Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2015 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 06.01.2015 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri BELEDİYE MECLİS SALONU
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

06 OCAK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

                Belediye Meclisinin 06 OCAK 2015 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.

                Belediye Meclisi 06 OCAK 2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL Başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL toplantı açmadan önce meclis toplantısına katılan meclis üyelerine, daire amiri arkadaşlara ve basınımızın güzide temsilcilerine teşekkür etti ve daha sonra mecliste alacağımız kararların şimdiden bölge halkına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum diyerek bu yılın ilk toplantısı nedeniyle Meclisimizde bulunan siyasi partilerin grup temsilcilerine söz verdi. AK Parti grubu adına Kerim BAŞKAPTAN, CHP grubu adına Erdoğan TOKTAŞ, MHP grubu adına Mustafa TUNA söz alarak 2015 yılının öncelikle Alanya’mıza ve Belediyemize hayırlı olması dileğiyle herkesin yeni yılı kutluyoruz dediler.

 Başkan Adem Murat YÜCEL’de 2015 yılı içinde hayırlı işlere imza atmak üzere Meclis Katibi arkadaşların yoklama yapıp kayda geçirilmesini istiyorum dedi. 

Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklama;

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU’nun toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

Üyelerden; Adem ER,  Eray ERDEM’in yazılı mazeretlerine binaen toplantıya iştirak etmedikleri  görüldü.

Üyelerin ekseriyetinin toplantıda hazır bulundukları görülmekle, gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

  G Ü N D E M :

1-        5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince “Denetim Komisyonunun” oluşturulması.

2-        Özel Alanya Belediyesi Güzel Sanatlar Kursu Kurucu Temsilcisi yetkisinin görüşülmesi.

3-        Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususların görüşülmesi.

4-        İmar Komisyonunca karara bağlanan hususların görüşülmesi.

5-        Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı talebine ilişkin yazılarının görüşülmesi.

6-        Dilek ve Temenniler.

                Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL yapılan yoklamadan sonra gündeme ilave etmek istediğiniz bir konu var mı? diye sordu. Üyeden CHP grubu adına Erdoğan TOKTAŞ’ın yazılı bir dilekçenin olduğunu açıkladı.  

Meclis Başkanı Mali Hizmetler Müdürlüğünün  2015 Mali yılında Belediyemizde çalışan Zabıta Memurlarına ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin belirlenmesi konusundaki yazılarını okuttu. Daha sonra CHP grubunun yazılı önerisini okuttu. Önerinin; Alanya Belediyesinin Belediye hizmet binası bulunan yerlerde hizmet binalarında muhtarlık ofisi tahsis edilerek, erişim ağılı bilgisayar da dahil donatılıp muhtarlara teslim edilmesine hakkında olduğu anlaşıldı.

Bu iki ayrı husus Başkanlıkça oya sunuldu ve meclis gündemine alınması (Gündemin 7 ve 8.maddeleri olarak) oybirliği ile kabul edildi.

                Bu arada Meclis Başkanı; hazırlanan bu gündem maddesinin 5.sırasında yer alan hususun 4.madde olarak görüşülmesini. 4.Madde de yer alan İmar Komisyonu kararının da 5.madde olarak görüşülmek üzere gündemde sıra değişikliği olduğunu açıkladı.

Daha sonra gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1-      5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince “Denetim Komisyonunun” oluşturulması.                                                                   

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL gündemimizin 1. maddesi Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun oluşturulması, bu konuda parti grup sözcülerine Denetim Komisyonu üyeliği için aday gösterilmesini istedi.

AK Parti grubundan Alper BİRER,

CHP grubundan Mehmet KURAL,

MHP grubundan Mehmet Ali TEKİN, Tunahan KASAPOĞLU ile Mehmet KULA’yı önerildiler.

Resmi Mühürlü oy pusulaları ve Resmi Mühürlü zarflar üyelere dağıtıldı. Bu arada Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL önce komisyonun 5 kişiden oluşmasını oylarınıza sunuyorum diyerek Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşması oylandı. Kabulüne oybirliği ile karar verildikten sonra gizli oyla denetim komisyonu üyeliği seçimine geçildi.

Yapılan oy tasnifi sonucunda; Üyelerden

Alper BİRER                                   36,      

Mehmet KURAL                              36,               

Mehmet Ali TEKİN                          36,        

Tunahan KASAPOĞLU   36,        

 Mehmet KULA                                36,       

Melike NAZİFOĞLU              1 oy aldıkları görüldü.

                Bu suretle 5 kişilik Denetim Komisyonunun Mehmet KULA, Tunahan KASAPOĞLU, Mehmet Ali TEKİN, Alper BİRER ve Mehmet KURAL’dan teşkiline karar verildi.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ

2-      Özel Alanya Belediyesi Güzel Sanatlar Kursu Kurucu Temsilcisi yetkisinin görüşülmesi.

Bu gündem maddesine ilişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumumuza intikal eden 04.12.2014 tarihli, Özel Alanya Güzel Sanatlar Akademisi Kursu Kuruscu temsilcisine “Kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme” yetkisine sahip olduğunun belirlenmesi yönündeki yazıları okundu ve daha önce 02.09.2014 tarih, 211 sayılı alınan Meclis Kararında Özel Alanya Belediyesi Güzel Sanatlar Kursu’nun Kurucu Temsilcisi olarak Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL’in belirlendiği, ancak kurucu temsilcisi yetkisine ilişkin bir bilginin bulunmadığı, dolayısıyla kurucu temsilcisine “Kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme” yetkisinin verildiğine dair kararın alınması gerektiği Başkanlıkça ifade edildikten sonra konu oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Özel Alanya Güzel Sanatlar Akademisi Kursu Kurucusu temsilcisine

“Kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme” yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ

3- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususların görüşülmesi.

08.12.2014 tarih ve 18 nolu 2 ayrı maddeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı

Başkanlıkça okutuldu.

OKUNAN BÜTÇE KOMİSYONU KARARI:

TOPLANTI TARİHİ                           : 08/12/2014

TOPLANTI SAATİ                                             : 10:00

 KARAR NO                                                        : 18

Komisyonumuz 08/12/2014 tarihlerinde toplanarak, 02/12/2014 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen konular ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 08/12/2014

MADDE: 1 

Belediyemiz sınırları içerisinde değişik kurumlar tarafından düzenlenmekte olan kermeslerin belirli bir disiplin dahilinde düzenlenmesi, yer, zaman ve süre ile faaliyetlerin kontrol ve denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için; okulların kendi bahçelerinde yapacakları kermesler hariç olmak üzere Belediyemizce düzenleme yapılması gerekirse kermes yönetmeliği çıkarılması için CHP meclis grubu tarafından 02.12.2014 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Belediye Meclisine sunulan ve komisyonumuza havale edilen öneri Komisyonumuzda görüşülmüş olup; ilçemiz sınırları içerisinde değişik kurumlar tarafından düzenlenmekte olan kermes ve etkinliklerin yardım toplamak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. Maddesi (Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır.) gereğince izin verme yetkisi kaymakamlık makamında olup, sadece yer tahsisleri belediyemizi ilgilendirdiğinden, değişik kurumlar tarafından kendi bahçelerinde düzenlenecek kermes ve etkinlikler hariç olmak üzere, kermes ve etkinlik düzenlenmesi amacıyla belediyemize yapılan yer tahsis talepleri için; esnafların en az etkilendiği, trafik akışına engel teşkil etmeyecek, çevre sakinlerine rahatsızlık vermeyecek yerlerin tahsis edilmesi, kermes ve etkinliklerin hijyen yönünden Belediyemiz tarafından denetlenmesi, yapılacak kermes ve etkinliklerin sabah saat 09:00 akşam saat 23:00 saatleri arsında yapılması şartları ile yer tahsisi yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

MADDE: 2

İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 1.020,00 m2 miktarındaki  2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması, hissedara ait Büyükhasbahçe Mahallesi 1.208,00 m2 miktarındaki  2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 hissesinin kamulaştırılması talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Küçükhasbahçe Mahallesi 2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliği ile uygun görülmüş,  Büyükhasbahçe Mahallesi 2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin kamulaştırılması talebi, 2942  sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Belediye Encümeninin yetkisinde bulunduğundan, kamulaştırma ile ilgili talebin Belediye Encümenine yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

                                               ======================

Başkan Adem Murat YÜCEL okunan Bütçe Komisyonu Kararını Komisyondan geldiği

şekliyle oya sundu.

                Yapılan oylamada; Belediyemiz sınırları içersindeki değişik kurumlar tarafında düzenlenmekte

olan kermeslerle ilgili bütçe komisyonunca hazırlanan kararın geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bu husus oylandıktan sonra üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bu şekliylen kermeslerle

ilgili uygulananın encümenin yapmasına karar verilmiş, fakat bu haliyle esnafın sorunlarını tam olarak çözmediğini düşünüyoruz. Yetki sınırlarının biraz daha daraltılıp belirlenmesi gerekir diye düşünüyoruz, bu sebeple encümene çok iş düşüyor, encümenin aldığı kararları denetleyip, bu metnin değiştirilmesini de önümüzdeki süre içersinde talep edebiliriz dedi.

