Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Davet Metni / CALL TEXT

Davet Metni / CALL TEXT

SEMPOZYUM ÇAĞRI METNİ

Değerli Bilim İnsanları, Uygulayıcılar ve Öğrenciler;

Sizleri 01 - 03 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya'da (Antalya) "Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yerel Kalkınma Stratejileri Kapsamında Sürdürülebilir, Etkin Belediyecilik Uygulamaları" ana temasıyla Alanya Belediyesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi paydaşlığında düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumuna davet ediyoruz.

Sempozyum ile yerel yönetimlerle ilgili konularda çalışmalar yapan gerek yurtiçinden ve gerekse yurtdışından bilim insanlarının, araştırmacıların, uzmanların, yerel idarecilerin, yerel yönetimlerde görev yapan uygulayıcıların, bu alanda eğitim gören öğrencilerin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya getirilerek bilimsel ve sosyal etkileşim sağlanması amaçlanmaktadır.

Sempozyum kapsamında yerel yönetimler ile ilgili mevzuatın, uygulamaların, hizmet standartlarının, ölçeklerin, güncel gelişmelerin ve iyi uygulama örneklerinin tüm paydaşlarca birlikte ve çok yönlü olarak ele alınması planlanmaktadır. Sempozyumun yerel yönetimlerle ilgili işbirliğinin sağlanmasına, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, yeni projeler ve bakış açılarının kazandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Uluslararası ölçeğe sahip olan sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyumda yer alan ve sunulan tebliğlerin özet metinleri e-kitap olarak yayınlanacaktır. Tam metinler yazarların talebine bağlı olarak bilim ve hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Alanya Akademik Bakış Dergisi "Özel Sayı"sında ve sponsor/paydaş olan diğer uluslararası hakemli dergilerde (Strategic Public Management Journal, Alanya Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi) ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

Sempozyum Bilim Kurulu tarafından belirlenecek olan belirli sayıdaki tebliğ için "En İyi Bildiri" ödülü (belge/plaket) verilecektir. Sempozyum ana paydaşı, sponsoru ve destekçisi Alanya Belediyesi'dir. Sempozyum bilimsel etkinlikleri Sun Star Resort Otel'de yapılacaktır.

Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum kapsamındaki hiçbir aktivite ve materyal için ücret talep edilmeyecektir. Ulaşım, konaklama vd. kişisel giderler ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Sempozyumda buluşmak arzusuyla...

Paydaşlar ve Kurullar adına;
Öğr.Grv. Mehmet MECEK
Düzenleme Kurulu BaşkanıSYMPOSIUM CALL TEXT

Dear Scientists, Practitioners and Students;

We are inviting you to Alanya International Local Governments Symposium which will held by the fellowship of Alanya Municipality, Alanya Hamdullah Emin Paşa University and Alanya Alaaddin Keykubat University with the main theme ''New Approaches to City Administration and Sustained, Effective Municipal Practices Within the Scope of Local Development Strategies'' between the dates 01 - 03 November 2018.

The aim of this symposium is to provide scientific and social interaction of scientists, researchers, experts, local administrators, practitioners in the local governments, students receiving education in this field, representatives in private sector and civil society organizations carrying out their works/ studies in this field domestic or abroad.

It is planned within the scope of the symposium that legislations, practices, service standards, scales, current developments and good practice examples are addressed by partners together and in a multidimensional way. It is considered that the symposium will contribute to providing cooperation on local governments, dissemination of good practice examples and raising new projects and perspectives.

The language of the symposium which has a global scale will be in Turkish and English. The summary texts of the reports presented and are part of the symposium will be published as e-books. Upon the request of the authors, full texts will be published free in Alanya Academic Review Journal as part of ''Special Issue'' and in other partner/sponsor peer-reviewed journals (Strategic Public Management Journal , Alanya Academic Review Journal and International Administration Academy Journal) after their evaluation by the science and arbitration committee.

Symposium Science Committee will award certain number of reports as the '' Best Proceedings'' in the form of certificates/ plaques. The main partner, sponsor and promoter of the symposium is Alanya Municipality. Scientific activities of the symposium will be organized in the Sun Star Resort Otel.

Participation to the symposium is free of charge. No fees will be charged for the activities and materials within the scope of the symposium. Expenditures with regards to transportation, accommodation and personal expenses etc. will be covered by the participants.

Hoping to see you in the symposium...

On behalf of the Partners and Committees;
Academician MEHMET MECEK
Chairman of the Regulatory Committee