Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

303 / Meclis kararı

303 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 303 /

ÖZÜ : Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

                                                                                  Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin aşağıda

                                                                                  yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar

                                                                                  verildiği.

 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 14.sırasında yer alan; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar, İKİNCİ BÖLÜM İdari Yapı, Fiziki Yapı, Görev ve Sorumluluklar, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurum ve Kuruluşlarla İlişkisi, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Esaslar, BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme’yi içeren ve 18 ayrı maddeden oluşan  aşağıda yazılı Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞIVETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Am

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

a) Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün teşkilat yapısını,

 

b) Müdürlüğün yetki ve sorumluluk alanlarını,

 

c) Müdürlüğün işleyiş biçimini,

 

d) Müdürlüğün işbirliği yaptığı kurum ve birimlerle olan ilişkisini,

e) Yasal dayanakları belirlemektir.

                                                                    -13- 

Kapsam

MADDE  2-  (1)  Bu  yönetmelik,  Veteriner  İşleri  Müdürlüğü'ndeki  çalışmaları,  işbirliği içindeki kurum ve kuruluşlarla ilişkisini, teşkilat yapısını, yasal dayanakla kapsar.

  

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 1)      03.07.2005  tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi 2)      01.07.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Bu kanunun Hayvanların Korunması’na Dair Uygulama Yönetmeliği 3)      03.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 4)      09.03.1954 tarihli 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanunu5)      18.01.2012 tarihli Kuduz Hastalığından korunma ve Kuduz Hastalığı ile mücadele YönetmeliğiYukarıdaki Kanun ve Yönetmeliklere dayanılarak yürütülmektedir. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte yer alan;

a)      Büyükşehir Belediyesi        : Antalya Büyükşehir Belediyesinib)      Belediye                              : Alanya Belediyesinic)      Başkanlık                              : Alanya Belediye Başkanlığıd)     Müdürlük                            : Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüe)      Müdür                                   : Veteriner İşleri Müdürüf)       Klinik                                    : Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağ hayvan kliniklerinig)       Hastane                                 : Antalya  İlindeki kuduz polikliniği olan hastaneleri,h)      Laboratuvar                          :Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığına bağlı akredite Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüi)         Marazi Madde                      :Laboratuvarda analizi yalacak olan maddeyi,j)        Başıboş ve sahipsiz hayvan    :Bir sahibi olmayan sokakta serbest halde dolaşan hayvanı,k)      Sahipli Hayvan                      :Bir   şahsın   sorumluluğunda,   aşı   ve   tedavileri   yaptırılan, barınacak yeri olan, bağ bulunduğu belediyeye kayıt hayvanı,l)         Hayvan Nakil Aracı            :Hasta  ve  yara hayvanların  nakil  lerini  yapmaya  elverişli, donam aracı,m)     Müşahede                             :Isırma  yapan  hayvanın  on  gün  süreyle  ya  sahibinde  ya  da belediyeye ait yerde kontrol altında tutulmasını,n)       Kısırlaştırma                          remenin  durdurulma amacıyla,  erkek  ve  dişi  hayvanların üreme organlarının operasyonla alınması işlemini,o)         Zoonoz Hastalık                 :Hayvanlardan insanlara ve/veya insanlardan hayvanlara 

        geçebilen hastalıkları, ifade eder.

 

                                                   

                                                                                 -14-İKİNCİ BÖLÜMİdari yapı, Fiziki Yapı, Görev ve Sorumluluklar  

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün İdari ve Fiziki Yapısı, rev ve Sorumlulukları, İş Akımı, Müdürlüğün İşbirliği İçinde Olduğu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkisi, Teşkilat Yapısı

  

İdari yapı

MADDE 5- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcılığına bağ bir müdürlüktür. Veteriner Hekim Müdür, Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri ile diğer memurlar ve işçilerden oluşur.

  

Fiziki yapı

MADDE 6- (1) Veteriner İşleri dürlüğü,   Alanya Belediyesi Hizmet Binası adresinde idari bölüm, Demirtaş Bölgesinde adresinde içerisinde klinik, ameliyathane ile rehabilitasyon ve müşahede üniteleri bulunan Köpek Bakım merkezinden oluşmaktadır. Köpek Bakım merkezi 300 köpek kapasitelidir.  Müşahede ünitesi 2 köpeklik kapasiteye sahiptir

  

Veteriner İşleri Müdürlüğünün rev ve sorumluluklar

MADDE 7- (1)Veteriner İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)      Belediye sınırla içinde yaşayan hayvanların Veteriner tıp, bölge insanlarının Veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.b)      Belediyemiz sınırla içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir (Marka, karne, küpe, soğuk damgalama, mikrocip vb. yöntemlerle). Bu konuda serbest veteriner hekimlerin kuduz aşısı uygulaması ile birlikte mikrocip uygulaması yapılmasını sağlar ve bu faaliyetlerin raporlarının aylık olarak müdürlüğe bildirilmesi için gerekli tedbirleri alır.c)      Sahipsiz hayvanların muayene, aşılama, kayıt, tedavi ve ameliyatlarını yapar ve her türlü hospitalizasyon işlemlerini gerçekleştirir.d)     Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait ünitede 10 gün reyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuar yazışmalarını yapar. Gerekirse laboratuara marazi madde sevk eder.e)      çten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamı sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, hayvan nakil aracı ile müdürlüğe naklinin yalmasını sağlar.f)       Müdürlüğe ulaşan hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir,  şikâyete konu olayı ya da hayva yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.g)      Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışır.  Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır.h)      Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek isteyen, gıda üreten ve satan işletmelerden, Ruhsat ve İşyeri açma Birimi tarafından Müdürlüğe bildirilenlere işyeri uygunluk belgesi alması için gerekli raporları düzenler.-15- i)        Kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koşullarda işletilmesini sağlar.j)        Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar, k)      Zoonoz hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.l)        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan karantina uygulamalarına destek olur.m)    Müdürlükle ilgili stratejik plan ve tçeyi oluşturur, ihale yapıp müdürlüğün gereksinimlerini satın alır.n)      Müdürlük 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 30. Maddesi(özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve müvadeleye katılmakla yükümlüdür) hükmüne uygun olarak bütçede bu yönde ödenek konulmasını ve yerinde kullanılmasını sağlar.o)       Kişisel hijyen, gıda hijyeni, zararlılarla mücadele, hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, vb. Veteriner hekimliği ilgilendiren pek çok konuda eğitim verir, seminer, doküman, broşür ve kitapçık hazırlar.p)      Belediyenin diğer birimleri,   diğer belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı vb. kurumlarla ortak projeler yürütür.q)      Petshop, evcil ve süs hayvanı satış yerlerini sağlık ve sağlığa uygunluk yönlerinden denetler.r)       Hayvanlarla Turistik hizmet veren tüm hayvansal kaynaklı işletme ve hayvan bakıcılarını sağlık ve sağlığa uygunluk yönlerinden denetler.s)       Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek isteyen, fayton işletmelerinden, Ruhsat ve İşyeri açma Birimi tarafından Müdürlüğe bildirilenlere sağlık uygunluk belgesi alması için gerekli raporları düzenler.t)       Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren lokanta otel, kasap vb. et ürünlerini işleyerek son müşteriye satan işletmeleri sağlık uygunluk ve kacak et kullanıp kullanmadıkları yönünden denetler ve gerekli raporları düzenleru)      Belediye içi ve dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen “Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek. İlgili tüm Müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini sağlar. Veteriner İşeri Müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Veteriner İşleri Müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Müdür, Başkan tarafından atanır. Belediye içindeki Veteriner hekimlikle ilgili tüm işlerin tıbbi ve idari amiridir. Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.b)      Çalışmaların yasal mevzuata, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun, zamanında yapılmasını sağlar.c)      Veteriner İşleri Müdürlüğünü temsil eder, mesleki görüş bildirir.d)     Çalışma programlarını hazırlar, stratejileri belirler ve uygulatır. -16-e)       Belediye Başkanı’nın danışman Veteriner hekimi sıfatıyla mesleki konularda Belediye Meclisi'ni bilgilendirir.f)       Madde 7/p de sayılan kurum ve kuruluşlar ile Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü,

Kuduz Tedavi Merkezi, vb. kurumlarla koordinasyon ve sürekli teması sağlar.

g)      Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm birimlerin koordineli çalışmasını denetler. h)      Gerektiğinde karantina uygulanmasına karar verir, uygulanmasını denetler.i)        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereği harcama yetkilisi olarakMüdürlükle ilgili satın alma işlerini denetler, alımlara karar verir.j)        Stratejik plan, bütçe vs. gibi çalışmalar yapıp, raporlar hazırlar.k)       Belediye dahilinde ve resmi kurumlarda yapılan tüm toplantılara iştirak eder.l)        Gerektiğinde müdürlük adına basın vs.ye beyanat verir.m)    Gerektiğinde operasyonlara ya da kliniğe bizzat girip klinik hizmetlerinde görev alır.n)      Yeni projeler üretir,  Başkanlığa  sunar,  yürümekte  olan  projelerin  leyini  denetler.o)      Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projeleri koordine eder. p)      Hizmet içi eğitim ve kursların düzenlenmesini sağlar.  

Veteriner Hekimin revleri

MADDE 9- (1) Veteriner Hekimler Müdürün direktifleri doğrultusunda;

a)      Müdürlük çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yürütülmesinde müdüre yarmcı olurb)      Klinik, ameliyathane ve rehabilitasyon ünitelerinde lerin aksamadan yürütülmesi için koordinasyonu sağlar.c)      İdarece yalacak mal ve hizmet alımlarını eksikler doğrultusunda koordine eder.d)     Sahipli hayvanların kayıt işlemlerini yapar.e)      Sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt lemlerini gerçekleştirir.f)       Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar.g)      Üremenin   denetlenmesi   amacıyla,   sahipsiz   hayvanla   kısırlaştırır,   rehabilite   edip, alındıkla yere ralmalarını sağlar.h)      Isırma yapan hayvanla muayene eder,  müşahede yazışmalarını takip eder. Gerektiğinde laboratuvara marazi madde yollar.i)        Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla mücadele eder, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışması yapar.j)        Karantina  lgelerinde  temizlik  ve  dezenfeksiyonu  denetler,   hayvan  hareketlerinin kontrolünü sağlar. Diğer karantina gereklerini yerine getirir.k)      Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve müdürlükçe yürütülen projelerde yer alır.    -17- 

Hayvan Sağlık Teknikeri/Veteriner Sağlık Teknisyeninin revleri

MADDE 10- (1) Müdürün direktifleri doğrultusunda;

a)      Veteriner  Hekimin  yönlendireceği  şekilde  bulaşıcı  hastalıklara  karşı  koruyucu  aşılama yapar.b)      Salgın hastalık durumunda karantina tedbirleri uygular.c)      Sahipli ve sahipsiz hayvanlara veteriner hekim gözetiminde tıbbi müdahalede bulunur, aşı, iğne, pansuman yapar, gerektiğinde operasyonla asiste eder.d)     Sahipli ve sahipsiz hayvanları kayıt eder, takibini yapar.e)      Ameliyatlardan sonra ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.  İşçi, memur, Şoför teknik ve yardımcı personelin görevleri

MADDE 11- (1) Müdürün ve Veteriner Hekimin direktifleri doğrultusunda, müdürlüğü ilgilendiren her konuda görev yaparlar.

 

ÜÇÜN BÖLÜM

Kurum Ve Kuruluşlarla ilişkisi  

MADDE 12- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, aşağıdaki kurum kuruluşlarla doğrudan ilişki

halindedir.

Alanya Belediyesinin tüm müdürlükleri

İlçe Belediyeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Valiliği

Alanya Kaymakamlığı

Orman ve Su İşleri İl ve ilçe Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe Müdürlüğü

Halk Sağlığı MerkeziToplum Sağlığı Merkezi

İl Hayvanları Koruma Kurulu

Alanya Kuduz Tedavi Merkezi

Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığına bağlı akredite Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

  DÖRDÜN LÜM

Diğer Esaslar

 

MADDE 13- (1)Müdürlüğün ücret tarifesi Belediye Meclisi tarafından belirlenir ve gelirler, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce tahakkuk ve tahsil edilir.

                                                                                                                                           -18- 

MADDE   14-   (1)   Müdürlüğün   tüm   giderleri,   Müdürlük   bütçesinin   ilgili   harcama kalemlerinden yalır.

  

MADDE 15- (1) Müdürlük personel kadroları, her yıl bütçede kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin, personel kanununa uygun görevlerde çalıştırılması esas alınır.

  

MADDE 16- (1) Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, Müdürlüğün bilgisi dahilinde

mevcut yasalar ve yönetmelikler uygulanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlülük ve Yürütme 

MADDE 17- (1) Bu netmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Alanya Belediye

Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

  

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümleri Alanya Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

                                               ==================

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı