Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞANÜSTÜ
Tarih ve Saati 14.02.2014 10:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Av. Hasan Siphahioğlu
Divan Katibi Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN
Divan Katibi Fevzi Alaettinoğlu
14 ŞUBAT 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Belediye Meclisinin 14 ŞUBAT 2014 günlü olağanüstü toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.
Belediye Meclisi 14 ŞUBAT 2014 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Başkanı Av. Hasan SİPAHİOĞLU başkanlığında toplandı.
Üyelerden ; Hüsnü AKÇALIOĞLU, Kerim BULUT, Ali SİNANOĞLU, Adil OKUR, Kadriye GÖRÜCÜ, Erol FAZLIOĞLU, Samet UĞURLU, Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN, Alper BİRER,  Kemal DERE, Kemal BABAOĞLU, Tevfik DARI, Fevzi ALAETTİNOĞLU, Levent BENAL, Serdar NOYAN,  Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün toplantıya iştirak ettikleri görüldü. 
Üyelerden; Serhat KAYIŞ, Mustafa BERBEROĞLU, Rabia Cihan ZAMANOĞLU, Hüseyin GİRENES, Eray ERDEM, Mustafa KÜÇÜKER, Hüseyin ÖZENOĞLU ve  Nilüfer ZAVLAK’ın toplantıya iştirak etmedikleri görüldü.
Üyelerin ekseriyetinin toplantıda hazır bulundukları görülmekle, gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

G Ü N D E M :
1-  İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
2- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,
3- Bütçe Komisyonunun incelemesinde bulunan hususların görüşülmesi,

GÜNDEMİN 1.MADDESİ :
1- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu Kararının görüşülmesi,

İMAR KOMİSYONU KARARI
Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 12.02.2014 – 13.02.2014 tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

1-Nevin Nazifoğlu Hacet Mahallesi 236 ada 5 ve 6 parsel ( Nevin Nazifoğlu’nun  Hacet mahallesi 236 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan  alanda imar planında trafo Alanının 6 nolu parselle çakışmasını önlemek amacıyla hazırlanan plan değişikliği uygun görülmüştür.)
2-Mülazım Kırlı Büyükhasbahçe 2724 ada 7 parsel Mülazım Kırlı’nın Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde otopark olarak kullanılmak üzere 2 kat bodrum yapılmasına ilişkin plan tadilat talebi;  yapılacak olan 2. bodrum katın tamamının toprak  altında gömülü olarak kalması ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmaması şartları ile uygun görülmüştür.) 
3-Hasan Koca Sugözü Mahallesi 1610 ada 1 parsel ( Hasan Koca’ nın Sugözü Mahallesi 1610 ada 1 nolu parselin imar planında E: 0.05 hmax: 6.50 metre “Günübirlik Tesis Alanı”  olarak belirlenen plan koşulunun 2 katlı 0.40 inşaat alanı yapılanma yoğunluğunda “Konut  Alanı”na dönüştürülmesine  yönelik hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmemiştir.) 
4-Oba Belediye Başkanlığı 2518 parsel  (Oba Beldesi 2518 nolu parselde yürürlükteki imar planında  TAKS : 0.35 , KAKS : 1.40  4 kat olan yapılaşma koşulunun  E:1.40, hmax : 28.00 metre olarak değiştirilmesine ilişkin ve Oba Belediyesinin 05.12.2013 tarih ve 83 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uygun görülmemiş olup; ilgili Belediyesince yüksek katlarla ilgili meclis kararının  plan notu olarak işlenmesinden sonra tekrar gönderilmesi durumunda değerlendirilebilecektir.)
5-Gülhan Can, Suzan Özer  ve Ali Çalışer 1903 ada 6 parsel Vekili Ali Mustafa Can (Gülhan Can, Suzan Özer ve Ali Çalışer Vekili Ali Mustafa Can’ın  Bektaş Mahallesi 1903 ada,  6,7 ve 8 parsellerin “Konut Alanından” , “Ağaçlandırılacak Alan” a  dönüştürülmesi amacı ile  hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmüştür.)
6-Oba Belediye Başkanlığı Göl Mahallesi 1995 Parsel Oba Belediye Başkanlığının Göl Mahallesi 1995 parselde hazırlatılan ve Oba Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli plan tadilat talebi incelenmiş olup; tadilat teklifinde belirtilen plan hükümleri turizm tesisi maksatlı yapılaşmak şartıyla aşağıdaki gibi düzeltilerek uygun görülmüştür.
   Plan Hükümleri:
1-) Kuzeyden 25.00 m., Güneyden 20.00 m., Doğu Cephesindeki 20.00 metrelik yoldan 5.00 m., Batı Cephesinden 4.00 m. yapı yaklaşma sınırları korunacaktır.
2-) Bina cephe ve derinlik koşulu aranmaz.
3-) Binaya kot mevcut sahil karayolundan verilecektir. Ancak kot farkından dolayı birden fazla bodrum yapılamaz.
4-) Diğer hususlarda Oba Göl Mahallesi uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.

7-Mahmutlar Belediye Başkanlığı 405 ada 3 parsel ( Cem evi ) Mahmutlar Belediye Başkanlığının 405 ada 3 parseldeki mevcut imar planında ibadet yeri ( camii )’nin cem evi olarak değiştirilmesine ilişkin 06.01.2014 tarih ve 08 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis kararının onaylanması talebi ile ilgili Mahmutlar Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 17 sayılı 2. bir kararı ile iptal edildiğinden karar almaya gerek kalmamıştır.
8-Oba Belediye Başkanlığı 1954 parsel Oba Belediye Başkanlığının 1954 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 07.11.2013 tarih – 70 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen imar planı değişikliğinin onaylanması talebi ekte görüldüğü şekli ile uygun görülmüştür.
   Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararının 1. sırasında yer alan husus, komisyonumuzun uygun gördüğü bir plan değişikliği, aslında sadece belediyemizce çok eski yıllarda yapılan bir hatanın düzeltilmesi, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.       Yapılan oylamada; Nevin Nazifoğlu’nun  Hacet mahallesi 236 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan  alanda imar planında trafo Alanının 6 nolu parselle çakışmasını önlemek amacıyla hazırlanan plan değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararının 2. sırasında yer alan husus, Mülazım Kırlı’nın Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde otopark olarak kullanılmak üzere 2 kat bodrum yapılmasına ilişkin plan tadilat talebi, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
   Yapılan oylamada; Mülazım Kırlı’nın Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde otopark olarak kullanılmak üzere 2 bodrum yapılmasına ilişkin tadilat talebinin; yapılacak olan 2. bodrum katın tamamının toprak  altında gömülü olarak kalması ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmaması şartları ile uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararının 3. sırasında yer alan husus, plan değişikliği talebi uygun görülmemiş, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
Yapılan oylamada; Hasan Koca’ nın Sugözü Mahallesi 1610 ada 1 nolu parselin imar planında E: 0.05 hmax: 6.50 metre “Günübirlik Tesis Alanı”  olarak belirlenen plan koşulunun 2 katlı 0.40 inşaat alanı yapılanma yoğunluğunda “Konut Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
   Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararının 4. sırasında yer alan hususun Oba Belediye Başkanlığının 2518 parselle ilgili imar planı değişikliği talebi var, bu konuda imar komisyonu, plan notu işlendikten sonra değerlendirileceği yönünde bir karar almış, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
Yapılan oylamada; Oba Beldesi 2518 nolu parselde yürürlükteki imar planında  TAKS : 0.35 , KAKS : 1.40  4 kat olan yapılaşma koşulunun  E:1.40, hmax : 28.00 metre olarak değiştirilmesine ilişkin ve Oba Belediyesinin 05.12.2013 tarih ve 83 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği uygun görülmemiş olup; ilgili Belediyesince yüksek katlarla ilgili meclis kararının  plan notu olarak işlenmesinden sonra tekrar gönderilmesi durumunda değerlendirilebilecektir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararının 5. sırasında yer alan hususun Bektaş Mah.de bulunan 1903 ada, 6,7 ve 8 nolu parsellerin konut alanından ağaçlandırılacak alana dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan bir plan değişikliği talebi var, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
   Yapılan oylamada; Gülhan Can, Suzan Özer ve Ali Çalışer Vekili Ali Mustafa Can’ın  Bektaş Mahallesi      1903 ada,  6,7 ve 8 parsellerin “Konut Alanından” ,   “Ağaçlandırılacak Alan” a dönüştürülmesi amacı ile  hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararının 6. sırasında yer alan hususun Oba/Göl Mahallesinde bir uygulama var, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
Yapılan oylamada; Oba Belediye Başkanlığının Göl Mahallesi 1995 parselde hazırlatılan ve Oba Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli plan tadilat talebi incelenmiş olup; tadilat teklifinde belirtilen plan hükümleri turizm tesisi maksatlı yapılaşmak şartıyla aşağıdaki gibi düzeltilerek uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Plan Hükümleri:
1-) Kuzeyden 25.00 m., Güneyden 20.00 m., Doğu Cephesindeki 20.00 metrelik yoldan 5.00 m., Batı Cephesinden 4.00 m. yapı yaklaşma sınırları korunacaktır.
2-) Bina cephe ve derinlik koşulu aranmaz.
3-) Binaya kot mevcut sahil karayolundan verilecektir. Ancak kot farkından dolayı birden fazla bodrum yapılamaz.
4-) Diğer hususlarda Oba Göl Mahallesi uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.
Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararını 7.sırasında yer alan Mahmutlar Belediye Başkanlığının 405 ada, 3 parselde (cem evi)ki mevcut imar planında ibadet yerinin cem evi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin, ilgili belediyesince ikinci bir kararla bu kararı iptal edildiğinden karar almaya gerek kalmamıştır dedi ve bu husus oylanmadı.
   Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararının 8. sırasında yer alan Oba Belediye Başkanlığının 1954 parselde imar planı değişikliği, komisyonca bu talep uygun görülmüş, bu konuda serbest şehir plancısı Erkan DEMİRCİ açıklama bulundu, bu açıklamadan sonra söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
Yapılan oylamada; Oba Belediye Başkanlığının 1954 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 07.11.2013 tarih – 70 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen imar planı değişikliğinin onaylanması talebi ekte görüldüğü şekli ile uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ :
2- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,
Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar ve Şehircilik Md.lüğünce hazırlanan 5 maddelik rapor var, bu raporu geldiği biçimiyle İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.
Yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 5 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ

1-  Kombassan A.Ş. nin Şekerhane Mahallesi 254 ada 121 ve 95 parsellere ait hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.
2- Mahmutlar Belediye Başkanlığı 03.02.2014 tarih 14, 15, 16, 17 ve 19 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis kararları ile ilgili olarak Alanya Belediye Meclisi’nce 6360 sayılı yasa gereği karar alınması talebi.
3- Oba Belediye Başkanlığı Camialanı Mevkii 356 ada 2 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan,  06.02.2014 tarih ve 3 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanması talebi.
4- Müzeyyen BALAĞA ve Müşterekleri Oba Belediyesi sınırlarında bulunan 339, 1014, 1018, 1019, 1984, 2990, 2991 (eski 1012 parsel) parselleri kapsayan 13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 04.02.2014 tarihli Alanya Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmayan İlave İmar planının yeniden değerlendirilmesi talebi.
5- Nurcan OKAN ve Müşt. Oba Belediyesi sınırları içinde bulunan 625 ada 6 parsel ve 627 ada 1 parselleri kapsayan alanda hazırlatılan ve 04.02.2014 tarihli Alanya Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan tadilatının yeniden değerlendirilmesi talebi.
GÜNDEMİN 3.MADDESİ :

3-
Bütçe Komisyonunun incelemesinde bulunan hususların görüşülmesi,

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI
TOPLANTI TARİHİ: 13/02/2014
TOPLANTI SAATİ : 10:00
KARAR NO: 04
Komisyonumuz 13/02/2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konularla ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 13/02/2014

MADDE : 1- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur kadro ihdas cetveli Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığının yasa gereği fesh işlemine istinaden Belediyemize aktarılan personeller için, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Norm Kadro Yönetmeliğine istinaden, 1 adet 7 dereceli 6410 unvan kodlu Muhasebeci kadrosu, 1 adet 3 dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 adet 6 dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili düzenlenen memur kadro ihdas cetvelinin onaylanması uygun görülmüştür.

MADDE : 2- Kamuya tahsisli olmayıp, sosyal tesis olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait Saray Mahallesi, 507 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın teminat gösterilerek, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye, enerji bedeli olarak ödenmek üzere 3.000.000,00 TL’ ye kadar, 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılması ile ilgili başkanlık teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup;  Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve Kamuya tahsisli olmayıp, sosyal tesis olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın teminat gösterilerek, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye enerji bedeli ödemesinde kullanılmak üzere, bankalardan 3.000.000,00 TL ye kadar, 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılması, kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi, Komisyon üyelerinden Serdar NOYAN’ ın ret, Hüsnü AKÇALIOĞLU ve Kadriye GÖRÜCÜ’ nün kabul oyları ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

MADDE : 3- Mahmutlar Belediye Başkanlığının, ATM yerlerinin tahsisi ile Mahmutlar Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 811 ada, 3 parseldeki 1.287,76 m2 lik arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendi gereğince 30 yıla kadar ayni hak tesisi yapılarak kültürel faaliyette kullanılmak üzere 2014 yılı için 800,00 TL, diğer yıllar için yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak kiraya verilmesi talebi ile ilgili inceleme ve araştırmalar devam etmektedir.

MADDE : 4- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen “Alanya Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Esasları yönetmeliği” Komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Esasları yönetmeliği” aşağıda açıklandığı şekliyle uygun görülmüştür.

MADDE : 5- Belediyemiz Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen “Alanya Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma yönetmeliği” Komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediyemiz Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma yönetmeliği” aşağıda açıklandığı şekliyle uygun görülmüştür.
Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 5 maddelik raporu var, raporun 1.maddesi  İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğünün Memur Kadro İhdas cetveli ile ilgili söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sunuldu.
   Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Kadro İhdas Cetveli Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığının yasa gereği fesh işlemine istinaden Belediyemize aktarılan personeller için, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Norm Kadro Yönetmeliğine istinaden, 1 adet 7 dereceli 6410 unvan kodlu Muhasebeci kadrosu, 1 adet 3 dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 adet 6 dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili düzenlenen Memur Kadro İhdas Cetvelinin Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
   Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 5 maddelik raporu var, raporun 2.maddesi üzerinde Başkan Hasan Sipahioğlu ben size bu konuda biraz bilgi vereyim diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bu yıllara sâri bir konu, TEDAŞ şimdiki ismi AKEDAŞ’la aramızdaki alacağımızı ortaya koyduk, sonra onlar gelen faturalardan dolayı bizi borçlu gösterdi, neyse birbirini denkleştiren bir alacak verecek meselesi var, şimdi TEDAŞ’a olan 2006’dan önceki alacaklarımızda yargı süreci ve bizim alacağımız ve TEDAŞ’ın borcu yine devam edecek. 2006’dan sonraki süreçte (şuanda yargı sürecinde) eğer ileride biz mahkemeyi kaybedersek ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalabiliriz. Ve bize iki gün sonra bu parayı ödememeden dolayı (gecikme faizinden dolayı) bir kamu zararı veyahutta zimmet çıkartabilirler. TEDAŞ’la görüştük, uzlaşma değil, onlardan şöyle bir talep geldi. Yaklaşık 1.250.000,00.-TL.lik kısmını (faturalarını) iptal edecekler, onun karşılığında 3.000.000,00.-TL. civarında bir borcumuz kalıyor, bu borcu ödemek suretiyle aramızdaki alacak verecek meselesini bitireceğiz, ama TEDAŞ’ın aylık gecikme faizleri çok yüksek, onun yerine bankadan alıp biz bunu ödersek çok daha avantajlı oluruz. O nedenle biz krediyi alalım bu borcu ödeyelim ama yargı sonucunda kazanacak olursak onu gerekirse ilerde mahsuplaşmak yoluyla olur başka şekilde olur karşılıklı o süreci değerlendiririz. Ama biz ilerde davayı kaybedecek olursak 2006 yılından önceki kısımlarıda ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız o nedenle 3.000.000,00.TL.’lik bir kredi talebimiz var, ödenmeside onun için meclis kararında adresi de belirttik (paranın nerede kullanılacağı) yarın herhangi bir itilafta paranın nereye gittiği tartışılmasın diye, bu paranın tamamıyla borcumuzu ödeyeceğiz ilerde biz haklı çıkacak olursakta ilerde mahsuplaşmak yoluyla götürebiliriz.
   2006 yılından önceki borçlar konusunda da onlar hemen hemen %85’i Antalya Büyükşehir Belediyesine gidiyor. Yani durum bu, kendimizi ilerde garanti altına almak için yaptığımız bir borçlanma olacak ama zaten bizim kismet olirsa 1 Nisandan sonra ASKO’nun ASAT’a devredilmesiye bizim AKEDAŞ’a aylık bir para ödeme durumumuz olmayacak çünkü özel tüketim vergisiyle bize kesilecek faturalarda koyduğumuz zaman biz alacaklı duruma geçeceğiz, çünkü bizim elektrik giderlerimizin çok çok büyük bir kısmını kuyular, terfi pompaları ve arıtmalardan kaynaklanıyor. Artık o kısımda ilerde Antalya Büyükşehir Belediyesinin ASAT kurumunda değerlendirilecek. O konuda biz burada insani altyapı yani kadro altyapısınıda ve teknik altyapıyıda şuan hazır. Büyükşehir Belediye Başkanına da bunu ilettik biz dedik hazır 01 Nisan da kadronuza alıp sistemi işletebilecek hale sadece merkezde değil, beldelirimizde dahil olmak üzere hemen devre hazır olduğumuzu belirttik. Sanırım Nisan ayı içerisinde de devir işlemini gerçekleştireceğiz dedi ve söz almak isteyen varmı? diye sordu.
   Üyelerden Serdar NOYAN söz alarak, şimdi bu konuda Bütçe Komisyonunda yapmış olduğumuş görüşmelerde ve AKEDAŞ’ın avukatlarıyla ve yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Alanya Belediyesinin 2002 yılından bugüne kadar TEDAŞ ve AKEDAŞ ile herhangi bir uzlaşmaya gitmediği, alacak ve borcunu bir şekilde halletmediğini görüyoruz. Bu alacak ve borç 2002 yılından günümüze kadar gelen bir borçtur. Bütçe Komisyonunda AKEDAŞ yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde AKEDAŞ der ki ben 2006 yılından sonrasına mesulüm, 2006 yılından sonra bana olan borcunuzu ödeyin ödemezseniz ben sizin elektriğinizi keseceğim der. Fakat Alanya Belediyesinin de kaldırım tahrip bedeli olarak AKEDAŞ’a ve TEDAŞ’a daha önce kesmiş olduğu cezalara var veya faturalar var. Şimdi bu konuda AKEDAŞ’tan bir uzlaşma talebi geldi ve bu uzlaşma talebinde bizim bütçemizde onayladığımız yaklaşık 11.000.000.000,00.TL.’lik alacağı, onların yaklaşık 4 veya 5.000.000.000,00.TL.’lik borcuna karşılık silinmesiydi. Biz bunu Bütçe Komisyonunda uygun görmedik ve dedik ki 2006 yılından önceki borçları da TEDAŞ’dan o zaman siz görüşün ve bunun tamamını bir şekilde halledelim dedik. Oysa şimdi benim gördüğüm kadarıyla 3.000.000,00.TL.’lik bir parayı yatırdığımız zaman mahkeme sürecide iptal olacak sanırım dediğinde Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, mahkeme süreci iptal olmayacak, biz uzlaşma yöntemini benimsemedik biz dedik ki siz indiriminizi yapın onlar indirimlerini yapacaklar geri kısmını biz ödeyeceğiz. Çünkü Mahkeme kararı riskli bir karar yani riskli bir süreç, birde 2006 yılından öncesi için bir birini tamamlayan bir alacak borç ilişkisi var o konuda da kendilerinin taahhütü var. Bizim buradaki yapacağımız ödeme ilerde olası bir aleyhteki mahkeme kararına karşı kendimizi güvence altına almak, eğer yargı kararı bizim lehimize çıkarsa oturup başka türlü değerlendiririz dedi ve üyeden Serdar NOYAN tekrar söz alarak sözlerine şöyle devam etti, başkanım bu düşüncede kendi açınızdan haklı olabilirsiniz ama, birincisi AKEDAŞ’ın açmış olduğu davanın hiçbir sağlam dayanağının olmadığını görüyoruz, açmış oldukları davada tahrip bedel fiyatının çok yüksek olduğunu belirtiyorlar bunun indirilmesi gerektiğini söylüyorlar ama zamanında itirazda bulunmamışlar. İkincisi bu tahrip bedellerindeki indirimin şuanda yapılması mümknü değil, bu konuda meclis ve encümen kararları var zaten. Ancak yer altına alınan yerler ile ilgili yeniden tespit yapıldığında AKEDAŞ’ın bir diğer itirazı kabloların yer altına alınmadığı yerlerde de alınmış gibi tahrip bedellerinin yapıldığıydı. Yani yer altındaki alınan kablolar ile tahrip bedelleri bir şekilde düşürüldüğüne göre bence zaten seçimlerden sonra Antalya’ya bağlanacak ve elktrik giderlerinin büyük bir bölümü Antalya tarafından ödeneciğine göre ve mahkemeyede intikal etmiş bu konuda Belediyemizin 3.000.000,00.TL.’lik ekstra bir borcun altına girmeden yeni gelecek belediyeye de böyle bir yükümlülüğü yüklemeden bir sonraki dönem için mahkeme şartlarının devam etmesi ve mahkemenin vereceği karara göre hareket edilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum dedi.
   Başkan Hasan SİPAHİOĞLU bu konu üzerinde başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
Yapılan oylamada; Kamuya tahsisli olmayıp, sosyal tesis olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait Saray Mahallesi, 507 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın teminat gösterilerek, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye, enerji bedeli olarak ödenmek üzere 3.000.000,00 TL’ ye kadar, 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılması ile ilgili başkanlık teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup;  Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve Kamuya tahsisli olmayıp, sosyal tesis olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın teminat gösterilerek, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye enerji bedeli ödemesinde kullanılmak üzere, bankalardan 3.000.000,00 TL ye kadar, 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılması, kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi, Komisyon üyelerinden Serdar NOYAN’ ın ret, Hüsnü AKÇALIOĞLU ve Kadriye GÖRÜCÜ’ nün kabul oyları ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne üyelerden Serdar NOYAN, Fevzi ALAETTİNOĞLU ve Levent BENAL’ın ret, Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 5 maddelik raporunun 3.maddesinde yer alan; Mahmutlar Belediye Başkanlığının, ATM yerlerinin tahsisi ile Mahmutlar Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 811 ada, 3 parseldeki 1.287,76 m2 lik arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendi gereğince 30 yıla kadar ayni hak tesisi yapılarak kültürel faaliyette kullanılmak üzere 2014 yılı için 800,00 TL, diğer yıllar için yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak kiraya verilmesi talebi üzerinde inceleme ve araştırmalar devam ettiğinden bu konu oylanmadı.
   Başkan Hasan Sipahioğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 5 maddelik raporunun 4.maddesinde yer alan hususun, Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili olduğunu açıkladı, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.
   Yapılan oylamada; Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, yetki, sorumluluk ve çalışma ilkelerini düzenler.

Dayanak
MADDE 2–(1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş
MADDE 3- (1) İmar ve Şehircilik müdürlüğü; Bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı görev yapan, Şehir Planlama Bölümü, Harita Bölümü, Yapı Denetim Bölümü, Yapı Ruhsat Bölümü, Yapı izin bölümü, İdari ve Mali İşler Bölümü, Kaçak İnşaat ve Yapı Kontrol Bölümü ile Kudeb bölümlerinden oluşur.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye   : Alanya Belediyesini
b) Başkanlık : Alanya Belediyesi Başkanlığını
c) Encümen  : Alanya Belediyesi Encümenini
d) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü
e) Personel   : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Görevli olan tüm Personeli

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
İmar ve şehircilik müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5- (1) Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;
a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine  sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek,
c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına  hazırlayarak sunmak,
d) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
e) Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, Bu amaçla halkı bilgilendirmek,
f) Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
g) Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
h) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,
i) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını sağlamak,
j) Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, Bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
k) İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek, 
l) İmarlı bölgede İnşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
m) İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
n) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
o) Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
p) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
q) İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek,
r) Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte  Fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) 
İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve Bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;
a) Bu yönetmelikte  açıklanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
e) İlgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
h) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
j) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
k) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak
l) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş   talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,
m) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir. 

Üst sorumluların görev,  yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) 
Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde İmar ve Şehircilik Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar İmar ve Şehircilik Müdürü Üst Sorumluları görevlendirilir. Üst sorumlular görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.
(2) Üst Sorumlu;
a) Kendisine bağlanan Bölüm ve Büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak ile görevli ve yetkilidir,
c)  Müdüre karşı sorumludur.

Bölüm  Sorumlusunun  Görev,  Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Bölüm sorumlusu;
a) Kendisine bağlanan Bölümün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı bulunduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Üst sorumluya görevlerinde yardımcı olmak ile görevli ve yetkili,
c) Bağlı bulundukları Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludurlar. 

Büro Sorumlusunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 9- (1) Büro sorumlusu;
a) Kendisine bağlanan Büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı bulunduğu üst sorumlu ve bölüm sorumlusundan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Bağlı bulunduğu Bölüm Sorumlusuna görevlerinde yardımcı olmak,
c) Bölüm sorumlusu, Üst Sorumlu ve Müdüre karşı hiyerarşik olarak sorumludur. 

İdari Ve Mali  İşler Bölümü 
MADDE 10- (1)  İdari ve mali işler bölümü; İdari ve Mali İşler Bürosu ve Arşiv Bürosundan oluşur. 
(2) İdari ve Mali İşlemler Bürosunun Görev ve Sorumlulukları;
a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen – giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak,
b) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını sağlamak,
c) Her türlü genelge, tebliğ, Yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personel, birim ya da Bölümlere duyurmak,
d) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmek,
e) Personelin her türlü   özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
f) Müdürlüğün bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak; bilgisayar veri tabanı oluşturmak, istatistikler hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek,
g) Bir harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
h) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
i) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

(3) Arşiv bürosunun görev ve sorumlulukları;
a) İşlem gören ada/parsellerin; imarlı ise imar ada parseline göre, imarsız ise Teknik birimince oluşturulacak isimlendirmeye göre karteksler açarak dosyanın hangi büroda  işlem gördüğünü belirlemek. Bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak,
b) İşlem dosyalarının; arşivde düzenli şekilde saklanmasını sağlamak,
c) Birimlerden talep edilen dosyaları kayıt altına alarak işlem görecek büroya iletilmesini sağlamak, Dosya arşivde bulunmuyor ise karteks kayıtlarına göre hangi Büroda olduğunun bilgisini iletmek,
d) Talep halinde Dosya içeriğine göre suret belge vermek
e) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Özel-Tüzel ve kamu kuruluşları ile Başkanlık ve bağlı kuruluşlardan gelen evrakları kaydetmek ve kayda giren evrakların ilgili bürolara dağıtımını yapmak,
f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde işlemi biten evrakların düzenli şekilde evrak defterine  işlenerek gönderilecekleri yere göndermek ve bütün kayıtları elektronik ortama aktarmak, bu iş ve işlemler için gerekli koordinasyonu sağlamak,
g) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Şehir Planlama Bölümü
MADDE 11- (1) Şehir Planlama Bölümü; Şehir Planlama ve İmar Durumu Bürolarından oluşur. 
(2) Şehir planlama bürosunun görev ve sorumlulukları:
a) İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, yürürlükteki İmar Mevzuatı doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar Planlarını hazırlamak ve bir karar alınması için belediye meclisine sunulmak üzere imza sürecinin tamamlanması için müdürlük makamına sunmak,
b) İlgililerince teklif edilen imar planı/değişiklikleri tekliflerini İmar Mevzuatı doğrultusunda incelemek ve bir karar alınması için Belediye Meclisine sunulmak üzere imza sürecinin tamamlanması için müdürlük makamına sunmak.
c) Mahkemelerden, Kamu Kurum ve  kuruluşları ile şahıslardan gelen dilekçelere İmar Mevzuatı doğrultusunda gerekli araştırmaları  yaparak cevap vermek,
d) Kentin onaylı imar planına göre yapılaşması için ilgili diğer Birimler ve müdürlüklerle eşgüdümde bulunmak, gerek duyulması halinde uygulama açısından görüşler bildirmek. Onaylanan İmar planları hakkında ilgili diğer birim ve Müdürlükleri bilgilendirmek. 
e) İmar planları ile ilgili Yargı kararlarının  süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak,
f) Kentin gelişmesi sorunları ve çözümüne yönelik olarak İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü birimleri ile ilgili diğer Müdürlüklere brifingler vermek ile görevli ve yetkilidir. 

(3) İmar durumu bürosunun görev ve sorumlulukları;
a) Parselasyon planlarına göre talep üzerine ada/parsellerin yapılaşma koşullarını belirten belgeyi Belediye Meclisince belirlenen ücreti karşılığında hazırlayarak vermek,
b) Parsel sahiplerinin tabii zeminden kodlandırma ile ilgili taleplerini  inceleyerek Encümen yada Meclis tarafından  bir karar alınmak üzere  teklifleri Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak,
c) Parsellerin İmar durumu tanzim edilirken ada ya da parsel ölçeğinde planda tutarsızlıklar ve eksiklikler var ise bu belirsizliği ortadan kaldırmak için Belediye Meclisinde karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak,
d) İlçe sınırları içinde imar planı uygulaması bitmiş olan tüm ada/parsellerin talep karşılığı hazırlanan imar durumlarının orijinallerinin arşivlenmesini sağlamak, zaman içinde yapılan değişiklikleri Planlama ve Harita büroları ile koordineli olarak takip etmek. 
e) Kamu kurum ve kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen İmar Durumu bilgisi isteyen yazı ve dilekçelere ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek ile görevli ve yetkilidir.

Harita Bölümü
MADDE 12- (1) Harita Bölümü; Harita Bürosu, Yol Kotu ve Temel Vize Bürosu ile Harita/Planlama Arşiv Bürosundan oluşur.
(2) Harita bürosunun görev ve sorumlulukları;
a) Onaylanan İmar planları doğrultusunda parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, yapılan bu planları inceleyerek Belediye Encümenine karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,
b) Re’sen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz,Yola   terk, irtifak hakkı tesisi taleplerini incelemek ve Belediye Encümenine   karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,
c) Hali hazır Haritaları yapmak veya yaptırmak,
d) İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve hali hazır haritaların Harita ve Planlama  Arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak,
e) İmar planları üzerinde yapılan değişikliklerin parselasyon planı üzerine işlenmesini sağlamak, imar planı ile parselasyon planına işlenen bölümün tam ve eksiksiz yapıldığına dair parselasyon planına şerh koymak.
f) Re’sen yapılan parselasyon planları  ile ifraz ve tevhid işlemlerinin  aplikasyonunu yapmak, paftalarını oluşturmak ve teknik kontrollerin yapılması için hazırlanan ve onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla kadastro müdürlüğüne iletmek,
g) Tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da değişen ada parsel no’larını İmar Durumu, Yol Kotu ve Arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek.
h) Kamu Kurum ve  Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Yol kotu-temel vize bürosunun görev ve sorumlulukları;
a) Tescil edilmiş parselasyon planlarıyla oluşan yollara ait yol profillerini hazırlamak ve onay için Müdüriyet Makamına sunmak,
b) Talebe bağlı olarak parsel yol kotu ölçümünü yaparak yol kotu tutanağını hazırlamak,
c) Talebe bağlı olarak Parsellerdeki binaların su basman kotlarının tasdikli mimari proje ile  uygunluğunu kontrol ederek temel vize tutanaklarını hazırlamak,
d) Ölçüleri alınan binaların bilgilerinin paftalarına işlenmek üzere Harita ve planlama Arşiv bürosuna iletmek,
e) Tabii zeminle ilgili talep gelmesi halinde ada bazında tabii zemin etüdü hazırlayarak İmar Durumu Bürosuna gereği için göndermek,
f) Talebe bağlı ya da şikâyete konu olan veya diğer bürolardan istenmesi durumunda binaların gabari ölçümlerini yaparak tutanaklarını hazırlamak,
g) Farklı yol profillerinin oluştuğunun tespit edilmesi halinde herhangi bir talimata gerek kalmaksızın gerekli düzenlemeleri yapmak ve yeni yol profillerini hazırlamak.
h) Kotlandırma sırasında olağandışı kot farklılıkları gömülme yada açığa çıkmaların tespiti halinde konuyu ilgili birimine bildirmek ile görevli ve yetkilidirler.

(4) Harita ve planlama arşiv bürosunun görev ve  sorumlulukları;
a) Belediye encümenince onanmış olan tüm parselasyon planlarını İmar planı ile karşılaştırarak son kontrolü yaparak korunaklı dolap ve çekmecelerde muhafazasını sağlamak,
b) Belediye sınırları içerisinde/sorumluluk dahilinde bulunan tüm halihazır haritaların temin edilmesi, tüm kadastro ve imar parsellerinin bu haritalara işlenmesi, Cadde, sokak vb. bilgilerin gerek haritalar üzerine ve gerekse sayısal ortamda işlemek, ve bunların oluşması için gerekli ortamı sağlayarak ilgili birim ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak, 
c) Diğer büroların parselasyon planlarına yönelik her türlü resmi taleplerini karşılamak, bu doğrultuda gerekli techizat ve ekipmanı sağlamak ve bu konudaki  teknolojik gelişmeleri takip etmek ve eğitim ortamları oluşturmak için gerekli yazışmaları hazırlayarak yetkililere sunmak,
d) Encümen ve meclis kararlarına ait tüm bilgileri dosyalayarak kayıt altına almak, diğer birimlerden gelen durdurma ve serbest bırakma talimatlarını, terk ve hibe işlemlerini ada parsel ve hisse bazında gerekli tüm yerlere not koyarak arşivlemek ve elektronik ortama işlemek/işletmek,
e) Harita ve planlama bürolarından gelen tüm bilgi ve belgeleri usulüne göre kayıt altına alarak sayısal ortamda saklanmasını sağlamak ile görevli ve yetkilidirler.

Kaçak İnşaat Ve Yapı Kontrol Bölümü.
 
MADDE  13 – (1) Yapı denetim bölümü; İmarlı bölge yapı denetim bürosu ile imarsız bölge yapı denetim bürosundan oluşur. 
(2) İmarlı bölge yapı denetim bürosunun görev ve sorumlulukları;
a) Mevcut binalardaki proje hilafı hususlarının denetimini yapmak,
b) Yapıya ve çevreye ilişkin şikâyetlerin yerinde incelemesini yapmak,
c) Ruhsat ve eklerine ve mevzuata  aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak. 
d) Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,
e) Kaçak ve ruhsatsız inşaatlarla ilgili 3194 sayılı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,
f) Mevcut binalarda tasdikli projesine aykırı yapılmış değişikliklerle ilgili imar mevzuatının ceza maddeleri doğrultusunda bir karar alınması için Belediye Encümenine rapor sunmak.
g) Kaçak yapılarla ilgili düzenlenen zabıtlar hakkında Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda diğer bürolardan görüş ve rapor istemek,
h) Kaçak ya da ruhsata aykırı hususların Fen İşleri Müdürlüğünce  onaylı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak bakımından  hazırlanan raporları Encümen kararına bağlanması için Başkanlık Makamının oluruna sunmak,
i) Belediye Encümenince verilen kararın muhataplarına tebliğini sağlamak Zabıta Müdürlüğüne  gerekli yazışmaları yapmak,
j) Encümen kararı ile çıkan para cezalarının tahsili amacı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
k) Ruhsata aykırı hususların ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak için encümen tarafından alınan  hizmet kesimi kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
l) Tüm yazışmaların ana arşiv dosyasında tam ve eksiksiz olarak arşivlenmesini sağlamak,

Yapı Denetim Bölümü;
a) Yapı Ruhsatı alan binaların Yapı Denetim Kanununun öngördüğü biçimde temel vizesi, su basman v.b. hak ediş etaplarının kontrollerini zamanında yapmak. Zamanında kontrollerini yaptırmayan yapı denetim firmalarının kontrollerini/takibini yaparak denetim firması hakkında cezai yaptırım uygulanması yolunda belediye encümenine rapor sunmak,
b) Yapı denetim firmalarının ilgili Kanun çerçevesinde denetimini yapmak, hak ediş ve sicil belgelerini tutmak ve düzenlemek, hesaplarını tetkik etmek,  Yapı denetim hizmet bedellerini tahsil etmek ve ödenmesini sağlamak, iş bitiminde firmanın bina ile ilişiğini kesmek,
c) Yeni inşaatların ruhsat ve eklerine uygunluğunu yerinde kontrol etmek ile görevli ve yetkilidir.

Mimari Proje Bölümü;
MADDE 14 – (1)   Mimari Proje Bölümü; Proje Bürosu, Statik Bürosu   (2)   Proje bürosu;
a) Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri mimari projelerini, tüm imar mevzuatı çerçevesinde incelemek ve onaylamak,
b) Onaylı Mimari projelerin tadilatının talebi halinde bunları incelemek ve onaylamak,
c) Mevcut binalarda veya projelerde ön onay taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak,
e) Mimari projelerin tasdiki veya düzenlenmesi ile ilgili talep ve şikâyet dilekçelerini cevaplamak,
f) Yapı denetim birimlerince ve diğer müdürlüklerden talep edilen görüşleri vermek ile görevli ve yetkilidirler.

(3) Statik ve tesisat birimi;
a) İmar planlarına esas jeolojik etütler, jeoteknik etütler ile yapıların mimari projesi ve statik hesaplarına esas olmak zemin etütlerini incelemek ve onama işlemlerini yürütmek,
b) Ruhsata tabi tüm yapıların ruhsat eki olan betonarme projelerinin tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek,
c) Yeni yapılacak binaların ruhsat eki olan tesisat projeleri ile asansör projelerinin tetkiki ile onama işlemlerini yürütmek,
d) Binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunu kontrol ederek ısı yalıtım vizelerini yapmak,
e) Yeni tesis edilecek asansörlerin, asansör yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ederek, asansör işletme ruhsatlarını tanzim etmek,
f) Mevcut asansörlerin yılda en az bir kez kontrol ederek bunların emniyet ve işletme açısından uygun olup olmadığını kontrol ederek asansör işletme ruhsatlarını yenilemek,
g) Görev konuları ile ilgili şikâyet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmek ile görevli ve yetkilidir.

Yapı İzin Bölümü;
MADDE 15 – (1) Yapı izin bölümü,  Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin bürolarından oluşur.
(2) Yapı izin biriminin görev ve sorumlulukları;
a) Yürürlükteki mevzuat, imar plan ve yönetmelikler doğrultusunda  yeni yapılacak binaların tasdikli mimari projesine uygun olarak yapı ruhsatı vermek,
b) Tadilat mimari projelerinin onayı sonucunda tadilat yapı ruhsatı vermek,
c) Mimari Proje üzerine işlenmiş olan ön onay ruhsata bağlanmasını sağlamak,
d) Talep halinde ruhsat suretlerini vermek,
e) Projelere göre hazırlanan  m2 cetvellerini kontrol etmek ve onaylamak,
f) Ruhsatla ilgili başvurulara süresi içinde cevap vermek
g) Yapıların fenni mesul –Fen adamları ve sürveyanlarla ilgili sicilleri tutmak,
h) Ruhsat harçlarını ve tanımlanması halinde Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerini tanzim ederek bunların tahsilâtını sağlamak,
i) Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
j) İmarlı ya da imarsız alanlarda yürürlükteki mevzuat doğrultusunda geçici yapı izini verilebilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak, gerekli görüşleri almak ve raporlarını hazırlayarak karar alınmasını teminen Encümene sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak, encümen  kararı doğrultusunda işlem tesis etmek ile görevli ve yetkilidirler.

(3) Yapı kullanma izin (iskân)  bürosunun görev ve sorumlulukları;
a) Yapıların ruhsat ve eklerinin uygunluğu ile fen ve sağlık kurallarının uygunluğunu kontrol ederek  yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımların tamamlanması halinde ise bu kısımların yapı kullanma izin belgesini tanzim etmek,
b) Yapı kullanma izin belgesi ile her türlü resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,
c) Kontrol edilen ruhsatlı binada aykırı hususun tespiti halinde rapora bağlayarak, Yapı Denetim Bürosuna gereği için iletmek,
d) Yapı denetim firmalarının mevzuatın getirdiği kontrol ve onaylarını yapmak,
e) Yapı kullanma izin belgesi taleplerini mevzuattaki süresi içinde inceleyerek gerekli işlemi tesis etmek ve sonucundan dilekçe sahibini bilgilendirmek ile görevli ve yetkilidirler.

Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (K.U.D.E.B.) : KUDEB’ ler, mevzuatta belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla aşağıdaki görevleri yerine getirirler: 
1)Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek, 
2)Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek, 
3)Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, 
4)Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin 
vermek ve denetlemek, 
5)Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, 
6)Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
7)Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa 
edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, 
8)Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin Sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu
koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, 
9)Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan 
maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek, 
10)Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan 
maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu 
görevi üstlenenleri denetlemek, 

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM
Diğer   Hükümler
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin onayını takiben yerel bir gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı adına İmar ve Şehircilik Müdürü yürütür.
Başkan Hasan Sipahioğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 5 maddelik raporunun 5.maddesinde yer alan hususun, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kuruluş Görev, ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili olduğunu açıkladı, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu. 
Yapılan oylamada; Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler ve Yasal Kapsam
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:
MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Teknik Personel ve Müdürlük Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;
a)Başkan: Alanya Belediye Başkanını,
b)Başkan Yardımcısı: Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısını,
c)Başkanlık: Alanya Belediye Başkanlığını,
d)Belediye: Alanya Belediyesini,
e)Encümen: Alanya Belediye Encümenini,
f)Müdür: Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü,
g)Müdürlük: Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,
h)Teknik Personel: Müdürlükte çalışan Gıda ve Çevre Mühendislerini,
i)Müdürlük Personeli: Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel ve şirket elemanlarını ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5 – Müdürlük;
a)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c)Hesap verebilirlik,
d)Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
e)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
f)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
g)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 6 – Müdürlüğün yetki alanları,  görev ve sorumluluklarını ifade eder. 
6.1.Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerinin zabıta memurları ve/veya zabıta görevlileri katılımıyla denetlemek, gereklilik arz eden durumlarda İlçe Tarım Müdürlüklerinin ve İl Sağlık Müdürlüğünün de denetimlere katılımını sağlamak,
6.2.Yasalar çerçevesinde ruhsatlandırma aşamasında ve sonraki denetim faaliyetlerinde; ‘’çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar’’ olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin(GSM) 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
6.3.Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan gıda ve sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılımı sağlamak,
6.4.Gerek Belediye’ye gelen bilgi ve şikâyetler neticesinde gerekse; denetimlerdeki tespitlerde, insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve tabii çevrenin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı İş yerlerine gerekli ikazlar yapmaktan sorumlu olmak ve gerekliliği uygulamak,
6.5.Müdürlüğü ilgilendiren konularda tekliflerinin Başkanlık Makamı’na, Encümene, Meclise sunulması ve belediyenin bu üç organınca alınacak kararlarının uygulanmasını sağlamak,
6.6.Tüm tüketicilere yönelik olarak sağlıklı gıda, hijyen, dengeli beslenme ve güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar v.b. ilgili platformlarda eğitim çalışmaları yapmak,
6.7.Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve  hijyenik koşullardaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin  mevzu yönünden yeterli düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici (maddi yardım içerenler hariç olmak üzere) projeleri  hazırlatmak, projelerin uygulanması ve/veya uygulattırılmasını sağlamak, 
6.8.Gıda ve çevreye yönelik denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinin Belediye encümenine sevk edilmesin ve gerekli cezai mueyidelerinin uygulanmasını sağlamak,
6.9.Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs. hazırlayarak/düzenleyerek) Belediyeyi temsil etmek,
6.10.Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
6.11.Müdürlüğe ait kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarını hazırlamak,
6.12.Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında gelen  şikâyetlerin giderilmesi için gerekli  çalışmaları yapmak,
6.13.Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma aşamasında kontrol ve denetimi yapmak,
6.14.İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi aşamasında Kurum desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesini sağlamak,
6.15.Vatandaşlardan gelen gıda ve çevre kaynaklı şikâyetleri değerlendirmek ve değerlendirme sonrası gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
6.16.“5393 sayılı Belediye Kanunu”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu”, “2872 sayılı Çevre Kanunu”, “5179 sayılı Gıda Kanunu”  ve ilgili diğer kanunlar ile ‘‘Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’, “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik”, “Atıkların Depolanmasına Dair Yönetmelik”, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”, “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, hükümleriyle belediyelere verilen yetkileri kullanarak sorumlulukları yerine getirmek,
6.17.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,
6.18.İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini sağlamak,
6.19.Ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, ambalaj atıklarını değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek,
6.20.Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek,
6.21.Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesisleri kurmak, kurdurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanmak,
6.22.Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirler ile ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak,
6.23.Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yapmak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek,
6.24.Yapılan denetimlerde, ömrünü tamamlamış lastiklerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek,
6.25.Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
6.26.Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek,
6.27.Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
6.28.Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak,
6.29.Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
6.30.Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, göllere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan faaliyetler belirlendiğinde olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlara haber vererek koordineli çalışmak,
6.31.Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık pil vb. atıkların toplanması, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak, amaca uygun merkez ya da tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, yetkili kurum, kuruluş ya da firmalarla protokol ve anlaşmalar imzalamak,
6.32.Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlatmak,
6.33.Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlatmak, yürütülen faaliyetlere katılmak, katkı sağlamak ve denetlemek,
6.34.Faaliyet konuları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
6.35.Sorumluluk sahası içerisinde vektörle mücadele çalışmalarını takip ederek gerektiğinde uygulamaları yaptırmak,
6.36.Belediye sınırları içerisinde deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek,
6.37.Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapmak, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlamak ve gerekli izinleri vermek, 
6.38.Atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
6.39.Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek için gerekli önlemleri almak, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla, aksi takdirde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak,
6.40.Bitkisel atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak, 
6.41.Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek,
6.42.Sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamak,
6.43.Kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerinin devamlılığının sağlamak,
6.44.Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini sağlamak, olarak belirlenmiştir.

MADDE 7 – Müdürün;  görev, yetki ve sorumluluklarını ifade eder. 
Görevleri
7.1.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin ve disiplin amiridir.
7.2.Alanya Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
7.3.Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
7.4.Belediye meclis toplantılarına katılır.
7.5.Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.
7.6.İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.
7.7.Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.
7.8.Birimlerle haftalık olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları yapar.
7.9.Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
7.10.Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.
7.11.Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.
7.12.Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.
7.13.Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlanmasını sağlar.
7.14.Başkanlık Makamı tarafından düzenlenecek toplantılara katılır.
Yetkileri
7.15. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine göre izin vermek; ödül, takdirname, yer değiştirmek gibi personel işlemlerini yerine getirmek ve personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder. 
7.16.Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar.
7.17.Müdürlük içindeki hizmetleri usule uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmakla yetkilidir.
7.18.Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmakla yetkilidir.
7.19.Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirir.
7.20.Başkanlık makamı tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirir.
7.21.Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenler.
7.22.Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar verir, tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar.
7.23.Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisini kullanır.
7.24.Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar.
7.25.Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirler, Başkanlık Makamının onayına sunar.
7.26.Üst makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanır.

Sorumlulukları
Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından,  Başkanlık Makamına karşı sorumludur.
MADDE 8- Çevre Koruma ve Kontrol Birimimin görev, yetki ve sorumluluklarını ifade eder. 
Görevleri
8.1.2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin
verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapar.
8.2.Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla çevre denetimlerini gerçekleştirir.
8.3.Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması amacıyla yürütülecek çalışmaları planlar ve koordine eder.
8.4.Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ve buna bağlı hazırlanacak proje özetlerini hazırlar ve ilgili bakanlığa sunar.
8.5.Müdürlüğün görev ve yetki alanlarında Çevresel risk analizi ve yönetimi hususunda çalışmalar yapar.
8.6.İlçe sınırları içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlar.
8.7.Alanya Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapar, kampanyalar düzenler ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.
8.8.Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapar.
8.9.Gürültü şikâyetlerinin değerlendirilmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması, ilgili yönetmelik doğrultusunda hesaplamaların yapılması için rapor düzenler.
8.10.Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belirli periyotlarda bilgi verir.
8.11.İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapar.
8.12.Bitkisel Atık Yağların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda planlar, yürütür ve ilgili makamlara raporlar.
8.13.Bitkisel Atık Yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmalarını sağlar.
8.14.Atık Pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik faaliyetleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları planlar ve yürütür.
8.15.Hafriyat ve inşaat atıklarının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar.
8.16.İlçe genelinde oluşan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyanın, yasal mevzuatlar kapsamında toplanması için, AEEE Toplama noktaları oluşturur ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenler.
8.17.Ömrünü tamamlamış lastiklerin, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar.
8.18.Ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında idareyi temsilen, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, Alanya İlçesi ölçeğinde gerçekleştirilen her türlü uygulama faaliyetlerini sürdürür.
8.19.İklim değişikliği konusunda yürütülen çalışmaların etkilerini anlayabilmek için her ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütür.
8.20.İlgili çevre mevzuatından kaynaklanan denetim çalışmalarını yapar; gerektiğinde ölçümler ve numune analizlerinin yapılmasını sağlar.
8.21.Çevre ile ilgili şikâyetleri çevre mevzuatına uygun bir şekilde değerlendirmek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.
8.22.Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemlerin alınmasını sağlar.
8.23.Toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirir, eğitici materyaller hazırlar ve eğitim programları düzenler.
8.24.Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlar.
8.25.İlçeye ait çevre envanterini oluşturur, çevre istatistiklerini tutar ve bu bilgileri uygun yöntemlerle halkın bilgisine sunar ve arşivler.
8.26.Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlarda Belediyeyi temsil eder.
8.27.Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak suretiyle çevreye ilişkin özel günlerde etkinlikler düzenler.
8.28.Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturularak, gelen şikâyet, talep ve önerilerin çözümünü sağlar.
8.29.Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlar.
8.30.Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı müracaatlarında işletmeleri çevre yönetimi açısından ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetler, eksikliklerini tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlar, uygunluk raporlarını verir.
8.31.Başkanlık Makamı’na, Encümene ve Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulmasını ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanmasını sağlar.
8.32.Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışır.
8.33.Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışır.

Yetkileri
Görev alanı ile ilgili konularda üst amirlerinin de onayıyla, yapılacak iş ve işlemlere karar vererek, karar gerekliliklerine göre iş ve işlemleri yürütür.
Sorumlulukları
Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.
MADDE 9- Gıda Kontrol Birimimin görev, yetki ve sorumluluklarını ifade eder. 
Görevleri
9.1.Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerinin zabıta memurları ve/veya
zabıta görevlileri katılımıyla denetler, gereklilik arz eden durumlarda İlçe Tarım Müdürlüklerinin ve İl Sağlık Müdürlüğünün de denetimlere katılımını sağlar.
9.2.Kanunlar çerçevesinde ruhsatlandırma aşamasında ve sonraki denetim faaliyetlerinde; ‘’çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar’’ olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin(GSM) 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirmesi işlemlerini yürütür.
9.3.Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma aşamasında kontrol eder ve denetler.
9.4.İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi aşamasında teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesini sağlar.
9.5.Başkanın veya sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimiyle ilgili Müdürlükler arası koordinasyonu sağlar.
9.6.Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve  hijyenik koşullarındaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin  mevzu yönden yeterli düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici (maddi yardım içerenler hariç olmak üzere) projeler  hazırlar, projelerin uygulanması ve/veya uygulattırılmasını sağlar. 
9.7.Vatandaşlardan gelen gıda kaynaklı şikâyetleri değerlendirerek, gerekli işlemleri yapar.
9.8.Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
9.9.Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinin Belediye Encümenine sevk edilmesini ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlar.
9.10.Denetimleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları müdürüne bildirir.
9.11.Yaptığı denetimler kapsamında, denetim sırasında bilgisi dâhilinde olan her türlü fotoğraf, cihaz çıktısı vb. kaydı muhafaza eder ve korur.
9.12.Tüm tüketicilere yönelik olarak beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar v.b. yerlerde eğitim çalışmaları yapar.
9.13.Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan gıda ve sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek verir, yapılan çalışmalara katılım sağlar.
9.14.Görev alanıyla ilgili yenilikleri izler, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapar veya yaptırır. 
9.15.Sağlıklı gıda ve hijyen ile ilgili eğitim çalışmalarını ilgili platformlarda yapar.
9.16.Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak, Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. 
9.17.Başkanlık Makamı’na, Encümene ve Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulmasını ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanmasını sağlar.
9.18.Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (bilgi şöleni, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil eder.
9.19.Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirir ve uygular.
9.20.Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.
9.21.Sorumluluğu olan ruhsat kontrol /denetim formlarının arşivlemesini sağlar.
9.22.Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse Belediye’ye gelen bilgi ve şikâyetler neticesinde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve tabii çevrenin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı İş yerlerine gerekli ikazlar yapar, gerekliliğini uygular.
9.23.Müdürlüğün iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak zamanında ve gereğince yapar.
9.24.Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapar.
9.25.Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışır.
9.26.Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarının hazırlanması sürecinde müdürlün diğer birimleri ile koordineli çalışır.

Yetkileri
Görev alanı ile ilgili konularda üst amirlerinin de onayıyla, yapılacak iş ve işlemlere karar vererek, karar gerekliliklerine göre iş ve işlemleri yürütür.

Sorumlulukları
Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.

MADDE 10 –
Haşere İlaçlama ve Kontrol Birimimin görev, yetki ve sorumluluklarını ifade eder. 
10.1.Kent zararlıları olarak tanımlanan; sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahta kurusu, hamam böceği, fare ve benzeri vektör popülasyonlarının halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için mücavir alan içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütür.
10.2.İlaçlama planını yapar.
10.3.Bölgeye göre ilaçlama ekibi oluşturur.
10.4.Kullanılan ilaçların etkinliğini kontrol ederek, tespit edilen durumları üst amirini bilgilendirir.
10.5.Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç temini için ihale işlem dosyası hazırlar ve ihaleyi yapar.
10.6.Belediye sorumluluk alanı içinde vektör mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapar ve yürütür.

MADDE 11 –
Büro, Kayıt, Arşiv ve Depolama İşlemlerinden sorumlu müdürlük personeli aşağıda maddelenen iş ve işlemleri takip etmekle yükümlüdür.
11.1.Müdürlüğe gelen evrakın kaydının yapılarak, Müdür tarafından ilgili personele havalesinin yapılması, ilgilisi personelin evrakın gereğini zamanında ve noksansız yerine getirmesi ile yükümlüdür.
11.2.Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. 
11.3.Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 
11.4.Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hükmü Bulunmayan Haller
MADDE 12: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13:  Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14: Bu yönetmelik hükümlerini,  Alanya Belediye Başkanı yürütür.
Meclis Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU, bu yapılan olağanüstü bir toplantı idi, gündem maddelerini bitirdik, 2009 – 2014 beş yıllık dönemin anısına plaket yaptırdık, müsaade ederseniz sizlere bunları takdim edeyim dedi. Ve 5 yıllık dönemin anısına hazırlanan plaketler başkan tarafından meclis üyelerine tek tek verildi,
   Daha sonra üyeden Serdar NOYAN söz alarak partım ve meclis üyesi grup arkadaşlarım adına geçtiğimiz 5 yıl içersinde Sayın Belediye Başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımızla demokratik kurallar içersinde mücadele verdik, birlikte çalıştık, beni burada en çok mutlu eden birbirimizi suçlamadan ve birbirimize saygı düzeyi içersinde güzel bir beş yıl geçirdik, önümüzdeki dönemde Alanya Belediye meclisinin çok daha verimli ve daha aktif çalışacağı günleri diliyorum ve bizleri bu mecliste, bu çatı altında birlikte çalıştığımız değerli meclis üyesi arkadaşlarım (başta Sayın Belediye Başkaım olmak üzere) ve aynı zamanda Alanya Belediyesinin tüm birim amirlerine, bütün personeline, bizlere olan yardım ve destekleri için çok teşekkür ediyorum dedi.
Üyeden Kadriye GÖRÜCÜ söz alarak bu oturum başkanımızla son oturumumuz her halde. 5 yıl arkadaşlarla düzeyli ve uyumlu şekilde çalıştık, ben burada başta Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu olmak üzere diğer tüm birim amirlerine, bütün personeline, teşekkür ediyor, başkanıma başarılar diliyorum dedi. 
   Üyeden Kemal BABAOĞLU söz alarak, bende belediye meclisinde görev aldığımdan bu yana mümkün olduğunca haktan yana doğruyu yapmaya çalıştığımıza inanıyorum, yapılan işlere elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştığımıza inanıyorum ve bu görev süresi içersinde başta siz (başkan) olmak üzere bütün birim amirlerine ve bütün belediye personeline teşekkür etmek istiyorum dedi.
   Üyeden Cemal PALAMUTÇU söz alarak 2009 seçimlerinden bu yana geçirmiş olduğumuz bu beş yıl içersinde şahsi olarak birbirimizi kırdıysak hakkınızı helal edin, bizden sonra burada görev alacak arkadaşlar yine Alanya’mıza hayırlı hizmetler üretirler, bu hizmetlerin üretilmesinde en çok emeği geçen birim amirlerine ve belediye personeline (işçi - memur tüm arkadaşlarımıza) şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz dedi.
Meclis Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU, bu yapılan olağanüstü bir toplantı idi, gündem maddelerini bitirdik, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine, 30.05.2007 tarih, 5675 sayılı kanunla eklenen 3.maddesi gereğince 14.02.2014 Cuma günü yapılan olağanüstü meclis toplantısına saat: 10.30’da son verildi.

Belediye Meclis Başkanı Katip Üye                                         Yedek Katip Üye 
Av. Hasan SİPAHİOĞLU                                             Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN                  Fevzi ALAETTİNOĞLU
Belediye Başkanı