Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 04.11.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri BELEDİYE MECLİS SALONU
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

04 KASIM 2014 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alanya Belediye Meclisinin 04 KASIM  2014 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 04 KASIM  2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclisi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL başkanlığında toplandı.

            Başkan toplantıya katılılımınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım diyerek gündem maddesine geçilmeden önce meclis katibi arkadaşlarımızın yoklamayı yapmalarını istiyorum dedi. 

Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklamada;

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL,  Mustafa TOKSÖZ, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ,  Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLIOĞLU, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU ve Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

Üyelerden; Mehmet KURAL, Ertuğrul AKAY, Yusuf HASTÜRK, Emin HATİPOĞLU, Şükrü CİMRİN’in ’ın yazılı mazereti, Abdullah SÖNMEZ, Mehmet KULA ve Fahrettin Kerim AYDOĞAN’ın toplantıya iştirak etmediği görüldü.

            Başkan Adem Murat YÜCEL gündeme geçmeden gündem maddesine eklemek istediğiniz bir konu var mı?dır diye sorduğunda, meclis üyelerince gündeme ilave edilmesi gereken bir hususun olmadığı, ancak Belediyemiz birimlerinden gündeme ilave edilmesi gereken 5 ayrı konunun olduğu

 ve bu konuların okunup gündeme alınmasını talep etti.

Gündeme  ilave edilmesi gereken hususlar;  

1-      Emlak ve İstimlak Md.lüğünün Oba Mah. 138 ada, 9 parselin kuzey doğusunda bulunan alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususu.

2-      Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi organizatörlüğünde düzenlenecek 1.Uluslararası Akdeniz Kültürü Araştırma Kolokyumunun gerçekleştirilmesinde 4 kişilik katılımcı grubun masraflarının (yol ve konaklama) Belediyemizce karşılanması yönündeki Yazı İşleri Müdürlüğünün talebi.

3-       Bayram ALAŞKAN’ın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 07 HNY 79 plakalı 2014 model Ford Transit Kamyoneti bedelsiz ve şartsız hibe talebi.

4-      İlçemiz Okurcalar Mah. Karaburun mevkii 216 ada, 1 parselin bulunduğu alanda ilgili mevzuat kapsamında imar ıslah planı yapılması yönündeki İmar ve Şehircilik Md.lüğünün talebi.

                                                                                  -2-

5-      İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan  aşağıda yazılı talepler:

a)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih 112 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-14B-1C,  P28A-14B-2D, P28A-14B-3A, P28A-14B-3B, P28A-14B-3C,  P28A-14C-2B no’lu imar paftalarında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi bir kısım Köy yerleşik alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.

b)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 190 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-15A no’lu imar paftasında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516 ve 1518 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 507 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına esas P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4C no’lu imar paftalarında yer alan 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516, 1518 no’lu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Alanya Yeşilöz Mahallesi ilave uygulama imar planı talebi.

c)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi O28D-16C-4C paftada yer alan 468 ada 10  parsel için blok nizam yapılaşma  koşulu getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi.

d)     Özel Şahısların; Alanya ilçesi, Büyükhasbahçe Mahallesi O28D-16D-4B paftada yer alan 1836 ada 2-3 parseller ve 1839 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

e)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi, Avsallar Mahallesi O27C-11A-2D paftada yer alan 2325 ve 2326 no lu parselleri kapsayan alanda mevcut plandaki haliyle bölünmüş ve kullanışsız parselleri düzenlemek ve imar uygulamasında ortaya çıkan kanal parselinden ihdas oluşması gibi sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

f)       Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi O28-D-16-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parsele konut alanında “zemin katta ticaret yer alabilir” plan notu işlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 503 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas Özel Şahsın; O28-D-16-D-1-C / O28-D-16-D-1-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

 

 

 

-3-

g)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi, Hanönü Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 849 ada 6 parselde (eski 6 ada 177 parsel) bulunan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.09.2000 tarih ve 4771 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma alanı belirlenen Han Yapısı ile ilgili olarak alınan 21.10.2014 tarih ve 3121 sayılı Kurul Kararı gereği 10 metre koruma alanının imar planına işlenmesi talebi.

h)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parsele Dini Tesis Alanı işlenmesi talebi.

Gündeme ilave edilmek üzere okunan yukarıda yazılı hususların gündeme alınması Başkanlıkça oylandı. Gündemin 2.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra gündem maddelerinin müzekeresine geçildi.

           

            GÜNDEM     :

1-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL gündem maddelerinin müzakeresine geçmeden önce Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 27.10.2014 tarih ve 15 nolu 17 ayrı maddeden oluşan kararının 8,12,13 ve 14.maddelerinin tekrar Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere geri çekilerek gündemden düşürülmesini istiyorum dedi, bu husus oylandı ve Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan söz konusu raporun 8,12,13 ve 14. Maddelerinin tekrar Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere geri çekilerek tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirilği ile karar verildi.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL bu gündem maddesiyle ilgili olarak Komisyonca hazırlanan iki ayrı raporları var. Önce 13.10.2014 tarih ve 14 nolu 1 maddeden oluşan kararını okutuyorum dedi.

Okunan kararın daha önce meclisce (01.10.2014 tarih ve 235 nolu kararla) Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ali ÜZÜM’ün Saray Mah. 748 ada, 8 parseldeki 11,48 m2. miktarındaki  Belediye hissesinin, aynı parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi talebinin komisyonca oybirliği ile uygun görülmemiştir şeklindeki kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Ali ÜZÜM’ün Saray Mah. 748 ada, 8 parseldeki 11,48 m2. miktarındaki  Belediye hissesinin, aynı parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi talebinin komisyonca oybirliği ile uygun görülmediği yönündeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, gündemin 1.maddesi kapsamında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan 27.10.2014 tarih ve 15 nolu 17 ayrı maddeden oluşan kararını okutuyorum dedi.

                                                                                  -4-

Okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı.

MADDE :1- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin komisyondan geldiği şekliyle Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(III) SAYILI CETVEL : DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

DOLU  KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

UNVAN

UNVAN

a-Personelin Müktesebi

 

 

 

b-Personelin Öğrenim Durumu

KODU*

KODU

c-Personelin Hizmet Süresi

 

 

d-Dolu Kadro Değişiklik Gerekçesi

7525

GİH

Ayniyat Say.

10

1

7525

GİH

Ayniyat Say.

8

1

a-8.derecenin 2. kademesi b- 2.Y.Y.O. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 6 yı1  1 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

7

1

8750

TH

Tekniker

5

1

a-7.derecenin 3. kademesi b- Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 3  yıl 9 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

7

1

8750

TH

Tekniker

3

1

a-5.derecenin 3. kademesi b- Fakülte. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 11 yıl 2 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8155

SH

Psikolog

7

1

8155

SH

Psikolog

5

1

a-7.derecenin 3. kademesi b- Fakülte. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 5 yıl 3 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7950

GİH

Şoför

5

1

7950

GİH

Şoför

7

1

a- 6.derecenin 1.kademesi b- İlkokul Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 22 Yıl 3 Ay d- Sehven değişiklik yapıldığı.

9950

GİH

Zabıta Mem.

5

1

9950

GİH

Zabıta Mem.

7

1

a- 5.derecenin 3.kademesi b- İlkokul Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 28 Yıl 1 Ay d- Sehven değişiklik yapıldığı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

Meclis Başkanı

                      Katip

  Katip

YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU "0"

 

 

 

 

 

 

                                                                       -4-

MADDE : 2- Kapanan Konaklı Belediye Başkanlığının 03.09.2008 tarih ve 19 nolu Meclis Kararının iptal edilmesi hususu oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Kapanan Konaklı Belediye Başkanlığının 03.09.2008 tarih ve 19 nolu Meclis Kararının iptal edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 3- AKUT’ (Arama Kurtarma Derneği) un, Alanya ekibinin arama kurtarma faaliyetlerini yürütmesi için Alanya sınırları içerisinde uygun görülen bir yerin kendilerine tahsis edilmesi ile ilgili talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d)  fıkrası uyarınca, tahsisler sadece  mahallî idareler  ile  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına yapılabilecek olduğundan,  AKUT’ (Arama Kurtarma Derneği) un tahsis talebi oy birliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı üzerinde Bütçe Komisyonu Başkanı Celal TAŞKIN açıklamada bulunmak üzere söz aldı. Açıklamasında; Öncelikle AKUT adındaki bu kurumun ülkemizde karşılıksız gönüllülük esasına göre çalışan böyle bir kurumun Alanya’mızda tesis edilmesi ve kuruluyor olması memnuniyet vericidir. Söz konusu kurum Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararına çalışan bir Dernek olup, burada da böyle bir alt yapının varlığının devam etmesi konusunda görev alan arkadaşlarımızın hukuki süreç içersinde bize başvurmaları neticesinde bu bölgede oluşturulması düşünülen bu kurumun varlığıyla ilgili gereken kolaylaştırmanın yapılacağı kanaatindeyim. Derneğin Belediyemize yeniden müracatları halinde taleplerinin değerlendirilerek ücretsiz tahsis etme yerine, ihale kanununa göre encümen kararıyla bu meselenin çözüleceğine inanıyorum dedi.    

Başkan Adem Murat YÜCEL’de konuyla ilgili olarak buradaki AKUT yetkilileri bedelsiz tahsis istediler, ancak bizim bedelsiz olarak sadece kamu kurum ve kuruluşları ile Mahalli İdarelere tahsis ve verme hakkımız var, diğer tüm tahsis ve kiralamaları ihale kanununa göre vermemiz gerekiyor, onlarında tekrar birazönceki tahsisle ilgili verdikleri dilekçe var, biz bu yeri ancak ihale kanununa göre verebiliriz, burada komisyon kararına uymamız gerekiyor dedi.

Üyelerden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak gerek komisyon başkanının gerekse şahsınızın görüşlerine aynen katılıyoruz, AKUT geçtiğimiz dönemlerde çok önemli faaliyetlerde bulunmuştur, Alanya’mıza kazandırılması da çok önemlidir, gerekli yardım ve desteğin yapılmasını bizde diliyoruz, ifade ettiğiniz gibi ihale kanuna göre sembolikte olsa bir rakamla kiraya verilmesi gerektiğini düşünerek görüşünüze katılıyoruz dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, Plan ve Bütçe Komisyonunun AKUT (Arama Kurtarma Derneği)’un tahsis talebinin uygun görülmediği, ancak 2886 sayılı yasa gereği talebin yerine getirilmesini oylarınıza sunuyorum dedi ve komisyon kararını oya sundu.

Yapılan oylamada; AKUT’ (Arama Kurtarma Derneği) un, Alanya ekibinin arama kurtarma faaliyetlerini yürütmesi için Alanya sınırları içerisinde uygun görülen bir yerin kendilerine tahsis edilmesi ile ilgili talebinin uygun görülmediği şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                                       -5-

 

MADDE: 4

İlçemiz Çarşı Mahallesi 383,00 m2 miktarındaki 1245 ada 2 parselde bulunan 134,22 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Çarşı Mahallesi 383,00 m2 miktarındaki 1245 ada 2 parselde bulunan 134,22 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE: 5

İlçemiz Hacet Mahallesi 340,00 m2 miktarındaki 644 ada 10 parselde bulunan 45,68 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satış ve takasının yapılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Hacet Mahallesi 340,00 m2 miktarındaki 644 ada 10 parselde bulunan 45,68 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satışının yapılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE: 6

İlçemiz Oba Mahallesi 601,00 m2 miktarındaki 541 ada 3 parselde bulunan 199,83 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satışının yapılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

            Yapılan oylamada; İlçemiz Oba Mahallesi 601,00 m2 miktarındaki 541 ada 3 parselde bulunan 199,83 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satışının yapılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 7

İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 1.130,24 m2 miktarındaki 332 ada 15 parselde bulunan 11,05 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satışının yapılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 1.130,24 m2 miktarındaki 332 ada 15 parselde bulunan 11,05 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satışının yapılması talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                           -6-

 

MADDE: 8

İlçemiz Oba Mahallesi 3.670,00 m2 miktarındaki 710 ada 1 parselde bulunan 561,27 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 8.198,90 m2 miktarındaki 721 ada 1 parselde bulunan 227,04 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; fiyat farkı çıkması halinde, çıkan fiyat farkının vatandaştan tahsil edilmesi şartıyla takas talebinin kabulüne Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in çekimser, diğer Komisyon üyelerinin ret oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça geri çekilerek tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildiğinden bu konu oylanmadı. Gündemden düşürüldü.

MADDE: 9

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, İlçemiz Türkler Mahallesi, Saray Mahallesi, Çarşı Mahallesi ve Kestel Mahallesinde bulunan toplam 34 adet trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz sınırları içerisinde trafo yeri ihtiyacına göre Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin talebi üzerine, TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi, tahsis talebinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından değil, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılması nedeniyle oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı üzerinde Bütçe Komisyonu Başkanı Celal TAŞKIN bu konu oylamaya sunulmadan önce açıklamada bulundu. AKEDAŞ yetkilileri ile görüştüğümüz üzere şuanda bizden talep ettikleri 34 trafa yerinin sezon öncesi altyapı hazırlıklarının yapılması ve bölgedeki elektrik düzeninin sağlıklı hale getirilmesi için zamana karşı yarışta, hem zamanı doğru kullanmak, hemde hukuki bir çehre kazanabilmesi için TEDAŞ Genel Müdürlüğünün söz konusu teklifi bize yazılı olarak getirilmesiyle birlikte bu mecliste uygun bulunacağına dair bir karar alınmasını teklif ediyorum, yani söz konusu talebin AKEDAŞ tarafından değil, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize gelmesi halinde bu talebin (tahsisin) kabul edilebileceği ile ilgili uygun bir madde ile geçirilmesini öneriyorum dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, konuyla ilgili teklifin  AKDENİZ A.Ş. tarafından değil, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması halinde uygundur ve bu konuda encümene yetki verilmesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylamada; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, İlçemiz Türkler Mahallesi, Saray Mahallesi, Çarşı Mahallesi ve Kestel Mahallesinde bulunan toplam 34 adet trafo yeri tahsisi talebinin

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılması nedeniyle oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının, Başkanlık önerisi doğrultusunda tahsis talebinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması halinde talebin (tahsisin) uygunluğuna ve bu konuda encümene yetki verilmesi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 10

İlçemiz Saray Mahallesi 452,00 m2 miktarındaki 748 ada 8 parselde bulunan 11,48 m2 Belediye hissesinin, söz konusu parselde bulunan belediye hissesinin diğer hissedarlar tarafından daha önce satın alınmış olduğundan, kalan 11,48 m2. Belediye hissesinin talep sahibine satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

                                                                       -7-

Yapılan oylamada; İlçemiz Saray Mahallesi 452,00 m2 miktarındaki 748 ada 8 parselde bulunan 11,48 m2 Belediye hissesinin, diğer hissedarlar tarafından daha önce satın alınmış olduğundan, kalan 11,48 m2. Belediye hissesinin talep sahibine satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE: 11

İlçemiz Oba Mahallesi  689,15 m2 miktarındaki 637 ada 3 parselde bulunan 74,09 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 1.327,25 m2 miktarındaki 571 ada 1 parselde bulunan 74,30 m2 ve  Oba Mahallesi 1.863,99 m2 miktarındaki 631 ada 2 parselde bulunan 6,71 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Oba Mahallesi  689,15 m2 miktarındaki 637 ada 3 parselde bulunan 74,09 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 1.327,25 m2 miktarındaki 571 ada 1 parselde bulunan 74,30 m2 ve  Oba Mahallesi 1.863,99 m2 miktarındaki 631 ada 2 parselde bulunan 6,71 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 12

İlçemiz Oba Mahallesi 801,00 m2 miktarındaki 639 ada 2 parselde bulunan 512,00 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 887,18 m2 miktarındaki  316 ada 4 parselde bulunan 166,71 m2, Oba Mahallesi 2.903,00 m2 miktarındaki 389 ada 1 parselde bulunan 472,86 m2 ve Oba Mahallesi 1.502,50 m2 miktarındaki 398 ada 1 parselde bulunan 236,42 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi talebi Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in çekimser, diğer Komisyon üyelerinin kabul oyu ile

oyçokluğu ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça geri çekilerek tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildiğinden bu konu oylanmadı. Gündemden düşürüldü.

 

MADDE: 13

İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 1.020,00 m2 miktarındaki  2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesi ile Büyükhasbahçe Mahallesi 1.208,00 m2 miktarındaki  2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça geri çekilerek tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildiğinden bu konu oylanmadı. Gündemden düşürüldü.

 

MADDE: 14

İlçemiz Oba Mahallesi 1.001,00 m2 miktarındaki  640 ada 3 parselde bulunan 488,17 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 118,00 m2 miktarındaki 399 ada 1 parselde bulunan 12,28 m2, Oba Mahallesi 162,00 m2 miktarındaki  401 ada 3 parselde bulunan 40,50 m2, Oba Mahallesi 112,00 m2 miktarındaki 402 ada 5 parselde bulunan 5,01 m2, Oba Mahallesi 1.327,25 m2 miktarındaki 574 ada 1 parselde bulunan 420,00 m2, Oba Mahallesi 1.688,00 m2 miktarındaki 635 ada 1 parselde bulunan 23,65 m2 ve Oba Mahallesi 111,00 m2 miktarındaki 407 ada 4 parselde bulunan 111,00 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi hususu talebine Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in çekimser, diğer Komisyon üyelerinin kabul oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı gündemden çekildi.

                                                                       -8-

MADDE: 15

İlçemiz Avsallar Mahallesi 1.073,13 m2 miktarındaki  320 ada 7 parselde bulunan 243,25 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Avsallar Mahallesi 1.073,13 m2 miktarındaki  320 ada 7 parselde bulunan 243,25 m2 Belediye hissesinin hisseleri oranında diğer hissedarlara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 16

Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Merkezi’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model ISUZU 2014 NLR LONGE 5 marka NNANLR5JH02000264 şase numaralı 1 (bir) adet kamyoneti Belediyemize hibe etme talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Merkezi’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model ISUZU 2014 NLR LONGE 5 marka NNANLR5JH02000264 şase numaralı 1 (bir) adet kamyoneti Belediyemize hibe etme talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 17

Türk Ocakları Alanya Şubesinin, taraflarınca kullanmakta oldukları İlçemiz Çarşı Mahallesi, Kale Yolu Caddesi, 280 ada, 12 parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile ücretsiz olarak kendilerine verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Çarşı Mahallesi, Kale Yolu Caddesi, 280 ada, 12 parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı üzerinde AK Parti grubu adına Kerim BAŞKAPTAN söz alarak Başkanım burada 10 (on) yıllık süreyle alakalı olan kısımda daha önce yapılan uygulamalarda 5 (beş)’er yıllık idi bildiğim kadarıyla, yine aynı şekilde olsa 5 yıllık süre ile değerlendirilebilir mi diye düşüncemiz var, dedi.

Bütçe Komisyonu Başkanı Celal TAŞKIN söz alarak açıklamada bulundu. Tabi ki ülkü ocakları Türk Kültürünün derinliğinden bugüne kadar gelen ve kurucusunun biir Alanya’lı hemşehrimizin olması, yapmış olduğu hizmetler ve siyaset üstü sürdürmüş olduğu bu görevi gelecek yıllarda tekrar meclise gelip tartışılması yerine, ihale kanununda zaten 10 (on) yıl verilebilmesi, bizi bağlayıcı bir tarafı da yok, sonuç itibariyle bunun kirasını zaten Türk Ocakları ödeyecek, bunun ihale kapsamında ihale edilip verilmesi şık olacaktır dedi.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL Türk Ocakları Alanya Şubesinin, taraflarınca kullanmakta oldukları İlçemiz Çarşı Mahallesi, Kale Yolu Caddesi, 280 ada, 12 parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kiraya verilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararını geldiği şekliyle oya sundu.

                                                                                       -9-

Yapılan oylamada; Türk Ocakları Alanya Şubesinin, taraflarınca kullanmakta oldukları İlçemiz Çarşı Mahallesi, Kale Yolu Caddesi, 280 ada, 12 parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile ücretsiz olarak kendilerine verilmesi ile ilgili talebin, söz konusu parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM     :

2- Belediyemiz birimlerinden gelen ve gündeme ilave edilmesi kabul edilen aşağıda yazılı 5 ayrı konunun müzakeresi.

 

1-      Emlak ve İstimlak Md.lüğünün Oba Mah. 138 ada, 9 parselin kuzey doğusunda bulunan alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususu.

2-      Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi organizatörlüğünde düzenlenecek 1.Uluslararası Akdeniz Kültürü Araştırma Kolokyumunun gerçekleştirilmesinde 4 kişilik katılımcı grubun masraflarının (yol ve konaklama) Belediyemizce karşılanması yönündeki Yazı İşleri Müdürlüğünün talebi.

3-       Bayram ALAŞKAN’ın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 07 HNY 79 plakalı 2014 model Ford Transit Kamyoneti bedelsiz ve şartsız hibe talebi.

4-      İlçemiz Okurcalar Mah. Karaburun mevkii 216 ada, 1 parselin bulunduğu alanda ilgili mevzuat kapsamında imar ıslah planı yapılması yönündeki İmar ve Şehircilik Md.lüğünün talebi.

5-      İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan  aşağıda yazılı talepler:

a)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih 112 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-14B-1C,  P28A-14B-2D, P28A-14B-3A, P28A-14B-3B, P28A-14B-3C,  P28A-14C-2B no’lu imar paftalarında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi bir kısım Köy yerleşik alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.

                                                                                  -10-

b)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 190 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-15A no’lu imar paftasında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516 ve 1518 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 507 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına esas P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4C no’lu imar paftalarında yer alan 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516, 1518 no’lu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Alanya Yeşilöz Mahallesi ilave uygulama imar planı talebi.

c)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi O28D-16C-4C paftada yer alan 468 ada 10  parsel için blok nizam yapılaşma  koşulu getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi.

d)     Özel Şahısların; Alanya ilçesi, Büyükhasbahçe Mahallesi O28D-16D-4B paftada yer alan 1836 ada 2-3 parseller ve 1839 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

e)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi, Avsallar Mahallesi O27C-11A-2D paftada yer alan 2325 ve 2326 no lu parselleri kapsayan alanda mevcut plandaki haliyle bölünmüş ve kullanışsız parselleri düzenlemek ve imar uygulamasında ortaya çıkan kanal parselinden ihdas oluşması gibi sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

f)       Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi O28-D-16-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parsele konut alanında “zemin katta ticaret yer alabilir” plan notu işlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 503 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas Özel Şahsın; O28-D-16-D-1-C / O28-D-16-D-1-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

 

g)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi, Hanönü Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 849 ada 6 parselde (eski 6 ada 177 parsel) bulunan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.09.2000 tarih ve 4771 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma alanı belirlenen Han Yapısı ile ilgili olarak alınan 21.10.2014 tarih ve 3121 sayılı Kurul Kararı gereği 10 metre koruma alanının imar planına işlenmesi talebi.

h)     

-11-

h)  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parsele Dini

     Tesis Alanı işlenmesi talebi.

                                         =================

Başkanlık önerisi olarak gündeme ilave edilen ve gündemin 2.maddesi kapsamında görüşülmesine karar verilen; Emlak ve İstimlak Md.lüğünün Oba Mah. 138 ada, 9 parselin kuzey doğusunda bulunan alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili olarak Bütçe Komisyonu Başkanı Celal TAŞKIN söz alarak AKUT’un hangi amaçla bize yapmış oldukları başvuruda özellikle ihtiyaç duyulan alanda okul çağındaki çocuklara AKUT’un önemini belirtmek, aynı zamanda diğer kurum müsafirlerinin eğitim alabileceği kişileri orada eğitmek ve tüm arama, kurtarma malzemelerinin saklanabileceği lojistik bir depo mantığına dayalı bir yer düşünülüyor, o mantığa da uygun olduğu için özellikle orası seçildi, onun için öyle bir arazinin uygun olacağı kanaatı var dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL’de konuyla ilgili biz aynı yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre veriyoruz, başka kurum ve kişilerde girebilir, meclisi bağlayıcı bir şey değil bu. Sadece mezkür yerin encümence kiraya verilmesidir diye açıklamada bulunduktan sonra konuyu oya sundu.

Yapılan oylamada; Oba Mah. 138 ada, 9 parselin kuzey doğusunda bulunan alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

Başkanlık önerisi olarak gündeme ilave edilen ve gündemin 2.maddesi kapsamında görüşülmesine karar verilen; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünün; 15 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Danışma Kurulu toplantısı için 4 kişilik katılımcı grubun yol, konaklama ve hava alanı transfer hizmetlerinin karşılanması,

NİSAN 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kolokyum için Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Konferans salonunun tahsisi ve 20 kişilik katılımcı grubunun hava alanı transferleri ve şehir içi transferlerinin sağlanmasını içeren talep yazıları üzerinde söz alan olmadığından konu Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünün; 15 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Danışma Kurulu toplantısı için 4 kişilik katılımcı grubun yol, konaklama ve hava alanı transfer hizmetlerinin karşılanması,

NİSAN 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kolokyum için Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Konferans salonunun tahsisi ve 20 kişilik katılımcı grubunun hava alanı transferleri ve şehir içi transferlerinin sağlanması yönündeki teklifin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkanlık önerisi olarak gündeme ilave edilen ve gündemin 2.maddesi kapsamında görüşülmesine karar verilen; Bayram ALAŞKAN’ın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 07 HNY 79 plakalı 2014 model Ford Transit Kamyoneti bedelsiz ve şartsız hibe talebi üzerinde söz alan olmadığından, konu Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Bayram ALAŞKAN’ın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 07 HNY 79 plakalı 2014 model Ford Transit Kamyoneti bedelsiz ve şartsız hibe talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                           -12-

Başkanlık önerisi olarak gündeme ilave edilen ve gündemin 2.maddesi kapsamında görüşülmesine karar verilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazılarında; İsmail YILDIZ ve Ramazan YILDIZ’ın  İlçemiz Okurcalar Mah. Karaburun mevkii 216 ada, 1 parselin bulunduğu alanda binalarının bulunduğu, imar affı kapsamında müracaatlarının yapıldığı  ve ancak dosyalarının sonuçlanmadığı, binalarının işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunduğu, kazanılmış hakları olduğu halde parsellerinin yeşilalan ve günü birlik alan olarak gösterildiğinden,  söz konusu yerde ilgili mevzuat kapsamında imar ıslah planı yapılması yönündeki talepleri üzerinde söz alan olmadığı görülmekle, konu Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Okurcalar Mah. Karaburun mevkii 216 ada, 1 parselin bulunduğu alanda ilgili mevzuat kapsamında imar ıslah planı yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Başkanlık önerisi olarak gündeme ilave edilen ve gündemin 2.maddesi kapsamında görüşülmesine karar verilen; İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan  aşağıda yazılı talepler:

a)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih 112 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-14B-1C,  P28A-14B-2D, P28A-14B-3A, P28A-14B-3B, P28A-14B-3C,  P28A-14C-2B no’lu imar paftalarında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi bir kısım Köy yerleşik alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.

b)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 190 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-15A no’lu imar paftasında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516 ve 1518 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 507 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına esas P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4C no’lu imar paftalarında yer alan 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516, 1518 no’lu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Alanya Yeşilöz Mahallesi ilave uygulama imar planı talebi.

c)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi O28D-16C-4C paftada yer alan 468 ada 10  parsel için blok nizam yapılaşma  koşulu getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi.

d)     Özel Şahısların; Alanya ilçesi, Büyükhasbahçe Mahallesi O28D-16D-4B paftada yer alan 1836 ada 2-3 parseller ve 1839 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

-13-

e)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi, Avsallar Mahallesi O27C-11A-2D paftada yer alan 2325 ve 2326 no lu parselleri kapsayan alanda mevcut plandaki haliyle bölünmüş ve kullanışsız parselleri düzenlemek ve imar uygulamasında ortaya çıkan kanal parselinden ihdas oluşması gibi sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

f)       Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi O28-D-16-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parsele konut alanında “zemin katta ticaret yer alabilir” plan notu işlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 503 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas Özel Şahsın; O28-D-16-D-1-C / O28-D-16-D-1-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

 

g)      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi, Hanönü Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 849 ada 6 parselde (eski 6 ada 177 parsel) bulunan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.09.2000 tarih ve 4771 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma alanı belirlenen Han Yapısı ile ilgili olarak alınan 21.10.2014 tarih ve 3121 sayılı Kurul Kararı gereği 10 metre koruma alanının imar planına işlenmesi talebi.

h)  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parsele Dini

     Tesis Alanı işlenmesi talebi.

                                         =================

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan  yukarıda yazılı imarla ilgili hususların İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.

Yapılan oylamada; Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan yukarıda yazılı imarla ilgili hususların İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM     :

3-Dilek ve temenniler

            Dilek ve temenniler bölümünde üyelerden Kerim BAŞKAPTAN’ın İmarla ilgili olarak çatı ve çatıda bulunan güneş enerjileri, uydu –çanak antenlerinin görsel kirlilikle konulara biraz daha dikkat edilmesi veya gerekli kontrollerin sıklaştırılarak yapılması konusundaki temennisi,

Üyelerden Erdoğan TOKTAŞ söz aldı. Komşu ilçe Ermenek’te meydana gelen maden faciası sebebiyle üzüntülerini, geçtiğimiz hafta yine öğrencileri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu öğrencilerimiz vefat etti, yine mevsimlik işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu mevsimlik işçilerimiz vefat etti. Son 12 (oniki) yıldır iş kazası ve buna benzer olaylarda ölü sayısı 15.000’i buldu. Hep beraber millet olarak, hükümet ve devlet olarak bu gidişe son vermemiz gerekmektedir, bu vesileyle bu konuyu gündeme getirip dikkat çekmek istedik dedi.

                                                           -14-

Gündem dilek ve temenniler bölümünde, Sayıştay Başkanlığının 13 EKİM 2014 tarih ve 22.Denetim Grup Başkanlığı / 2014-119-46531 sayılı yazıları ekinde Belediyemize gönderilen 2013 yılı Denetim Raporu hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5393 sayılı Belediye Kanununun 55.maddesi gereğince Belelediye Meclisine bilgi sunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Başkaca söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 02 ARALIK  2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere KASIM /2014 ayı toplantısına son verildi.

Belediye Meclis Başkanı                               Katip Üye                              Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL               Mustafa TOKSÖZ                 Garip KODAL

Belediye Başkanı