                Üyeden Celal TAŞKIN kermesle ilgili sorunlar Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan kararla çözüleceği kanaatindeyim dedi.

                Başkan Adem Murat YÜCEL şimdi Çamlıca Mahallesindeki bir okulda düzenlenecek bir kermese gidip bunu da kısıtlarsak, kısıtlayıcısı bir şekilde meclisten geçirirsek uygun olmayacağı düşüncesi içersindeyim. Ama ben esnafın ve vatandaşın sıkıntısını biliyorum, herkesin en sağlıklı ortamda sosyal etkinlik yapabilmesi için en uygun yerleri seçeceğimize emin olabilirsiniz dedi.

                Üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak, Başkanım yer konusunda hassas davranacağınızı hepimiz biliyoruz, zaman anlamında (gün sayısı olarak) çok uzun kermeslerin yapılması esnaf anlamında birazcık sıkıntı oluyor, o konuda da hassas davranacağınızı düşünüyoruz dedi.

                Üyeden Erkan DEMİRCİ söz alarak, Başkanım kermesle ilgili bana gelen 2-3 tane şikayet var, bir tanesi trafiğin kapatılması, bununla ilgili bir çerçeve kararı alınmış, mümkün mertebe trafiği çok fazla etkilemeyecek yolları kapatmayacak şekilde ona dikkat edersek çok iyi olacak, birde beraberinde o çevrede oturan insanların çok şikayetleri geliyor, evlerine giremediklerini, otoparklarının işgal edildiklerini söylüyorlar, onlara dikkat edersek iyi olur. Zaten sağlık ve hijyen konusunda ona Belediyemiz dikkat edecektir. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum dedi.

                Üyeden Mustafa TUNA söz alarak, bu konuyla ilgili Belediye encümenimiz en iyi kararı verecektir, halkımızın ve esnafımızın rahatsız olmayacağı yerlerde kermeslerin yapılması uygundur dedi.      

Okunan Bütçe Komisyonu Kararının 2.maddesine geçildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL okunan bütçe komisyonu kararının 2.maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda, üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak sayın Başkanım bu madde biliyorsunuz birkaç defa geldi gitti, sonucunda bu şekilde bir yol bulunmuş, ama burada madde metni yazılırken özellikle son bölümündeki encümen bunu kamulaştırma yapmak zorundaymış gibi encümene göndermek gibi bir anlam çıkıyor, aslında o cümlenin kurumuna, Müdürlüğüne, ya da taraf sahibine iadesine şeklinde olsaydı daha güzel olurdu, bu şekilde yapılacak olan kamulaştırmanın da yasaya aykırı olduğu açıktır, kamuyararı kararı gerekir.

Kamu ve Belediye burada kamulaştırmış olduğu yere ne tür bir kamu hizmeti sunacak, ne tür bir kamuya tahsis yapacaktır, özellikle kamulaştırma bölümü sıkıntılı bir süreçtir. Bunun için bu özelliği belirtme gereği duyuyorum. Bu kayıt ve şartla “EVET” oyu kullanıyoruz dedi.

                Üyeden; Kerim BAŞKAPTAN söz alarak, Başkanım benzer çekincelerimiz bizim de var, buradaki kamulaştırma bir kamulaştırmanın bildiğim kadarıyla “yanlışım varsa düzeltin ama” meclisten geçmesine gerek yok, kamu kararı alındıktan sonra encümen zaten kamulaştırma yetkisine sahip ki, bu maddeyi oylatırken aslında iki tane işlem yapıyoruz, Bir: satış işlemini gündeme getiriyoruz, İkincisi de: Kamulaştırma. Eğer bunun satışı ayrı, kamulaştırmayı ayrı şekilde oylarsak, satışla ilgili olan kısma zaten “EVET” diyoruz, ama kamulaştırma o konu birazcık sanki hukuken sıkıntılı olacak gibi gözüküyor dedi.

                Başkan Adem Murat YÜCEL, arkadaşlar biliyorsunuz, bu konu meclise üç defa geldi.Biz burada vatandaşa maraz doğurmak için, çözümünü üretmek için kamulaştırıp vatandaşa satmak, yani vatandaşın sıkıntısını gidermek dedi.

                Üyeden Kerim BAŞTAPTAN yeniden söz alarak Başkanım bunu burada çok tartıştık ama çözüm kamulaştırmadan ziyade bununla ilgili önümüzdeki günlerde aynı konular yine gelecek, yani burada mahalle bazında işlem tabi karar alınırken meclis uygulama bölgesi ölçeğini düşünmemiştir, esas sıkıntı bizim almış olduğumuz ve ısrarla üzerinde devam etmek istediğimiz konu. Mahalle ölçeğinde, en azından uygulama bazı ölçeğine veya uygulama bölgesi ölçeğine dönüştürmek sanki Kuzey Alanya’da ve Alanya’nın içersinde diğer bölgeler içersinde yapılacak olan uygulamalar daha doğru gibi gözüküyor. Daha sonrasında hukuki bir sorumluluğu getirir mi? Bize herhangi farklı bir şekilde rücu eder mi? Onu düşündüğüm için söylüyorum dedi.

Üyeden; Erdoğan TOKTAŞ tekrar söz alarak, bu konu kazanılmış hakta doğurur, aynı durumda olan başka vatandaş benim yerimi de kamulaştır diyecek, biliyorsunuz Belediyenin bir sürü kamulaştırmadan dolayı yükleri var, geçen toplantı da sizde ifade etmiştiniz. Daha önce Mahalle bazında almış olduğumuz kararın gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum dedi.

                Başkan Adem Murat YÜCEL’de üyelerce yapılan açıklamalardan sonra; Şuandaki süreçte geçen burada meclisten çıkar çıkmaz o kadar insan arıyor ki yani Belediyenin bütün bu gibi üretilen arsaların çok ucuz bir şeylere gidiyor, amacının dışına çıkıyor, bunu böyle sınırlayıcı koymazsak Belediye zarar ediyor, yani vatandaşın bilmeyenin bile aklına başka şeyler sokuluyor dedi.

                Üyeden Erkan DEMİRCİ söz alarak, Erdoğan beyin söylediği de burada 54 m2.’den bahsediyoruz, 54 m2.yi kamulaştırma da nasıl bir kamu yararı olabilir. Yani sizin yarın başınız ağrıyabilir, burada bir kamulaştırma yapacaksak, bölgenin bütününde yapılması lazım ki, Belediye orada bir hizmet üretsin, kamu menfaati adına. Ama 54 m2.’de bir hizmet üretemeyeceği için kamu yararı yokta denilebilir, dedi.

                Üyeden Celal TAŞKIN söz alarak, bu konudaki Alanya’mızın geleceğine yönelik sıkıntılarının aşılması için daha önceki meclis toplantımızda bu prensip kararımızı zaten almıştık, bu hassasiyetlerin gerek meclisi, gerekse belediyeyi tartışma konusuna çekmemek adına 5 yıllık süre içersinde de sıkıntıların bertaraf edilmesi adına Mahalle bazındaki çözümlerin akılcı olacağı konusunda zaten hep birlikte fikir birliğine varmıştık, bu hassasiyeti de göz önüne alarak alınmış olan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının oybirliği ile geçmiş olması hususunun da dikkate alınmasını istiyorum dedi.

                Yapılan bu görüşmelerden sonra; Küçükhasbahçe Mahallesi 2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliği ile uygun görülmüş,  Büyükhasbahçe Mahallesi 2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin kamulaştırılması talebi, 2942  sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Belediye Encümeninin yetkisinde bulunduğundan, kamulaştırma ile ilgili talebin Belediye Encümenine yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararına, Üyelerden; Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY’ın ÇEKİMSER,

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ ve Nefise DEVELİOĞLU’nun KABUL oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

                Başkan Adem Murat YÜCEL, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 2 nci raporun 1.maddesini okuttu.

TOPLANTI TARİHİ                                            : 29/12/2014

TOPLANTI SAATİ                                             : 10:00

 KARAR NO                                                        : 19

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 29/12/2014 tarihinde toplanarak, Komisyonumuza havale edilen konular ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur.

MADDE: 1 

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur kadro ihdas cetveli ve memur boş kadro değişiklik cetvelleri Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan,  memur kadro ihdas ve memur boş kadro değişiklik cetvelleri aşağıda açıklandığı şekilde oybirliğiyle uygun görülmüştür.

(MEMUR)

 

 

 

 

 

 

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

MEMUR NORM KADRO

STANDARDI TOPLAMI

597

MEVCUT MEMUR KADROLARI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

347

156

503

 

 

 

 

 

KADRO İHDAS CETVELİ (Memur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU

11085

GİH

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

3

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

7

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

5

3

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8790

TH

Teknisyen

3

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

6535

TH

Programcı

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

6535

TH

Programcı

4

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8570

TH

İstatistikçi

5

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

6410

GİH

Muhasebeci

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

7785

GİH

Tahsildar

5

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                        (II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU*

KODU

10000

GİH

Belediye Başkan Yardımcısı

5

1

10000

GİH

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.mad.Göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

Meclis Başkanı

Katip

Katip

YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU "0"

OLARAK  YAZILACAKTIR.

Okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararını Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Kadro İhdas Cetveli ve Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelleri Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 2.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 2

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, halen Belediyemizde sözleşmeli statüde çalışmakta olan; Tekniker Zahide ÖZLEN, Tekniker Ummahani KURT, Mühendis Zeynep KİRİŞ, Ekonomist Levent UĞUR ve Avukat Necla VURAL’ ın, 2015 yılında tekrar aynı statüde çalışma talepleri Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere, Tekniker Zahide ÖZLEN’ in 1.400.00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme, Tekniker Ummahani KURT’ un 1.680.00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme, Mühendis Zeynep KİRİŞ’ in 1.450.00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme, Ekonomist Levent UĞUR’ un 2015 yılında belirlenecek  aylık net ücret 85 puan ek ödeme ve Avukat Necla VURAL’ ın 2.012.00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme ile 31.12.2015 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sözleşmelerinin yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Bu arada Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak, burada herkesin maaşı belirlenmiş,  Ekonomist Levent UĞUR’un aylık net ücretinin burada belirtilmediğini, acaba bunun sebebi nedir dedi. Bu konuda İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü yetkilisince gerekli açıklama yapıldı.

Okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının bu maddesi Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, halen Belediyemizde sözleşmeli statüde çalışmakta olan; Tekniker Zahide ÖZLEN, Tekniker Ummahani KURT, Mühendis Zeynep KİRİŞ, Ekonomist Levent UĞUR ve Avukat Necla VURAL’ ın, 2015 yılında tekrar aynı statüde çalışma talepleri Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere, Tekniker Zahide ÖZLEN’ in 1.400.00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme, Tekniker Ummahani KURT’ un 1.680.00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme, Mühendis Zeynep KİRİŞ’ in 1.450.00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme, Ekonomist Levent UĞUR’ un 2015 yılında belirlenecek  aylık net ücret 85 puan ek ödeme ve Avukat Necla VURAL’ ın 2.012.00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme ile 31.12.2015 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sözleşmelerinin yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 3.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 3

İlçemiz Saray Mahallesi 617,86 m2 miktarındaki 43 ada 161 parselde bulunan 195,65 m2 Belediye hissesi ile Saray Mahallesi 29.935,00 m2 miktarındaki 727 ada 3 parselde bulunan 241,00 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  söz konusu yerin imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması nedeniyle,  plan değişikliği yapılması halinde talebin tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının bu maddesi Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Saray Mahallesi 617,86 m2 miktarındaki 43 ada, 161 parselde bulunan 195,65 m2 Belediye hissesi ile Saray Mahallesi 29.935,00 m2 miktarındaki 727 ada, 3 parselde bulunan 241,00 m2 vatandaş hissesinin takas talebinin, söz konusu yerin imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması nedeniyle,  plan değişikliği yapılması halinde talebin tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 4.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 4

İlçemiz Oba Mahallesi 1.397,00 m2 miktarındaki 476 ada 2 parselde bulunan 31,75 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Oba Mahallesi 476 ada 2 parselde bulunan 31,75 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Oba Mahallesi 476 ada 2 parselde bulunan 31,75 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 5.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 5

İlçemiz Payallar Mahallesi 289,07 m2 miktarındeaki 383 ada 8 parselde bulunan 48,54 m2 Belediye hissesi ile Payallar Mahallesi 1.981,97 m2 miktarındaki 373 ada 3 parselde bulunan 3,91 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi, artan Belediye Hissesinin vatandaşa satılması  hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Payallar Mahallesi 383 ada 8 parselde bulunan 48,54 m2 Belediye hissesi ile Payallar Mahallesi 373 ada 3 parselde bulunan 3,91 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi, artan Belediye Hissesinin diğer hissedara  satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Payallar Mahallesi 383 ada 8 parselde bulunan 48,54 m2 Belediye hissesi ile Payallar Mahallesi 373 ada 3 parselde bulunan 3,91 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi, artan Belediye Hissesinin diğer hissedara  satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 6.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 6

İlçemiz Payallar Mahallesi 6.331,15 m2 miktarındaki 164 ada 8 parselde bulunan 164,79 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Payallar Mahallesi 164 ada 8 parselde bulunan 164,79 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Payallar Mahallesi 164 ada 8 parselde bulunan 164,79 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 7.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 7

İlçemiz Payallar Mahallesi 24.684,68 m2 miktarındaki 257 ada 8 parselde bulunan 786,39 m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Payallar Mahallesi 257 ada 8 parselde bulunan 786,39 m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

 Yapılan oylamada; İlçemiz Payallar Mahallesi 257 ada 8 parselde bulunan 786,39 m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 8.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 8

İlçemiz Avsallar Mahallesi 13.823,87 m2 miktarındaki 479 ada 3 parselde bulunan 66,61 m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Avsallar Mahallesi 479 ada 3 parselde bulunan 66,61 m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması hususu, Avsallar Mahallesinin imar planı iptal edildiğinden oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Avsallar Mahallesi 479 ada 3 parselde bulunan 66,61 m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması hususu, Avsallar Mahallesinin imar planı iptal edildiğinden oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 9.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 9

İlçemiz Avsallar Mahallesi 1.337,63 m2 miktarındaki 187 ada 3 parselde bulunan 105,63 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Avsallar Mahallesi 187 ada 3 parselde bulunan 105,63 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu, Avsallar Mahallesinin imar planı iptal edildiğinden oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Avsallar Mahallesi 187 ada 3 parselde bulunan 105,63 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu, Avsallar Mahallesinin imar planı iptal edildiğinden oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 10.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 10

Alanya Kaymakamlığı Toplum  Sağlığı Merkezinin, İlçemiz Tosmur Mahallesi o28 d21 b 3c pafta 130 ada 8 parsel üzerindeki taşınmazın Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak Antalya Valiliği ( Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü) ne verilmesi talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Tosmur Mahallesi o28 d21 b 3c pafta 130 ada 8 parsel üzerindeki taşınmazın, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz olarak Antalya Valiliği ( Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü) ne tahsis edilmesi, tahsisle ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada;  İlçemiz Tosmur Mahallesi o28 d21 b 3c pafta 130 ada 8 parsel üzerindeki taşınmazın, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz olarak Antalya Valiliği ( Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü) ne tahsis edilmesi, tahsisle ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 29.12.2014 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 19 Nolu Kararının 11.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 11

Türkiye Yerel Hizmet-Sen Antalya Şube Başkanlığının, Belediyede görev yapan Kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenek miktarlarını belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması ve sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediyede görev yapan Kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenek miktarlarını belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması ve sözleşme metninin imzalanması için ilgili kanunlar gereği Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                               ===================

                Komisyon Kararı okunduktan sonra üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bu konuyla ilgili bundan 3-4 dönem öncesi meclis toplantısında gündeme getirmiştik, Sosyal Denge Tazminatının imzalanmadığını, bunun ne zaman imzalanacağını şahsınıza sormuştuk, bu vesileyle gelmiş olan bu öneri için teşekkür ediyorum, sözleşme imzalanırken emekçilerimizin, görevlilerimizin lehine tavır alacağınızdan eminiz, hakkı ve emeği koruyacağınızı düşünerek tekrar teşekkür ediyorum dedikten sonra Başkan Adem Murat YÜCEL konuyu oya sundu.

Yapılan oylamada; Belediyede görev yapan Kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenek miktarlarını belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması ve sözleşme metninin imzalanması için ilgili kanunlar gereği Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bu arada Başkan Adem Murat YÜCEL açıklamada bulunarak gündem davetiyesinde yazılı gündem maddesi içersindeki 5.sırada yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı talebine ilişkin yazılarının görüşülmesi konusunu 4.madde olarak görüşülmesini, 4.sırada yazılı İmar Komisyonunca karara bağlanan hususların görüşülmesi konusunun da gündemin 5.maddesi olarak görüşülmek üzere gündemde sıra değişikliği olduğu yönündeki beyanından sonra gündem maddelerinin müzakeresine devam edildi.

GÜNDEMİN 4.MADDESİ

4- Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı talebine ilişkin yazılarının görüşülmesi.

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün 3 ayrı özel şahsın plan tadilatını içeren yazılarını okuttu.

     Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı ile ilgili tadilat dosyaları;

1- Özel Şahsın; Alanya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 parseldeki Spor Alanı, Cikcilli Mahallesi 316 ada 2 parseldeki Belediye Hizmet Alanı ve Oba Mahallesi 350 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.

2- Özel Şahsın; Alanya İlçesi İspatlı Mahallesi 352, 446, 447 ve 450 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi.

      3- Özel Şahısların; Alanya İlçesi Kadıpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli  yapı bulunan  19 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat talebi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatını içeren 3 ayrı özel şahsın talebinin İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.

                Yapılan oylamada; Plan ve Proje Müdürlüğünce imar tadilatıyla ilgili 3 ayrı vatandaş müracaatının İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 5.MADDESİ

                5- İmar Komisyonunca Karara bağlanan hususların görüşülmesi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, İmar Komisyonunca 3 ayrı maddeden oluşan Kararını okuttu.

İmar Komisyonu Kararının 1.sırasında yer alan; Özel şahsın; Alanya İlçesi, Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1625 ada 1 no’lu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebi incelenmiş olup; plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması, yoğunluk artışına yol açması ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğine aykırı olması nedenleriyle UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Alanya İlçesi, Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1625 ada 1 no’lu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebin, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması, yoğunluk artışına yol açması ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğine aykırı olması nedenleriyle UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, İmar Komisyonunca 3 ayrı maddeden oluşan Kararının 2.sırasında yer alan; Özel şahsın; Alanya İlçesi, Demirtaş Mahallesi 733 ada 1 ve 2 no’lu parsellerde mevcut planda “Dini Tesis Alanı” ile “Pazar Alanı” olarak belirlenen alanlarda metrekareleri değiştirilmeden değişiklik yapılması talebi incelenmiş olup; dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dairesine iadesine karar verilmiştir şeklindeki Komisyonu Kararını oya sundu.

Yapılan oylamada; Özel şahsın; Alanya İlçesi, Demirtaş Mahallesi 733 ada 1 ve 2 no’lu parsellerde mevcut planda “Dini Tesis Alanı” ile “Pazar Alanı” olarak belirlenen alanlarda metrekareleri değiştirilmeden değişiklik yapılması talebinin, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dairesine iadesine karar verilmiştir şeklindeki Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 Başkan Adem Murat YÜCEL, İmar Komisyonunca 3 ayrı maddeden oluşan Kararının 3.sırasında yer alan; Özel şahsın; Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 548 ada 1 no’lu parseli kapsayan alanda hazırlattıkları plan değişikliği talebi incelenmiş olup; talep emsal ve kat artışı içerdiğinden çevresinde benzer durumda planlanmış konut ve ticaret alanları bulunmadığından plan bütünlüğünün bozulmasına yol açacağından ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin plan değişiklikleri ile ilgili kısımlarına aykırı olduğundan UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki Komisyonu Kararını oya sundu.

Yapılan oylamada; Özel şahsın; Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 548 ada 1 no’lu parseli kapsayan alanda hazırlattıkları plan değişikliği ile ilgili; talep emsal ve kat artışı içerdiğinden çevresinde benzer durumda planlanmış konut ve ticaret alanları bulunmadığından plan bütünlüğünün bozulmasına yol açacağından ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin plan değişiklikleri ile ilgili kısımlarına aykırı olduğundan UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6.MADDESİ

6-  Gündeme alınmasına oybirliği ile karar verilen, Belediyemizde zabıta memuru olarak çalışan personellere, 2015 yılı içinde verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

hususunun müzakeresi.

                Başkan Adem murat YÜCEL, Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazılarında; 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) Cetvelinde Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içersindekiler için 403,00.-TL. olmuştur. Aylık Maktu Fatla Çalışma Ücretinin Belediye Meclisince görüşülmesi ile ilgili yazıları okundu. Söz alan olmadığından konu Başkanlıkça oya sunuldu.

                Yapılan oylamada; Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışan personellere, 2015 yılı için 403,00.-TL. aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7.MADDESİ

               

                7- Alanya Belediyesinin Belediye hizmet binası bulunan yerlerde hizmet binalarında muhtarlık ofisi tahsis edilerek, erişim ağılı bilgisayar da dahil donatılıp muhtarlara teslim edilmesine yönelik CHP grubunun yazılı önerilerinin görüşülmesi.

                Bu konuda verilen yazılı öneri ve gerekçesi Başkanlıkça okutuldu. Bu konuda söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyeden Erdoğan TOKTAŞ önerimizin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip Plan ve Bütçe Komisyonu bu konuda bir değerlendirme yapsın, muhtarlarımıza bir şekilde yardımcı olalım diyoruz dedi.

                Konu Başkanlıkça oya sunuldu.

                Yapılan oylamada; Alanya Belediyesinin Belediye hizmet binası bulunan yerlerde hizmet binalarında muhtarlık ofisi tahsis edilerek, erişim ağılı bilgisayar da dahil donatılıp muhtarlara teslim edilmesine yönelik CHP grubunun yazılı önerilerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM            :

 

8-  Dilek ve Temenniler.

                Dilek ve temenniler bölümünde Üyelerden; Kerim BAŞKAPTAN söz alarak takip edebilmek adın Mecliste alınan kararlara ait tutanağın parti grup sözcülerine e-mail ortamında gönderilmesi veya yazılı olarak  verilmesini talep ediyoruz dedi.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak Demirtaşta yapılmakta olan çim futbol sahasının çalışmasının niçin durdurulduğunu sorduğunda Başkan Adem Murat YÜCEL oraya sağlıklı bir proje hazırlanıyor, şuan proje aşamasında dedi. Erdoğan TOKTAŞ tekrar söz alarak Kültür merkezinde bir arkadaşımız Bonzai ile ilgili Cumartesi – Pazar gösteri için kiralama yapmış, bir film gösterimi yapacakmış, bütün resmi işlemleri tamamlamış, fakat oradaki gösterim Alanya Kültür Merkezi Müdürü tarafından gösterim engellenmiş, bu konuyla ilgili bir araştırma yaparsanız dediğinde Başkan Adem murat YÜCEL cevaben “Kermes yerleri ile ilgili izinler mevcut kolluk kuvvetlerinden ve Kaymakamlıktan” alınır, aynı şekilde gösterilerde mevcut kolluk kuvveti ve Kaymakamlıktan alınır, yer tahsisi Belediyedendir. Onlar emniyetten  izni alamadıkları için gösterimi yapamadılar, dedi. Üyeden Erdoğan TOKTAŞ tekrar söz alarak Başkanım son bir husus, her zaman konuştuğumuz  Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince Antalya’ya bağlanan yollarla, caddelerle ilgili Başkanlığınızın herhangi bir itirazı, dava yolunu düşünüyormusunuz, ileriye yönelik. Bu mutlaka lazım olacak dedi.

Bu arada, Başkan Adem Murat YÜCEL ayın 15’inden sonra bir tanıtım kokteylimiz olacak, Belediyenin yeni bir düzenlemesi bu. 444’lü telefonlarla hatlarımız oluşturulacak, sizlere e-mail ortamında attığımız bir şekilde yazılı olarakta davet edeceğiz dedi.

Üyeden Ertuğrul AKAY söz alarak, Başkanım ben İmar Müdürümüzden Avsallar Mahallesinin iptal olan imar planı ile ilgili akibetiyle ile ilgili süreç hakkında bilgi istiyorum dediğinde, Başkan Adem Murat YÜCEL, Değerli arkadaşlar, Avlallar imar planının 2011 yılında onaylanma sırasında, ada’nın birisinde dava açılmış, bu tarihte açılan dava bu zamana kadar sürüyormuş, fakat o bölgedeki Belediye hizmet alanı olan adanın 5.000’liğinin, 1.000’lik plana uymadığını iddia ediyor vatandaş, Hakim beyde konuyla ilgili o ada’nın değil, bir başka adanın durumunu istiyor, tabi ki orada istediği yer konut alanı. Bu şekilde yazı veriliyor, orada korkulacak bir şey yok, sanırım üç ay içersinde onun sonucu çıkar dedi.

Üyeden Nefise DEVELİOĞLU söz alarak ALANYUM alış veriş merkezinin oraya üst geçit yapılması yönünde çok talep geliyor dediğinde Başkan Adem Murat YÜCEL cevan iki bölgeye (ALANYUM  AVM ile Devlet Hastanesi kavşağına) üst geçit projesi hazırlandı, izinleri alındı, bu ay sonunda ihaleye çıkaracağız, dedi. 

                Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere

bildirildi. Başkaca söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 03 ŞUBAT 2015 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2015 / OCAK  ayı toplantısına son verildi.

Belediye Meclis Başkanı                                                             Katip Üye                                            Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL                              Mustafa TOKSÖZ                            Garip KODAL

Belediye Başkanı