Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 07.01.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Kemal DERE
Divan Katibi Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN
Divan Katibi Mustafa KÜÇÜKER

07 OCAK 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

            Belediye Meclisinin 07 OCAK 2014 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.

 

            Belediye Meclisi 07 OCAK 2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkan Vekili Kemal DERE başkanlığında toplandı.

 

Üyeden; Mustafa BERBEROĞLU, Rabia Cihan ZAMANOĞLU, Ali SİNANOĞLU, Adil OKUR, Hüseyin GİRENES, Kadriye GÖRÜCÜ, Eray ERDEM, Erol FAZLIOĞLU, Samet UĞURLU, Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN, Alper BİRER, Mustafa KÜÇÜKER,  Hüseyin ÖZENOĞLU, Kemal BABAOĞLU, Tevfik DARI, Fevzi ALAETTİNOĞLU, Levent BENAL, Serdar NOYAN,  Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

 

Üyelerden Hüsnü AKÇALIOĞLU, Kerim BULUT, Serhat KAYIŞ  ve Nilüfer ZAVLAK’ın toplantıya iştirak etmedikleri görüldü.

 

Üyelerin ekseriyetinin toplantıda hazır bulundukları görülmekle, gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

 

G Ü N D E M :

1- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu  

     Kararının görüşülmesi,

2- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,

3- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi,

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince “Denetim Komisyonunun” oluşturulması.

5- Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar

    Komisyonu Kararının görüşülmesi,

 

  İMAR KOMİSYONU KARARI

 

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu  30.12.2013 - 03.01.2014 - 04.01.2014 - 06.01.2014   tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

           

S.No         İsim                             Mahalle                  Pafta      Ada           Parsel     

 

1-        Kestel Belediye Başkanlığı                                                                    1265 parsel      

            ( Kestel Beldesi 1265 parselde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 37 sayılı Kestel Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş olup; sözkonusu talebin de yeraldığı bölge ile ilgili plan değişikliği daha önce Belediyemiz İmar komisyonunca incelenerek     “ 1265 parsel ile ilgili 02.03.2006 tarih, 50 sayılı Kestel Belediye Meclis Kararı ile karar alındığından sözkonusu kararın alındığı tarihte 6360 sayılı yasa yürürlükte olmadığından  alınan kararın hukuki olarak geçerli olduğuna, bu nedenle yeni bir karar alınmasına gerek olmadığına” denmiş olup; bu karar doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür. )

 

 

                                                                                              -2-

2-        Okurcalar Belediye Başkanlığı                 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği.

            ( Okurcalar Beldesi sınırları içinde 1/25.000 Ölçekli Okurcalar Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlatılan ve 03.12.2013 tarih ve 29 sayılı Okurcalar belediye meclisi kararı ile kabul edilen plan değişikliğine ilişkin plan onamaya yetkili kurumlarca gerekli görüşlerin alınması ve yasal prosödüre uygun olarak değişiklik işleminin yapılması şartıyla talep uygun görülmüştür. )

3-        Demirtaş Belediye Başkanlığı                                                              703-189 parseller

            ( Demirtaş Beldesi 703 ve 189 nolu parseller ile ilgili  hazırlatılan  ve 04.12.2013 tarih ve 11/46 sayılı Demirtaş Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planlarına ilişkin; Demirtaş Belediye Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 14 sayılı yazısında sözkonusu tadilata konu olan bölgede bulunan 191,192,193 ve 716 nolu parsellerin de uygulama imar planı içersine alınması ve bütüncül bir plan olması için dosyanın Ocak Ayı Meclisinde gündemde bırakılarak Şubat Meclisinde görüşülmesi talebi nedeniyle incelemeler devam etmektedir. )

4-        Çıplaklı Belediye Başkanlığı                                         332    ada   11   parsel

            ( Çıplaklı Belediyesi 332 ada 11 nolu parselde hazırlatılan ve 20.12.2013 tarih ve 31 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

5-        Oba Belediye Başkanlığı                                                   650 ada 1 parsel

            ( Oba Beldesi 650 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 05.12.2013 tarih ve 79 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeğinin değişmiş olması  nedeniyle uygun görülmemiş olup; talebin ( Değişik; : RG- 08.09.2013- 28769 ) sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; ( yalnızca mevcut imar planı koşullarında belirlenen taban alanı katsayısı oranında inşaat alanını kullanamayan parsellerde ) uygulanmak üzere  düzenlenerek  Belediyesince meclis kararı alınmasından sonra değerlendirilecektir.)                                                                

6-        Oba Belediye Başkanlığı                                                  212, 225, 226  nolu adalar

            ( Oba Belediyesi 212,225,226 nolu adaları kapsayan bölgede hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih – 78 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; 12 metrelik yolun kaldırılmasının; 3194 sayılı imar kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair  Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiş olup, Oba Belediye Başkanlığı’nın 06.01.2014 tarih ve 7 sayılı yazısında dosya muhteviyatında eksik evrak tesbit edildiğinden, dosyanın iade edilmesi talebi nedeniyle imar planı tadilatı ilgili Belediye Meclisinde karar alınarak Belediyemize iletildiği takdirde tekrar değerlendirilebilecektir. )

7-        Tosmur Belediye Başkanlığı                     028D-22A – 4D pafta          202  ada  1 parsel

            ( Tosmur Beldesi 028D-22A – 4D pafta          202  ada  1 parselde 06.12.2013 tarih ve 41 sayılı Tosmur Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen emsal değişikliğine dair imar planı  değişiklik talebi;  üst ölçekli planlara  ( 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı  ) aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir.) 

8-        Kat Malikleri Adına Ayhan ÖNAL                                            17 ada, 2 parsel

      (Kat malikleri adına Ayhan Önal’ın Kadıpaşa Mahallesi 17 ada, 2 nolu parsel içinde ruhsatlı    5 katlı bina bulunan ve yürürlükteki imar planında yeşil alan olarak belirlenen parselin konut alanına dönüştürülmesi talebi; 3194 sayılı imar kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir. )

 

 

 

 

                                                                            -3-

 

9-        Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

            ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kızlarpınarı Mahallesi 731 ada 1 nolu parselin kuzeyinde yeralan, yürürlükteki imar planında “Hal Tesisleri” olarak belirlenen ve Belediyemiz adına ihdası düşünülen alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uyulama imar planı değişikliği; uygun görülmüştür. )

10-      Tosmur Belediye Başkanlığı                                               102 ada  23,36,37,38,39,40 parseller

                                                                                                          134  ada  1,2,3 parseller

                                                                                                          160  ada 1,2,3,4,5 ve 6 parseller

            ( Tosmur Beldesi 102 ada 23,36,37,38,39,40 parseller, 134  ada  1,2,3 parseller,                                                                                                           160  ada 1,2,3,4,5 ve 6 parselleri kapsayan alanda hazırlatılan ve 06.12.2013 tarih-40 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği incelenmiş olup; 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi ve çevre yoluna cephesi bulunmayan  parselin çevreyoluna cepheli hale gelmesi, Ayrıca mevcut yeşil alanın  içinde bina  bulunan parsele kaydırılması nedeniyle talep uygun görülmemiş olup, Tosmur Belediye Başkanlığı’nın 06.01.2014 tarih ve 25 sayılı yazısında dosya içersinde eksik evrak tesbit edildiğinden, dosyanın iade edilmesi talebi nedeniyle imar planı tadilatı ilgili Belediye Meclisinde karar alınarak Belediyemize iletildiği takdirde tekrar değerlendirilebilecektir. )

 

11-  Çıplaklı Belediye Başkanlığı 154 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,24,25,26,35 parseller

                                                       155  ada 5,6 ve 7 parseller

(Çıplaklı Beldesi 028D-17D-4A ve  028D – 16C-3B pafta, 154 ada , 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,19,21,24,25,26,35 ve 155 ada 5,6,7 nolu parsellerin bulunduğu 2.28 ha yüzölçümlü alanda  hazırlatılan ve 06.12.2013 tarih- 29 sayılı Çıplaklı Belediye meclis kararı  ile kabul edilen imar planı değişikliği incelenmiş olup;  Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile kamu yararı belgesi alınması talebi uygun görülmüş olması nedeniyle talep uygun görülmüştür.)

12-      AKEDAŞ                               Tepe Mahallesi                                    2457  ada 3 parsel            

            (AKEDAŞ’ın Alanya Tepe Mahallesi 2457 ada 3 nolu parselin güneybatısında yer alan  yürürlükteki planda park olarak belirlenen alanın bir bölümünde 11.50 m. x 4.50 m. ebatlarında trafo alanı gösterilmesi talebi; ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan herhangi bir plan değişikliği ve açıklama raporu dosya ekinde bulunmadığından uygun görülmemiştir.

 

13-      Mustafa KÜÇÜK                 Bektaş Mahallesi                   98  ada 21 parsel

            (  Kuzey Alanya İmar planı kapsamında kalan 2/b vasıflı Orman sınırları dışına çıkarılan maliye hazinesine ait bazı parsellerin sehven park alanı olarak plana dahil edildiği tesbit edilmiştir. Planın onaylandığı dönemde geçerli olan yasal mevzuata göre bu parsellerin plan dışında tutulması gerekmektedir. Bu bağlamda Mustafa küçük7ün Bektaş Mahallesinde 98 ada 21 nolu parselinin de 2/b vasıflı olduğundan plan dışına çıkarılması talebi uygun görülmüştür. )                                  

14-       Osman Kamil YAVUZ                                   Saray              777  ada  2 parsel                                                                                                     

            ( Osman Kamil Yavuz ve Müşt.’ nin  Saray Mahallesi 777 ada, 2 nolu parseldeki apart otelin konut vasfına dönüştürülmesi amacıyla sadece bu parselde geçerli olmak ve ilave  yapılaşma hakkı getirmemek kaydıyla binaya mevcut haliyle yapı ruhsatı verilebilir.” Şeklinde plan hükmü eklenmesi talebi;  Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih-97 sayılı  “Çatılar ve Dış Görünümler” başlıklı kararına uymak kaydıyla  talep uygun görülmüştür. Ancak Üyelerden Mustafa Küçüker çekimser oy kullanmıştır.)

 

 

 

 

 

                                                                                  -4-

15-      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                    “Çatılar ve Dış Görünüm”

            ( Belediyemiz Meclisinin 05.03.2013  tarih ve 97 nolu “Çatılar ve dış Görünüm” ile ilgili kararının 8. maddesi “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi üst kodu 2.50 m. yi geçemez. Ayrıca terasta kapalı alan; binanın taban alanının % 25’ini geçemez” denilmektedir. Terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz ibaresiyle, terasta kapalı alan binanın taban alanının % 25’ini geçemez ibaresinin çelişkili olması nedeniyle  anlam kargaşası oluşmakta olup;  8. maddenin “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz merdiven üstü tabliyesi üst kotu 2.50 m. yi geçemez” şeklinde düzeltilmesi ve bu düzenlemeler ile birlikte oluşacak “Çatılar ve Dış Görünümler” ( 05.03.2013 tarih ve 97 nolu  Belediye Meclis kararı ) ile ilgili hükümlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi uygun görülmüştür. )

16-      Bülent BULUT                        Kellerpınarı Mah.            215  ada 99  parsel

            ( Bülent  Bulut’un  Alanya Kellerpınarı Mahallesi 215 ada 99 nolu parselde hazırlattıkları blok işlenmesine ilişkin plan değişikliği incelenmiş olup;  parselde 10.09.1984 tarihli mevcut binaya ait  ruhsat ve 24.07.1987 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunması nedeniyle; talep öneri blok dışında kalan kısımların terk edilerek ve ekte görülen öneri blok alanının içinde tabanda 1.00 metre çekme yapmak ve zeminüstü katlarda 1.00 metre çıkma yapmak kaydıyla uygun görülmüştür.) 

17-      Süleyman GÖNÜLLÜ Ve His.           Sugözü Mah.                        545  ada 17 parsel          

            (Süleyman Gönüllü ve Hissedarlarının  Sugözü Mahallesi 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan  sadece bu parselde geçerli olmak  üzere “Parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz.” yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü belirlenmesi  talebi; dosya ekinde bulunan İnşaat Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri Odalarının  raporları doğrultusunda ve ayrıca parselin topoğrafik yapısı nedeniyle talep uygun görülmüştür. Ancak Üyelerden Mustafa Küçüker çekimser oy kullanmıştır.)

18-      Cikcilli Belediye Başkanlığı                                               404  ada 1,2, ve 3 parseller

            ( Cikcilli Beldesi 404 ada , 1,2, ve 3  nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan; yürürlükteki imar planında  E: 0.50 hmax: 9.50 m. yapılaşma koşullarında “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenen parsellerin öneri plan tadilatında BL-5  ( blok nizam 5 kat )  yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 06.11.2013 tarih ve 40 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uygun görülmüştür. ) 

 

Meclis Başkanı Kemal DERE (Belediye Başkan Vekili) gündemin 1.maddesinde yer alan İmar Komisyonu Kararında yer alan maddeleri okuyup, ayrı ayrı görüşelim dedi ve İmar Komisyonu Kararının 1.sırasında yer alan husus okundu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

Yapılan oylamada; Kestel Beldesi 1265 parselde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 37 sayılı Kestel Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş olup; sözkonusu talebin de yeraldığı bölge ile ilgili plan değişikliği daha önce Belediyemiz İmar komisyonunca incelenerek “ 1265 parsel ile ilgili 02.03.2006 tarih, 50 sayılı Kestel Belediye Meclis Kararı ile karar alındığından sözkonusu kararın alındığı tarihte 6360 sayılı yasa yürürlükte olmadığından  alınan kararın hukuki olarak geçerli olduğuna, bu nedenle yeni bir karar alınmasına gerek olmadığına” denmiş olup; bu karar doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                                                       -5-

 

Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 2.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Okurcalar Beldesi sınırları içinde 1/25.000 Ölçekli Okurcalar Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlatılan ve 03.12.2013 tarih ve 29 sayılı Okurcalar belediye meclisi kararı ile kabul edilen plan değişikliğine ilişkin plan onamaya yetkili kurumlarca gerekli görüşlerin alınması ve yasal prosödüre uygun olarak değişiklik işleminin yapılması şartıyla talep uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 3.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararından da anlaşılacağı üzere Demirtaş Belediye Başkanlığının, Demirtaş Beldesi 703 ve 189 nolu parseller için hazırlatılan imar planlarına ilişkin talepleri üzerinde incelemeler devam ettiğinden bu konu oylanmadı.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 4.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Çıplaklı Belediyesi 332 ada 11 nolu parselde hazırlatılan ve 20.12.2013 tarih ve 31 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 5.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararından da anlaşılacağı üzere Oba Belediye Başkanlığının 650 ada, 11 parsel için hazırlatılan Uygulama İmar Planı notu tadilatı talebi ile ilgili olarak Belediyesince meclis kararı alınmasından sonra değerlendirileceğinden, bu konu oylanmadı.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 6.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararından da anlaşılacağı üzere Oba Belediye Başkanlığının 212, 225 ve 226 nolu adalar ile ilgili olarak Belediyesince meclis kararı alınmasından sonra değerlendirileceğinden, bu konu oylanmadı.

 

            Bu arada İmar Komisyonu Başkanı Mustafa BERBEROĞLU söz alarak şimdi hep sonradan değerlendirilecektir diye birkaç tane madde geçti. Bunlar genelde biz imar komisyonunda kararlar alıyoruz oybirliği ile. Bunu duyuru yaptığımız zaman son dakikada ilgili Belediyelerinden dosyanın bekletilmesiyle ilgili talep geliyor, bizde bu kararları verirken Belde Belediye Başkanlıklarının Meclis Kararları ile değerlendirdiğimiz için eksik evraktan dolayı biz bunu belediyesine iade etmiyoruz, Meclisine iade ediyoruz, oradan tekrar karar alıp gönderilmesi için dedi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 7.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

 

 

                                                                                  -6-

            Yapılan oylamada; Tosmur Beldesi 028D-22A – 4D pafta          202  ada  1 parselde 06.12.2013 tarih ve 41 sayılı Tosmur Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen emsal değişikliğine dair imar planı  değişiklik talebi;  üst ölçekli planlara  ( 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı  ) aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 8.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Kat malikleri adına Ayhan Önal’ın Kadıpaşa Mahallesi 17 ada, 2 nolu parsel içinde ruhsatlı 5 katlı bina bulunan ve yürürlükteki imar planında yeşil alan olarak belirlenen parselin konut alanına dönüştürülmesi talebi; 3194 sayılı imar kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 9.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu.Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kızlarpınarı Mahallesi 731 ada 1 nolu parselin kuzeyinde yeralan, yürürlükteki imar planında “Hal Tesisleri” olarak belirlenen ve Belediyemiz adına ihdası düşünülen alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uyulama imar planı değişikliği; uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının10.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararı, Tosmur beldesi 102 ada, 23,36,37,38,30,40 parseller, 134 ada, 1,2,3 parseller ve 160 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerle ilgili imar planı tadilatı talebi. Bu taleple ilgili Belediyesince Meclis Kararı alınıp Belediyemize iletildiği takdirde tekrar değerlendirileceğinden bu konu oylanmadı.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 11.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu.Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Çıplaklı Beldesi 028D-17D-4A ve  028D – 16C-3B pafta, 154 ada , 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,19,21,24,25,26,35 ve 155 ada 5,6,7 nolu parsellerin bulunduğu 2.28 ha yüzölçümlü alanda  hazırlatılan ve 06.12.2013 tarih- 29 sayılı Çıplaklı Belediye meclis kararı  ile kabul edilen imar planı değişikliği incelenmiş olup;  Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile kamu yararı belgesi alınması talebi uygun görülmüş olması nedeniyle talep uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 12.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu.Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

 

 

 

                                                                                  -7-

           

            Yapılan oylamada; AKEDAŞ’ın Alanya Tepe Mahallesi 2457 ada 3 nolu parselin güneybatısında yer alan  yürürlükteki planda park olarak belirlenen alanın bir bölümünde 11.50 m. x 4.50 m. ebatlarında trafo alanı gösterilmesi talebi; ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan herhangi bir plan değişikliği ve açıklama raporu dosya ekinde bulunmadığından uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 13.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu.Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Kuzey Alanya İmar planı kapsamında kalan 2/b vasıflı Orman sınırları dışına çıkarılan maliye hazinesine ait bazı parsellerin sehven park alanı olarak plana dahil edildiği tesbit edilmiştir. Planın onaylandığı dönemde geçerli olan yasal mevzuata göre bu parsellerin plan dışında tutulması gerekmektedir. Bu bağlamda Mustafa KÜÇÜK’ün Bektaş Mahallesinde 98 ada 21 nolu parselinin de 2/b vasıflı olduğundan plan dışına çıkarılması talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 14.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde (Osman Kamil YAVUZ ve Müşt.nin Saray Mah. 777 ada, 2 parselle ilgili) söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyeden Kemal BABAOĞLU söz aldı. Babaoğlu, bu maddeyi geçen son mecliste buranın çatısı var mı? yok mu? kontrol edilsin diye geri gönderilmişti, bildiğim kadarıyla burası çatısı olan bir apart otel, o yüzden bu çatının yıkılmadan buraya böyle bir mevcut haliyle yapı ruhsatı verilebilir gibi bir ibareyle değiştirilmesini biz uygun görmüyoruz. Çünkü diğer dönüştürmek isteyen apart otellere de kötü bir emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. O yüzden bu mevcut çatının yıkılmadan bu şekilde bir karar alınmasını istemiyoruz  dedi.

 

            Üyelerden Cemal PALAMUTÇU söz alarak, madem ki böyle bir talep var, bu talep ikinci defadır geliyor, herhalde komisyonda yerinde tespitle burada bir çatı olduğunu biliyor. Şimdi burada alacağımız kararla bu çatının yıkılması ve 3194 de kat mülkiyetine ne şekilde çevrilebiliyorsa o şekilde çevrilmesi hususunda bir karar alırsak belki yapmaya çalışan arkadaşların işlerini hızlandırabiliriz ama onun haricinde burası mevcut haliyle kat mülkiyetine çevrilme kararını aldığımız takdirde burada bir fazla kat mevcut olduğundan dolayı fazla hak verilmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor dedi.

 

            Meclis Başkanı Kemal DERE, benim şahsi fikrimi sorarsanız mevcut çatı yıkılmalı ondan sonra verilmeli, bu üçgün sonra sıkıntılı olur. Alanya’da örnek geçtiğimiz mecliste de aynı şeyi söylemiştim, çatıyı yıksınlar oybirliği ile geçirelim. Bana göre bir sorun yok. Yalnız çatıyı yıkmadan kesinlikle problem olur dedi.

 

            Üyelerden Mustafa BERBEROĞLU söz alarak, hatırladığım kadarıyla geçen ayki toplantıda bizim tartışdığımız konu şuydu; Bu binanın sadece blok boyuyla ilgili sıkıntısı vardı, onu aşmak için meclise getirmiştik. Çatıyla ilgili bir sıkıntısı yoktu, hatta arkadaşlar dedi ki mevcut otellere tanınan çatı hakkı fazla olduğu için konuta çevrildiği zaman bu mevcut çatıyıda kullanırsa fazla hak elde etmiş olur diye aynen tartışmada bu geçti. Bu sadece çatıyla ilgili konu tekrar İmar komisyonuna gönderildi.

 

 

                                                                                  -8-

Şimdi bu bina ilgili tekrar inceleme yapıldı, bu bina sahiplerinden mevcut çatının yıkılacağına dair taahhüt alındı, ayrıca bizim zaten burada meclis kararında da yazdığımız gibi bizim “Çatılar ve Dış Görünüm” başlıklı çatıyla ilgili konutlara tanınan hakkın aynen olması şartıyla biz bunu yazdık. Yani zaten bu meclis kararından alınan ve bu meclis kararından çıkacak olumlu görüşe, olumlu karara rağmen buna ruhsat bölümü kesinlikle oraya ruhsat vermez zaten, bizim mevcut Alanya Belediye Meclisinden alınan “Çatılar ve Dış Görünümler” ile ilgili karara uymak kaydıyla biz bu kararı aldık dedi.     

            Yapılan bu müzakerelerden sonra, Meclis Başkanı Kemal DERE İmar Komisyonu kararının 14. sırasındaki hususu oylarınıza sunuyorum dedi ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Üyelerden ; Fevzi ALAETTİNOĞLU, Serdar NOYAN, Mustafa BERBEROĞLU, Rabia Cihan ZAMANOĞLU, Ali SİNANOĞLU, Adil OKUR, Hüseyin GİRENES, Kadriye GÖRÜCÜ, Eray ERDEM, Erol FAZLIOĞLU, Samet UĞURLU, Cemal PALAMUTÇ ve İbrahim GÖRÜŞ’ün kabul,

 

Üyelerden; Füsun DİZDARDOĞLU KISAARSLAN, Alper BİRER, Mustafa KÜÇÜKER, Hüseyin ÖZENOĞLU, Kemal BABAOĞLU, Tevfik DARI ve Meclis Başkanı Kemal DERE’nin ret,

 

Üye; Levent Benal’ın  ÇEKİMSER oy kullandığı görülmekle, Osman Kamil YAVUZ’un Saray Mah. 777 ada, 2 nolu parseldeki apart  otelin konut vasfına dönüştürülmesi amacıyla sadece bu parselde geçerli olmak ve ilave yapılaşma hakkı getirmemek kaydıyla mevcut haliyle yapı ruhsatı verilebilir şeklinde plan hükmü eklenmesi talebinin, Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih, 97 sayılı “Çatılar ve Dış Görünümler” başlıklı kararına uymak kaydıyla talebin kabulü yönündeki  üyelerden Mustafa KÜÇÜKER’in çekimser oy kullandığı imar komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 15.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Belediyemiz Meclisinin 05.03.2013  tarih ve 97 nolu “Çatılar ve dış Görünüm” ile ilgili kararının 8. maddesi “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi üst kodu 2.50 m. yi geçemez. Ayrıca terasta kapalı alan; binanın taban alanının % 25’ini geçemez” denilmektedir. Terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz ibaresiyle, terasta kapalı alan binanın taban alanının % 25’ini geçemez ibaresinin çelişkili olması nedeniyle  anlam kargaşası oluşmakta olup;  8. maddenin “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz merdiven üstü tabliyesi üst kotu 2.50 m. yi geçemez” şeklinde düzeltilmesi ve bu düzenlemeler ile birlikte oluşacak “Çatılar ve Dış Görünümler” ( 05.03.2013 tarih ve 97 nolu  Belediye Meclis kararı ) ile ilgili hükümlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 16.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

 

                                                                                 

                                                                                  -9-

 

            Yapılan oylamada; Bülent  Bulut’un  Alanya Kellerpınarı Mahallesi, 215 ada, 99 nolu parselde hazırlattıkları blok işlenmesine ilişkin plan değişikliği incelenmiş olup;  parselde 10.09.1984 tarihli mevcut binaya ait  ruhsat ve 24.07.1987 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunması nedeniyle; talep öneri blok dışında kalan kısımların terk edilerek ve ekte görülen öneri blok alanının içinde tabanda 1.00 metre çekme yapmak ve zeminüstü katlarda 1.00 metre çıkma yapmak kaydıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 17.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde (Süleyman GÖNÜLLÜ ve Hissedarlarının Sugözü Mah. 545 ada, 17 parselle ilgili talepleri) serbest şehir plancısı Erkan Demirci’ye açıklama yapmak üzere söz verdi. Slayt sunumla yapılan açıklamalardan sonra bu konuda üyelerden Kemal BABAOĞLU söz alarak, şimdi burada esas önemli olan bu yolun sağ tarafındaki parsel 7 metreli yoldan büyük ihtimalle kotunu aldı ve orada ona göre bir düzen oluşmuş şekilde. Şimdi biz 10 metreli yoldan kot vereceğiz, buna iki tane de bodrum katı verirsek sıkıntı olur mu? Oradaki düzeni bozar mı? zaten 8 kat. 2’de bodrum kat çıkacak 10 katlı bir bina olmuş olacak orada. O düzenin tekrar incelenmesinde fayda var diye düşünüyorum dedi.

 

            Üyelerden; Mustafa Berberoğlu söz alarak bize gelen talebe göre bu bodrum zaten toprak altında gömülü kalacak, sadece burada biz topoğrafı yapısından dolayı gelen rapor paralelinde biz bunu yazdık, bir sıkıntı varsa “toprak altında kalmak şartıyla” ibaresini ekleyebiliriz dedi.

 

            Üyelerden Serdar NOYAN söz alarak burada şu ortaya çıkıyor, biz uzun zamandır söylüyoruz: İmar Komisyonu özellikle bu gibi kararlarda bize görsel olarak hem proje üzerinden, hem çekilmiş fotoğraflarıyla bu konuyu buraya getirse, aslında bu tartışmaların hiçbirini yapmayacağız. İmar Komisyonu raporu dün bizim elimize geliyor, bu gün burada oturup bu kağıttan bunu okuyarak karar vermemiz tabi ki zor, dolayısıyla hiç olmazsa bu komisyon raporları madem bu kadar geç geliyor, fotoğrafıyla, belgeleriyle şurada önümüze koyarlarsa biz doğru karar vermişler der, oylamayı yaparız dedi.

 

            Üyelerder Mustafa Berberoğlu tekrar söz alarak Serdar bey bu konuyla ilgili zaten bize dosyayı plancısı hazırlayıp getiriyor, fark ederseniz plancısının hazırlamadığı AKEDAŞ dosyasını biz kabul etmedik zaten. Plancı bize dosyayı hazırlayıp getiriyor, dosyayı komisyon hazırlamıyor, yasa gereği plancı hazırlıyor, plancı getiriyor, ancak son günle ilgili, biz komisyon çalışmaları için bira ayda belki on kere toplanıyoruz. Hemen akabinde meclisten sonra üçüncü gün tekrar toplantı yapıyoruz. Sizin komisyonda kendi üyenizde var. Biz kendi üye arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendiriyoruz, tartışıyoruz, sizde bunları tartışarak biraz ilgili olursanız meclise ve komisyon kararlarına karşı sizde buraya gelmeden önce bir fikir sahibi olursunuz dedi.

 

            Üyelerden Cemal Palamutçu söz alarak, şimdi sayın imar komisyonu başkanı bizim de hislerimize tercuman oldu, bizim söylememiz gereken şeyleri kendisi söyleyiverdi, CHP’nin bu komisyonda üyesi var, kendi üyesiyle bir birlik ve bareberlik içersinde olmuş olsalar daha önceden komisyon kararı üzerindeki operasyondan haberdar olurlar, hadi biz farkında değiliz desek o zaman biz haklıyız, bizim haricimizde bu gruplardan hangisi biz bu komisyon kararından haberimiz yoktu diyorsa o zamanla kendisiyle çelişir dedi.

 

 

 

                                                                                  -10-

            Üyelerden Serdar Noyan söz alarak farkındasiniz 5 yıldır bu mecliste görev yapıyoruz ve 5 yıldır İmar Komisyonu Raporları bir kez olsun meclisten 10 gün önce gelmedi, İmar Komisyonu Raporlarıyla ilgili şimdiye kadar en az 10 kere bu komisyon kararları vaktinde gelsin diye uyarıda bulunduk, Sayın Başkanda buna şahittir. Ayrıca Komisyonda bizim üyemizin olması üyemizinde son dakika bize gelip bilgi vermesi yetmez, bizim gibi komisyona üye verememiş arkadaşlarımız var, “yeterli oy alamadıkları için” onları da düşünerek komisyonda - mecliste gerekli bilgiyi aktarmanız gerektiğini düşünüyorum. Meclis toplantılarının düzeni açısından bu çok önemli, bakın yarın Alanya’da 35-36 kişilik meclis olacak, buraya bütün komisyonlar raporları, bir rapor sunar gibi hazırlıklı getirirlerse herkes anlar ve hiçbir soru işareti kalmadan oylarız, şunu özellikle belirtmek isterim: Benim bütün komisyonların elinden geldiğince iyi niyetle çalıştığına inancım sonsuz, ama bunu meclise de aktarırsanız, sizlerde burada bir daha mı gitsin, bir daha mı gelsin diye yormadan bizde oylar geçeriz, onun için inşallah bundan sonraki meclislerde toplantı düzeni açısından bütün bilgilerin perdeye aktarılarak, teknoloji kullanılarak ve herkes bilgilendirilerek yapılmasını istiyorum, bu sadece meclis üyeleri için değil, bizi izleyenler ve Alanya içinde gereklidir diye düşünüyorum dedi.

 

            Üyelerden İbrahim GÖRÜŞ söz alarak Serdar beyin değindiği konu tabiî ki biz ilk meclise geldiğimizden beri bunları söylüyoruz, Belediye Meclis üyelerinin görevi karar vermektir, karar verebilmek içinde doneler gerekli, Serdar beyi burada İmar Komisyonunu değil, bana göre Alanya Belediyesini suçluyor, İmar Komisyonu gidip resim çekmek zorunda değil, Belediyenin onlarca personeli var, teknik elemanı var, yıllardır şu perdeye aktarmayı bile zor yaptık, bundan sonraki temennimiz özellikle imar konularında meclis üyelerini doyurucu bilgi sağlıklı karar vermesine neden olacak bilgilerle dosyalar hazırlanıp meclise gelmesi, meclis üyelerinin buna göre karar vermesi. Burada bana karar verecek şekilde anlatılırsa daha sağlıklı sonucu ulaşılır ve Belediyenin teknik personelleri İmar Komisyonuna istediği bilgi ve belgeleri hazırlamakla mükelleftir diye düşünüyorum, bunlar gelecek dönem için bir temennidir dedi.     

 

            Üyelerden Mustafa Berbeoğlu söz alarak, Zaten Serdar beyin söylediği gibi önceden perde olayı bile yoktu, biz burada anlatımı bile plancının kendisine yaptırma gayreti içersine giriyoruz, ayrıca Belediye çalışanı da, İmar Müdürlüğü de bize bu raporların, veya meclise sunulacak dosyanın hazırlanması konusunda ciddi katkı sağlıyor, biz onların hazırladığı raporlar paralelinde kararlar alıyoruz, biz hiç birimiz şehir plancısı değiliz, mimar değiliz, mühendis değiliz, biz burada siyaseten karar veriyoruz, doğrudur-yanlıştır, hep beraber karar veriyoruz dedi.

 

            Üyelerden Serdar Noyan tekrar söz alarak benim anlatmak istediğim bu konularda biraz teknolojiyi kullanmak, toplantı düzenini hızlandırmak gerek,  bu gibi şeyleri maalesef yapamadık, ama biz Alanya Belediyesini aldığımız zaman CHP’nin belediyecilik anlayışını burada göstereceğiz dedi.

 

            Yapılan bu görüşme ve müzakerelerden sonra Meclis Başkanı Kemal DERE, Süleyman GÖNÜLLÜ ve hissedarlarının Sugözü Mah. 545 ada, 17 parselle ilgili komisyon kararının yeniden incelenmek üzere İmar Komisyonuna iadesini oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Süleyman Gönüllü ve Hissedarlarının  Sugözü Mahallesi 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan  sadece bu parselde geçerli olmak  üzere “Parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz.” yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü belirlenmesi  talebi; dosya ekinde bulunan İnşaat Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri Odalarının  raporları doğrultusunda ve ayrıca parselin topoğrafik yapısı nedeniyle talep uygun görülmüştür. Ancak Üyelerden Mustafa Küçüker çekimser oy kullanmıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının yeniden incelenmek üzere İmar Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

 

                                                                                  -11-

            Meclis Başkanı, İmar Komisyonu Kararının 18.sırasında yer alan hususu okuttu. Okunan İmar Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Cikcilli Beldesi 404 ada , 1,2, ve 3  nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan; yürürlükteki imar planında  E: 0.50 hmax: 9.50 m. yapılaşma koşullarında “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenen parsellerin öneri plan tadilatında BL-5  ( blok nizam 5 kat )  yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 06.11.2013 tarih ve 40 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

2- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,

 

Meclis Başkanı Kemal DERE, bu konuda imar ve Şehircilik Md.lüğünce hazırlanan 6 maddelik rapor var, bu raporu geldiği biçimiyle İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.

 

Yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 6 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ

İsim                                                                 Konusu

1- Payallar Belediye Başkanlı               02.01.2014 tarih ve 31 sayılı Payallar Belediye

Meclis kararı ile karara bağlanan, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına askı süresi içinde yapılan13 adet itirazın incelenerek onaylanması talebi.

2- Çıplaklı Belediye Başkanlığı             136 (kısmen), 137, 138, 139 ve 140 (kısmen)

                                                                       nolu adalarda  06.01.2014 tarih ve 04 sayılı

                                                                       Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen

                                                                       plan tadilatının onaylanması talebi.

3- Mahmutlar Belediye Başkanlığı                    2647 nolu parselin yolcu indirip bindirme

                                                                       amaçlı cep yapılmasına yönelik hazırlatılan ve

                                                                       06.01.2014 tarih ve 06 sayılı Mahmutlar

                                                                       Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan

                                                                       tadilatının onaylanması talebi.

4- Mahmutlar Belediye Başkanlığı                    Cumhuriyet Mahallesi 405 ada 3 nolu parselin

                                                                       İmar planında “İbadet Yeri (Cami)” olan plan

                                                                       kararının “Cem Evi” olarak değiştirilmesine

                                                                       yönelik 06.01.2014 tarih ve 08 sayılı

Mahmutlar Belediye Meclis Kararı ile kabul

edilen plan tadilatının onaylanması talebi.

 

 

 

-12-

 

5- Hasan KOCA                                            Sugözü Mahallesi, 1610 ada, 1 nolu parselin

                                                                       imar planında E.0.05 hmax:6.50 metre

                                                                       “Günübirlik Tesis Alanı” olarak belirlenen plan

                                                                       koşulunun 2 katlı 0.40 inşaat alanı yapılanma

                                                                       yoğunluğunda “Konut Alanı”na

                                                                       dönüştürülmesine yönelik hazırlattıkları plan

                                                                       değişikliğinin onaylanması talebi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                       Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında yer alan

                                                                       2 B vasıflı olup, Orman sınırları dışına çıkarılan

                                                                       Maliye Hazinesi’ne ait bazı parsellerin Nazım

                                                                       ve Uygulama İmar Planı dışına çıkarılması

                                                                       talebi.

                                                                       ==============

GÜNDEMİN 3.MADDESİ

3- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi,

 

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

 

TOPLANTI TARİHİ            : 03/01/2014

TOPLANTI SAATİ              : 10:00

KARAR NO                          : 01

 

Komisyonumuz 03/01/2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konularla ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 03/01/2014

 

MADDE : 1

03.12.2013 tarih ve 293 nolu Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin asfalt tahrip ücreti ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; söz konusu talep ile ilgili Alanya Kaymakamlığına görüş yazısı yazılmış olup, toplantı tarihine kadar her hangi bir cevap gelmediğinden, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin asfalt tahrip ücreti ile ilgili talebinin Alanya Kaymakamlığından gelecek  görüş yazısından sonra görüşülmesine karar verilmiştir.

 

MADDE : 2

Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere, 2014 yılı içinde verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi  hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; 2014 yılı için, 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 2014 mali yılı devlet bütçe kanununun K- cetvelinde, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan Belediyeler için belirlenen 276,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin, Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       -13-

 

MADDE : 3

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen geçici işçi vize cetveli Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  22 şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 24. maddesi ( çalıştırılması gereken geçici işçiler için memur kadro sayısının yüzde 20 sini geçmemek üzere yıllık olarak Belediye Meclisince Vize edilir)  uyarınca, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 52 x 12 =  624 adam/ay olarak hazırlanan geçici işçi vize cetveli uygun görülmüştür.

 

MADDE : 4

Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümü Harita Kadastro programı mezunu Zahide ÖZLEN’ in, Komisyonumuza havale edilen  Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışma talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümü Harita Kadastro programı mezunu Zahide ÖZLEN’ in, 15/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında 900,00 TL net ücretle Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışması uygun görülmüştür.

 

MADDE : 5

Gıda Mühendisi olarak Belediyemizde sözleşmeli çalışmakta olan Zeynep KİRİŞ’ in, sözleşmesinin 31/12/2013 tarihinde sona ereceğinden sözleşmesinin 1 (bir) yıl uzatılması ile ilgili komisyonumuza havale edilen dikçesi Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, halen Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışmakta olan; Gıda Mühendisi Zeynep KİRİŞ’ in 1.000,00 TL  aylık net ücretle 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sözleşmesinin yenilenmesi uygun görülmüştür.

 

MADDE : 6

Alanya Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Belediyemizce Kurumlarına tahsis edilen taşınmazların tapu kayıtlarında geçen “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup, Belediyemiz tarafından Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan taşınmazların Tapu Kayıtlarındaki “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, ayrıca, 01.11.1994 tarih ve 21 nolu Meclis Kararı ile 49 yıllığına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan alanın 7.000,00 m2 olması gerekirken, sehven Saray Mahallesi 43 ada, 6 parselin tamamına ve 43 ada 187 parselin 7.000,00 m2 lik kısmına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü lehine şerh konulmuştur. 3194/18. madde uygulaması neticesinde söz konusu yer Saray Mahallesi 2776 ada, 4 parsel olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle sehven yapılan hatanın düzeltilerek şerhin sadece 7.144,30 m2 miktarındaki 2776 ada, 4 parsel üzerine konularak 49 yıllık tahsis süresinin başlangıç tarihinin 01.11.1994 tarihinden geçerli olmak şartıyla, diğer parselle üzerinde bulunan şerhin kaldırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

MADDE : 7 “Alanya Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası  Otobüs Terminali Yönetmeliği”

 

MADDE : 8 “Alanya Belediye Başkanlığı Toptancı Hal Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”

 

 

 

                                                                                  14-

MADDE : 9 “Alanya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”

 

MADDE : 10 “Alanya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği”

            ===========

Meclis Başkanı, Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 1.maddesinde yer alan; 03.12.2013 tarih ve 293 nolu Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin asfalt tahrip ücreti ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; söz konusu talep ile ilgili Alanya Kaymakamlığına görüş yazısı yazılmış olup, toplantı tarihine kadar her hangi bir cevap gelmediğinden, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin asfalt tahrip ücreti ile ilgili talebinin Alanya Kaymakamlığından gelecek  görüş yazısından sonra görüşülmesine karar verilmiştir şeklindeki komisyon kararı ile ilgili bilgi vereyim diyerek şöyle açıklamada bulundu. Konuya ilişkin resmi yazı son anda geldi, yalnız Mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyor, bunu oylamayalım, geldiği şekliyle kalsın diyerek konu oylamaya sunulmadı.

 

            Meclis Başkanı, Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 2.maddesinde yer alan; Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere, 2014 yılı içinde verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi  hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; 2014 yılı için, 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 2014 mali yılı devlet bütçe kanununun K- cetvelinde, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan Belediyeler için belirlenen 276,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin, Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararını okuttu, Okunan Bütçe Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 Yapılan oylamada; Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere, 2014 yılı içinde verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi  hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; 2014 yılı için, 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 2014 mali yılı devlet bütçe kanununun K- Cetvelinde, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan Belediyeler için belirlenen 276,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin, Belediyemizde İtfaiye ve Zabıta Memuru olarak çalışan personellere verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 3.maddesinde yer alan; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen geçici işçi vize cetveli Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  22 şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 24. maddesi ( çalıştırılması gereken geçici işçiler için memur kadro sayısının yüzde 20 sini geçmemek üzere yıllık olarak Belediye Meclisince Vize edilir)  uyarınca, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 52 x 12 =  624 adam/ay olarak hazırlanan geçici işçi vize cetveli uygun görülmüştür ş eklindeki Bütçe Komisyonu Kararını okuttu, Okunan Bütçe Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

                                                                       -15-

 

Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen geçici işçi vize cetveli Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  22 şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 24. maddesi ( çalıştırılması gereken geçici işçiler için memur kadro sayısının yüzde 20 sini geçmemek üzere yıllık olarak Belediye Meclisince Vize edilir)  uyarınca, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 52 x 12 =  624 adam/ay olarak hazırlanan geçici işçi vize cetveli uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis Başkanı, Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 4.maddesinde yer alan; Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümü Harita Kadastro programı mezunu Zahide ÖZLEN’ in, Komisyonumuza havale edilen  Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışma talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümü Harita Kadastro programı mezunu Zahide ÖZLEN’ in, 15/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında 900,00 TL net ücretle Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışması uygun görülmüştür eklindeki Bütçe Komisyonu Kararını okuttu, Okunan Bütçe Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyeden Serdar NOYAN söz alarak biz komisyonda görüştükten sonra bu ve arkasındaki 5.madde de yer alan Gıda Mühendisi Zeynep KİRİŞ’in de aylık net ücretlerinin 1.100,00.-TL. olması yönünde görüş bildirdik, onları 1.100,00.-TL. olarak değiştirirsek komisyon olarak bizim görüşümüz o yönde dedi.  Ve başka söz alan olmadığı görülmekle, Meclis Başkanı, komisyon kararında yazılı her iki sözleşmeli personelin aylık net ücretlerinin 1.100,00.-TL. olarak düzeltilerek oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümü Harita Kadastro programı mezunu Zahide ÖZLEN’ in, Komisyonumuza havale edilen  Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışma talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümü Harita Kadastro programı mezunu Zahide ÖZLEN’ in, 15/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında 1.100,00 TL net ücretle (düzeltilen şekli) Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışması uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı, Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 5.maddesinde yer alan; Gıda Mühendisi olarak Belediyemizde sözleşmeli çalışmakta olan Zeynep KİRİŞ’ in, sözleşmesinin 31/12/2013 tarihinde sona ereceğinden sözleşmesinin 1 (bir) yıl uzatılması ile ilgili komisyonumuza havale edilen dikçesi Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, halen Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışmakta olan; Gıda Mühendisi Zeynep KİRİŞ’ in 1.100,00 TL  aylık net ücretle (düzeltilen şekli) 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sözleşmesinin yenilenmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  -16-

 

Meclis Başkanı, Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 6.maddesinde yer alan; Alanya Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Belediyemizce Kurumlarına tahsis edilen taşınmazların tapu kayıtlarında geçen “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup, Belediyemiz tarafından Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan taşınmazların Tapu Kayıtlarındaki “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, ayrıca, 01.11.1994 tarih ve 21 nolu Meclis Kararı ile 49 yıllığına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan alanın 7.000,00 m2 olması gerekirken, sehven Saray Mahallesi 43 ada, 6 parselin tamamına ve 43 ada 187 parselin 7.000,00 m2 lik kısmına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü lehine şerh konulmuştur. 3194/18. madde uygulaması neticesinde söz konusu yer Saray Mahallesi 2776 ada, 4 parsel olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle sehven yapılan hatanın düzeltilerek şerhin sadece 7.144,30 m2 miktarındaki 2776 ada, 4 parsel üzerine konularak 49 yıllık tahsis süresinin başlangıç tarihinin 01.11.1994 tarihinden geçerli olmak şartıyla, diğer parselle üzerinde bulunan şerhin kaldırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararını okuttu, Okunan Bütçe Komisyonu Kararının bu maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Alanya Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Belediyemizce Kurumlarına tahsis edilen taşınmazların tapu kayıtlarında geçen “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup, Belediyemiz tarafından Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan taşınmazların Tapu Kayıtlarındaki “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, ayrıca, 01.11.1994 tarih ve 21 nolu Meclis Kararı ile 49 yıllığına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan alanın 7.000,00 m2 olması gerekirken, sehven Saray Mahallesi 43 ada, 6 parselin tamamına ve 43 ada 187 parselin 7.000,00 m2 lik kısmına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü lehine şerh konulmuştur. 3194/18. madde uygulaması neticesinde söz konusu yer Saray Mahallesi 2776 ada, 4 parsel olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle sehven yapılan hatanın düzeltilerek şerhin sadece 7.144,30 m2 miktarındaki 2776 ada, 4 parsel üzerine konularak 49 yıllık tahsis süresinin başlangıç tarihinin 01.11.1994 tarihinden geçerli olmak şartıyla, diğer parselle üzerinde bulunan şerhin kaldırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

            Meclis Başkanı, Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 7.maddesinde yer alan; Belediyemiz Otogar Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali yönetmeliği” hakkında söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Belediyemiz Otogar Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali yönetmeliği” aşağıda açıklandığı şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  -17-

 

T.C.

ALANYA BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar;

AMAÇ:

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı:

a) Alanya Belediyesi hudutları içinde bulunan şehirlerarası otobüs terminal idarelerinin görev ve yetkilerini ve çalışma alanlarını, usul ve esaslarını belirlemek,

b) Terminallerde 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafın Kanunlara ve Yönetmeliklere uygun olarak faaliyette bulunmalarını temin etmek,

c) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak,

d) Taşımacı, acente, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnaflar, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tespit etmek,

e) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu terminallerinin yapı, tesis ve işletme esaslarını belirlemek,

f) Karayolu taşımacıları, acenteleri, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnaflar ve taşıma araçlarının denetimini yapmak ve mevcut imkânların daha yararlı daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, emniyet, huzur ve güven ortamı oluşturmak

 

KAPSAM:

MADDE 2

Bu Yönetmelik,

a) Alanya Belediyesi tarafından işletilen şehirlerarası otobüs terminalinin sevk ve idaresi için gerekli olan kurallarını,

b) Alanya Belediye hudutları içinde kamuya açık karayolunda otobüsle yapılan yolcu taşımalarını, taşımacı, acente ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini, firmaların ve taşıtların trafik düzeni ile yolcu hareketlerinin sağlıklı işlemesini,

c) Taşımacılık ve taşımacılık faaliyetleri dışında Terminallerde yer kiralayıp ticaret yapan diğer esnafın ve çalıştırdıkları şahısların uyacağı kurallarını,

d) Büyükşehir tarafından işletilen Terminaller, gerek şehirlerarası ve gerekse çevre ilçeler dahil olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan taşıt araçlarının; İlk Hareket, Transit Geçiş, Varış Mahallerini kapsar.

 

 

 

 

 

                                                                                  -18-

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 3

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.Maddesinin (L) Fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b,f,j. Maddesi,18/m. Maddesi,

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 32.Maddesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 32.33.63.64.Maddeleri ile Kanun ve Yönetmeliğin karayolu taşıma ve ulaşım hizmetlerini düzenleyen maddeleri.

 

TANIMLAR:

MADDE 4

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı'nı,

b) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Bölge Müdürlüklerini,

c) Belediye: Alanya Belediyesini, (Kısaltması: AB)

ç) Başkanlık: Alanya Belediye Başkanlığını,

d) Meclis: Alanya Belediye Meclisini,

e) Encümen: Alanya Belediye Encümenini,

f) Terminal Yetkilileri: Alanya Belediyesi tarafından terminallerin işletilmesi için zabıta, özel güvenlik ve benzeri iş ve işlemler için görev ve yetki verilenlerini,

ı) Terminal işletmecisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan yolcu terminalini işleten Alanya Belediyesini,

i) Yolcu Terminali: Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan T2 yetki belgesi ile Alanya Belediyesi hudutlarında bulunup AB tarafından işletilen Yönetmelikle belirlenen özellikleri haiz şehirlerarası, civar ilçeler, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımaları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren kapalı ve açık alanları bulunan yapı veya tesisini,

j) Yazıhane/Acente: ( Bilet satış gişesi) Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları yetki belgesi ile Terminalde özel ve tüzel kişilere münhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş iş yerlerini,

k) Şoför: Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı Terminal iç ve dış alanlarında ve karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,

l) Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

1) Küçük Otobüs (minibüs): Şoförü dahil 9 il 15 adet arasında oturma yeri olan otobüsü,

2) Büyük Otobüs: Şoförü dahil 15 adetten fazla oturma yeri olan otobüsü,

m) Ara Durak: Tarifeli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen yeri,

n) Özmal Taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,

o) Sözleşmeli Taşıt: Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtı,

ö) Şube: Bir yetki belgesi sahibinin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,

p) Tarifeli Yolcu Taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarını,

r) Tarifesiz Yolcu Taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarını,

s) Taşıma Hattı: Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

 

                                                                       -19-    

ş) Taşıma Güzergahı: Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

t) Taşıt Belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

u) Taşıt Kartı: Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

ü) Ücret Tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

v) Zaman Tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

y) Yolcu Bileti: Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,

z) İşyeri ve Kiracısı: Terminal'de yolcu taşımacılığı dışında diğer ticari faaliyette bulunan özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerini ve bu işyerini kiralayanı,

aa) Peron: Yolcuların araçlara bindirilip indirilen alanlarını,

bb) Otopark: Düzenli yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin haricinde, Terminal İdarecileri, Terminal esnafı, özel ve tüzel kişilere, ticari taksilere, şehir içi yolcu taşımacığı yapan özel halk otobüslerine, Terminal'de faaliyet gösteren işletmelere eşya/gıda malzemesi v.b. getiren kişilere ait araçlar için tahsis edilen açık veya kapalı alanlarını,

cc) Çığırtkan: Terminal alanında yolcuları kendi amaçları için bağırarak ,konuşarak veya çekerek yönlendiren kişileri,

çç) Emanet İşyeri: Yolcuların geçici olarak ücret karşılığı bagaj ve eşyalarını bıraktıkları yeri,

dd) Emanet: Kayıtlı olarak emanet işyerine bırakılan muhtelif eşyaları,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Terminaller, Terminal İşletmeciliği, Terminalde Hizmet Sunan Yetki Belgesi Sahiplerinin Görev ve Yükümlülükleri;

 

Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler

MADDE 5

Terminallerde bulunması gereken asgari fiziki özelliklerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır:

Yurtiçi ve uluslar arası yolcu terminalleri;

1) Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, taşıtlar için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış,

engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır.

 

 

 

                                                                       -20-

 

2) (1) numaralı bentte belirtilen altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise; sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır.

 

Terminal işletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 6

Terminal İşletmecisi;

1) Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle,

2) Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturmak ve bu hizmetleri yürütmekle,

3) Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak faal, çalışır ve kullanılır durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle,

4) Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla,

5) Bakanlıkça ve AB'nce belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını kolayca görülebilecek uygun yerlere asmak, yerleştirmek ve bulundurmakla,

6) Terminallerde ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle,

7) Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olmasını kontrol ettirmekle,

8) Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku yayan maddelerin bulundurulmasını, satışını ve ticaretini engellemekle,

9) İşlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların terminale giriş/çıkışına izin vermemek ve bunları önlemekle,

10) Bakanlık tarafından, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir verilere dayalı istatistikler talep edildiğinden; Bakanlık Genelgesi'ne uygun olarak terminallere günlük, haftalık ve aylık giriş-çıkış yapan otobüs sayısı ile terminallerden taşınan yolcu sayıları hakkında aylık periyotlar halinde Bakanlığa bilgi vermekle,

yükümlüdür.

11) Terminallerin kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için; Terminallerde görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile beraber, Terminal İdaresi'nin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirirler.

 

Terminal Ücretleri

MADDE 7

Terminal İşletmecisi;

1) Terminal işletmecisi, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla;

 

                                                                       -21-

2) Yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında AB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre ücret alır.

3) Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, AB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınmaz.

4) Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre AB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre ücret alınabilir.

Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz.

5) AB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre belirlenen ücret tarifeleri, Terminal işletmecisi tarafından Bakanlığa sunulur ve “Görülmüştür” şerhi alınır.

 

Yolcu Taşımacılığı Yapan Şirket Ve Acentelerinin Uyması Gereken Kurallar

MADDE 8

a) Taşıma Şirketleri, Terminalden firmaların adlarına peron tahsisi yaptırabilirler. Peron tahsisleri, trafik emniyeti ve diğer şirketlerin tahsisleri de göz önüne alınarak değerlendirilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. Peron tahsisi yapılamayan firma araçları için uygun yerlerde indirme- bindirme alanları oluşturulur. Taşıtlar yolcu biletlerinde yazılı olan saatte hareket ederler.

Yolcu olmaması, az olması veya yolcunun gelmemesi gibi nedenlerle hareket saati geciktirilemez. Araçların tüm kontrollerinin önceden yapılmış olması esas olup, aracın bozulması gerekçesi veya herhangi bir gerekçe ile otobüs seferi iptal edilemez ve hareket saati geciktirilemez.

b) Yolcu taşıyan firmalara ait taşıtlar yolcu indirmek ve bindirmek maksadıyla hareket saatinde var ise tahsisli peronları, tahsisli peronları yok ise tespit edilen alanları kullanmak zorundadırlar. Sabit peron tahsisi olmayan firmalar tahsisli peronları kullanamaz.

 

Ücret Tarifeleri

MADDE 9

1) Taşıma şirketlerince yolculara verilecek biletler, yasalarda ve yönetmeliklerde yazılı kurallara uygun şekilde sıra numaralı ve bilet üzerinde yolcunun adı, gideceği yer, hareket saati, koltuk numarası ve taşıma ücretinin tam ve doğru olarak belirtilmesi gerekir.

Taşıma şirketi bilette belirtmiş olduğu hususları yerine getirmek zorundadır.

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 57-10.Maddesi'nde belirlendiği üzere:

6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 57-11.Maddesi'nde belirlendiği üzere:

6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6 ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

4) Yolcu biletlerine yasalara, yönetmeliklere aykırı hükümler konulamaz. Taşıma bileti yolcu ile şirket arasında yapılmış bir akittir. Şirketlerce çalıştıkları hat ve yerlerin dışındaki yerlere veya daha sonraki hatlara bilet kesilemez.

 

 

 

                                                                      

                                                                       -22-

 Şirketlerin diğer il ve ilçelerdeki temsilcileri tarafından aktarmalı olarak verilmiş olan biletlerin sahipleri yola devam edemedikleri taktirde, taşıma şirketi ve anlaşmalı acenteleri/ Alanya İlçesi'ndeki sorumluları veya yetkilileri bu yolcuları biletlerinde yazılı olan yerlere, gidecek ilk uygun yolcu vasıtası ile göndereceklerdir. Şirketlerin, bilette yazılı olan hatta seferleri mevcut değilse, bu yolcuları Terminal İdaresi ve işletmesi kendi belirleyeceği bir araçla ve masrafı ilgili şirkete ait olmak üzere gönderecektir. Bu uygulamada doğacak cezai müeyyide bilet üzerindeki firmanın yetkili acentesine yazılır.

5) Tarifeli yolcu taşımaları ücret tarifesine tabidir.

6) Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Bakanlıktan “görülmüştür” şerhinin alınması zorunludur.

7) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi alınmış ücret tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmak, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

8) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ile dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanamaz.

9) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve

% 30'dan fazla indirim uygulayamazlar.

Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak sureti ile belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının % 10'unu aşmayacak sayıdaki koltuk için herhangi bir orana tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.

10) Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirlenir. Bakanlık, taşıma maliyetlerine etki eden unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak bu süreleri bir genelgeyle değiştirebilir.

11) Ücret tarifesinin bitim tarihini takip eden 30 günlük süre içinde yeni ücret tarifesi için Bakanlığa müracaatta bulunulmazsa; ücret tarifesi, bitim tarihi itibariyle süresi dolan tarife için belirlenen süre kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın uzar ve geçerli olur. Süresi dolan ücret tarifesi, 30 günlük müracaat süresi içinde de geçerlidir.

12) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan yetki belgesi sahipleri, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, aynı veya daha düşük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler.

13) Ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğü'ne sunulur. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 15 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar.

14) Yetki belgesi sahipleri ücret tarifelerini kendilerine ait Internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar.

15)Uluslararası tarifeli yolcu taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır ve uygulanır.

 

Zaman Tarifeleri

MADDE 10

1) Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir.

2) Yetki belgesi sahipleri tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifelerinin uygulamaya konulmadan önce Bakanlığa onaylatılması zorunludur.

3) Yetki belgesi sahipleri onaylanmış zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmak, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

 

                                                                       -23-

4) Zaman tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğü'ne sunulur. Yetki belgesi sahipleri onaylanan zaman tarifelerini on beş gün içinde faaliyette bulunduğu hat ve güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar.

5) Yetki belgesi sahipleri geçerli zaman tarifelerini kendilerine ait Internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar.

6) Zaman tarifeleri, hat ve güzergahların mesafesi ve durumu ile taşıt belgelerinde kayıtlı taşıt sayısı dikkate alınarak düzenlenir.

7) Uluslararası tarifeli yolcu taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır ve uygulanır.

 

Tarifelere Uyma Zorunluluğu

MADDE 11

1)Tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunan yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça “Görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri ile Bakanlıkça “onaylanmış” zaman tarifelerine uymak zorundadırlar.

2) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saate yolcu bileti düzenlenemez.

3) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan her sefer için taşıt tahsis edilmesi zorunludur.

4) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin 10 dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.

 

Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar

MADDE 12

1) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların terminalden yapılması esastır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

2) Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminalini kiralamak suretiyle kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur.

3) Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin kalkış ve varış noktaları dışında yolcu indirip bindirebilmeleri için, kendilerinin veya acentelerinin ara durak tanımına uygun bir yere sahip veya kullanım hakkını haiz olmaları zorunludur.

Yeri ve zamanı önceden belirlenen ara duraklarda da yolcu indirilip, bindirilerek bilet satışı yapılabilir. Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olması şarttır.

4) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılamaz.

5) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için, yetkili kurul AB Encümeni olup, ancak AB Encümen Kararı ile kendilerine izin verilmesi şarttır.

 

Acentelerin Sözleşme Yükümlülükleri

MADDE 13

1) Terminal içerisinde faaliyet gösteren acenteler İlçemizden transit geçen taşımacı firmalarla acentelik sözleşmesi yaptıkları firmayı bir dilekçe ve sözleşmeleri ile birlikte Terminal İdaresine bildirmek zorundadırlar.

 

 

                                                                       -24-

Acenteliğin başladığı tarihten itibaren, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince sözleşme yaptıkları firmaları F1, F2 Yetki Belgesi'ne 1 ay içerisinde işletmeleri zorunludur. Aksi halde firmanın faaliyetlerini sürdüremezler. F1, F2 yetki belgelerini ve belgeye işlettikleri acenteleri, Terminal Amirliğine bildirmeleri zorunludur.Yasa ve Yönetmeliklerde olabilecek değişiklikleri ve her türlü taşımacılıkla ilgili genelge ve yönetmelikleri yerine getirmekle mükelleftirler.

2) Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler.

3) Acentelik sözleşmelerinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.

4) F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler. Ancak, Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilmez.

 

Yetki Belgesi Sahiplerinin Sorumlulukları

MADDE 14

1) Yetki belgesi sahipleri; yolcu taşımalarının ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

2) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden sorumludurlar.

3) Acenteler; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

4) Yetki belgesi sahipleri, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludurlar.

5) Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması yada eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludurlar.

6) Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.

7) Yolcu taşımacıları, taşıma sırasında yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek maddelerinin 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olmasından sorumludurlar.

8) Yetki belgesi sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten sorumludurlar.

9) Yetki belgesi sahiplerinin sorumluluğu ile ilgili olarak, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

 

Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

MADDE 15

1) Yetki belgesi sahipleri, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdürler.

 

                                                                       -25-

2) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar.

3) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve şubeleri ile varsa acentelerinin adreslerinde yürütmekle yükümlüdürler. Bakanlığa bildirilmeyen yerlerde faaliyette bulunamazlar.

4) Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen zorunlu sigortaları bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamakla yükümlüdürler.

5) Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun eşyası sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar.

6) Yetki belgesi sahipleri ve anlaşmalı acenteleri, çalıştırdıkları kişiler hakkında dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, kaçakçılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçlarından yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı oluşması halinde, hükümlülük durumları sona ermiş olsa bile bu kişiler mesleki saygınlık niteliğini kaybetmiş olduğundan Terminalde çalıştırılamazlar.

7) Terminallerimizde faaliyet gösteren B1, B2, D1, D2, F1, F2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

8) 9-7.Madde'de belirtilen kişi veya kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde, Yetki belgesi sahiplerinin, yeniden görevlendirdiği kişi veya kişileri en geç bir hafta içinde Terminal Amirlerine yazılı bildirmeleri şarttır.

9) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Kanunlara, Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere, yönergelere, genelgelere ve AB'nce tarafından yayımlanan Yönetmelik ve talimatlara uymakla yükümlüdürler.

10) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, terminallerin iç ve dış alanlarında sesli ve/veya görüntülü yayın, haber v.b. veremezler.

11) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden özürlülerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 

Yolcu Taşımalarında Bagaj

MADDE 16

1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre etiketlenir.

2) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.

3) Sahipsiz bagaj taşınamaz.

4) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.

5) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.

 

 

 

                                                                       -26-    

 

Tarifesiz Yolcu Taşıma Sözleşmesi

MADDE 17

1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.

2) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.

3) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

4) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.

5) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.

 

Terminallerde İstihdam Edilenlerin Hakları Ve Sorumlulukları

MADDE 18

1) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilemez.

2) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.

3) Taşıma işlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

4) Yapılacak denetimlerde hizmet akdi yapılmaksızın personel istihdamının tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

 

Otobüslerde Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu ve Taşıt Kartında Yer Alacak Bilgiler

MADDE 19

1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

2) Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki belgesinin türü ve numarası, taşıt kartının geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, taşıtın plakası, markası, cinsi, modeli, rengi ve benzeri bilgiler yazılır.

 

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

MADDE 20

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına giren taşımacılık, acentelik, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

 

Yetki Belgesi Türleri

MADDE 21

1) B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

 

                                                                       -27-

 

b) B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara Bakanlıkça verilir.

2) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur.

a) D1 yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

c) D4 yetki belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara Bakanlıkça verilir.

3) F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) F1 yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

b) F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında ac