Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Temalar / THEMES

Temalar / THEMES

ANA TEMA :

KENT YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR, ETKİN BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI

ALT TEMALAR :

 • Kentsel planlama ve imar hizmetleri
 • Kentlerde alt/üst yapı hizmetleri
 • Kentsel rekrasyon
 • Akıllı kent uygulamaları
 • CBS ve KBS hizmetleri
 • Kentlerde ruhsat ve denetim hizmetleri
 • Kent güvenliği hizmetleri
 • Kentlerde itfaiye hizmetleri
 • Kentlerde kolluk (zabıta) hizmetleri
 • Yerel Yönetimler ve ekonomik hizmetler
 • Yerel Yönetimlerde girişimcilik ve girişimciliği destekleme hizmetleri
 • Yerel yönetimlerde sosyal hizmetler
 • Dezavantajlı gruplar ve kent
 • Yerel yönetimlerde gıda bankacılığı hizmetleri
 • Yerel yönetimlerde kültürel ve eğitsel hizmetler
 • Kentlerde kültürel miras uygulamaları
 • Kentlerde sportif faaliyetler ve sporun desteklenmesine yönelik hizmetler
 • Yerel yönetimlerde tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetleri
 • E-Belediyecilik hizmetleri
 • Yerel yönetimlerde ulaşım hizmetleri
 • Yerel yönetimlerde sağlık hizmetleri
 • Kentsel, çevresel ve diğer ekolojik hizmetler
 • Kent yönetimi
 • Kentsel siyaset
 • Kent tarihi ve kültürü
 • Marka kent uygulamaları
 • Yerel yönetimlerde mali hizmetler
 • Sosyal belediyecilik uygulamaları
 • Belediyelerde hizmet yönetimi ve pazarlaması
 • Modern ve etkin kent konseyi uygulamaları
 • STK – Belediye işbirliği uygulamaları
 • Yerel kalkınma
 • Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi
 • Yerel yönetimlerde afet yönetimi
 • Yerel yönetimlerde göç yönetimi
 • Yerel yönetimlerde insan kaynakları yönetimi
 • Yerel yönetimlerde mali (finansal) yönetim
 • Yerel yönetimlerde kaynak yönetimi
 • Yerel yönetimlerde hizmet yönetimi
 • Yerel yönetimlerde süreç yönetimi
 • Yerel yönetimlerde ölçek yönetimi
 • Yerel yönetimlerde bürokrasi
 • Yerel yönetimler ve kamu politikaları
 • Yerel yönetimlerde büro yönetimi ve otomasyon
 • Yerel yönetimlerde güncel sorunlar ve uygulanabilir çözüm önerileri
 • Yerel ve küresel ölçekte iyi uygulama örnekleri
 • Yerel yönetimler üzerine diğer konular
 • ALANYA TEMALI KONULAR
 • Alanya Belediyesi Esaslı Proje Önerileri/Uygulamaları


MAIN THEME :

NEW APPROACHES TO CITY ADMINISTRATION AND SUSTAINED, EFFECTIVE MUNICIPAL PRACTICES WITHIN THE SCOPE OF LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES


SUB -THEMES :

 • Urban planning and reconstruction services
 • Infrastructure/ Superstructure services in cities
 • Urban recreation
 • Smart City Practices
 • Geographical Information System and Urban Information System services
 • Permission and inspection services
 • City security services
 • Fire brigade services in cities
 • Law enforcement (municipal police) services in cities
 • Local governments and economic services
 • Entrepreneurship in local governments and entrepreneurship support services
 • Social services in local governments
 • Disadvantaged groups and the city
 • Food banking services in local governments
 • Cultural and educational services in local governments
 • Cultural heritage practices in cities
 • Sports in cities and services for supporting sports activities
 • Publicity and public relations services in local governments
 • E-municipality services
 • Transportation services in local governments
 • Health services in local governments
 • Urban, environmental and other ecological services
 • City administration
 • Urban politics
 • Urban history and culture
 • Brand city practices
 • Financial services in local governments
 • Social municipality practices
 • Service management and marketing in municipalities
 • Modern and effective city council practices
 • NGO - Municipal cooperation practices
 • Local development
 • Total quality management in local governments
 • Disaster management in local governments
 • Migration management in local governments
 • Human resources management in local governments
 • Fiscal (financial) management in local governments
 • Resource management in local governments
 • Service management in local governments
 • Process management in local governments
 • Scale management in local governments
 • Bureaucracy in local governments
 • Local governments and public policies
 • Office management and automation in local administrations
 • Current problems in local governments and applicable solution proposals
 • Good practice examples at local and global scale
 • Other topics on local governments
 • SUBJECTS WITH THEMES ON ALANYA
 • Alanya Municipality Major Project Proposals / Practices