Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

100 / 0 Meclis kararı

100 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 11
Karar No / Bendi 100 / 0

11- Temizlik işleri Müdürlüğü ile Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında

      mahkümlerin kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışmalarına ilişkin hazırlanan İŞBİRLİĞİ

      PROTOKOLÜ’nün görüşülmesi ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi.

         

ÖZÜ : Temizlik işleri Müdürlüğü ile Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında mahkümlerin kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışmalarına ilişkin hazırlanan aşağıda yazılı  İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’nün kabulüne ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildiği.

Temizlik işleri Müdürlüğü ile Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında mahkümlerin kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışmalarına ilişkin hazırlanan aşağıda yazılı  İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’nün kabulüne ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

                    ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE

ALANYA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA

HÜKÜMLÜLERİN KAMUYA YARARLI İŞLERDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

1.         AMAÇ

 1.1. Bu Protokol; haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlülerin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken-verimli, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak ve “hizmetler listesinin” hazırlanmasında evrak bürokrasisini azaltarak emek, kaynak ve zaman kaybının önüne geçmeyi amaç edinmiştir. 

 2.         KAPSAM

2.1. Bu Protokol; mahkemeler tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/1-f maddesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8-c maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi ve 106/3 maddesi gereğince verilen kamuya yararlı işlerde çalıştırılma yükümlülüklerinin, Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Alanya Belediye Başkanlığı'nın işbirliğinde yerine getirilmesi sürecinde yapılması gereken görevlere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

 

3.         DAYANAK

 Bu Protokol; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun, 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile bu Kanun kapsamında çıkartılan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4.         KONU

 4.1. Bu protokolde; haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmalarına karar verilen ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yönlendirilen hükümlülerin Alanya Belediye Başkanlığı'nda veya bağlı birimlerinde ücretsiz ve sigortasız olarak çalıştırılması konu edilmiştir.

            5.        TARAFLAR

 5.1.           Bu Protokolün tarafları,  Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Alanya Belediye Başkanlığı'dır.

6.         YETKİLİ BİRİMLER

6.1. Bu protokol hükümlerinin uygulanmasında; Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Alanya Belediye Başkanlığı yetkili ve sorumludurlar.

                                                                           

7.         İDARİ ESASLAR

            7.1. Haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen kişilerle ilgili görev alacak / verilecek tüm birimlerde bu protokolün esaslarını yerine getirecek olan personel,  Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Alanya Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

              

8.         İNFAZDA SÜRE

             8.1. Kamuya yararlı bir işte çalışma yaptırımının infaz süresi saat hesabı ile belirlenir.  Hükümlü hakkındaki mahkeme kararına göre, bir gün 2 (İKİ) saat veya 4 (DÖRT) saat olarak hesaplanır.

9.         ÇALIŞTIRILACAK HÜKÜMLÜ SAYISI

             9.1. Kamuya yararlı bir işte çalışma yaptırımı verilen hükümlüler mahkeme kararı ile belirlendiğinden çalıştırılacak kamu kurumu veya kuruluşunca herhangi bir sayı sınırı ile kadın, erkek ve çocuk ayırımı da yapılmayacaktır.

10.       ÜCRET VE SİGORTA

            10.1. Kamuya yararlı bir işte çalışma yaptırımı verilen hükümlülere herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ayrıca 06/12/2006 tarihli 5560 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 44. maddesi ile 5402 Sayılı Kanunun 14. maddesine ekli 2. fıkrasında “kamu yararına çalışma yaptırımının infazında 17/07/1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaz” hükmü çerçevesinde sigorta yapılmayacaktır. 

           11.       SEKTÖRLER

            11.1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma yaptırımında 4 (DÖRT) ana hizmet kolu bulunmaktadır. Bunlar; Temizlik Hizmetleri, Bakım-Onarım Hizmetleri (boya, badana, teknik tamirat, kapı pencere tamir işleri, marangozluk vs.), Çevre Düzenleme Hizmetleri (park-bahçe bakım işleri, bahçıvanlık, ağaç dikimi vs.) ve Genel İdari Hizmetleridir (büro işleri, veri hazırlama, danışma hizmetleri vs.)

12.       ALANYA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK   İŞ    VE      İŞLEMLER

            12.1. Hükümlüyü; suç nevi, yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim durumu, ikametgâh adresi ile kamu kurum ve / veya kuruluşunun faaliyet alanı ve çalışma zamanlarını göz önünde bulundurarak “İş Yeri Değerlendirme Formu” çerçevesinde ilgili kamu kurumuna yerleştirmek.

            12.2. Hükümlü hakkında uygulanacak olan kamu hizmeti cezasının infaz işlemlerine esas “Denetim Planı” ile “Çalışma Protokolü” nü hazırlamak.

            12.3. Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/1-f, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8-c,  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A ve 106/3 maddeleri gereğince kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlüleri Alanya Belediye Başkanlığı'na bildirmek.

            12.4. Hükümlünün Denetim Planındaki yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirip getirmediğini yapılacak denetimler ile takip etmek.

            12.5. Hükümlünün Denetim Planındaki yükümlülüklerini aksattığının veya İHLAL ettiğinin ilgili kamu kurumu ve/veya kuruluşu tarafından bildirilmesi halinde hükümlüyü anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yazılı olarak UYARMAK.

13.       ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK       İŞ VE İŞLEMLER

            13.1. Haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlülerin infaz işlemlerine başlanılabilmesi için Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma Protokolü imzalamak.

            13.2. Hükümlünün işe gelip-gelmediği, yükümlülüklerini aksatıp aksatmadığı, iş yerinin disiplin kurallarını ihlal edip-etmediğinin takibi ve denetimi için hükümlünün yerleştirildiği kamu kurum ve / veya kuruluşunda bir gözetmen görevlendirmek.

13.3.       Hükümlünün Denetim Planındaki yükümlülüklerini İHLAL ettiğinin tespiti hallinde durumu bir tutanak ile yazılı hale getirip gereği için durumu Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bildirmek Hükümlünün ilgili kurumda çalışmaya başladığı tarihten itibaren başlamak üzere 2 (İKİ) hafta aralıklarla Hükümlü Takip Cetvelini tanzim ederek Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne göndermek.

13.4.      Hükümlülerin belirlenen kamu hizmetini yerine getirebilmesi için gerekli araç ve gereçleri temin etmek.

13.5.      Kamu hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmemesi için gerekli önlemleri almak.   

 

14.       PROTOKOLDE SÜRE

 

            14.1. Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 (ÜÇ)  yıl süre ile geçerlidir. 3 (ÜÇ) yıldan sonra taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde protokol her yıl kendiliğinden birer yıl uzar.

15.       PROTOKOLE UYULMAMASI VE FESİH

 

            15.1. Taraflardan birinin bu protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda gerekçesi karşı tarafa yazılı olarak bildirilir. Gerekçelendirilen sebep giderilirse protokole devam edilir aksi durumda Protokol ilgili kurumca feshedilmiş sayılır. Ancak Protokole uyulmaması nedeniyle doğacak sorumluluktan dolayı tarafların genel hükümlere göre hukuki ve cezai yollara başvuru hakkı saklıdır. 

 

16.       SON HÜKÜMLER

 

            16.1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen ve ilgili kamu kurumu ve / veya kuruluşuna yerleştirilen hükümlünün infaz işlemlerinde bu protokolde değinilmeyen hususlarda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

17.       TEBLİGAT VE İLETİŞİM

            17.1. Tarafların Protokol süresince tebligatları kabul edecekleri adresleri ve iletişim bilgileri aşağıdadır. Bilgilerin değişmesi halinde değişiklik 5 (BEŞ) iş günü içerisinde karşı tarafa resmi yazı ile bildirilir. Aksi takdirde aşağıda yazılı adrese yapılan tebligat geçerlidir.

     

ALANYA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Güllerpınarı Mah. Özgen Sok. No: 16

Telefon: 0242 513 15 12

Faks: 0242 511 07 26

E-Posta: dsm.alanya@adalet.gov.tr

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adres: Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58

Telefon : 444 82 07                                                                                        Faks:  (242) 510 21 11

 

18.       YÜRÜRLÜLÜK

            18.1.  2 (İKİ)  nüsha olarak hazırlanan iş bu Protokol 4 (DÖRT) sayfadan ve18 (ONSEKİZ) maddeden ibaret olup ...../...../2015  tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı