Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

92 / 0 Meclis kararı

92 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 92 / 0

ÖZÜ : Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve 16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 14.maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

            Gündemin 4.maddesinde yer alan; Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve

16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 14.maddesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 14- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisimizin 03 Şubat 2015 tarih ve 29 nolu kararı ile kabul edilen Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  Belediye Meclisimizin 03 Şubat 2015 tarih ve 29 nolu kararı ile kabul edilen Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği yasa gereği Sayıştay görüşü alınmak üzere İçişleri Bakanlığına sunulmuş, konu ile ilgili 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 27. madde hükmü uyarınca alınan Sayıştay Daireler Kurulunun 11 Mart 2015 tarih ve 1459/6 sayılı kararı uyarınca, Belediye Meclisimizin 03 Şubat 2015 tarih ve 29 nolu kararı ile kabul edilen Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinde aşağıda açıklanan düzeltme ve değişikliklerin yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bahse konu Sayıştay Daireler Kurulu Kararının;

1)      1.maddesi gereğince Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4. Maddesine Market tanımının eklenmesi ve bu tanımda sosyal marketlerin kar amacı gütmeyeceğinin belirtilmesi,

2)      2.maddesi gereğince yönetmeliğinin 5.maddesinin 1. Fıkrasının  (s) bendinin (Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere 04/01/2002 tarih ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen ayni yardımlar ile belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler sosyal yardım işleri müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerine fiş verilerek alımın yapıldığı firmadan teslim ettirilebilir.) yönetmelikten çıkarılması;

3)      3. Maddesi gereğince Yönetmeliğin 10. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “…bu yönetmelikte istenen şartlar ve …”, ve Yönetmeliğin 14. Maddesinin 7. Fıkrasının (Müracaatçının puanlarının değerlendirmesi komisyona tavsiye niteliğinde olup uygun görülen kişi ve ailelere yardım yapıp, uygun görülmeyenlere yardım yapılmayabilir) yönetmelikten çıkarılması,

4)      4. Maddesi gereğince Yönetmeliğin 10. Maddesinin  3. Fıkrasının sonunda yer alan “dikkate alınır.” ibaresinin tüm bentleri kapsayacak şekilde satır başı yapılarak yazılması,

5)      Sayıştay Daireler  Kurulu kararının 5. Maddesinde belirtilen yazım hatalarının düzeltilmesi,

DOĞRU/YANLIŞ CETVELİ

Madde

Fıkra

Bent

Sat.

Yanlış

Doğru

8

1

1

7. maddesinde

7 nci maddesinde

13

1

MADDE 13- Komisyon

MADDE 13- (1) Komisyon

13

1

a

2

6. Maddesinde

6 ncı maddesi

14

7

a

6

2. yardım

2 nci yardım

14

1

1

9. Maddesinde

9 uncu maddesinde

Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı