevhid Kontrol Ücreti:

a) Konutların m2 sinden                            : 0,30 TL

b) Ticarethanelerin m2 sinden                    : 0,40 TL

c) Turizm tesislerinin m2 sinden                : 0,50 TL

 

7-      UYGULAMA İMAR PLANI TADİLAT ÜCRET TARİFESİ      :

a) Konut alanlarının m2 sinden                                                                   :   1,60 TL

b) Konut altı ticaret alanlarının m2 sinden                                                  :   3,00 TL

c) Sadece ticaret alanlarının m2 sinden                                                      : 20,00 TL

d) özel hastane, özel okul alanlarının m2 sinden                                         :  5,00 TL

e Turizm tesis alanlarının m2 sinden                                                                      : 10,00 TL

f) Tarımsal amaçlı depolama alanlarının m2 sinden                                              :   1,00 TL

h) Akaryakıt  ve LPG istasyonu alanlarının m2 sinden                                 : 20,00 TL

NOT: Plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediyesi Meclisince ret edilmesi halinde, yatırılan plan tadilatı ücretinin % 50 iade edilir.

 

8-      HALİ HAZIR HARİTA VE NİRENGİ ÜCRETİ            :

a) Belediye sınırları içerisinde hali hazır haritası yaptırmak isteyenlerden (hali hazır arazi, büro kontrol ücreti) hektar başına                                                : 200,00 TL

b) Mevcut haritalardan (poligon, nirengi, Rs gibi) Adet başına      :   40,00 TL

c) 1/1000 Ölçekli Sayısal hali hazır harita Pafta(CD)                      : 150,00 TL

d) 1/5000 Ölçekli Sayısal hali hazır harita Pafta(CD)                      : 270,00 TL

e) 1/1000 Hali Hazır Harita Pafta Ozalit                                          : 120,00 TL

f) 1/5000 Hali Hazır Harita Pafta Ozalit                                          : 230,00 TL

g) 1/1000 Ölçekli Hava fotoğrafı                                                     : 350,00 TL

 

9-      İLK PARSELASYON HARCI :

a)      Ticari bölgesi (beher m2 si ) için                                                           :      0,12 TL

b)      Konut bölgesi (beher m2si ) için                                                :      0,09 TL

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--4-

10-  PLAN PROJE VE HARİTA TASDİK HARCI :

a) Ticaret bölgesi (beher m2si ) için                                                  :       0,12 TL

b) Konut bölgesi (beher m2si ) için                                                   :       0,09 TL

11-  KAYIT SURET HARCI:

a)      Her sayfa başına                                                                         : 0,75 TL

b)      Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden                                : 8,00 TL

12-  PLAN KOTE TESBİTİ ÜCRETİ:

M2 sinden       : 1,00 TL

13- MECLİSE İNTİKAL EDECEK UYGULAMA  İMAR PLANI TEKLİF ÜCRETLERİ:

a) Konut alanlarının m2 sinden          :   4,00 TL

b) Ticaret alanlarının m2 sinden         :   8,00 TL

c) Turizm alanlarının m2 sinden         : 16,00 TL

NOT: Vatandaştan talep edilmesi halinde Belediyemiz imar planı, harita vs. yaptırmak zorunda kalırsa, encümen kararı ile bunun yaptırılmasına maliyetinin hesaplanarak talep sahiplerinden alınmasına.

14-  BASILI EVRAK ÜCRETİ :

         İmar durum belgesi taleplerinde        : 100,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

1- BİNA İNŞAAT HARCI :

A-Konutlar için ( beher m2 sinden) :

İnşaat alanı 100 M2’ye kadar olanlardan     : 0,75 TL

İnşaat alanı 101-120 m2 arası olanlardan    : 1,50 TL

İnşaat alanı 121-150 m2 arası olanlardan   : 2,25 TL

İnşaat alanı 151-200 m2 arası olanlardan   : 3,00 TL

İnşaat alanı 200 m2’den yukarı olanlardan              : 3,75 TL

B- İşyerleri için ( beher m2 sinden) :

İnşaat alanı 25 m2 ye kadar olanlardan       : 3,00 TL

İnşaat alanı 26–50 m2 arası olanlardan       : 4,50 TL

İnşaat alanı 51–100 m2 arası olanlardan     : 6,00 TL       

İnşaat alanı 101 m2 den yukarı olanlardan              : 7,50 TL

2- BASILI EVRAK (İnşaat Ruhsatı)        : 100,00 TL

 

3- KEŞİF(İnşaat Ruhsatı)                           : 150,00 TL

4-İNŞAAT LEVHA ÜCRETİ                   : 200,00 TL

 

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--5-

5- TURİSTİK TESİSLERİN ÇATI KATLARINDA İLAVE YAPI İZNİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULANCAK ÜCRET:

a-) Apart otel sabit bedel                                                      :6.000,00-TL

M2                                                                             :     35,00 TL

b-) Belediye Belgeli Tesisler + Pansiyon Sabit bedel           : 3.000,00 TL

M2                                                                             :     20,00 TL

c-) Turistik Belgeli tesisler sabit bedel                                  : 12.500,00 TL

M2                                                                             :    55,00 TL

6-      KAT İRTİFAKI TASDİK ÜCRETİ:

Her bağımsız bölüm m2’ si için                                      :  0,50 TL

 

7-      PLANSIZ ALANLARDA YAPI İZİN BELGESİ ÜCRETİ        :

Uygulama alanları ve tarımsal karakteri korunacak yerleşim alanlarından hazırlanacak yeni uygulama imar planlama alanlarından plansız alanlarda yapı izin belgesi ücreti olarak emsal inşaat alanının her M2‘si için;

a)      Meskenlerin m2 sinden                                 : 10,00 TL

b)      Ticarethanelerin m2 sinden                          : 20,00 TL

NOT: Bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı verilmez.

 

8-      PLAN PROJE İNCELEME ÜCRETİ             :

A) Projelerin Onayında:

a) Konut Projelerinde inşaat m2’si                           :  1,00 TL

b) Ticari Projelerde inşaat m2’si                                :  1,50 TL

c) Turizm Tesisi Projelerinde inşaat m2’ si                :  2,00 TL

d) Özel Sağlık Projelerinde inşaat m2’ si                  :  2,00 TL

 

B) Tadilat Olarak Gelen Projelerden:

a) Konut tadilatlarının m2’si                                    :  0,20 TL

b) Ticari alanlarda m2’si                                            :  0,30 TL

c) Turizm Tesisi Projelerinde inşaat m2’ si                :  0,40 TL

d) Özel Sağlık Projelerinde inşaat m2’ si                  :  0,40 TL

 

C)  3194 Sayılı İmar Kanunun 21.  maddesine göre;  ruhsata bağlı olmaksızın  ( Çatı değiştirme, badana, sıva ve basit onarım gibi) tamir için verilen izinlerden bina başına alınacak ücret:

a) Evlerden daire başına                                            :    450,00 TL

b) İşyerlerinden:

1- 0-25 m2.arası için                                      :    600,00 TL

2- 26-50 m2.arası için                                    :    900,00 TL

3- 51-100 m2 arası için                                   : 1.500,00 TL

4- 101-200 m2 arası için                                 : 2.000,00 TL

5-200 m2’den büyük dük. ve diğ. İşyerleri   : 3.000,00 TL

c) Otel ve Apartlardan                       :

1- 500 m2.ye kadar                                        :   4.500,00 TL

2- 501-1000m2.arası                                      :   6.000,00 TL

3- 1001-2000m2.arası                                    :   7.500,00 TL

4- 2001 m2.den büyükler için                        : 10.000,00 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--6-

9-      YAPI KULLANMA İZİN HARCI:

a) Ticari bölgesi beher için m2’ si için          : 0,11 TL

b) Konut bölgesi beher m2’si için                 : 0,09 TL

 

10-  YAPI KONTROL RAPORU VE KEŞİF ÜCRETLERİ:

A- İskân keşif ücreti             :

Toplam inşaatın m2'si üzerinden;

a)      Konutlardan                                                                                :         2,00 TL

b)      Ticarethanelerden                                                                      :         3,00 TL

c)      Turizm alanlarından                                                                   :         4,00 TL

B- Yapı Kullanma İzni Kontrol Ücreti:

1)      Bağ. Bölüm için konutlardan beher daire başına                             :      350,00 TL

2)      Pansiyonlardan yatak başına                                                                        :       50,00 TL

3)      4 ve 5 yıldızlı otellerden yatak başına                                              :     200,00 TL

4)      2 ve 3 yıldızlı oteller ve Apart Otellerden yatak başına                   :     125,00 TL

5)      Depolar m2 si                                                                                   :         5,00 TL

6)      Fabrikalar (1000 m2 ye kadar olan yerler için) ilave her m2 için 3,00 TL  :3.520,00 TL

7)      Akaryakıt ve LPG istasyonları                                                                       :30.000,00 TL

8)      Ticarethanelerden m2 başına (İşyerleri)                                         :       10,00 TL 

C- Konteynır Ücreti :

1)         Meskenler Bağımsız bölüm için                                            :        132,00 TL

2)         Ticarethanelerden m2’si                                                        :            7,70 TL

3)         Bürolardan bağımsız bölüm için                                           :        170,50 TL

4)         5 yıldızlı otellerden                                                               :   77.000,00 TL

5)         4 yıldızlı otellerden                                                               :   49.500,00 TL

6)         3 yıldızlı otellerden                                                               :   33.000,00 TL

7)         2 yıldızlı otellerden                                                               :   15.400,00 TL

8)         Yıldızsız otel, turistik pansiyon ve moteller                          :     6.600,00 TL

9)        Diğer sınıflardan                                                                   :     1.650,00 TL

10)       Pansiyon ve motellerden ( Ev pansiyonculuğu dahil )          :     1.650,00 TL

11)      Özel Eğitim Kurumlarından                                                  :     2.250,00 TL

 

NOT: 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerden 100 yatağa kadar olanlardan tarifedeki ücret, 100 yataktan sonraki her yatak sayısı için; 5 yıldızlılardan 44,00 TL, 4 yıldızlılardan 33,00 TL, 1-2-3 yıldızlı otellerden 50 yatağa kadar tarifedeki ücret, 50 yataktan sonraki her yatak için 22,00 TL ücret alınır.

 

11-  ASANSÖR PROJE ONAY VE KEŞİF ÜCRETLERİ:

a)      5 Kat ‘a kadar 5. kat dahil                                              :   180,00 TL

b)      5 Kattan yukarısı her kat için                                          :     18,00 TL

c)      Yürüyen merdiven her kat için                                       :   200,00 TL

d)       Yük asansörleri her kat için                                           :     50,00 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--7-

12-  ISI YALITIM VİZESİ KEŞİF ÜCRETİ:

Blok adedinden                                                               : 200,00- TL

 

13-  İŞ BİTİRME BELGESİ ÜCRETİ:

a) Taşeronlardan                                                                               :    150,00 TL

b) Müteahhit kontrolleri ve şantiye şeflerinden                                :    500,00 TL

c) Müteahhitlerden                                                                           : 1.000,00 TL

 

14-  YAPI TEKNİK ELEMANLARININ KAYIT YAPTIRMA ÜCRETİ:

Yapı mesuliyetini deruhte eden serbest fen elemanlarının Belediyemize kayıt yaptırmak isteyenlerden (ilk kayıt yaptıranlardan )            

a) Mühendis ve mimarlardan                                                            :    500,00 TL           

b) Tekniker ve Sürveyanlardan                                                         :    150,00 TL

c) Yapı Denetim Şirketi Kayıtlarından                                             : 1.000,00 TL

15- VAZİYET PLANI TASDİK ÜCRETİ

Her Blok için m2’ si   : 0,40 TL

 

16- KAYITLARDAN SURET ÇIKARMA ÜCRETİ:

a) Plan, Proje Ozalit Ücreti (Adet)                            : 100,00 TL

b) Ruhsat Yapı Kullanma Yazı Sureti (Adet)           :   10,00 TL

 

17- ZEMİN AÇMA İZNİ VE TOPRAK HARFİYAT HARCI:

a) Ticari Bölgesi beher M2’si için      : 0,35 TL

b) Konut bölgesi beher M2‘si için     : 0,30 TL

18- ZEMİN ETÜDÜ KEŞİF VE ONAY ÜCRETİ:

Her blok için: 100,00 TL

19- BANKA ÖZEL KEŞİF VE İNCELEME ÜCRETİ            : . 50,00 TL

20-  BASILI EVRAK ÜCRETİ (Yapı Kullanma Belgesi İçin)     : 100,00 TL

        

21- BİLGİ EDİNME ÜCRETİ

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10. maddesinin son fıkrası gereğince yapılan başvurularda, 14.02.2006 tarih ve 26080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe istinaden erişime imkân sağlanan yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin ilk 10 sayfası için postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmaz. On sayfadan fazla olan müracaatlarda sayfa başına 50 Kuruş, renkli yazma, tarama ve kopyalamalarda sayfa başına 1,00 TL ücret talep edilir.

            22-SIĞINAK RAPORU ONAY ÜCRETİ                       :100,00 TL

23- AVAN PROJE TASDİK ÜCRETİ                :150,00 TL

           

            24- RÖLEVE PROJESİ TASDİK ÜCRETİ       :150,00 TL

25- YAPI KİMLİK BELGESİ, TESPİT VE KONTROL ÜCRETİ   :500,00 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--8-

 

26-KAT VİZESİ ÜCRETİ:

a)      Mesken inşaatlarından kat m2 si üzerinden        : 1,00 TL

b)      İşyerleri inşaatlarından kat m2 si üzerinden        : 1,50 TL

c)      Turistik Tesis, Özel Eğitim Kurumu ve Sağlık İnşaatlarından kat m2 si üzerinden       : 2,00 TL

27-İNŞAATLARDAN ALINACAK OTOPARK ÜCRETİ:

1 NOLU BÖLGE ( Yoğun yerleşik alanlarda yapılan inşaatlarda)

            Bir oto için                                        : 1.000,00 TL

2 NOLU BÖLGE ( Yerleşik alanlarda 1. Bölgenin % 80 ‘i alınacak ) 

3 NOLU BÖLGE (Gelişme alanlarında 1. bölgenin % 60’ı alınacak)  

Otopark bedelinin tamamı peşin veya yarısını peşin, bakiyesi 3 ay içerisinde ödenir. Otopark bedelleri Alanya Ziraat Bankasındaki otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz uygulanır. Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi, bakım onarım ve otopark için gerekli arsa alımının dışında başka amaçla kullanılamaz. Belediyece hazırlanan yeri belirli sarf belgesi veya hakediş raporuna göre yazılı talimatla ilgili bankaca hak sahiplerine ödenir.

Blok nizamlı yerlerden % 70 ve daha fazla terk varsa otopark parası tahsil edilmemesi, (vatandaşın belgelemesi şartı ile) % 50 ile % 70 arasında kamuya terk varsa, normal hesaplanan rakamın yarısının alınması, eğer % 50’nin altında terk varsa, terk oranında muafiyet tanınması, blok nizamlarda bütçe komisyonunun belirlediği rakamın geçerli olması, bunlara ilave olarak da ayrık nizamlı yerlerde vatandaş yüzde 70’ini terk ettiyse bunlardan da otopark ücretinin alınmaması.

           

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ev ve süs hayvanları mikroçip, kimliklendirme uygulama ücreti    : 50,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- ASFALT VE TAHRİP ÜCRETİ:

a) İzin alınarak yapılan kazılarda tahriplerin 5 gün içersinde giderilmesi gerekir. Aksi halde tahribin boyutuna bakılmaksızın tahrip ücreti olarak birim maliyetinin 2 katının uygulanmasına                    

b) İzin alınmaksızın tahrip halinde birim maliyetinin 4 katının uygulanmasına

c) İzinli tahriplerde;

Stablize yolun m.tül’ü için                                                                                        : 121,19 TL

Beton ve asfalt yollar ile kaldırımların m.tül’ü için                                                  : 242,37 TL

d) İzinli ve izinsiz tahripler için keşif ücreti                                                             :   84,75 TL

e) Genişliği 1 metreyi geçen tahriplerde bu tarife yüzde yüz zamlı uygulanır.

f) Toprak yol bozma ücreti m.tül’ü için                                                                    :  60,17 TL

g) Sıcak asfaltın tonunun Şantiye teslimi                                                                 :288,14 TL

h) Yolun hazırlanması 7 cm kalınlığında asfalt dökül. ve silindirlenmesi m2 si       :121,19 TL

ı) Yerin hazırlanması, astar atılması, soğuk asfalt dökül. ve silindirlenmesi m2 si   :  84,75 TL

 

 

 

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--9-

2- İŞ MAKİNALARI ÜCRETİ TARİFESİ:

Belediyemiz araçlarından, aşağıda belirtilen makinelerin gerçek ve tüzel kişilerce (kurumlar dahil) kiralanmasında 1 saatlik ücretleri:

 

a)  29 Tonluk Kırıcılı Paletli Kepçe               : 279,66 TL

b)  Lastik tekerlekli yükleyici             : 195,76 TL

c)  Beko lastik tekerli                                     : 195,76 TL

d)  Bakım greyderi                                         : 158,48 TL

e) Yapım greyderi                                          : 195,76 TL

f)  Damperli 8 tonluk kamyon                       :   93,22 TL    

g) Kompresör (tek tabancalı)                        : 195,76 TL

h) Su tankı                                                     :   93,22 TL

ı) Traktör kepçe                                              :   43,22 TL

j) Silindir                                                        : 216,10 TL

k) Vibrasyonlu silindir                                   : 256,78 TL

L) Finişer                                                       : 256,78 TL

NOT: Lüzum ettiğinde Belediye Başkanlığı ve Belediye encümeni Belediye Hizmetlerini bu hizmetleri gören iş makineleri ile araçları özel ve tüzel kişilere kiraya vermeye, ihale etmeye, hizmetlerin devamlığını bu şekilde sağlamaya yetkilidir.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-DAMLATAŞ MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ:

a) Hastaların tedavisi için günlük                  : 0,25 TL

b) Büyükler için giriş ücreti                           : 3,81 TL

c) Öğrencilere %50 indirim uygulanır.

 

NOT: 25 Kişiden fazla guruplara 2,54 TL ücret uygulanmasına.01 KASIM 2014 - 30 NİSAN 2015 tarihleri arası kış sezonunda 40 kişiden fazla guruplara 1,00 TL olarak uygulanmasına.

 

2- BASILI EVRAK ÜCRETİ:

Emlak beyan değeri taleplerinde her bir parsel ve her bir bağımsız bölüm için        : 25,00 TL

3- TAHSİLAT TAKİP MASRAF ÜCRETİ:

Tahsilatta icraya intikal eden dosyaya %5 icra takip masrafı eklenir. İcra takip ücreti her dosya için 50,00 TL.’den az olamaz.

 

4-      İLAN REKLAM TAHSİS, BAKIM VE KONTROL ÜCRETİ    :

Yapılan beyan ve tespitlerde;

A)    Işıklı Tabelalarda;

a)- 1,5 m2 ye kadar olan tabelalardan           : 15,00 TL

b)- 2 m2 ye kadar olan tabelalardan              : 20,00 TL

c)- 2,5 m2 ye kadar olan tabelalardan           : 30,00 TL

d)- 3 m2 ye kadar olan tabelalardan              : 35,00 TL

e)- 3 – 10 m2 arası tabelalardan                     : 72,00 TL

f)- 10 m2 üstü tabelalardan                           : 150,00 TL

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--10-

 

B)    Işıksız Tabelalarda;

a)- 1,5 m2 ye kadar olan tabelalardan           :   7,50 TL

b)- 2 m2 ye kadar olan tabelalardan              : 10,00 TL

c)- 2,5 m2 ye kadar olan tabelalardan           : 15,00 TL

d)- 3 m2 ye kadar olan tabelalardan              : 17,50 TL

e)- 3 – 10 m2 arası tabelalardan                     : 36,00 TL

f)- 10 m2 üstü tabelalardan                           : 75,00 TL

 

C)    Totem Tabelalarda;

a)      Umuma ait alanlara konulanlardan yıllık: 300,00 TL

b)      Diğer alanlara konulanlardan yıllık          : 300,00 TL

 

5-      TİCARİ ARAÇ REKLAM İZİN VE YETKİ BELGESİ ÜCRETİ          :

a)- Ticari araç reklam izin belgesi (her bir araç için)  :   20,00 TL

b)- Ticari araç reklam yetki belgesi (reklamcı)                      : 250,00 TL

 

6-      EĞLENCE KONTROL ÜCRETİ      :          

Eğlence vergisi mükelleflerinden kontrol ücreti olarak yıllık           : 50,00 TL

 

7- ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARC VE ÜCRETİ           :

16.09.2011 tarih ve 28056 sayılı Resmi Gazetede İçişler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2011/1 Seri Nolu Belediye Gelirleri Genel Tebliği gereği, belediyemizin girmiş olduğu 1. Grup dikkate alınarak belirlenmiştir.

A) Harçlar:

a) Tartı ağırlıklarının her birinden                                                                 :   1,50 TL

b) Uzunluk ölçülerinin her birinden                                                              :   1,50 TL

c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden            :   3,00 TL

d) El terazilerinden                                                                                       :   6,00 TL

e) Normal masa terazilerinden                                                                      :   9,00 TL

f) Otomatik (ibreli) terazilerden                                                                   : 12,00 TL

g) Elektronik terazilerden                                                                             : 15,00 TL

h) Kantar ve basküllerden                                                                            : 25,00 TL

B) Ücretler :

a) Ölçü tartı aletlerinin yıllık ölçü ayar muayenesi esnasında alınacak basılı evrak ücreti: 25,00 TL

 

8- SAĞLIK BELGESİ HARCI     :

Sağlık Belgesi Harcı               : 2,25 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--11-

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-KIZILKULE GİRİŞ ÜCRETİ   :

a) 17 yaş ve üzeri olanlardan                         : 3,81 TL

b) Aşağıda belirtilenlerin Kızılkule’ ye girişleri ücretsizdir.

- 17 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler, çocuklar ve öğrenciler ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

-  65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

-  Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

-  T.C. Vatandaşı Engelliler ile bir refakatçisi,

- Er ve erbaşlar,

- Basın kimlik kartı sahipleri,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları,

- Müzekart sahibi olanlar,

 

2-TERSANE GİRİŞ ÜCRETİ       :

a) 17 yaş ve üzeri olanlardan                         : 3,81 TL

 

b) - 3 lü giriş bileti alınması halinde;

Damlataş Mağarası, Kızılkule ve Tersane için 3 lü giriş bileti alınması halinde       : 8,48 TL

25 Kişiden fazla gruplar için Damlataş Mağarası, Kızılkule ve Tersane için 3 lü giriş bileti alınması halinde                                                                                   : 6,78 TL

01 KASIM 2014 – 30 NİSAN 2015 tarihleri arası kış sezonunda 40 kişiden fazla gruplara, Damlataş Mağarası, Kızılkule ve Tersane için 3 lü giriş bileti alınması halinde                       : 4,24 TL

c) – 2 li giriş bileti alınması halinde:

Kızılkule ve Tersane için 2 li giriş bileti alınması halinde                             : 5,09 TL

25 kişiden fazla gruplar için Kızılkule ve Tersane için 2 li giriş bileti alınması halinde         : 4,24 TL

01 KASIM 2014– 30 NİSAN 2015 tarihleri arası kış sezonunda 40 kişiden fazla gruplara, Kızılkule ve Tersane için 2 li giriş bileti alınması halinde: 3,39 TL olarak uygulanmasına.

d) Aşağıda belirtilenlerin Tersane’ ye girişleri ücretsizdir.

- 17 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler, çocuklar ve öğrenciler ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

-  65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

-  Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

-  T.C. Vatandaşı Engelliler ile bir refakatçisi,

- Er ve erbaşlar,

- Basın kimlik kartı sahipleri,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları,

- Müzekart sahibi olanlar,

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--12-

3- SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ REHBER ÜCRETİ:

a)-Cihazın kullanım ücreti;

b)- Kişi başı                            :10,00 TL

c)- Grup ücreti (5-10 kişi)      :  7,00 TL

d)- 10 kişi üzeri                      :  5,00 TL

e)- Öğrenciler                         :  5,00 TL

f)-Cihazlar kullanıcılara Pasaport veya Nüfus Cüzdanı karşılığında teslim edilecektir.

g)- Cihazların kontrolü ve takibi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılacaktır.

 

TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

1-      AÇIKHAVA TİYATROSU ÜCRETİ:

            Tiyatro ve Sanat Etkinlikleri;

 • Günlük                                                           : 1.000 TL

            Konserler;

 • Hafta Arası Etkinlikler günlük                       : 3.000 TL
 • Hafta Sonu Etkinlikler günlük                        : 5.000 TL

Not: Açıkhava Tiyatrosu’ndaki etkinlik eğlence vergisine konu olur ise ayrıca eğlence vergisi tahsil edilir.

Diğer Hususlar

 • Tiyatro gösterileri için 1.000 TL, Konser ve diğer etkinlikler için ise 10.000 TL teminat alınacaktır. Etkinlik bitiminde Belediye tarafından bina genelinde kontrol yapılacak ve binaya herhangi bir zarar verildiyse Belediye tarafından tutarı tespit edilerek teminattan kesilecektir. Tespit edilen hasar teminattan fazla olur ise fazla olan miktar tazmin edilecektir. 
 • Etkinlik sırasında Açık Hava tiyatrosuna ait jeneratör kullanılması gerekirse mazotu kiralayan firma veya şahıs tarafından temin edilecektir.
 • Etkinlikler dâhilinde temizlik Belediye tarafından sağlanacak olup Giriş- Çıkış kontrolü ve güvenliği, Bilet Kontrolü ve Bilet Satış işlemi kiralayan tarafından yapılacaktır.

2- ALANYA GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ BELEDİYE KONSERVATUARI BÜNYESİNDEKİ KURSLARIN ÜCRETİ:

a)      Tiyatro 800 saat                            : 2.500,00 TL

b)      Temel Oyunculuk  96 saat         :    300,00 TL

 

İNGİLİZCE     :

 1. Seviye                 10 hafta        150 saat       : 300,00 TL
 2. Seviye                 17 hafta        255 saat       : 400,00 TL
 3. Seviye                 20 hafta        300 saat       : 400,00 TL
 4. Seviye                 20 hafta        300 saat       : 400,00 TL
 5. Seviye                 20 hafta        300 saat       : 400,00 TL

 

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--13-

         3- ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ ÜCRETİ :

ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ

Yüksek Sezon

Düşük Sezon

 

Ocak-Şubat-Mart-Nisan

Temmuz - Ağustos

2015  YILI  SALON KİRALARI

Mayıs-Haziran-Eylül

 

 

 

 

 

 

 

Ekim-Kasım-Aralık

 

Tüm Bina

1    Gün

6.000,00 TL

% 20 İndirimli

2-4 Gün

5.000,00 TL (Günlük)

% 20 İndirimli

5-7 Gün

4.000,00 TL (Günlük)

% 20 İndirimli

 

Hafta İçi

Saat: 08:30 - 12:00

   500,00 TL

% 20 İndirimli

A

Saat: 13:30 - 17:00

   750,00 TL

% 20 İndirimli

Saat: 18:30 - 23:00

1.000,00 TL

% 20 İndirimli

Hafta Sonu

Saat: 08:30 - 12:00

   750,00 TL

% 20 İndirimli

Salonu

Saat: 13:30 - 17:00

1.000,00 TL

% 20 İndirimli

 

Saat: 18:30 - 23:00

1.500,00 TL

% 20 İndirimli

      (simultane Hariç)

 

Hafta içi

Hafta Sonu

Hafta içi

Hafta Sonu

 

 

1    Gün

2.000,00 TL

2.500,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

2-4 Gün (günlük)

1.000,00 TL

1.500,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

5-7 Gün (günlük)

   750,00 TL

1.000,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

Hafta İçi

Saat: 08:30 - 12:00

   100,00 TL

% 20 İndirimli

B

Saat: 13:30 - 17:00

   125,00 TL

% 20 İndirimli

Saat: 18:30 - 23:00

   150,00 TL

% 20 İndirimli

Hafta Sonu

Saat: 08:30 - 12:00

   125,00 TL

% 20 İndirimli

Salonu

Saat: 13:30 - 17:00

   150,00 TL

% 20 İndirimli

 

Saat: 18:30 - 23:00

   200,00 TL

% 20 İndirimli

 

 

 

Hafta içi

Hafta Sonu

Hafta içi

Hafta Sonu

 

 

1    Gün

   250,00 TL

300,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

2-4 Gün (günlük)

   200,00 TL

250,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

5-7 Gün (günlük)

   175,00 TL

200,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

Hafta İçi

Saat: 08:30 - 12:00

     50,00 TL

% 20 İndirimli

C

Saat: 13:30 - 17:00

     60,00 TL

% 20 İndirimli

Saat: 18:30 - 23:00

     75,00 TL

% 20 İndirimli

Hafta Sonu

Saat: 08:30 - 12:00

     60,00 TL

% 20 İndirimli

Salonu

Saat: 13:30 - 17:00

     75,00 TL

% 20 İndirimli

 

Saat: 18:30 - 23:00

   100,00 TL

% 20 İndirimli

 

 

 

Hafta içi

Hafta Sonu

Hafta içi

Hafta Sonu

 

 

1    Gün

   125,00 TL

150,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

2-4 Gün (günlük)

   100,00 TL

125,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

5-7 Gün (günlük)

     80,00 TL

100,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

Hafta İçi

Saat: 08:30 - 12:00

     30,00 TL

% 20 İndirimli

 

Saat: 13:30 - 17:00

     40,00 TL

% 20 İndirimli

Alt

Saat: 18:30 - 23:00

     50,00 TL

% 20 İndirimli

Hafta Sonu

Saat: 08:30 - 12:00

     40,00 TL

% 20 İndirimli

Fuaye

Saat: 13:30 - 17:00

     50,00 TL

% 20 İndirimli

Saat: 18:30 - 23:00

     75,00 TL

% 20 İndirimli

 

 

 

Hafta içi

Hafta Sonu

Hafta içi

Hafta Sonu

 

 

1    Gün

    100,00 TL

125,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

2-4 Gün (günlük)

      80,00 TL

100,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

5-7 Gün (günlük)

      60,00 TL

  80,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

Hafta İçi

Saat: 08:30 - 12:00

30,00 TL

% 20 İndirimli

 

Saat: 13:30 - 17:00

50,00 TL

% 20 İndirimli

Giriş

Saat: 18:30 - 23:00

75,00 TL

% 20 İndirimli

Hafta Sonu

Saat: 08:30 - 12:00

40,00 TL

% 20 İndirimli

Katı

Saat: 13:30 - 17:00

60,00 TL

% 20 İndirimli

Saat: 18:30 - 23:00

80,00 TL

% 20 İndirimli

 

 

 

Hafta içi

Hafta Sonu

Hafta içi

Hafta Sonu

 

 

1    Gün

100,00 TL

150,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

2-4 Gün (günlük)

90,00 TL

125,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

5-7 Gün (günlük)

80,00 TL

100,00 TL

% 20 İndirimli

% 20 İndirimli

 

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

HOPARLÖR HİZMET ÜCRETİ      :

a) Resmi Satış İlanlarından Kelimesi                 : 5,00 TL

b) Resmi Dairelerinin satış ilanlarının dışındaki hoparlör ilanlarından, kaybolan eşyanın sahibini arayanlardan ve kan anonsu yaptıranlardan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve tüm siyasi parti genel başkanlarının gelişlerinde yapılan hoparlör ilanlarından, Ölüm İlanlarından,  kültürel ve sportif faaliyetleri içeren ilanlardan hoparlör ilan ücreti alınmaz.

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

1- PAZAR YERLERİ ÜCRETİ:

1. Okurcalar Mahallesi:

A)     Cuma Günü Kurulan Turizm Pazarı      :

a)- dış cephe olarak belirtilen yerlerde yıllık ücret    : 1.500.00 TL

b)- iç cephedeki alana isabet eden yerlerde               : 1.000.00 TL

B)     Salı günü kurulan Halk Pazarı:

Pazaryeri ücreti olarak yıllık   : 750,00 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--15-

 

2. Avsallar Mahallesi: (Çarşamba Günü)

a)- Cami önündeki kavşaktan Sarıkonak Caddesinden yukarıya giden 100 metreye kadar 1. Etap olup;  2.500,00 TL,

b)- 100 metreden itibaren Recep Karaca Okulu üzerindeki yola kadar ikinci etap olup; 2.000,00 TL,

c)- Recep Karaca Okulu üzerindeki yoldan sonrası 3. Etap olup; 1.500,00 TL

 

3. Türkler Mahallesi:

a)- Cadde üzeri yıllık  : 2.500,00 TL

b)- İlave yapılan beton zeminli yerler yıllık: 1.500,00 TL

 

4. Konaklı Mahallesi:

a)- ana cadde üzerindeki yerlerden yıllık      : 2.500,00 TL

b)- iç cephedeki alana isabet eden ara sokaklardan yıllık     :  1.250,00 TL

 

5. Merkez Salı Pazarı:

Tekstil ve Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık      :     800,00 TL

6. Merkez Cuma Pazarı:

Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık                      :     800,00 TL

7. Merkez Pazar Pazarı:

Tekstil ve Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık      :     800,00 TL

8. Cikcilli Mahallesi:

Tekstil ve Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık      :     800,00 TL

9. Oba Mahallesi:

Tekstil ve Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık      :     750,00 TL

10. Tosmur Mahallesi:

Tekstil ve Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık      :     750,00 TL

11. Mahmutlar Mahallesi Cumartesi ve Salı Pazarı:

Tekstil ve Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık      :    750,00 TL

NOT   : Yukarıda Belirlenen pazaryeri ücretleri 10-20 Haziran 2015 ve 10-20 Temmuz 2015 tarihlerinde olmak üzere iki taksit halinde ödenir.

 

2- GÜNÜBİRLİK TUR TEKNELERİ VE DİĞER TEKNELERİN SIHHİ DENETİM ÜCRET TARİFESİ    :

a)   0 – 10 kişi kapasiteye kadar olan teknelerden aylık       :           15,00 TL

b) 11 – 25 kişi kapasiteye kadar olan teknelerden aylık       :           25,00 TL

c) 26 – 50 kişi kapasiteye kadar olan teknelerden aylık        :           30,00 TL

d) 51 –100 kişi kapasiteye kadar olan teknelerden aylık      :           50,00 TL

e) 101 - 150 kişi kapasiteye kadar olan teknelerden aylık    :           70,00 TL

f) 151 ve üzeri kişi kapasiteli teknelerden aylık                    :         100,00 TL

NOT: Tur Tekneleri ve diğer tekneler için, sıhhi denetim ücret tarifesinin sadece turizm sezonu (Mayıs(dahil)  ayından, Ekim(dahil) ayına kadar) süresince uygulanmasına.

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--16-

 

3-GAYRİ SIHHI VE SIHHİ İŞYERLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR VE ÜCRETLER:

A)    Harçlar  :

1.      Açma Ruhsatı Harcı                    m2       :       1,00 TL

B)    Ücretler :

1. Basılı Evrak Ücreti                                    :    300,00TL

2. Muayene Denetleme Ücreti;

a.      60 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti         : 150,00TL

b.      61-100 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti     : 250,00 TL

c.       101-150 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti   : 350,00TL

d.      150 m2 ve üzeri işyerleri için alınacak muayene ücreti                     : 600,00 TL

NOT: Ruhsatlarını kaybedenler, aynı yerde iş değiştirenler ve sınıf tespiti yaptıranlardan yukarıda belirlenen miktarda açma ruhsatı harcı, basılı evrak bedeli, muayene denetleme ücreti alınır.

4- UMUMA AÇIK İŞYERLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR VE ÜCRETLER:

A)    Harçlar :

a)      Açma ruhsatı Harcı m2                                                                           :         1,00 TL

B)    Ücretler    :

a)      60 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti                  :      300,00 TL

b)      61-100 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti           :      500,00 TL

c)      101-150 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti         :      600,00 TL

d)     151-350 m2 ve üzeri işyerleri için alınacak muayene ücreti                   :      900,00 TL

e)      351-1000 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti       :   1.500,00 TL

f)       1001-5000 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti     : 10.000,00 TL

g)      5001-15000 m2 ye kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti   : 20.000,00 TL

h)      15000 m2 ve üzeri kadar olan işyerlerinden alınacak muayene ücreti    : 30.000,00 TL

i)        Basılı evrak ücreti                                                                                   :   1.500,00 TL

5-      GÜNÜ BİRLİK TEKNELERDEN ALINACAK HARÇLAR VE ÜCRETLER:

A)     Harçlar :

a)      Açma ruhsatı Harcı Kişi Başı                                                                  :        1,00 TL

B)     Ücretler :

a)      0-50 arası yolcu kapasiteli teknelerden alınacak muayene ücreti        :    500,00 TL

b)      50-100 arası yolcu kapasiteli teknelerden alınacak muayene ücreti    :    800,00 TL

c)      101-150 arası yolcu kapasiteli teknelerden alınacak muayene ücreti  : 1.200,00 TL

d)      151 ve üzeri yolcu kapasiteli teknelerden alınacak muayene ücreti    : 1.700,00 TL

e)      Sadece içkisiz yolcu turu yapan teknelerden alınacak muayene ücreti            :    400,00 TL

f)       Basılı Evrak Ücreti                                                                                 : 1.500,00 TL

g)      Devir ücreti                                                                                            : 3.000,00 TL

 

 

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--17-

6-      HAFTA TATİLİ RUHSATI VERİLECEK YERLERDEN ALINACAK ÜCRETLER:

Basılı evrak ücreti                                            : 100,00 TL

 

7-      CANLI MÜZİK RUHSATI VERİLECEK YERLERDEN ALINACAK ÜCRETLER:

a)      0-100 m2/kişi arası olan yerlerden                  : 400,00 TL

b)      101-200 m2/kişi arası olan yerlerden              : 450,00 TL

c)      201-300 m2/kişi arası olan yerlerden              : 600,00 TL

d)     301-400 m2/kişi arası olan yerlerden              : 700,00 TL

e)      401-500 m2/kişi arası olan yerlerden              : 750,00 TL

f)       501 ve üzeri m2/kişi arası olan yerlerden        : 800,00 TL

g)      Umuma açık iş yerlerinden Canlı müzik ruhsatı için alınacak basılı evrak Ücreti   : 300,00 TL

NOT: Verilecek canlı müzik ruhsatları verildiği mali yılsonuna kadar geçerli olacaktır.

 

8-      AÇMA RUHSATI İNCELEME KURULU ÜCRETLERİ

a)      Sıhhi Müesseseler için                                     :    200,00 TL

b)      2. Ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için    :    500,00 TL

c)      50 Kişiye kadar olan yüzer tesisler için           :    300,00 TL

d)     51-100 kişi arası yüzer tesisler için                  :    600,00 TL

e)      101-150 kişi arası yüzer tesisler için                : 1.000,00 TL

f)       151 ve üzeri yüzer tesisler için            : 1.500,00 TL

g)      Basılı evrak ücreti                                           :    300,00 TL

NOT: Verilecek canlı müzik ruhsatları verildiği mali yılsonuna kadar geçerli olacaktır.

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-      NUMARATAJ ÜCRETİ      :

İskân Ruhsatı verilmesi esnasında;

a)- Bina dış kapı plakası verilmesi                                                                            : 150,00 TL

b)-100 m2 ye kadar olan işyerlerine   Bina dış kapı plakası verilmesi                      : 150,00 TL

b)- 100 m2 den büyük işyerlerinin m2 sinden (150,00 TL + m2x0,50 TL)              :     0,50 TL

c)- Bina iç kapı plakası verilmesi                                                                              :   50,00 TL

d)- Tek bağımsız bölüm işyerlerinin m2 sinden(150,00 TL + m2x0,50 TL) :     0,50 TL

            (Otel, Motel, Pansiyon, Katlı İş Merkezi v.s.)

             e)- Bağımsız bölüm içermeyen müstakil, dubleks, tribleks konutlardan                 : 350,00 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--18-

2-      KENT BİLGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER           :

Alanya Kent Bilgi Sistemi proje kapsamında oluşturulan sayısal temel planların yapılması ve Kent Bilgi Sistemi kurulması sonucu üretilen sayısal fotoğrafmetrik harita,bilgi ve belgelerinden aşağıda tespit edilen ücretlerin alınmasına,

a) Ozalit Kopya                                                                                                        :   25,42 TL            

b) Plan kopya (Kâğıt, Aydınger, Polyester)                                                             :   30,51 TL    

c) Sayısal bilgiler manyetik ortamda Pafta başına (disket talep sah. ait olacak)      : 288,14 TL                        

d) Kartoğrafik ( plotter) çıktı (Sayısal veri ve malzeme idareye ait)                        :   46,61 TL

e) Kartoğrafik ( plotter) çıktı (Sayısal veri talep sahibine, malzeme idareye ait)     :   30,51

 

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2-      ATATÜRK SPOR SALONU ÜCRETİ:

a)      9-17 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti         

Kulüplere                          :  150,00 TL

Spor okullarına                 :  150,00 TL

Konser toplantı vs            :  800,00 TL

Özel şahıslara                  :  200,00 TL

                              Personel Ücreti                :  500,00 TL

                              Ses Düzeni Kurulumu     :  400,00 TL

      Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 1.000,00 TL

b)      17-23 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti

Kulüplere                         :  200,00TL

                              Spor okullarına                :  200,00 TL

                              Konser toplantı vs.          :1.200,00 TL

                              Özel şahıslara                   :   300,00 TL

                              Personel Ücreti                :   500,00 TL

                              Ses Düzeni Kurulumu     :   400,00 TL

      Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 1.000,00 TL

3-      75.YIL SPOR SALONU ÜCRETİ:

a)      9-17 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti    

Kulüplere                                     :  100,00 TL

                            Spor okullarına                              :  100,00 TL

                            Konser toplantı vs. (günlük)          :  500,00 TL

                            Özel şahıslara                                :  150,00 TL

                            Personel Ücreti                              :  300,00 TL

                            Ses Düzeni Kurulumu                   :  400,00 TL

    Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 500,00 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--19-

b)     17-23 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti

Kulüplere                                     :  150,00TL

                              Spor okullarına                            :  150,00 TL

                              Konser toplantı vs. (günlük)        :  800,00 TL

                              Özel şahıslara                              :  200,00 TL

                              Personel Ücreti                            :  300,00 TL

                              Ses Düzeni Kurulumu                 :  400,00 TL

      Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 500,00 TL

4-      JİMLASTİK SALONU(ATATÜRK SPOR SALONU) ÜCRETİ:

                           a) 9-17 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti           :  30,00 TL

                           b) 17-23 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti         :  60,00 TL

                  4- OBA STADYUMU ÜCRETİ

a)      9-17 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti:

                          Kamp-Antrenman                :       800,00 TL

                          Konser toplantı vs. (günlük): 15.000,00 TL

                          Özel Maç                             :   2.500,00 TL

                          Personel Ücreti                    :   2.000,00 TL

                          Ses Düzeni Kurulumu         :   1.000,00 TL

                          Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 2.500,00 TL

b)     17-23 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti:

                          Kamp-Antrenman                :  2.500,00 TL

                          Konser toplantı vs. (günlük):20.000,00 TL

                          Özel Maç                             :  5.000,00 TL

                          Personel Ücreti                    :  2.000,00 TL

                          Ses Düzeni Kurulumu         :  1.000,00 TL

                          Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 2.500,00 TL

5-      MİLLİ EGEMENLİK VE KONAKLI STADYUMU ÜCRETİ:

a)      9-17 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti:

    Kamp-Antrenman               :      300,00 TL

                          Konser toplantı vs. (günlük):   5.000,00 TL

                          Özel Maç                             :   1.500,00 TL

                          Personel Ücreti                    :   1.500,00 TL

                          Ses Düzeni Kurulumu         :     600,00 TL

                          Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 1.800,00 TL

b)     17-23 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti:

                          Kamp-Antrenman                :     600,00 TL

                          Konser toplantı vs. (günlük):  8.000,00 TL

                          Özel Maç                             :  3.200,00 TL

                          Personel Ücreti                    :  1.500,00 TL

                          Ses Düzeni Kurulumu         :     600,00 TL

                          Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 1.800,00 TL

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--20-

                                  

6-      DİĞER FUTBOL SAHALARI ÜCRETİ:

a)      9-17 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti:

    Kamp-Antrenman               :       250,00 TL

                          Konser toplantı vs. (günlük):   1.000,00 TL

                          Özel Maç                             :    2.000,00 TL

                          Personel Ücreti                    :       500,00 TL

                          Ses Düzeni Kurulumu         :       300,00 TL

                          Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 1.000,00 TL

                                                         

b)     17-23 Saatleri Arası 1 Saat Ücreti:

                          Kamp-Antrenman                :     600,00 TL

                          Konser toplantı vs.              :  2.000,00 TL

                          Özel Maç                             :  4.000,00 TL

                          Personel Ücreti                    :     500,00 TL

                          Ses Düzeni Kurulumu         :     300,00 TL

                          Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 1.000,00 TL

                                                         

                     7-  BMX PİSTİ ÜCRETİ

Saat Ücreti                             : 150,00 TL

Personel Ücreti                       : 200,00 TL

Ring-pist-podyum benzeri araç gereç kurup sökülme ücreti: 500,00 TL

 

8- SPOR KOMPLEKSİ ÜCRETİ             :

a) 30 X 50 Mini futbol sahası 1 saatlik                     : 70,00 TL

b) 30 X 25 Mini futbol sahası 1 saatlik                     : 50,00 TL

c) Tartan Zeminli Tenis Kortu 1 saatlik                     : 15,00 TL

d) Beton Zeminli Tenis Kortu 1 saatlik                     : 15,00 TL

e) Toprak Zeminli Tenis Kortu 1 saatlik                    : 20,00 TL

 

 9- ALANYA KAPALI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÜCRETLERİ:

S.No

      İŞİN NEVİ

         KULLANIM MİKTARI

    ÜCRETİ

  1

Kulvar ücreti

1 saat

             55.00. TL

  2

Aylık üyelik

Günlük 1 saat

           110.00. TL

  3

Yüzme Kurs ücreti

Aylık (Çocuklar için Haftalık 3 saat)

           120.00. TL

  4

Yüzme Kurs ücreti

Aylık (Yetişkinler için Haftalık 3 saat)

           150.00. TL

  5

Günlük Havuz Kullanımı

1 kişi 1 saat

             21.00. TL

 

NOT   :

 • Havuzu kullanacak kişilerin bone takması ve yüzücü mayosu giymesi zorunludur.
 • Engellilerden, 65 yaş ve üstü yaşlılardan, gazilerden, dul ve yetimlerden havuz giriş ücreti

alınmayacaktır.

 • Havuza girmek isteyen her kişi tam teşekküllü sağlık raporu getirmek zorundadır.

 

 

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--21-

ÜCRET ALINMAMASI UYGUN GÖRÜLEN FAALİYETLER:

 • Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın faaliyetlerinde,
 • Milli Bayramlarda,
 • Tesisin bulunduğu il ve ilçenin kuruluş-kurtuluş günü kutlamalarında,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere ve diğer federasyonlardan,
 • Doğal afetler nedeniyle zarar görenler ile engelliler yararına düzenlenen faaliyetlerden,
 • Gençlik ve Spor kulüplerinin bilet satış; yapılmayan ve herhangi bir şekilde gelir elde edilmeyen   

      gençlik ve spor faaliyetlerinden,   

 • Öğrencilerin spor amaçlı eğitim ve spor faaliyetlerden,
 • Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri yararına düzenlenen faaliyetlerden,
 • 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına 

aylık bağlanması hakkında Kanun kapsamındaki kişiler yararına düzenlenen faaliyetlerden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1- DÜĞÜN SALONU ÜCRETLERİ:

A –ALANYA BELEDİYE VE CİKCİLLİ DÜĞÜN SALONLARI:

Nikâh töreni (Gündüz) 2 Saati geçemez                                           :  100,00 TL

Düğün Töreni (Gündüz) hafta içi Saat 17:00 ye kadar                    :  200,00 TL

Düğün Töreni (Akşam) Hafta İçi                                                     :  400,00 TL

Düğün Töreni (Gündüz)  Cumartesi- Pazar Saat 17:00 ye kadar     :  300,00 TL

Düğün Töreni (Akşam) Cumartesi – Pazar                                       :  500,00 TL

Sosyal amaçlı toplantılar  (Gündüz) 3 saati geçemez                       :  100,00 TL

Sosyal amaçlı toplantılar (Akşam) 3 saati geçemez                          :  100,00 TL

 

B- EŞKİLİK DÜĞÜN SALONU:

Düğün töreni (Gündüz)  hafta içi Saat 17:00 ye kadar                    : 150,00 TL

Düğün töreni (Akşam)  hafta içi                                                       : 300,00 TL

Düğün Töreni (Gündüz)  Cumartesi- Pazar Saat 17:00 ye kadar     : 400,00 TL

Düğün Töreni (Akşam) Cumartesi- Pazar                                         : 400,00 TL

 

C-MAHMUTLAR, PAYALLAR, AVSALLAR, ÇIPLAKLI VE TOSLAK DÜĞÜN SALONLARI:

Nikâh töreni (Gündüz) 2 Saati geçemez                                           :    60,00 TL

Düğün Töreni (Gündüz) hafta içi Saat 17:00 ye kadar                    :  150,00 TL

Düğün Töreni (Akşam) Hafta İçi                                                     :  250,00 TL

Düğün Töreni (Gündüz)  Cumartesi- Pazar Saat 17:00 ye kadar     :  250,00 TL

Düğün Töreni (Akşam) Cumartesi – Pazar                                       :  300,00 TL

Sosyal amaçlı toplantılar  (Gündüz) 3 saati geçemez                       :    60,00 TL

Sosyal amaçlı toplantılar (Akşam) 3 saati geçemez                          :    60,00 TL

 

NOT   : Düğün salonu ücreti ödendikten sonra tutmaktan vazgeçilmesi halinde, ödenen paranın % 50 si geri iade edilmez.

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--22-

2- NİKÂH AKİT ÜCRETLERİ:

                                                                                              Mesai Saati         Mesai Harici              

            a-Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlar            ücretsiz                 100,00 TL            b-Nikah salonu dışında kıyılan nikahlar            ücretsiz                150,00 TL

NOT         :

1-      Evlenme cüzdanı ve evrak bedeli bu ücretlendirmeye dâhil değildir. Maliye Bakanlığı cüzdan satış bedeli ve 25,00 TL Basılı Evrak Bedeli ayrıca tahsil edilir. Cüzdan bedelinin Maliye Bakanlığı tarafından arttırılması halinde yeni belirlenen bedelden alınır.

2-      Belediyemize ait salon bedelleri bu ücretlendirmeye dâhil değildir.

3-      Nikâhlara İdaremizce araç tahsis edilmesi halinde Nikâh Merkezlerine 10 km mesafeye kadar 40,00 TL, 10 km üstü mesafelere 80,00 TL ücretlendirmeye eklenir.

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

1- SOSYAL TESİSLER ÜCRET TARİFESİ                             :

Sosyal Tesisler Tarifesinde % 30 dâhilinde arttırma ve eksiltme yapmaya Belediye Encümenine Yetki verilmesine;

Odalarda yatak başına günlük ücret              :25,00 TL

 

2- ALANYA EVİ ÜCRET TARİFESİ     :

Çay Ücreti                                                     :0,23 Kr+%8 KDV

Kahve Ücreti                                                 :0,46 Kr+%8 KDV

 

3-BUDANTI TAŞIMA ÜCRETİ  :

 

Otel, Motel ve özel mülk sahiplerinin ağaç ve benzeri yeşilliklerden çıkan budantı malzemelerinin Belediyemizce taşınması halinde sefer başı: 40,00 TL ücret alınır.

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

1- GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME ÜCRETİ:

Gürültü yapan sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler için anlık ses seviyesinin belirlenmesi amacıyla yapılacak ses ölçümleri ile ilgili olarak aşağıdaki ölçüm bedelleri tahsil edilir.

 

a) Bir noktada yapılan ölçüm bedeli              : 100,00 TL

b) İlave her nokta için ölçüm bedeli              :   50,00 TL

 

 

 

 

01.10.2014 tarih,  214   nolu Meclis Kararının devamıdır.--23-

 

2- ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETİ:

a)- 1,2 yıldızlı otellerden, apart otel ve pansiyonlardan yatak başına yıllık  :      20,00 TL

b)- 3, 4, 5 yıldızlı otellerden yatak başına yıllık                                           :      30,00 TL

c)- Limanlardan yıllık                                                                                    : 5.000,00 TL

d)- Bankalardan yıllık                                                                                              : 7.500,00 TL

e)- Akaryakıt istasyonlarından ve hal yazıhanelerinden yıllık                      : 2.000,00 TL

f)- Disco, bar ve AVM’ lerin m2 sinden yıllık                                             :      10,00 TL

g)-Restaurantların m2 sinden yıllık                                                              :        2,00 TL

h)- Özel Okullardan yıllık                                                                             : 1.500,00 TL

ı)- Sahil büfeleri ve Sürücü Kurslarından yıllık                                            : 1.000,00 TL 

 

NOT :

 • Yukarıda belirlenen harç ve ücret tarifelerinde, harçlar KDV’ den muaf olup, ücretler  + KDV olarak uygulanacaktır.
 • Tahakkuk eden harç ve ücretlerin zamanında ödenmemesi durumunda, kanunda öngörülen yasal gecikme zammı oranı uygulanarak tahsil edilir.
 • Belediyemizin 2015 mali yılı tarifesindeki harçlar, 16.09.2011 tarih ve 28056 sayılı Resmi Gazetede İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2011/1 Seri Nolu Belediye Gelirleri Genel Tebliği gereği, belediyemizin girmiş olduğu 1. Grup dikkate alınarak, Ücretler ise 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden belirlenmiştir.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı