Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2013 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 03.12.2013 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri BELEDİYE MECLİS SALONU
Meclis Başkanı Av. Hasan Siphahioğlu
Divan Katibi Mustafa KÜÇÜKER
Divan Katibi Fevzi Alaettinoğlu
03 ARALIK 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

            Belediye Meclisinin 03 ARALIK 2013 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.

 

            Belediye Meclisi 03 ARALIK 2013 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Av. Hasan SİPAHİOĞLU başkanlığında toplandı.

 

Üyeden; Hüsnü AKÇALIOĞLU, Mustafa BERBEROĞLU, Rabia Cihan ZAMANOĞLU, Ali SİNANOĞLU, Adil OKUR, Hüseyin GİRENES, Eray ERDEM, Erol FAZLIOĞLU, Alper BİRER, Mustafa KÜÇÜKER,  Kemal DERE, Hüseyin ÖZENOĞLU, Kemal BABAOĞLU, Tevfik DARI, Fevzi ALAETTİNOĞLU, Levent BENAL, Serdar NOYAN,  Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

 

Üyeden:  Serhat KAYIŞ, Kadriye GÖRÜCÜ, Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN, Nilüfer ZAVLAK’ın yazılı mazeretleri,  Kerim BULUT ve Samet UĞURLU’nun toplantıya iştirak etmedikleri görüldü.

 

Üyelerin ekseriyetinin toplantıda hazır bulundukları görülmekle, gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

 

G Ü N D E M :

1- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi,

2- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu 

     Kararının görüşülmesi,

3- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,

4- Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ

1- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi,

 

            Başkan Hasan Sipahioğlu gündemimizin 1.maddesinde Bütçe Komisyonumuzun almış olduğu kararlar var, bu kararların 1.maddesi red gibi gözükse de eğer uygun görürseniz bizim görüşmelerimiz de devam ediyor, asfalt tahrip bedelinden dolayı aramızda bir uyuşmazlıkta yok aslında, kesinleşmiş alacağımız var ama sonuçta uzlaşmacı bir talep geldi karşı taraftan, eğer uygun olursa Mahalli İdarelerden alacağımız bir yazıya göre bu kararımızı gözden geçirsek, o yazı geldikten sonra değerlendirsek daha iyi olur diye bir önerim olacak. Eğer sizce de uygunsa bu konunun reddi değil, tekrar Mahalli İdarelerin görüşü alınmak üzere Komisyona iadesi şeklinde bir oylamayı görüşlerinize sunmak istiyorum, bu konuda söz alan yoksa Mahalli İdareler görüşü gelinceye kadar  birinci maddenin tekrar Bütçe Komisyonuna iadesini oylarınıza sunacağım dedi ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin, Belediyemizce tahakkuku yapılan asfalt tahrip bedellerinin Belediye Ücret tarifesi üzerinden değil, Bayındırlık fiyatları üzerinden tahakkuk ettirilmesi ile ilgili talebinin; asfalt tahrip ücret tarifesinin Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş olması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesinin,  Meclisin bütçe denkliğini bozacak biçimde gider arttırıcı gelir azaltıcı değişikliler yapamayacağı hükmü uyarınca, Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin talebi uygun görülmemiştir şeklinde alınan Bütçe Komisyonu Kararının, Başkanlık önerisi doğrultusunda “ konuyla ilgili Mahalli İdarelerin görüşü alınmak üzere” bu maddenin Bütçe Komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.

 

                                                                       -2-

 

Bütçe Komisyonu Kararının 2.maddesinde yer alan hususun Müfettiş tekidinden dolayı bir yönetmelik hazırlanması gerekiyor, bu kapsamda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce hazırlanan “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? zaten bu komisyon kararı sizlere mail yoluyla geldi dedi ve söz alan olmadığından geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar, İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Yönetim ve Bağlılık, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlüğün Tanımı ve Görevleri, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları, BEŞİNCİ BÖLÜM Uzman, Şef ve Personellerin Görev ve Sorumlulukları, ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümleri içeren ve 23 ayrı maddeden oluşan ve aşağıda yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

T.C.

ALANYA BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve Sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Uzman, Şef, Memur, sürekli işçiler, sözleşmeli personel ve şirket elemanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2981 Sayılı Kanun, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4916 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Bakanlık     : İçişleri Bakanlığını

b) Belediye     : Alanya Belediyesini

c) Başkanlık    : Belediye Başkanlığını

d) Başkan       : Belediye Başkanı

e) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkan Yardımcısını

f) Meclis         : Belediye Meclisini

g) Encümen    : Belediye Encümenini

h) Müdürlük  : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünü

i) Müdür         : Emlak ve İstimlâk Müdürünü

j) Harita Şefi   : Harita Şefini

 

                                                                                  -3-

 

k) Emlak Şefi : Emlak Şefini

l) Müdürlük Personeli : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi sözleşmeli personel ve Şirket Elemanlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Yönetim ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Uzman

c) Harita Şefi ve Emlak Şefi

d)  Memurlar

e) İşçiler

f) Hizmetli Personel

g) Sözleşmeli personel

h) Diğer personel

ı) Şirket Elemanları

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Uzman

c) Harita Şefi ve Harita servis personeli

d) Emlak Şefi ve Emlak servis personeli

e) Evrak kayıt ve kalem personeli

f) Arşiv personeli

g) Teknik personel

h) Diğer Personel

 

Yönetim

MADDE 6 - (1)Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde sunulan hizmetler, bu Yönetmelik hükümleri

Çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür.

Bağlılık

MADDE 7 - (1)Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan

Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Tanımı ve Görevleri

 

Müdürlüğün Tanımı

MADDE 8 – (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesine istinaden kurulmuş, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 190 sayılı KHK hükümlerine göre kadrosu ihdas edilmiş Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir müdürlüktür.

 

 

 

 

                                                                                  -4-

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9- (1) Müdürlüğün çalışma alanları aşağıda belirtilmiştir.

a)Belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutmak ve devamlı şekilde güncelleştirmek,

b)Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların korunması ile birlikte çağdaş, modern kent anlayışının gerektirdiği işlevlerle donatılmasında yardımcı olmak,

c)Yine söz konusu alanların sorunlarını tespit ederek çözüm modelleri üretmek,

d)Belediye mülkü taşınmazlarda gerektiğinde 5393, 2981, 3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

e)Gerektiğinde 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırma iş ve işlemlerini hazırlayarak başkanlığa sunmak,

f)775 sayılı gecekondu yasası ve uygulama yönetmeliğinin belirlediği hükümler içerisinde mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla mülkiyet sorunlarını giderici alınması gereken tedbirleri alınarak uygulamasını yapmak,

g)Belediye hudutları dâhilinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüklerinin uhdesindeki taşınmazların gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının, gerek 2942 sayılı yasanın ve gerekse 4706 sayılı yasanın öngördüğü şekli ile Belediyemize devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

g)Bölgemizde bulunan kamu tesislerine 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması sonucu getirilen hisselerin hissedarlarının talebi doğrultusunda bağışlarının yapılması hususunda Başkanlık Makamının oluru ve Encümen Kararını müteakip Tapu Sicil Müdürlüğünden işlemleri sonuçlandırmak,

h)Devir, satış ve tahsislerle ilgili konularda işlemlerin Tapu Sicil Müdürlüğünden takibini yapmak.

ı)Bölgesinde imar uygulamaları; parselasyon, ifraz, tevhid, yola terk, ihdas yapmak veya yaptırmak, tescilini sağlamak.

i)Bölgesinde hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak.

j)Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konularında kendi yetkisi çerçevesinde çalışmalar yapmak,

k) Kendi yetki ve sorumluluğunu verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak.

l) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

m) İhaleler: Belediye mülkiyetinde bulunan belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi Emlak ve İstimlak kanalıyla belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütür. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için 2886 Sayılı Yasa ve Belediye Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda şartname hazırlanarak Belediye Başkanlığına sunulur. 2889/15-28 maddeleri gereği muhammen bedel tayini Başkanlık Takdir Komisyonunca yapılır. Muhammen bedel tayin edilmiş şartnamesi hazırlanmış dosya 2886 Sayılı Yasa dahilinde ihaleye çıkarılır ve ihale Belediye Encümenince yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir adeti Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlıkla müstecir arasında mukavele yapılması için Başkanlığa gönderilir.Mukavele tanziminden sonra Müdürlüğe iade edilir.Özellik arz eden toplu kiralamalarda Başkanlığa durum intikal ettirilerek görüş alınır.

n) Kamulaştırma: Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650 Sayılı Kanun ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak bunun için önce yatırım Müdürlüklerinden ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve imar planında yol, park ve yeşil alanda kalan parsellerin listesi istenir. Ayrıca vatandaşların direk müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları halinde komisyonumuzca bu parsel incelemeye alınır ve uygun görülmesi halinde pazarlıkla satın alınarak işlem sonuçlandırılır, yada gerekli görülen hallerde resen kamulaştırma yapılır.Bu işlemler kamulaştırma ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.

 

                                             

                                                                                  -5-

 

o) Tapu verme: Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 Sayılı Yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarını tespit ettirerek hak sahiplerine Satışını yapmaktır.

ö) Kira takibi ve kira artışı işleri: İhalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup, kiraya bağlanan Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülür. Her ay sonunda yapılan kira tahsilatını gösterir cetveller Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılır.Hazırlanan cetveller üzerinde her ay muntazam kiraların tahsil edilmesi sağlanır.Kirasını ödemeyenler için icra takibi yapılmak üzere dosya Hukuk İşleri Müdürlüğüne havale edilir.Kira artış işlemleri mukavelede belirtildiği şekilde uygulanır. Belediye hudutları içerisinde bulunan Belediye mülkü özel taşınmazlar için ayrıca bir sicil dosyada muhafaza edilir. Gayrimenkule vaki işlemler hakkında yapılan işlemler ayrı bir dosyada tutulur. Mıntıkalarında bulunan kiralık yerlerin kira kontratosu ve şartnamesi hükümlerine uygun faaliyette bulunmaları Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce izlenir. Ruhsat açınca denetlenerek mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler yapan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Belediye mülkünün kiraya verilmesi dışında Belediye hizmetlerinde kullanılması veya başka bir sebeple tahliyesi uygun görüldüğü takdirde bu husus Belediye Başkanlığına arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi için Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü ile Başkanlığa gönderilir.

p) Fuzuli işgal ve ecrimisil işleri: Belediye Başkanını direktif ve genelgeleri doğrultusunda Belediye emlak ile arsalarının gelişi güzel işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit ettiği takdirde işgalin kaldırılması için 775 ve 5393 Sayılı Yasa uyarınca yasal işlem ifa edilir. Gerekli hallerde 3194 Sayılı Yasanın tatbiki Başkanlıca mahalli Kaymakamlıklardan talep olunur. Sonuç alınmadığı takdirde yapılan işlemler gerekçeleri ile birlikte izah edilmek suretiyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müdahalenin meni ve gerekiyorsa yıkım hususunda dava açılması için işgal zaptı krokisi (metrajlı) işgal süresi takribi ecrimisil tutarı ve arz ile yapının harcı esas kıymeti ile beraber dosyayı Zabıta Müdürlüğüne intikal ettirerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

(2) Müdürlüğün çalışma esasları

a)Belediyemize ait gayrimenkullerin hak sahiplerine tahsis edilmesinde ve satılmasında, ayrıca kamulaştırma işleminde takasta kullanılacak işleme konu taşınmazların ada, parsel no’ları ile miktarları açıkça belirtilerek Meclis gündemine taşınır.

b)Meclisten alınan yetki çerçevesinde kamulaştırmaya (takasa) konu parsellerin işlemde kullanılmak üzere listelerinin hazırlanarak encümene sunulur.

c)Meclisten alınan  tahsis ve satış yetkisi çerçevesinde, hak sahiplerinden gelen müracaatlar incelenerek, hak sahiplerinin adı soyadı ada parseli tahsis miktarı belirtilerek Encümene gönderilir.

d)Kendi bünyesinde bulunan elemanlarca bölgesinde yapılan hâlihazır haritaları Başkanlık Makamına onaya sunar, diğer yapılan haritaları ise kontrollerini yaparak Başkanlık Makamına onaya sunar. Evrakların arşivlenmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

MADDE 10 - (1)Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Bu yönetmelikte bildirilen hizmetlerin zamanında, düzenli, yasalara, mahkeme kararlarına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3)Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.Sicil ve Disiplin amiridir.

 

 

                                                         

                                                                                  -6-

(4)Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, mahiyetinde çalıştırdığı personelinin yaptığı işleri takip etmek, kanunları genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, ilgililerin yararlanmasını sağlayıcı önlemler almak.

(6)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Yetkileri

MADDE 11 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca ve diğer amirlerince kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

(2)Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Başkan ve Kalite Yönetim Kuruluşuna karşı sorumludur.

(3)Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman, Şef ve Personellerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzman ve Şeflerin görevleri

MADDE 13 – (1) Uzman ve Şeflerin görevleri şunlardır;

a)Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.

b)Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak.

c)Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtmak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak.

d)İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak.

e)Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak.

f)Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek.

g)Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak.

h)Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.

ı)Birimi ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

i)Birim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan hizmet gerçekleştirme ve kalite planlarının birim personeli tarafından uygulanmasını sağlamak.

j)Birim kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetlerin planlamalara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak.

k)Alanya Belediyesi Kalite Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan Prosedür, Talimat ve Rehberleri uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak.

l)Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak.

m)Birim faaliyetleri ile oluşturulan kalite yönetim sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan çalışmaları üste önermek.

 

 

 

                                                                                  -7-

 

n)Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurmak.

o)Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek, üste raporlamak ve planlı toplantılara katılmak.

Uzman ve Şeflerin sorumlulukları

MADDE14 – (1) Uzman ve Şeflerin sorumlulukları şunlardır;

a)Biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayıcı bilgi ve belgeye sahip olmak.

b)Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

c)Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üstüne iletmek.

Personellerin görevleri

MADDE 15 – (1) Personellerin görevleri şunlardır:

a)Görevli olduğu birimde iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak.

b)Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek.

c)Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, yasaya, mahkeme kararlarına, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak.

d)Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek.

e)Birimin kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak.

f)Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

g)Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır duruma getirmek.

h)Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

ı)İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak.

i)Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.

Personelin sorumlulukları

MADDE 16 – (1)  Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirilmemesinden Müdüre karşı sorumludur.

(2)Tüm personel; tetkik işlerini, gidilecek yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamazlar.

(3)Düşünce, inanç ve mevkii farkı gözetmeden her vatandaşa eşit muamele ederler.

(4)Tüm personel, mesai bitiminde masa üzerindeki evrakları kendilerine ait dolap ve masa gözlerine

koyar ve kilitler. Evrakların kaybolmasından veya muhafazasından sorumludurlar

(5)Herhangi bir sebeple vazifelerinden ayrılan personel muhafaza ettiği evrakı, kendisinden sonraki

göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte

muhafaza edilir.

(6)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin ahenkli ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir ve konu Müdüre aksettirilir. Müdür bu hususta gerekli tedbirleri alır.

(7)Tüm personel kullandığı demirbaş eşyanın kaybolmasından ve bakımından sorumludurlar.

 

 

                                                                                  -8-

 

Evrak Kayıt ve Kalem Servisinin görevleri

MADDE 17- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak bilgisayar üzerinde takibi yapılır. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale  edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2)Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre konulur.Belediye Birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da Başkan adına görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Evrak Kayıt ve Kalem Servisinin Sorumluluğu

MADDE 18- (1) Her türlü evrakın kaybolmasından ve arşivlenmesinden, zamanında ilgilisine gönderilmesinden ve ayrıca özellikle ivedi ve günlü evrakların işlemlerinin yapılmasından sorumludur.

Arşiv Servisinin görevleri

MADDE 19- (1)Arşive teslim edilen evrakları tarih ve fihristlerine göre dosyalayarak yerlerine yerleştirmek.

(2)Arşivden istenen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı vermek ve takibini yaparak kayıp olmamasını sağlayarak işlemleri bitenleri yerlerine koymak.

(3)Arşivdeki evrakların, süresini tamamlayanların 6696 sayılı kanun ve buna ait Nizamname, Yönetmelik, Genelge ve Encümen kararları doğrultusunda muhafaza etmek veya imha edilecekleri bir heyet marifetiyle yapmak.

(4)Arşivde her evrak ve dosyaların korunması, muhafazası ve temiz tutulmasını sağlamak.

(5)Kayıp olan evrak ve dosyalardan sorumludur.

Arşiv Servisinin Sorumluluğu

MADDE 20- (1) Arşivde her evrak ve dosyaların korunması, muhafazası ve temiz tutulmasından

sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlülük

MADDE 22 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Alanya Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23– (1) Bu yönetmelik hükümleri Alanya Belediye Başkanı tarafından yürütür.

                                                           ================

 

Gündemin 1.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 3.maddesinde yer alan hususun müzakeresine geçildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 3.maddesinde yer alan hususun İncekum Belediye Başkanlığının borçlanma talebi. Bu konuda arkadaşlarımızın bir proje geldikten sonra değerlendirilmesi ile ilgili bir kararı var, bu anlamda bekletilecek mesele olduğu için oylamaya gerek yok dedi ve bu konu oylanmadı.

 

 

 

 

                                                                       -9-

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 4.maddesinde yer alan hususun bizim yaklaşık  5 yıldır birlikte çalıştığımız Zeynep hanım var Gıda Mühendisliğinde. 800.00.-TL. net ücretle, bunların diğer ücretleriyle 2.000,00.-TL. civarında bir rakam olacak, bu madde ile ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu Zeynep KİRİŞ’ in, 15/12/2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 800,00 TL net ücretle Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışması uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 5.maddesinde yer alan hususun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğünün Memur Boş Kadro Değişiklik cetveli ile ilgili hazırlanan komisyon kararı üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden düzenlenen, 1 adet 7.dereceli 7555 ünvan kodlu Memur kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet 5 dereceli 8130 ünvan kodlu Veteriner Hekim, 1 adet 7. dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu, 1 adet 1. dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. dereceli Tekniker Kadrosu  alınması ile ilgili düzenlenen Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.     

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 6.maddesinde yer alan hususun kamu yararına tahsis edilen ücretlerin bedellerinin hacze konu olmamasına ilişkin almış olduğumuz bir encümen kararının onaylanmasını içeriyor, bu konuda söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında yeni birer hesap açtırılarak, açılacak olan hesaplara “Kamu Yararına Tahsisi Edilmiştir, Haczedilemez” şerhi konulması ile ilgili alınan 14.11.2013 tarih ve 3362 nolu Encümen Kararının, İcra İflas Kanununun 82. ve 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin son bendindeki “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri ile İller Bankası Payları haczedilemez.” Hükmü uyarınca alınan 14.11.2013 tarih ve 3362 nolu Encümen Kararının onaylanması uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 7.maddesinde yer alan hususun Numarataj ücret tarifesi ile ilgili. Bu konuda söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yeniden hazırlanan ve komisyonumuza havale edilen numarataj tarifesinin,  Belediyemizin 2014 yılı ücret tarifesinin 43. maddesindeki “Numarataj Ücret Tarifesinin” aşağıda açıklandığı şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

                                                                       -10-

NUMARATAJ ÜCRETİ    :

İskan Ruhsatı verilmesi esnasında;

a)- Bina dış kapı plakası verilmesi                                                                            : 150,00 TL

b)-100 m2 ye kadar olan işyerlerine   Bina dış kapı plakası verilmesi                      : 150,00 TL

b)- 100 m2 den büyük işyerlerinin m2 sinden (150,00 TL + m2x0,40 TL)              :     0,40 TL

c)- Bina iç kapı plakası verilmesi                                                                              :   50,00 TL

d)- Tek bağımsız bölüm işyerlerinin m2 sinden(150,00 TL + m2x0,40 TL) :     0,40 TL

      (Otel, Motel, Pansiyon, Katlı İş Merkezi v.s.)

e)- Bağımsız bölüm içermeyen müstakil, dubleks, tribleks konutlardan                  : 350,00 TL

 

Bütçe Komisyonu Kararının 8.maddesi ile ilgili olarak Başkan Hasan Sipahioğlu açıklamada bulunarak, bu konu İmar Komisyonumuzunda gündeminde, isterseniz tekrar işlemi sıfırdan başlatmamak adına sizcede uygunsa Konaklı Belediye Başkanlığının talebini İmar Komisyonuna havale edelim, oradan gelecek sonuca göre değerlendirelim dedi ve bu konu üzerinde söz alan olmadından Konaklı Belediye Başkanlığının; Konaklı Beldesi Pamukyeri mahallesi 301 sokağın güneyinde 104 ada 1 parselin doğusunda, park alanı içerisinde bulunan 100,00 m2 lik yerin, trafo yapılması amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye kullanım hakkı verilmesi ile ilgili talebini oya sundu.

 

(Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi Pamukyeri mahallesi 301 sokağın güneyinde 104 ada 1 parselin doğusunda, park alanı içerisinde bulunan 100,00 m2 lik yerin, trafo yapılması amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye kullanım hakkı verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; söz konusu yerin, ilgili Kanunlarınca imar planına trafo yeri olarak işlendikten sonra tekrar komisyonumuza gönderilmesinin daha uygun olacağı nedeniyle Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir şeklinde alınan komisyon kararı)

 

Yapılan oylamada; Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi Pamukyeri mahallesi 301 sokağın güneyinde 104 ada 1 parselin doğusunda, park alanı içerisinde bulunan 100,00 m2 lik yerin, trafo yapılması amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye kullanım hakkı verilmesi ile ilgili talebinin Başkanlıkça yapılan açıklama doğrultusunda İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 9.maddesinde yer alan hususla ilgili olarak Kargıcak Belediye Başkanlığının bir satış talebi var, mülkiyetteki hisse oranı Belediye hisse oranı fazla olduğu için uygun görülmemiş, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Kargıcak Belediye Başkanlığının, Kargıcak Beldesi, Akdeniz Mahallesi 868,00 m2 miktarındaki 617 ada, 11 nolu parselde bulunan 631,83 m2 Belediye hissesinin, aynı ada parselde bulunan diğer hissedara satışının yapılması ile ilgili talebin, söz konusu parselde bulunan Belediye hissesinin, daha sonra Belediye tarafından  değerlendirilebilecek büyüklükte olması nedeniyle 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları, İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Kargıcak Belediye Başkanlığının satış talebi uygun görülmemiştir şeklinde alınan Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

                                                           -11-

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 10.maddesinde yer alan hususun bir takas talebi olduğunu, takas koşullarının mevzuata uygun olarak yapılması şartıyla onay verilmiş, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın, Kargıcak Beldesi, Merkez Mahallesinde mülkiyeti Kargıcak Belediye Başkanlığına ait 348,87 m2 miktarındaki 217 ada, 10 parsel ve 24.15 m2 miktarındaki 217 ada, 11 parseller ile  aynı bölgede mülkiyeti Kargıcak İlim ve Kültür Derneğine ait 500,00 m2 miktarındaki 344 ada, 7 parselin karşılıklı takas edilmesi işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın takas talebi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 11.maddesinde yer alan hususun yine hisse satışı ile ilgili bir talep. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Okurcalar Belediye Başkanlığı’nın, Okurcalar Beldesi, Merkez Mahallesinde mülkiyeti Okurcalar Belediye Başkanlığına ait 179,41 m2 miktarındaki 126 ada, 20 parselin, 320 ada, 5 parsel maliklerine satılması ile ilgili talebin, satış işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, Okurcalar Belediye Başkanlığı’nın satış talebi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 12. ve 13. maddelerinde yer alan Oba Belediye Başkanlığının hisse satışı ile ilgili talepleri üzerinde Bütçe Komisyonunca incelemeler devam ettiği yönünde alınmış kararları var, bu konuda karar almaya gerek yok dedi ve bu iki madde oylanmadı.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 14.maddesinde yer alan hususun Belediyemiz Veteriner Hekimliği tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? zaten bu komisyon kararı sizlere mail yoluyla geldi dedi ve söz alan olmadığından geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar, İKİNCİ BÖLÜM İdari Yapı, Fiziki Yapı, Görev ve Sorumluluklar, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurum ve Kuruluşlarla İlişkisi, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Esaslar, BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme’yi içeren ve 18 ayrı maddeden oluşan  aşağıda yazılı Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik’in kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

 

                                                                                -12-

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

a) Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün teşkilat yapısını,

 

b) Müdürlüğün yetki ve sorumluluk alanlarını,

 

c) Müdürlüğün işleyiş biçimini,

 

d) Müdürlüğün işbirliği yaptığı kurum ve birimlerle olan ilişkisini,

e) Yasal dayanakları belirlemektir.

Kapsam

MADDE  2-  (1)  Bu  yönetmelik,  Veteriner  İşleri  Müdürlüğü'ndeki  çalışmaları,  işbirliği içindeki kurum ve kuruluşlarla ilişkisini, teşkilat yapısını, yasal dayanakları kapsar.

 

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik

1)      03.07.2005  tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi

2)      01.07.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Bu kanunun Hayvanların Korunması’na Dair Uygulama Yönetmeliği

3)      03.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

4)      09.03.1954 tarihli 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanunu

5)      18.01.2012 tarihli Kuduz Hastalığından korunma ve Kuduz Hastalığı ile mücadele Yönetmeliği

Yukarıdaki Kanun ve Yönetmeliklere dayanılarak yürütülmektedir.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte yer alan;

a)      Büyükşehir Belediyesi        : Antalya Büyükşehir Belediyesini

b)      Belediye                              : Alanya Belediyesini

c)      Başkanlık                              : Alanya Belediye Başkanlığını

d)     Müdürlük                            : Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünü

e)      Müdür                                   : Veteriner İşleri Müdürünü

f)       Klinik                                    : Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan kliniklerini

g)       Hastane                                 : Antalya  İlindeki kuduz polikliniği olan hastaneleri,

h)      Laboratuvar                          :Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığına bağlı akredite Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünü

i)         Marazi Madde                      :Laboratuvarda analizi yapılacak olan maddeyi,

j)        Başıboş ve sahipsiz hayvan    :Bir sahibi olmayan sokakta serbest halde dolaşan hayvanı,

k)      Sahipli Hayvan                      :Bir   şahsın   sorumluluğunda,   aşı   ve   tedavileri   yaptırılan, barınacak yeri olan, bağlı bulunduğu belediyeye kayıtlı hayvanı,

l)         Hayvan Nakil Aracı            :Hasta  ve  yaralı  hayvanların  nakil  işlerini  yapmaya  elverişli, donanımlı aracı,

m)     Müşahede                             :Isırma  yapan  hayvanın  on  gün  süreyle  ya  sahibinde  ya  da belediyeye ait yerde kontrol altında tutulmasını,

 

                                                           -13-

 

n)       Kısırlaştırma                          :Üremenin  durdurulması  amacıyla,  erkek  ve  dişi  hayvanların üreme organlarının operasyonla alınması işlemini,

o)         Zoonoz Hastalık                 :Hayvanlardan insanlara ve/veya insanlardan hayvanlara

        geçebilen hastalıkları, ifade eder.   

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İdari yapı, Fiziki Yapı, Görev ve Sorumluluklar

 

 

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün İdari ve Fiziki Yapısı, Görev ve Sorumlulukları, İş Akımı, Müdürlüğün İşbirliği İçinde Olduğu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkisi, Teşkilat Yapısı

 

 

İdari yapı

MADDE 5- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcılığına bağlı bir müdürlüktür. Veteriner Hekim Müdür, Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri ile diğer memurlar ve işçilerden oluşur.

 

 

Fiziki yapı

MADDE 6- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü,   Alanya Belediyesi Hizmet Binası adresinde idari bölüm, Demirtaş Bölgesinde adresinde içerisinde klinik, ameliyathane ile rehabilitasyon ve müşahede üniteleri bulunan Köpek Bakım merkezinden oluşmaktadır. Köpek Bakım merkezi 300 köpek kapasitelidir.  Müşahede ünitesi 2 köpeklik kapasiteye sahiptir

 

 

Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluklar

MADDE 7- (1)Veteriner İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)      Belediye sınırları içinde yaşayan hayvanların Veteriner tıp, bölge insanlarının Veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

b)      Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir (Marka, karne, küpe, soğuk damgalama, mikrocip vb. yöntemlerle). Bu konuda serbest veteriner hekimlerin kuduz aşısı uygulaması ile birlikte mikrocip uygulaması yapılmasını sağlar ve bu faaliyetlerin raporlarının aylık olarak müdürlüğe bildirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

c)      Sahipsiz hayvanların muayene, aşılama, kayıt, tedavi ve ameliyatlarını yapar ve her türlü hospitalizasyon işlemlerini gerçekleştirir.

d)     Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait ünitede 10 gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuar yazışmalarını yapar. Gerekirse laboratuara marazi madde sevk eder.

e)      Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, hayvan nakil aracı ile müdürlüğe naklinin yapılmasını sağlar.

 

-14-

 

f)       Müdürlüğe ulaşan hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir,  şikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.

g)      Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışır.  Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır.

h)      Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek isteyen, gıda üreten ve satan işletmelerden, Ruhsat ve İşyeri açma Birimi tarafından Müdürlüğe bildirilenlere işyeri uygunluk belgesi alması için gerekli raporları düzenler.

i)        Kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koşullarda işletilmesini sağlar.

j)        Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar,

k)      Zoonoz hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.

l)        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan karantina uygulamalarına destek olur.

m)    Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluşturur, ihale yapıp müdürlüğün gereksinimlerini satın alır.

n)      Müdürlük 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 30. Maddesi(özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve müvadeleye katılmakla yükümlüdür) hükmüne uygun olarak bütçede bu yönde ödenek konulmasını ve yerinde kullanılmasını sağlar.

o)       Kişisel hijyen, gıda hijyeni, zararlılarla mücadele, hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, vb. Veteriner hekimliği ilgilendiren pek çok konuda eğitim verir, seminer, doküman, broşür ve kitapçık hazırlar.

p)      Belediyenin diğer birimleri,   diğer belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı vb. kurumlarla ortak projeler yürütür.

q)      Petshop, evcil ve süs hayvanı satış yerlerini sağlık ve sağlığa uygunluk yönlerinden denetler.

r)       Hayvanlarla Turistik hizmet veren tüm hayvansal kaynaklı işletme ve hayvan bakıcılarını sağlık ve sağlığa uygunluk yönlerinden denetler.

s)       Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek isteyen, fayton işletmelerinden, Ruhsat ve İşyeri açma Birimi tarafından Müdürlüğe bildirilenlere sağlık uygunluk belgesi alması için gerekli raporları düzenler.

t)       Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren lokanta otel, kasap vb. et ürünlerini işleyerek son müşteriye satan işletmeleri sağlık uygunluk ve kacak et kullanıp kullanmadıkları yönünden denetler ve gerekli raporları düzenler

u)      Belediye içi ve dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen “Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek. İlgili tüm Müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini sağlar.

 

 

-15-

 

Veteriner İşeri Müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Veteriner İşleri Müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Müdür, Başkan tarafından atanır. Belediye içindeki Veteriner hekimlikle ilgili tüm işlerin tıbbi ve idari amiridir. Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

b)      Çalışmaların yasal mevzuata, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun, zamanında yapılmasını sağlar.

c)      Veteriner İşleri Müdürlüğünü temsil eder, mesleki görüş bildirir.

d)     Çalışma programlarını hazırlar, stratejileri belirler ve uygulatır.

e)       Belediye Başkanı’nın danışman Veteriner hekimi sıfatıyla mesleki konularda Belediye Meclisi'ni bilgilendirir.

f)       Madde 7/p de sayılan kurum ve kuruluşlar ile Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü,

Kuduz Tedavi Merkezi, vb. kurumlarla koordinasyon ve sürekli teması sağlar.

g)      Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm birimlerin koordineli çalışmasını denetler.

h)      Gerektiğinde karantina uygulanmasına karar verir, uygulanmasını denetler.

i)        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereği harcama yetkilisi olarak

Müdürlükle ilgili satın alma işlerini denetler, alımlara karar verir.

j)        Stratejik plan, bütçe vs. gibi çalışmalar yapıp, raporlar hazırlar.

k)       Belediye dahilinde ve resmi kurumlarda yapılan tüm toplantılara iştirak eder.

l)        Gerektiğinde müdürlük adına basın vs.ye beyanat verir.

m)    Gerektiğinde operasyonlara ya da kliniğe bizzat girip klinik hizmetlerinde görev alır.

n)      Yeni projeler üretir,  Başkanlığa  sunar,  yürümekte  olan  projelerin  işleyişini  denetler.

o)      Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projeleri koordine eder.

p)      Hizmet içi eğitim ve kursların düzenlenmesini sağlar.

 

 

Veteriner Hekimin görevleri

MADDE 9- (1) Veteriner Hekimler Müdürün direktifleri doğrultusunda;

a)      Müdürlük çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yürütülmesinde müdüre yardımcı olur

b)      Klinik, ameliyathane ve rehabilitasyon ünitelerinde işlerin aksamadan yürütülmesi için koordinasyonu sağlar.

c)      İdarece yapılacak mal ve hizmet alımlarını eksikler doğrultusunda koordine eder.

d)     Sahipli hayvanların kayıt işlemlerini yapar.

e)      Sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt işlemlerini gerçekleştirir.

f)       Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar.

g)      Üremenin   denetlenmesi   amacıyla,   sahipsiz   hayvanları   kısırlaştırır,   rehabilite   edip, alındıkları yere bırakılmalarını sağlar.

h)      Isırma yapan hayvanları muayene eder,  müşahede yazışmalarını takip eder. Gerektiğinde laboratuvara marazi madde yollar.

 

-16-

 

i)        Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla mücadele eder, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışması yapar.

j)        Karantina  bölgelerinde  temizlik  ve  dezenfeksiyonu  denetler,   hayvan  hareketlerinin kontrolünü sağlar. Diğer karantina gereklerini yerine getirir.

k)      Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve müdürlükçe yürütülen projelerde yer alır.

 

Hayvan Sağlık Teknikeri/Veteriner Sağlık Teknisyeninin görevleri

MADDE 10- (1) Müdürün direktifleri doğrultusunda;

a)      Veteriner  Hekimin  yönlendireceği  şekilde  bulaşıcı  hastalıklara  karşı  koruyucu  aşılama yapar.

b)      Salgın hastalık durumunda karantina tedbirleri uygular.

c)      Sahipli ve sahipsiz hayvanlara veteriner hekim gözetiminde tıbbi müdahalede bulunur, aşı, iğne, pansuman yapar, gerektiğinde operasyonları asiste eder.

d)     Sahipli ve sahipsiz hayvanları kayıt eder, takibini yapar.

e)      Ameliyatlardan sonra ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.

 

 

İşçi, memur, Şoför teknik ve yardımcı personelin görevleri

MADDE 11- (1) Müdürün ve Veteriner Hekimin direktifleri doğrultusunda, müdürlüğü ilgilendiren her konuda görev yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Ve Kuruluşlarla ilişkisi

 

 

MADDE 12- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, aşağıdaki kurum kuruluşlarla doğrudan ilişki

halindedir.

Alanya Belediyesinin tüm müdürlükleri

İlçe Belediyeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Valiliği

Alanya Kaymakamlığı

Orman ve Su İşleri İl ve ilçe Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe Müdürlüğü

Halk Sağlığı Merkezi

Toplum Sağlığı Merkezi

İl Hayvanları Koruma Kurulu

Alanya Kuduz Tedavi Merkezi

Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığına bağlı akredite Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünü

 

 

 

 

                                                                                -17-

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Esaslar

 

MADDE 13- (1)Müdürlüğün ücret tarifesi Belediye Meclisi tarafından belirlenir ve gelirler, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce tahakkuk ve tahsil edilir.

 

MADDE   14-   (1)   Müdürlüğün   tüm   giderleri,   Müdürlük   bütçesinin   ilgili   harcama kalemlerinden yapılır.

 

MADDE 15- (1) Müdürlük personel kadroları, her yıl bütçede kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin, personel kanununa uygun görevlerde çalıştırılması esas alınır.

 

MADDE 16- (1) Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, Müdürlüğün bilgisi dahilinde

mevcut yasalar ve yönetmelikler uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlülük ve Yürütme

 

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Alanya Belediye

Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümleri Alanya Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

                                               ==================

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, Bütçe Komisyonu Kararının 15.maddesinde yer alan hususla ilgili olarak, yine Zabıta Müdürlüğümüzün Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik olduğunu açıkladı. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız yok dedi ve hazırlanan yönetmeliği geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar, İKİNCİ BÖLÜM Zabıta Teşkilatı, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atama Şartları, BEŞİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme Esasları, ALTINCI BÖLÜM Eğitim-Spor ve Denetim, YEDİNCİ BÖLÜM Belediye Zabıta Kılık ve Kıyafeti, SEKİZİNCİ BÖLÜM Personelin Hak ve Yükümlülükleri, DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümleri içeren ve 53 ayrı maddeden oluşan ve aşağıda yazılı Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

ALANYA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

                                                                                  -18-

Kapsam:

       MADDE 2 - Bu Yönetmelik Alanya Belediyesinin zabıta teşkilatını kapsar.

Dayanak:

       MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesi ve 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

          a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığı'nı,

          b) Belediye : Alanya Belediye Başkanlığı'nı,

          c) Başkan : Alanya Belediye Başkanı'nı,

          d) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

          e) Belediye zabıta personeli: Alanya Belediye zabıta birimindeki, müdür, amir, komiser ve memurlarını,

          f) Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı puanlamayı gösteren formunu,

          g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimini,

          h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavını,

          ı) Zabıta birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

Kuruluş

MADDE 5 -

          (1) Belediye zabıta teşkilatı; 27/11/2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

          (2)Hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, Zabıta Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.    

            a) Genel Hizmetler Amirliği

             b) Genel Denetim Amirliği

             c) Dış Birimler Amirliği

             d) Ruhsat Amirliği

             e) Trafik Amirliği

          (3) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

    

 Kadro ve unvanlar

       MADDE 6 - Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; zabıta müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

 

 

                                                                                  -19-

 

Bağlılık

       MADDE 7 -

          (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

          (2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

 

Görev alanı

       MADDE 8 - Belediye zabıtası; Alanya  Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir.

      

Çalışma düzeni

       MADDE 9 -

          (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince; günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

          (2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat ve 12 saat iş 24 saat istirahat veya 8 saat esasına göre düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda; zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

     

Görevleri

       MADDE 10 - Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

       a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Resmi Bayramlarda ve törenlerde işyerlerinde bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

 

 

                                                                                  -20-

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8)2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

          9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10)28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11)25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12)23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14)30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15)26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16)31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17)26/03/2010 Tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/03/2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yerli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre verilmiş görevleri yerine getirmek.

18)15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

 19)11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

20)14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

 

 

 

                                                                                  -21-

 

21)5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22)21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23)13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

     

b) İmar ile ilgili görevleri;

          1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

          2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, konut-işyeri gibi yerlerde meydana gelen kanal sızıntısı vb sorunlarda ikamet sahibinin izniyle kontrol ve tespit yapmak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

          3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

          4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.  

 

 

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

          1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

          2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

          3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

          4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

          5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

 

 

                                                                                  -22-

          6) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini ve satışını önlemek.

          7) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

          8) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

          9) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

          1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

          2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

          3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

          4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

          5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

          6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

          7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

d) Yardım görevleri;

          1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

          2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

          3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

     

Yetkileri

       MADDE 11 - Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

          a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

          b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

          c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

          ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak her türlü ihlalleri ve müdahaleyi usulünce önler,

          d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

 

                                                                                  -23-

 

          e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

          f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

          ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

          h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

          ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar,

          j) Talebe istinaden, doğal olaylar sonucu meydana gelen, alt yapı tesislerinde kendiliğinden veya yapılan çalışma sonucu oluşan hasarlara yönelik "Hasar Tespit Tutanağı" düzenler.

     

Sorumluluğu

MADDE 12 -

          (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle,

          (2) Kuruma verilen yazılı veya sözlü her türlü talep, ihbar ve şikâyet dilekçelerindeki kimlik bilgilerini gizli tutmakla yükümlü ve sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama Şartları

 

Zabıta memurluğuna atanma şartları

 MADDE 13 - Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra; En az lise veya dengi okul mezunu olmak, şartı aranır.

 

Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 14 - Danıştay Onikinci Dairesinin 20/01/2009 tarihli ve E:2008/5911 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

 

Atama sırasında istenecek belgeler

MADDE 15 - İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacaklardan;

          a) Atama başvuru formu,

          b) Diplomanın aslı veya Kurumca onaylı sureti,

          c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

          ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

          d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan istenir.

 

 

                                                                                  -24-

 

Başka memurluklardan naklen geçiş

MADDE 16 - Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 13 üncü maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 14 üncü maddede öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

Görevde yükselme şartları

       MADDE 17 -

          (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

          (2) Zabıta Müdürlüğü'ne atanabilmek için 657 Sayılı Kanunun 68.maddesinin B bendinde belirtilen atama şartlarını taşıması gerekir.

 

a) Zabıta amirliğine atanabilmek için;

          1) En az lise mezunu olmak,

          2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olmak,

          3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

          4) Son üç yıl disiplin cezası almamış olmak,

          5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

          6) Kadro durumu elverişli olmak,

     

b) Zabıta komiserliğine atanabilmek için;

          1) En az lise mezunu olmak,

          2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak,

          3) Son üç yıl disiplin cezası almamış olmak,

          4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

          5) Kadro durumu elverişli olmak, şartları aranır.

       (3) Belediye, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek Belediyede ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

 

 Görevde yükselme eğitimi

       MADDE 18 -

          (1) Zabıta Müdürlüğü, görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bildirir.

          (2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından; atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve tarihi belirlenir.

 

 

                                                                                  -25-

                                             

          (3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne duyurulur. Zabıta Müdürlüğü de bu duyuruyu adaylara bildirir. Belediyece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

          (4) Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını Müdürlükleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapar.

          (5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

 

Görevde yükselme eğitimine katılma şartları

       MADDE 19 -

          (1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, unvanlar için sınav hariç belirtilen şartları taşıması gerekir.

          (2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların ve belediye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve belediyece açılan görevde yükselme sınavına giremezler.

          (3) Aylıksız izinli olanlar ile belediye kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

 

 Görevde yükselme eğitiminin şekli ve süresi

       MADDE 20 -

          (1) Belediye, zabıta personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendi imkânlarıyla düzenleyebileceği gibi, yükseköğretim kurumları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak düzenleyebilir.

          (2) Eğitim, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

          (3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

          (4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

 

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 21 -

          (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

       a) T.C. Anayasası;

          1) Genel esaslar,

          2) Temel haklar ve ödevler,

          3) Devletin temel organları,

       b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik,

       c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

       ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

 

                                                                                  -26-

 

       d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

       e) Mesleki temel eğitim;

          1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

          2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

          3) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat,

          4) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat,

          5) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16   

              Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,

          6) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat,

          7) 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili mevzuat,

          8) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat,

          9) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat,

          10) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat,

          11) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

          12) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

          13) Belediye zabıtasının tarihçesi ve bu Yönetmelik,

       (2) Bu mevzuata ek olarak zabıtayı ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

       (3) Ayrıca zabıta amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

       (4) Eğitim programının %60'ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.

     

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 22 -

          (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Zabıta Müdürü ve başkanın görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

          (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.

          (3) Sınav kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

 

Görevde yükselme sınavı

       MADDE 23 -

          (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için Anadolu Üniversitesi (e-sertifika programı), Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

          (2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan konulardan yapılır. Sınav soruları ders konu ve saatleri ile orantılı olarak sınav kurulunca hazırlanır.

          (3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

 

 

 

                                                                                  -27-

 

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 24 - Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

       MADDE 25 -

          (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

          (2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

          (3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

 

Sınavı kazananların atanması

MADDE 26 -

          (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre iki yıl içinde atama yapılabilir.

          (2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.

 

Sınav belgelerinin saklanması

       MADDE 27 - Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar insan kaynakları birimince saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim-Spor ve Denetim

Eğitim

       MADDE 28 -

(1) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve belediye idareleri tek başlarına, birkaçı bir araya gelerek veya birlikler vasıtasıyla zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlerler.

          (2) Ayrıca zabıta teşkilatlarının personelinin temel ve teknik eğitimleri, gerektiğinde eğitim merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri veya ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

 

Spor

MADDE 29 -

          (1) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

 

 

 

 

                                                                                  -28-

          (2) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. Zabıta teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.

          (3) Gönüllü zabıtalar da bu hak ve imkânlardan istifade eder.

 

Denetim

MADDE 30 - Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

          a) Bakanlık denetim elemanları,

          b) Mülki Amir , başkan ve bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından denetlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Belediye Zabıtası Kılık ve Kıyafeti

Kılık ve kıyafete ilişkin kurallar

MADDE 31 -

          (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:

             a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat veya madalya, rozet ve benzeri şeyleri takamaz.

             b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

             c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır.

             ç) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar.

             d) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede olması gözetilir.

             e) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme zamanlarını başkan belirler.

             f) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

             g) Belediye bandosu belediye zabıta personelinden teşekkül ettiği takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen tören kıyafeti üzerine işaret olarak "Bando Liri" takarlar.

             ğ) Belediye zabıta personeli kollarına 10 uncu maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri takabilir.

             h) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personel tarafından yapılır.

       Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı

 

 MADDE 32 -

          (1) Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı; yazlık, kışlık ve tören elbisesi olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

          (2) Zabıtanın kılık kıyafeti, iklim ve mevsim şartlarına ve yapılan görevin özelliklerine göre bu Yönetmelikte belirtilen rütbe işareti ve tanımlanan şekiller haricinde şekil, renk ve işaret kullanılmamak ve herhangi bir kurumun kıyafetini çağrıştırmamak üzere İçişleri Bakanlığınca farklılık yapılabilir.

 

 

                                                                                  -29-

       Giyim eşyasının renk, cins ve şekilleri

 

MADDE 33 -

          (1) Belediye zabıta personelinin giyeceği mont oksfort su geçirmez kumaştan, gök mavisi ve koyu lacivert çift parçalı imal edilir, pantolon, ceket ve parka ise koyu lacivert renkte yün, serj veya lastikotin kumaştan olup teferruatı aşağıda açıklandığı gibidir.

          (2) Erkek personel için;

             a) Mont (Şekil-1): İki parça renkten oluşur. Hakim rengi koyu lacivert olup montun yan cepleri üzerinden bel lastiğine kadar olan kısım gök mavisi renktedir. Gece kullanımlarda emniyet açısından kollarda dirsek altına kadar açık mavi şeridin üzerinde gri fosforlu şeritler bulunur. Montun sırt kısmında büyük harflerle ilgili belediyesinin ismi oval yazılır, bu yazının alt ortasına gelecek şekilde de "ZABITA" yazısı yazılır. Kollar ve bel lastiklidir, mont'un kolları ve içi muflonlu, astarı takılıp çıkarılabilecek şekilde gizli fermuarlıdır. Sol kolda şehir ambleminin altında iki adet gizli kalem cebi bulunur. Mont'un yan cepleri gizli, 45 derece yatık, fermuarlı ve fermuarı gizleyen kumaş hakim renk olan laciverttir. Sol göğüs kısmında yine gizli fermuarlı bir cep bulunur. Omuz apoletleri cırt cırt yapışkanlı olur, sol kolun yüzeyine belediye şehir amblemi dikilir. Sağ göğüs üzerine rütbe işareti cırt cırt yapışkanlı olur, sol göğüs üzerine ise Zabıta arması dikili olur.

             b) Ceket (Şekil-2): Ceket tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere; bel kısmı godeli tam kruvaze, çift sıra altı düğmelidir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dörtbuçuk santimetre ve yaka genişliği yedi buçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren onbeş-onsekiz santimetre uzunluğundadır. Klapalara rozet iliği açılamaz. Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte, kararmaz, madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan kapaklar düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir. Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük boyda üç beyaz düğme vardır. İçte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bulunur. Astar kumaşa uygun renkte; kol astarı düz veya çizgili açık renklidir.

             c) Pantolon (Şekil-3): Pantolon düz paçalı, tek pileli ve belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yirmiiki-yirmidört santimetredir. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Paçaların arka iç kısmına iki santimetre genişliğinde on-oniki santimetre uzunluğunda kendi kumaşından takviye parçaları dikilir. Pantolonda iki yan ve iki arka cebi bulunur. Arka cep kapaklı ve düğmelidir. Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır.

             ç) Kep (Şekil-4): Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir. Güneşlik içi sert mukavva ya da plastik ile kaplı oval şekildedir, kuşak kepin sağ ve sol ortasından kepe metal zabıta armalı düğme ile tutturulmuş lacivert vinildir. Rütbeli personelde bu lacivert vinil yerine gümüş sim işli kuşak takılır. Tepelik kokardın takılması ve kepin dik durmasını sağlayacak şekilde imal edilir. İsteyen belediyeler trafik düzeninden sorumlu personeline beyaz kep verebilirler.

             d) Şapka (Şekil-5): Tören kıyafeti olarak kullanılmak üzere elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir. Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile çevrilidir. Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur. İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, zabıta personeline yazlık şapka verebilirler. Yazlık şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şapkanın aynıdır.

             1) Güneşlik: Beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde ile kaplı sert mukavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabilir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kıyafette beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir.

 

 

                                                                                  -30-

             2) Kuşak (Şapka Kemeri): Dört buçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için içten mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit olan grogren kurdele geçirilir. Kurdelenin ek yeri kokardın altında kalır.

             3) Tepelik: Tek parçalı, düze ve gergindir. Gerginliği temin için içerisine çelik tel veya ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun çapı yirmi dokuz, kısa çapı yirmi yedi santimetredir. Baş çevresiyle mütenasip olarak tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.

             e) Gömlek (Şekil-6): Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür. Kışlık gömlek ceket içine giyilir. Poplin, keten veya buruşmaz kumaştan açık mavi renklidir. Yakası spor yaka biçiminde ve iki uç açıklığı sekiz-on santimetredir. Giyildiği zaman arkada ceket yakasından bir santimetreden fazla taşmaz. Genişliği ensede üç-dört santimetre, uçlara doğru beş-yedi santimetredir. Kol kapakları spor ve tek düğmelidir. Kol boyu ceketin kol boyunu aşmaz. Gömleğin arkası robalıdır. Yazlık gömlek ceketsiz giyilir. Poplin, keten, presk veya viskondan gri veya açık mavi renklidir. Yakası açık ve spor biçiminde, kol kapakları düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste düğmeli iki cebi vardır. Cepler ondört-onyedi santimetre ebadındadır. Altı santimetre genişliğinde bir kapak ortası pli kaşeli cebe düğme ile iliklidir. Kol, cep ve bedende kullanılacak düğmeler bir-iki santimetre çapında mika ve kemik olup gömlek rengindedir. İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, yazlık gömleklerin kısa kollu olmasına karar verebilirler.

             f) Kravat: Koyu lacivert yün, keten veya terilenden olup desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemerinin altına gelecek uzunluktadır.

             g) Ayakkabı: Siyah renkli deriden, üstten bağlı ve maskaratlıdır. Kışın lastik veya kauçuk altlı iskarpin olabilir. Bot verilmesi gereken hallerde siyah renkli bot verilir. İstisnai hallerde çizme verilmesi zaruri görülürse siyah çizme verilir. İskarpin topukları iki santimetre yüksekliğinde ve geniş ökçelidir. Topuklara ökçe lastiği konulabilir. Törenlerde üzerine beyaz plastik tozluk takılır.

             ğ) Çorap: İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya lacivert renklidir.

             h) Eldiven: İçerisi muflonlu veya tüylü siyah süet veya deriden olup; beş parmaklıdır. Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli ve merserizedir.

             ı) Kemer: İki-üç santimetre genişliğinde, elbise renginde veya koyu renkli deri veya vinİleksten ve üzeri armalı madeni tokalıdır.

             i) Yün boyun atkısı (Kaşkol): Lacivert renkli ve yündendir.

             j) Palto/Parka (Şekil-7): Koyu lacivert kalın yünlü kumaştan kruvaze biçiminde iki sıra üçer adet büyük boy düğmelidir. Beden bolcadır. Palto boyu diz kapağından beş santimetre yukarı gelecek uzunluktadır. Yakası tek parçalı olup, gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka genişliği arkada sekiz, önde on iki santimetredir. Yaka uçları yuvarlaktır. İcabında kapatabilmek için sol yakanın altında kumaştan bir dil ve sarkmaması için düğme konur. Sağ yaka ucunda bir düğme daha bulunur. Cepler kesik cep tipinde olup üst kenarı orta düğme hizasında başlar; yarı çapraz şeklinde ve on sekiz santimetre kadardır. Cep kapak parçasının genişliği beş santimetredir. Palto arkada enseden itibaren kemerin alt hizasına kadar normal dikişlidir. Arka kuşak bel hizasında arka yan dikişlerden başlamak üzere tek parçalıdır. Palto kolu ceket kolunu dışarıya taşırmayacak uzunlukta düz, kapaksız ve düğmesizdir. Personele palto yerine iklim durumuna göre parka da verilebilir.

             k) Pardösü (Şekil-8): Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır. Genel biçimi kruvaze, iki yandan cepli, dört düğmelidir ve boyu diz kapağı hizasındadır. Ön göğüs hizasında galsamaları vardır. Yakası, düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır. Klapa genişliği on bir santimetre, yaka kenarı üç sıra dikişlidir. Göğüs parçaları, omuzdan göğse doğru yirmi santimetre uzunluğundadır. Omuz ve kol dikişlerinden bedene tespit ettirilmiştir. Galsamenin birleştiği omuz noktası ile yaka arasında dört santimetre açıklık vardır. Serbest olan köşede bir düğme bulunur. Cepler yan kesik cep tipindedir. Cep ağızları dört buçuk-beş santimetre genişliğinde kumaş parçalıdır. Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır.

 

                                                                                  -31-

 

Alt dikişten dönen sekiz santimetre genişliğinde kapaklar üst dikişi üç santimetre geçecek kadardır ve düğmelidir. Robalar, arka robada, yaka omuzlar ve kol dikişlerinden sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve ön parçalarda arkadaki gibi üç sıra dikiş vardır. Bel kemeri, iki taraftan üçer sıra dikişlidir. Belin iki tarafında kemer köprüleri ve pardösünün arka ortasında dikişi vardır.

             l) Yağmurluk: Koyu lacivert renkte, su geçirmez kumaştandır. Biçimi pardösünün aynı olup, yakasına portatif olarak raptedilen bir kukuletası vardır.

          (3) Kadın personel için;

             a) Mont: Erkek montu ile aynı model ve cinste ancak fermuar yönü ters istikametten açılıp kapanmalıdır.

             b) Tayyör (Şekil-9): Tayyör, tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere; ceket, etek ve pantolondan ibarettir. Erkek personel kumaşındandır. Tayyörün boyu, kolların tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Tam kruvaze modelde olup çift sıra iki düğme ile iliklenir. Üst yaka dört santimetre, yaka genişliği sekiz santimetredir. Yaka koltuk hizasına kadar açıktır. Tayyörün iki yanında beş santimetre genişliğinde kapakları olan iki gizli cebi vardır. Kapaklar cebi örtecek vaziyettedir. Kollar düz tayyör koludur; kol ağızları kapaksızdır. Kol üst dikişinin ucunda beş santimetre uzunluğunda yırtmaçları vardır. Tayyör arka ortasından bir dikişlidir. İki pens ile vücuda oturtulmuştur. Etek arkasında çift pilisi olan, arkadan fermuarlı, grogren ve ekstrafordan kemerli ve düzdür. Uzunluğu diz kapağı hizasındadır.

             c) Kep: Elbise kumaşındandır. Erkek personel ile aynı şekildedir.

             ç) Gömlek: Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi erkek gömleğinin aynıdır.

             d) Çorap: Ten rengi, normal ipek veya naylon çoraptır.

             e) Ayakkabı: Siyah vidaladan, maskaratsız ve bağsız, yarım topukludur.

             f) Kravat: Erkek personelin aynıdır.

             g) Eldiven: Siyah veya lacivert renkte, süet veya deriden desensiz, düz spor eldivendir. Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli merserizedir.

             ğ) Palto/Parka: Erkek paltosuna benzer, yaka, cep, kollar ve arka kuşak aynıdır. Ancak önde iki sırada dört düğme vardır ve ilikleniş erkek paltolarının aksi istikametinde olur, bayan personele de iklim durumuna göre parka da verilebilir.

             h) Pardösü: Genel biçim, yaka, göğüs parçaları, cepler, robalar, arka, bel kemeri bakımından erkek pardösünün aynı olup, sadece ilikleniş sağdan soladır.

 

Zabıta tanıtım işaretleri ve apolet

MADDE 34 -

          (1) Belediye zabıtası amir ve memurlarının takacakları işaret ve apoletler aşağıda gösterilmiştir.

 

             a) Kokart (Şekil-10): Kokart arkasındaki maşalar vasıtasıyla, şapka tepeliğinin ön üst kısmına takılır. Yan kenarları zeytin dalı kümesi ile çevrili olup, beş buçuk santimetre çapındadır. Zeytin dallarının üstte birleşeceği yerde bir tam onda dört santimetre çapında bir ayyıldız bulunur. Zeytin dalı çerçevesi içinde tabana iki buçuk santimetre çapında ve güneşi tasvir eden bir yarım daire yerleştirilmiştir. Bu yarım dairenin yuvarlak üst kenarı, ışığı temsil eden on adet madeni hatla zeytin dalı çemberi ile birleştirilmiştir. Kokart dökme veya pres kararmaz beyaz madendendir. İç zemin, gri veya mavi renktedir. Kokart tümü ile polyester kaplı olabilir. Kadın personele ait kepte ise kokart kepin sol ön kısmında bulunur.

             b) Arma (Şekil-11): Arma, kokardın üst kısmındaki ay yıldızın çıkarılmış bir örneğidir. Ceket, yazlık gömlek veya paltonun sol göğüs hizasına takılır.

 

 

                                                                                  -32-

             c) Rütbeler: Zabıta amir ve memurları sınıf ve rütbelerine göre takacakları özel işaretlerle birbirinden ayrılırlar. Bu işaretler elbise takımının cüzüdürler. Temel işaret, elbise kumaşı renginde kenarları overlok çekilmiş kumaş zemin üzerine, gümüş sim işlemeli altı santimetre uzunluğunda yarım ay şeklinde tek kanattır. İki taraflı (simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağından ibaret olup ceket, yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır.

             1) Zabıta Memuru (Şekil-12): Gümüş sim işlemeli yapılmış açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

             2) Zabıta Komiseri (Şekil-13): Üst orta kısmında tek yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

             3) Zabıta Amiri (Şekil-14): Üstünde iki yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

             4) Zabıta Müdürü (Şekil-15): Üstünde tek yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde çift kanat, çerçeve kenarları gümüş sim işlemeli,

ç) Belediye tanıtım işareti (Şekil-17): Montun, yazlık gömleğin ve parkanın sol kolunun omuz ile dirsek arasında dış yüzeyde olacak şekilde kenarları iki milimetre sim işlemeli olmak üzere dokuz santimetre uzunluğunda ve geniş kısmı yedi santimetre ebadında elbise kumaşından, kendi belediye amblemleri ortaya gelecek şekilde ve bu işaretin etrafına oval olarak ilgili belediyenin ismini yazdırmak şartı ile sol kolun dirsek ile omuz ortasında olacak şekilde tanıtım işareti taşırlar. Tanıtım işaretleri elbise kumaşından, sadece gümüş sırma işlemeli imal edilir. Farklı renkler kullanılamaz.

             d) Kep sırması: Zabıta müdürlerinin şapkalarındaki güneşliğin üst köşelerine denk gelecek şekilde kepin sağ bağlantısından sol bağlantısına kadar uzanan gümüş sim işlemeli bir zeytin dalı bulunur.

             e) Apolet (Şekil- 18): Ceket, palto, pardösü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apolet, giyilen eşyanın kumaşından yapılır. Bir kat tela konmuş iki kat kumaştan ve takriben onyedi santimetre uzunluğunda olup, omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Üst yaka dikişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında altı santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasına dört santimetredir. Ucu yuvarlaktır. Tek kanat rütbe işareti takan zabıta memuru bu apoleti kullanır, müdüre kadar olan rütbedeki personelin apolet kenarları 3 milimetre kalınlığında gümüş sim işlemeli, zabıta müdürleri çift sıra sırmalı apolet takar. Apoletlerin omuz uç kısmındaki geniş olan yerde metal üzerine yazılmış personelin sicil numarası bulunur.

          (2) Zabıta müdürü veya zabıta amirleri ayrıca işaret olarak kışlık ceket ile yazlık gömleklerde, üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak üzere, içinde tek yıldız bulunan ve kenar uzunlukları iki veya üç santim boyunda düz çizgi ile çerçevelenmiş üçgen şeklinde madeni bröve takarlar.

          (3) Ayrıca her zabıta personelinin apoletleri üzerinde metal sicil numarası bulunur.

 

Belediye zabıta kıyafetini kullanma yasağı

MADDE 35 - Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Personelin Hak ve Yükümlülükleri

       Belediye vasıtalarından yararlanma

MADDE 36 - Belediye zabıta personelinin, belediyenin kurduğu, işletme hakkını devrettiği veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında; 8/1/2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uygulanır.

                                                                                  -33-

          

Yemek

       MADDE 37 - 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 2; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

 

İzin hakkı

       MADDE 38 - Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak zabıta birim amirliğince yapılır.

Ödüllendirme

       MADDE 39 - Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

Disiplin cezaları

       MADDE 40 -

          (1) Zabıta personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

             a) Uyarma,

             b) Kınama,

             c) Aylıktan kesme,

             ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

             d) Meslekten çıkarma,

             e) Devlet memurluğundan çıkarma,

          (2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

          (3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

             a) Amir ya da üstlerinin zabıta hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

             b) Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak,

             c) Suç kanıtlarını kasıtlı olarak yok etmek, bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak, saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya değiştirmek,

             ç) Kasıtlı olarak gerçek dışı tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

             d) Kimlik belgesini başkalarının kullanımına vermek,

             e) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

             f) Görev yerinde uyuşturucu madde kullanılmasına göz yummak,

             g) Uyuşturucu maddelerin yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,

             ğ) Kumar oynamak veya oynatmak,

             h) Görev sırasında yardım isteyen zabıta personeline haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak,

             ı) Kaçakçılık yapmak,

             i) Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,

             j) Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak,

             k) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

 

 

 

                                                                                  -34-

     

Geçici görevlendirme

       MADDE 41 -

          (1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

          (2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez.

Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi

       MADDE 42 - (1) Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde Mülki Amir  veya başkanın emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.

 

Başka bir belediyede görev alma

       MADDE 43 - Alanya Belediyesinde görevli zabıta amir ve memuru, Başkanın muvafakati ve memurun kabul etmesi ile, Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun geçici görevlendirme şartlarına uyulması şartıyla başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belediye zabıtasının motorlu araçları

       MADDE 44 -

          (1) Zabıtanın, kiralama yöntemi dahil kullanacağı motorlu araçların hakim rengi gök mavisi olup; araçların ön kaputunun üzerinde zabıta kokardı bulunur. Ayrıca araçların arka kısımlarında büyük harfler ile yazılmış "ZABITA" yazısı bulunur.

          (2) Aracın sağ çamurluğundan başlayarak aracın arkasını da dolaşacak şekilde sol çamurluğun bitiminde son bulan 20 santimetre genişliğinde beyaz renkli bir kemer ve bu kemerin sağ ve sol ortasına gelecek şekilde birer "ZABITA" yazısı ve kapı ortalarına gelecek şekilde zabıta kokardı bulunur. Bu yazıların altında küçük harflerle yazılmış elektronik posta ya da telefon-faks bilgilerini içeren ilgili belediyenin ismi yer alır.

          (3) Zabıta araçlarının tepe lambaları mavi ve turuncu çift renklidir.

 

Savunma amaçlı teçhizat

       MADDE 45 - Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir.  

 

Kimlik belgesi

MADDE 46 -

          (1) Her zabıta personeline belediyelerce seri numaralı olarak bastırılacak olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir. (Şekil-19)

          (2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

          (3) Kimlik belgesini başkan imzalar.

          (4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

          (5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta personeli, kimliğini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim eder.

 

 

 

                                                                                  -35-

Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar

       MADDE 47 - Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir.

 

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

MADDE 48 - Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

 

Gönüllü zabıta

MADDE 49 - Zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulması halinde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre, gönüllü zabıta teşkilleri kurulması teşvik edilir.  

 

Kazanılmış hakların saklılığı

       MADDE 50 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan zabıta personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       MADDE 51 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

          a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

          b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

          c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

          ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

          d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

          e) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

          f) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

          g) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

          h) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

          ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

          i) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

       MADDE 52 -

                    Bu Yönetmelik, Belediye Kanununa göre meclis kararlarının yürürlüğe giriş şekline göre yürürlüğe girer.

 

Yürütme

       MADDE 53 - Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Belediye Başkanı yürütür.

 

                                                                                  -36-

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİ :

2- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar 

    Komisyonu Kararının görüşülmesi,

 

            Başkan Hasan Sipahioğlu, gündemin 2.maddesi ile ilgili olarak İmar Komisyonunca karara bağlanan hususları içeriyor, komisyon kararı hepinize ulaştı mı? diye sorduktan sonra İmar Komisyonu Kararlarının maddeler halinde ayrı ayrı müzakeresine geçildi.

 

            Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 1.sırasında yer alan Tosmur Belediye Başkanlığının komisyonca uygun görülmeyen bir kararı, arkadaşlarımızın gerekçesi 10 metrelik yolun, 7 metreye düşürülmesi ve TEDAŞ görüşünün alınmaması gerekçesi var dedi ve bu konuda da serbest şehir plancısı Erkan DEMİRCİ’ye açıklamada bulunmak üzere söz verdi. Erkan Demirci slayt sunumla açıklamada bulundu ve Başkan söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Tosmur Belediyesi 102 ada 23,36,37,38,39,40 parseller, 134 ada 1,2,3 parseller, 160 ada, 1,2,3,4,5, ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan ve 04.10.2013 tarih ve   36 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; TEDAŞ görüşünün dosya ekinde  bulunmaması, 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi ve çevre yoluna cephesi bulunmayan parselin çevre yoluna cepheli hale gelmesi nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 2.sırasında yer alan Konaklı Belediye Başkanlığının Doğanay Otel’e ait İskele yapımına ait bir talep var, komisyon uygun görmüş, bu konuda  söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Konaklı Belediye Başkanlığı’nın 28O-2A pafta, 112 ada, 2 parselde bulunan Doğanay Otelcilik Tur.Tic.A.Ş. ye ait mevcutta bulunan 1 adet çelik boru kazık üzeri ahşap nitelikte iskeleye ilişkin hazırlatılan ve 02.10.2013 tarih ve 30 sayılı Konaklı Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 3.sırasında yer alan Cikcilli Belediye Başkanlığının yine olumlu bir plan tadilatı var, bu hastane arkasından Cikcilli’ye girdiğimiz zamanki trafonun yerinin değiştirilmesiyle ilgili bir talep, bu konuda  söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada;  Cikcilli Belediyesi Gümüşdere ile Hastane Caddesinin kesiştiği kısımdaki 77 m2 büyüklüğündeki trafo alanı ile Hacıbaba Caddesi üzerindeki 197 ada 1 nolu parselin güneydoğusundaki 118 m2 büyüklüğündeki trafo alanının park alanına dönüştürülmesi ve bu trafoların yerine 197 ada 1 parselin güney batısındaki park alanının 100 m2 büyüklüğündeki kısmına trafo alanı ayrılmasına ilişkin  02.10.2013 tarih ve 35 sayılı Cikcilli Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

                                                                                  -37-

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 4.sırasında yer alan Kargıcak  Belediye Başkanlığının 192 ada, 14 nolu parselle ilgili bir tadilat talebi. Talep yerin asıl sahibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir talepte bulunuyor, komisyonumuzun uygun görüşü var dedi ayrıca bu konuda açıklamada bulunduktan sonra üyeden Serdar NOYAN bu konuda komisyon açıklama yapabilir mi? dedi ve Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Başkanı Mustafa Berberoğlu’na açıklama yapmak üzere söz verdi. Berberoğlu açıklamasında Sağlık Turizmi açısından değerlendirilmek kaydıyla onay verdik, daha önce biz mecliste bunu belli kurumlardan görüş almak kaydıyla diye ret etmiştik, onlardan Orman’dan görüş almışlar, getirdiler dedi. Başkan bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Başka söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın 192  ada 14 nolu parselde hazırlatılan plan değişikliği ile ilgili olarak “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması nedeniyle 01.03.2013 tarih ve 17 sayılı Kargıcak Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan tadilatın tekrar görüşülmesi talebi; dosya ekinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu tadilatın yapılmasında sakınca olmadığını belirten raporu doğrultusunda verilen ilave emsalin sadece sağlık merkezi ve kongre merkezi ( oda yapılmaması şartıyla ) yapımı amaçlı tadilat teklifi uygun bulunmuştur şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne üyeden Rabia Cihan AYDOĞAN çekimser, İbrahim GÖRÜŞ ve Cemal PALAMUTÇU’nun ret, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 5.sırasında yer alan Türkler Belediye Başkanlığının beldenin imar planı ile ilgili bir talepleri var dedi ve bu konuda serbest şehir plancısı Erkan DEMİRCİ’ye açıklama yapmak üzere söz verdi. Demirci slayt sunumla açıklamada bulunduktan sonra Başkan Hasan Sipahioğlu Türkler Belediyesi Bilaller, Fuğla, Merkez ve Yanıklar Mahallelerinde hazırlatılan planı oya sundu

 

Yapılan oylamada; Türkler Belediyesi Bilaller, Fuğla, Merkez ve Yanıklar Mahallelerinde hazırlatılarak 01.10.2013 tarih ve 19 sayılı Türkler Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 6.sırasında yer alan Ayşe Başer ve hissedarlarının bir talebi, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Başka söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Ayşe Başer ve Hissedarlarının, Sugözü Mahallesi, 2782 ada, 1 nolu parselde hazırlanan, zeminde tek kütle üst katlarda ikiz ayrık blok şeklinde 9 kat ( 28 metre ) yapılaşma hakkı ile ilgili talebin 9 kat (Hmax : 28 metre ) olan kısmı emsali aşmamak kaydıyla uygun görülmüş olup, diğer talepler uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

-38-

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 7.sırasında yer alan Yasemin Aydınlıoğlu ve hissedarlarına ait olan bir parseldeki talebe, İmar Komisyonu ada bazında çalışma yapılmasına karar verilmiş, biz burada vatandaşın talebinin reddi ya da kabulü değil, bölgede genel düzenleme yapılmak üzere dosyanın komisyona havalesini (komisyonumuz bu noktada İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzle-plancıyla birlikte bir çalışma yaparak meclimize getirmesinde fayda var) oylarınıza sunmak istiyorum, bu konuda söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadı ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Yasemin Aydınlıoğlu ve Hissedarlarının, Fığla Mahallesi 1434 ada 1 parselde 2 adet bina bulunması ve mevcut plandaki yapılaşma koşullarında belirtilen çekme mesafelerine  uyarak yapı yapmanın mümkün olmaması nedenleriyle hazırlanan tadilat teklifi ile parselin güneyinde bulunan boşluğa Blok-4 yapılaşma koşulu belirlenmesi talebinin; söz konusu parselin de içinde bulunduğu bölgede bütüncül bir revizyona gidilerek plan çalışması yapılmasına karar verilmiştir şeklindeki imar komisyonu kararının Başkanlıkça yapılan açıklama doğrultusunda (komisyonumuz bu noktada İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzle-plancıyla birlikte genel bir düzenleme çalışması yapmak üzere) İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 8.sırasında yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi ile ilgili olarak, bu yargı sürecini takip etmesi nedeniyle, yargı süreci kesinleştikten sonra dosyaların incelenmesine karar verilmesine şeklinde bir karar alınmış, isterseniz yargı süreci devam ettiği için bu talebin yargı sürecinin tamamlanmasından sonra değerlendirilmesini içerdiği için bu konuyu oylayarak beklemeye almakta fayda var diye düşünüyorum dedi ve konuyu komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisinin 10.04.2012  tarih ve 47 sayılı kararı ile ilgili olarak sonuçlanan Esas No : 2012/836, Karar no : 2013/1184 numaralı Antalya İdare Mahkemesi kararına ilişkin Meclis Kararı alınması talebi; sözkonusu Oba beldesi Babaoğlu Mahallesi, 608 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair yargı sürecinin tamamlanmasından sonra  değerlendirilecektir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 9.sırasında yer alan Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün Uğrak köyünde bir plan teklifi var, yalnız bu farklı bir konu denizin içersine bir platform kuruluyor, bu platform karada bir bağlantısı oluyor, daha başka tanklar olacak, gelen ürünlerin dağıtımına yönelik bir çalışma olacak, bu Alanya’nın gelecekteki bütüncül kent dokusuna uygun olmaz dedi ve bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı. Komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Alanya Uğrak Köyü, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. mülkiyetindeki 501,502,505,1035 ve 1038 nolu parsellerde hazırlatılan “Yeşilöz Köyü Gemi Yanaşma Platformu Petrol Boru Hattı ve Şamandıra Sistemleri”amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili görüş verilmesi talebinin; bölge turizmine vereceği zararlar ihtimali göz önünde bulundurularak plan teklifi uygun bulunmamıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                       -38-

 

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 10.sırasında yer alan Kellerpınarı Mahallesindeki terfi merkezinin yerinin değiştirilmesi söz konusu, burada terfi merkezimiz halen faal, hatta istimlak işlemleri de bitmek üzere, zaten arkadaşlarımız bu konuyu uygun görmemişler, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı, komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Ahmet Sami Özbudak ve Hissedarlarının Kellerpınarı Mahallesi 510 ada, 1 nolu parselde “Terfi Merkezi” nin yerinin değiştirilmesi amacı ile hazırlattıkları plan değişikliği talebinin; terfi merkezinin yerinde mevcut olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 11.sırasında yer alan  Alanya Müteahhitler Birliği Derneği adına Mustafa Küçüker’in, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında yapılan konut yapılarında eksikliği hissedilen kat depolarının yapılabilmesini sağlamak amacıyla,onaylı imar planı hükümlerine plan notu ilave yapılması talebi ile ilgili olarak dosya geri çekildiğinden karar almaya gerek yok diyerek bu konu oylanmamıştır.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 12.sırasında yer alan Ali ve Adem Sağlamel Büyükhasbahçe Mah.  2751 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile eski 131 ada 7 parsel de yeralan bölgeyi kapsayan alanda konut parsellerinin topoğrafya açısından yapılaşmaya uygun olmaması nedeniyle park alanlarıyla konum değişikliğinin yapılmasına ilişkin plan tadilat talebinin geri çekilmesi nedeniyle karar almaya gerek yok diyerek bu konu oylanmamıştır.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 13.sırasında yer alan Çıplaklı Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği talebi var, bu konuda serbest şehir plancısı Mükerrem Babaoğlu Bayer slayt sunumla açıklamada bulunduktan sonra, Başkan bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı, komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Çıplaklı Belediyesi 327 ada  1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 328 ada 1 nolu parsele ilişkin olarak hazırlatılan ve 04.10.2013 tarih ve 21 sayılı Çıplaklı belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 14.sırasında yer alan Çıplaklı Belediye Başkanlığının imar planı revizyonu talebi var, bu konuda serbest şehir plancısı Mükerrem Babaoğlu Bayer slayt sunumla açıklamada bulunduktan sonra, Başkan bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı, komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Çıplaklı Beldesi 279 ada, 1,2,3 nolu parseller, 281 ada 1,2,3,4 nolu parseller, 283 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ve 282 nolu adayı kapsayan alanda hazırlatılarak 04.10.2013 tarih ve 22 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

                                                                       -39-

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 15.sırasında yer alan İncekum Belediye Başkanlığının 114 ada, 3 nolu parselle ilgili talep üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı, komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; İncekum Belediyesi 114 ada, 3 nolu parseldeki İncekum West Otel’e ait alanın kıyı kesiminde kıyı aşınmalarını önlemek amacıyla yapılan mahmuza ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi tarafından tanzim edilen rapor doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına onay verilmesi talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 16.sırasında yer alan malikler adına vekaleten Mehmet ÇALIŞ’ın talebini daha önce bir inceleyelim demiştik, komisyon talebi uygun görmüş, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı, komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

Yapılan oylamada; Parsel maliklerine vekaleten Mehmet Çalış’ın Kellerpınarı Mahallesi 2706 ada, 3 parselde; onaylı imar planında + 1.00 metre olan subasman kotunun  + 2.10 metre olarak uygulanmasına ilişkin plan hükmü eklenmesi için hazırlattıkları  plan tadilatı talebinin; Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 17.sırasında, Oba Belediye Başkanlığının ilave uygulama imar planı var, bu konuda serbest çalışan şehir plancısı Mükerrem Babaoğlu Bayer slayt sunumla açıklama yapmak üzere söz verdi. Yapılan açıklamalardan sonra Başkan Hasan Sipahioğlu’da bu bölgenin acilen 25.000’lik, 5000’lik ve 1000’lik planlarını hızlı bir şekilde yapmak lazım dedi ve bu konuda söz alan olmadı, komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

Yapılan oylamada; Oba Belediyesi Kızılcaşehir Köyü stadyum yolu üzerinde yaklaşık 20 hektarlık alanda hazırlatılan ve 04.04.2013 tarih ve 39 nolu Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının, söz konusu planların mücavir alan sınırları dışındaki  kısımları ayrılarak, mücavir alan sınırları içersinde kalan 12 hektarlık alanın ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, İmar Komisyonu Kararının 18.sırasında yer alan hususla ilgili olarak buradaki yol koşullarından kaynaklanan Belediyemizin İmar Müdürlüğümüzün teklifi ile vatandaşlarımızında teklifini içeren oldukça geniş bir alanı kapsayan sahada imar planı tadilatı teklifi var, tadilat teklifi ile ilgili serbest şehir plancısı Erkan Demirci’ye açıklama yapmak üzere söz verdi. Yapılan açıklamalardan sonra bu konuda söz alan olmadı, komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

                                                                       -40-

 

Yapılan oylamada; Tapu malikleri vekili Ali Taşar ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün talepleri ile hazırlatılan plan tadilat teklifi incelenmiş olup; teklifin Tepe Mahallesi      1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586, 1589,1590,1591,1595,1567,1569,1613,1614, 1621,1622, 1623,1624,1625  nolu adaları kapsayan kısmı için ekte belirtilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tadilatları uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİ :

3- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, bu konuda imar ve Şehircilik Md.lüğünce hazırlanan 27 maddelik rapor var, eğer komisyonumuzdan şöyle bir talebimiz olursa çalışmaları (teknik altyapılar erken hazırlanırsa) ARALIK ayı içersinde sizlerden gelecek olan çalışma raporuna göre bir toplantı daha yapıp, talepleri değerlendirelim dedi ve İmar Müdürlüğünce hazırlanan raporu geldiği biçimiyle İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.

 

Yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 27 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ

İsim                                                                Konusu

1- Cikcilli Belediye Başkanlığı                                  175 ada, 12 nolu parseli kapsayan alanda hazırlatılan ve 02.01.2013 tarih ve 2 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebi.

2- Tosmur Belediye Başkanlığı                     115 ada 9 nolu parsel ile ilgili olarak hazırlatılan ve

                                                                       08.11.2013 tarih ve 39 sayılı Tosmur Belediye Meclisi

                                                                       kararı ile kabul edilen 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni

                                                                       İmar Planı Revizyonu’nun onaylanması talebi.

3- Mahmutlar Belediye Başkanlığı                1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli

                                                                       Uygulama İmar Planlarının değişikliği hususunda üst

                                                                       ölçekli planlara uygun şekilde düzeltmeler yapıldığı

                                                                       belirtilerek plan tadilatlarının talebi.

4- Oba Belediye Başkanlığı                           1954  nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 07.11.2013 tarih

                                                                       ve 70 sayılı Oba Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen

                                                                       İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebi.

5- Oba Belediye Başkanlığı                           292 ada 1 ve 560 ada 12  nolu parsel ile ilgili hazırlatılan

                                                                       ve 07.11.2013 tarih ve 69 sayılı Oba Belediye Meclisi

                                                                       kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve

                                                                       1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin

                                                                       onaylanması talebi.

6- Cikcilli Belediye Başkanlığı                      404 ada 1, 2 ve 3 nolu parselleri kapsayan alanda

                                                                       hazırlatılarak 06.11.2013 tarih ve 40 sayılı Cikcilli

                                                                       Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli

                                                                       Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

                                                                       değişikliğinin onaylanması talebi.

                                                                                  -41-

 

7- Tosmur Belediye Başkanlığı                     1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarından 2.4.4

                                                                       nolu notun değiştirilmesi ile ilgili hazırlatılan 1/1000

                                                                       Ölçekli Uygulama İmar Plan notu değişikliğinin

onaylanması talebi.

8- Osman Kamil Yavuz ve Hissedarları        Saray Mahallesi 777 ada 2 nolu parselde hazırlattıkları

                                                                       plan değişikliği onaylanması talebi.

9- Tevfik Ateş ve Müşt.                                Hacet Mah. 821 ada 7 parselde hazırlattıkları plan tadilatı

                                                                       talebi.

10- Mustafa Kula vek. Ali Rıza Kayacı        Tepe Mahallesi 92 ada 28 parsele ilişkin hazırlatılan ilave

nazım ve uygulama imar planı onaylanması talebi.                                                

11- Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve

Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.                            254 ada 121 ve 95 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000

                                                                       ölçekli plan tadilat teklifinin onaylanması talebi.

12- Ali Yılmaz ve Müşt.                                Bektaş Mahallesi 1836 ada 1,2,3 ve 1839 ada 1 nolu

parsellerde maliye hazinesine ait hisselerin dağıtımına

ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000

ölçekli uygulama imar plan tadilat talebi.

13- Cikcilli Belediye Başkanlığı                    2/b vasfındaki tapuda 209 ada 86 parselde hazırlatılan ve

06/11/2013 tarih ve 41 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi

kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000

ölçekli uygulama imar planlarının onaylanma talebi.

14- Çıplaklı Belediye Başkanlığı                   1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine Alanya

                                                                       Belediye Meclisi’nin 01/10/2013 tarih-238 sayılı kararı

                                                                       gereği planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 32.

                                                                       Maddesinin 3. Bendinde yer alan  “konut alanında

kalmakla birlikte ilgili idarece uygun görülen yol

güzergahlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya

dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir bu

kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesler

olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve

müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz” şeklinde plan

hükmü eklenmesi amacıyla hazırlanan ve 08/11/2013 tarih

ve 27 sayılı Çıplaklı Belediye meclis kararı ile kabul

edilen plan hükmü eklenmesi talebi.

15- Demirtaş Belediye Başkanlığı                 Akdeniz Mahallesi 2/b vasfındaki 1200 nolu parselin

bulunduğu alanda  hazırlatılan ve 06.11.2013 tarih 10/44

sayılı Demirtaş Belediye Meclis kararı ile kabul edilen

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının

onaylanması talebi.

16- Işık Eğt.Hizmetleri Tur.Tic.A.Ş              Alanya Hasbahçe Mahallesi 2661 ada 5 parselde bulunan

yurt inşaatı ile ilgili blok işlenmesi talebi.

17- Mustafa Küçük                                       Alanya Bektaş Mahallesinde bulunan 2/b arazisi vasıflı 98

ada 21 parselin imar planında park alanı dışına çıkarılması

talebi.

 

 

 

            -42-

 

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                 Kuzey Alanya imar planı notlarında belirtilen kotlarla

ilgili plan notlarının 08.09.2013 tarihli resmi gazetede

yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre

düzenlenmesi talebi.

19- Mevlüt Kaya                                           Alanya Küçükhasbahçe mahallesi 1862 ada, 1,2,3

parseller ve 1863 ada 1,2 parsellerin bulunduğu yapı

adalarının arasından geçen 7.00 metrelik yol ile ilgili

hazırlanan plan tadilatı talebi.

20-  Veli Hacıoğlu                                         Alanya Fığla Mahallesi 2695 ada 1 nolu parsel için

hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi.

21- Hicran Kan ve Müşt.                               Alanya Sugözü Mahallesi 1200 ada,4 nolu parselde LPG

konusunda yan yolun 7.00 mt. ye düşürülmesine ilişkin

hazırlattıkları imar planı tadilatı talebi.

22- Necati Güven                                          Alanya Kadıpaşa Mahallesi 538 ada 3 ve 7 parseller için

hazırlatılan yüksek kat talebine ilişkin plan tadilatı talebi.

23- Hüseyin Babaoğlu ve Müşt.                    Alanya Çarşı Mahallesi  394 ada 1 ve 2 nolu parseller için

hazırlattıkları 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi.

24- Cikcilli Belediye Başkanlığı                    209 ada, 65 ve 69 parseller ile ilgili plan tadilatı talebi.

25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                 Fığla Mahallesi Alanya Devlet Hastanesi civarında plan

revizyonu talebi.

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                 Alanya 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan

hükümlerine “Turistik tesis yapımı halinde tesisat katı

emsale ve kat yüksekliğine dahil edilmez, tesisat katının

 yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz” şeklinde plan

notu eklenmesi talebi.

27- Mustafa Uğuz                                         Hacet mahallesi 648 ada, 14 nolu parselde hazırlatılan

plan tadilatı ve Adem Bayır ve Müştereklerinin Tepe

Mahallesi Kurşunlu mevkii 2771 ada 1 ve 2 nolu

parsellerin Düğün Salonu amaçlı ticaret alanına

dönüştürülmesi için hazırlattıkları plan tadilatı talebi.

                                                                                  ====================

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİ :

4- Dilek ve temenniler.

 

            Gündemin 4.maddesi dilek ve temenniler bölümünde Başkan Hasan Sipahioğlu Yazı İşleri Müdürlüğünden karar yazım hatasından kaynaklanan bir yazı geldi, öncelikle bu konu gündeme alınmasını oya sundu, oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi.

 

05.11.2013 günlü yapılan meclis toplantısında alınan kararlardan 287 nolu Meclis Kararının yazımında “Karar ve Özetinin” bir üst karar nosundaki (286 nolu) karar ve karar özetinin yazımında 286 nolu kararın aynısının, 287 nolu karar ve karar özetine yazıldığı anlaşılmakla, yazılımdan kaynaklanan hatanın düzeltilmesi oya sunuldu.

 

 

 

 

 

                                                                       -43-

 

Yapılan oylamada; Aşağıda yazılı 05.11.2013 tarih, 287 nolu Meclis Karar ve Karar Özetinin

düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Mecliste görüşülen ve kabul edilen 05.11.2013 tarih, 287 nolu karar: 05.11.2013 tarih ve 287 nolu kararın Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın 17O-3C, 16O-2B paftalarında 134 ada 1,2,3 ve 4 parseller, 181 ada 4,5 ve 6 parseller, 303 ada 1 ve 2 parseller, 304 ada 1 parsel, 305 ada 7 parsel, 621 ada 1 parsel, 717 ada 1 parsel, 718 ada 1 parsel, 719 ada 1 parsel, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1535, 1537, 1541, 1545, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1589, 2171, 2172, 3406, 3407, 3408, 3845, 3873, 4133 ve 4134 nolu parsellerde hazırlatılarak 22.08.2013 tarih ve 55 sayılı Mahmutlar Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen plan tadilatı incelenmiş olup, Eğitim alanındaki değişiklik için ilgili kurum görüşü alınmamış olması ve mevcut plandaki ticaret alanlarının öneri planda kaldırılmış olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 

Meclis Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU, gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından oturumun kapatılacağını üyelere bildirildi. Söz alan olup, olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 07 OCAK / 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2013 ARALIK ayı toplantısına son verildi.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı                    Yedek Katip Üye                                    Yedek Katip Üye

Hasan SİPAHİOĞLU                                  Mustafa KÜÇÜKER                         Fevzi ALAETTİNOĞLU

Belediye Başkan