Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

321 / Meclis kararı

321 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 321 /

ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 27 ayrı maddeden oluşan imarla ilgili konuların İmar Komisyonuna

havalesine oybirliği ile karar verildiği.          

 

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 3.maddesinde görüşülen İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 27 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ

İsim                                                                Konusu

1- Cikcilli Belediye Başkanlığı                                  175 ada, 12 nolu parseli kapsayan alanda hazırlatılan ve 02.01.2013 tarih ve 2 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebi.

2- Tosmur Belediye Başkanlığı                     115 ada 9 nolu parsel ile ilgili olarak hazırlatılan ve

                                                                       08.11.2013 tarih ve 39 sayılı Tosmur Belediye Meclisi

                                                                       kararı ile kabul edilen 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni

                                                                       İmar Planı Revizyonu’nun onaylanması talebi.

3- Mahmutlar Belediye Başkanlığı                1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli

                                                                       Uygulama İmar Planlarının değişikliği hususunda üst

                                                                       ölçekli planlara uygun şekilde düzeltmeler yapıldığı

                                                                       belirtilerek plan tadilatlarının talebi.

4- Oba Belediye Başkanlığı                           1954  nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 07.11.2013 tarih

                                                                       ve 70 sayılı Oba Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen

                                                                       İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebi.

 

                                                                                  -44-

 

5- Oba Belediye Başkanlığı                           292 ada 1 ve 560 ada 12  nolu parsel ile ilgili hazırlatılan

                                                                       ve 07.11.2013 tarih ve 69 sayılı Oba Belediye Meclisi

                                                                       kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve

                                                                       1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin

                                                                       onaylanması talebi.

6- Cikcilli Belediye Başkanlığı                      404 ada 1, 2 ve 3 nolu parselleri kapsayan alanda

                                                                       hazırlatılarak 06.11.2013 tarih ve 40 sayılı Cikcilli 

                                                                       Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli

                                                                       Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

                                                                       değişikliğinin onaylanması talebi.

7- Tosmur Belediye Başkanlığı                     1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarından 2.4.4

                                                                       nolu notun değiştirilmesi ile ilgili hazırlatılan 1/1000

                                                                       Ölçekli Uygulama İmar Plan notu değişikliğinin

onaylanması talebi.

8- Osman Kamil Yavuz ve Hissedarları        Saray Mahallesi 777 ada 2 nolu parselde hazırlattıkları

                                                                       plan değişikliği onaylanması talebi.

9- Tevfik Ateş ve Müşt.                                Hacet Mah. 821 ada 7 parselde hazırlattıkları plan tadilatı 

                                                                       talebi.

10- Mustafa Kula vek. Ali Rıza Kayacı        Tepe Mahallesi 92 ada 28 parsele ilişkin hazırlatılan ilave

nazım ve uygulama imar planı onaylanması talebi.                                                 

11- Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve

Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.                            254 ada 121 ve 95 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000

                                                                       ölçekli plan tadilat teklifinin onaylanması talebi.

12- Ali Yılmaz ve Müşt.                                Bektaş Mahallesi 1836 ada 1,2,3 ve 1839 ada 1 nolu

parsellerde maliye hazinesine ait hisselerin dağıtımına

ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000

ölçekli uygulama imar plan tadilat talebi.

13- Cikcilli Belediye Başkanlığı                    2/b vasfındaki tapuda 209 ada 86 parselde hazırlatılan ve

06/11/2013 tarih ve 41 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi

kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000

ölçekli uygulama imar planlarının onaylanma talebi.

14- Çıplaklı Belediye Başkanlığı                   1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine Alanya

                                                                       Belediye Meclisi’nin 01/10/2013 tarih-238 sayılı kararı

                                                                       gereği planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 32.

                                                                       Maddesinin 3. Bendinde yer alan  “konut alanında

kalmakla birlikte ilgili idarece uygun görülen yol

güzergahlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya

dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir bu

kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesler

olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve

müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz” şeklinde plan

hükmü eklenmesi amacıyla hazırlanan ve 08/11/2013 tarih

ve 27 sayılı Çıplaklı Belediye meclis kararı ile kabul

edilen plan hükmü eklenmesi talebi.

   

            -45-

15- Demirtaş Belediye Başkanlığı                 Akdeniz Mahallesi 2/b vasfındaki 1200 nolu parselin

bulunduğu alanda  hazırlatılan ve 06.11.2013 tarih 10/44

sayılı Demirtaş Belediye Meclis kararı ile kabul edilen

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının 

onaylanması talebi.

16- Işık Eğt.Hizmetleri Tur.Tic.A.Ş              Alanya Hasbahçe Mahallesi 2661 ada 5 parselde bulunan

yurt inşaatı ile ilgili blok işlenmesi talebi.

17- Mustafa Küçük                                       Alanya Bektaş Mahallesinde bulunan 2/b arazisi vasıflı 98

ada 21 parselin imar planında park alanı dışına çıkarılması

talebi.

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                 Kuzey Alanya imar planı notlarında belirtilen kotlarla

ilgili plan notlarının 08.09.2013 tarihli resmi gazetede

yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre

düzenlenmesi talebi.

19- Mevlüt Kaya                                           Alanya Küçükhasbahçe mahallesi 1862 ada, 1,2,3

parseller ve 1863 ada 1,2 parsellerin bulunduğu yapı

adalarının arasından geçen 7.00 metrelik yol ile ilgili

hazırlanan plan tadilatı talebi.

20-  Veli Hacıoğlu                                         Alanya Fığla Mahallesi 2695 ada 1 nolu parsel için

hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi.

21- Hicran Kan ve Müşt.                               Alanya Sugözü Mahallesi 1200 ada,4 nolu parselde LPG

konusunda yan yolun 7.00 mt. ye düşürülmesine ilişkin

hazırlattıkları imar planı tadilatı talebi.

22- Necati Güven                                          Alanya Kadıpaşa Mahallesi 538 ada 3 ve 7 parseller için

hazırlatılan yüksek kat talebine ilişkin plan tadilatı talebi.

23- Hüseyin Babaoğlu ve Müşt.                    Alanya Çarşı Mahallesi  394 ada 1 ve 2 nolu parseller için

hazırlattıkları 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi.

24- Cikcilli Belediye Başkanlığı                    209 ada, 65 ve 69 parseller ile ilgili plan tadilatı talebi.

25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                 Fığla Mahallesi Alanya Devlet Hastanesi civarında plan

revizyonu talebi.

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                 Alanya 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan

hükümlerine “Turistik tesis yapımı halinde tesisat katı

emsale ve kat yüksekliğine dahil edilmez, tesisat katının

 yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz” şeklinde plan

notu eklenmesi talebi.

27- Mustafa Uğuz                                         Hacet mahallesi 648 ada, 14 nolu parselde hazırlatılan

plan tadilatı ve Adem Bayır ve Müştereklerinin Tepe

Mahallesi Kurşunlu mevkii 2771 ada 1 ve 2 nolu

parsellerin Düğün Salonu amaçlı ticaret alanına

dönüştürülmesi için hazırlattıkları plan tadilatı talebi.

                                                                                  ==================== 
Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı