Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Yazım Kuralları / WRITE RULES

Yazım Kuralları / WRITE RULES

YAZIM KURALLARI

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen tebliğlerin başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

YAZI ALANI: Tebliğlerin Microsoft Word programında yazılması gerekmektedir. Kağıt türü olarak A4 seçilmelidir. Bölümlere ait sayfa düzeni (boşlukları); "üst: 2 cm", "alt: 2 cm", "sağ: 1,5 cm", "sol: 2 cm", "girinti sol: 0 cm", "girinti sağ: 0 cm", "özel: yok" olarak ayarlanmalıdır. Özet, Giriş, şekiller, tablolar, kaynakça  ve notlar toplamda 25 sayfayı geçmemelidir.

YAZIM KARAKTERLERİ: Yazı karakteri "Times New Roman" olarak; yazı büyüklüğü ise "10 punto" olarak ayarlanmalıdır. Satır aralığı olarak "tek satır aralığı" kullanılmalıdır. Paragraflar arasında (önce-sonra) "6 nk (inç)" boşluklar bırakılmalıdır. Söz konusu boşluklar haricinde paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

Yazımda, virgül ve noktalardan (noktalama işaretlerinden) sonra bir karakter aralık(boşluk) bırakılmalıdır. Yazılar paragraflar şeklinde ve “her iki yana yaslı” olarak yazılmalıdır.

ANA BAŞLIK: Tebliğ genel başlığının koyu renkte, sola yaslı ve 15 punto olarak yazılması gerekmektedir. Kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır. Başlık 15 kelime ile sınırlıdır. Türkçe başlığın altına İngilizce başlık yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar arasına satır boşluğu bırakılmadan, önce ve sonrası için "6 nk" boşluk bırakılmalıdır. İngilizce başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfi büyük ve diğer harfleri küçük olarak yazılacaktır. İngilizce başlık italik, normal renkte (koyu değil), sola yaslı ve 12 punto olarak yazılmalıdır.

YAZAR BİLGİLERİ: İngilizce başlıktan sonra (alt satırda), satır boşluğu bırakmadan, yazarın Ad ve SOYADI sola dayalı bir şekilde, koyu renkte, Times New Roman yazı türü  ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Yazarın sırasıyla akademik unvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi bir alt satıra, sola dayalı olarak, normal renkte (koyu değil), İtalik ve 10 punto olarak tam ve açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Brden fazla yazar olması halinde diğer yazarlar da aynı şekilde alt alta eklenmelidir. Yazar bilgileri ek olarak dipnot ile gösterilmemelidir.

ANA BÖLÜMLER: Tebliğ metni "ÖZET", "ABSTRACT", "GİRİŞ", Metin, "SONUÇ" ve "KAYNAKÇA" bölümlerine ayrılmış olmalıdır. Ana bölümler 11 punto, koyu (kalın), büyük harflerle ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Kaynakça hariç tüm ana başlıklar 1'den başlayarak sırasıyla numaralandırılmalıdır.

TÜRKÇE ÖZET VE ABSTRACT: Özet kısmı "Türkçe" 120 - 200 kelime arasında olmalıdır. Özet sonunda içeriğe uygun en az 3 ve en çok 5 adet "anahtar kelime" yer almalıdır. Özetin Abstract kısmı Türkçe özet metnin ve anahtar kelimelerin "İngilizce" çevirisi olarak hazırlanmalıdır. Bu kısımların başlıkları olan "ÖZET" ve "ABSTRACT" kelimeleri büyük harflerle, koyu renkle, önce ve sonrasında "6 nk" paragraf boşlukları olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümleri başlıklarıyla birlikte 3,5 paragraf girintisi ile, iki yana yaslı olarak, 9 punto ile hazırlanmalıdır.

METİN: Tebliğ yazımında kullanılan dilin açık, anlaşılır ve akıcı olması gerekir. Metin Türk Dil Kurumu yazım ve imla kurallarına uygun olmalıdır. Uygulama esaslı çalışmalarda "metin" kısmı içerisinde "Araştırmanın Konusu, Amacı, Önemi", "Araştırmanın Metodolojisi (evreni, örneklemi, ölçekleri, veri toplama yöntemi ve aracı, kısıtları, kullanılan veri analiz teknikleri)" "Literatür İncelemesi" ile "Bulgular" alt kısımları yer almalıdır.

DİĞER BAŞLIKLAR (BÖLÜM BAŞLIKLARI): Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir. Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır. Bölüm başlıklarının tümü ilk satır ayarlamasında ve şu şekilde olmalıdır.

1. BAŞLIK (Harflerin tümü büyük ve tümü kalın - 11 punto)

1.1. Başlık (Kelimeler iki yana yaslı, kalın (koyu) ve sadece ilk harfleri büyük - 10 punto)

1.1.1. Başlık (Kelimeler iki yana yaslı, kalın (koyu) ve sadece ilk harfleri büyük - 10 punto)

TABLO VE ŞEKİLLER: Çalışma bölümleri içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ve tabloya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 9 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun şekilde sayfaya yerleştirilmelidir. Şekil ve Tabloların hemen altına kaynakçası eklenmelidir.

ATIF GÖSTERME: Çalışmada yapılan alıntılarda kaynak gösterme ilkelerine (bilimsel atıf kurallarına) uyulması zorunludur. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Atıflar APA standartlarına uygun olarak metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır. Ek açıklamalar ise dipnot yöntemi kullanılarak sayfa altlarında gösterilmelidir.

Örnekler :

Tek yazar : xxx (Keleş, 2006: 289).

İki yazar : xxx (Mecek ve Doğan, 2015: 214).

Üç ve daha fazla yazar : xxx (Giritli vd., 2012: 325).

KAYNAKÇA: Çalışmada atıf yapılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın bir arada ve yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en eski tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Mevzuat ve resmi gazeteler kaynakçanın alt kısmında aynı kurallara tabi olarak gruplandırılarak ayrı olarak verilmelidir.

ÖRNEK KAYNAKÇA GÖSTERİMLERİ:
TEBLİĞ:
BULUT, Yakup (2002), "Yerel Yönetimlerin Teknolojiye Entegrasyonu", I. Uluslararası Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, ss.337-351.

KİTAP BÖLÜMÜ:
BİLGİN, Kamil Ufuk (2011), "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kamu Personel Sistemi’’, Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (Ed. Filiz Kartal), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.221-240.

MAKALE:
ERYİĞİT, Burak Hamza (2016), "Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, S.4(1), ss.283-295.

HABER - KÖŞE YAZISI:
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2017), "Büyükşehirden Yaşlılara Ziyaret", E-Haber, https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2017/10/30/buyuksehirden-yaslilara-ziyaret#&gid=null&pid=9 (Erişim Tarihi: 25.06.2018).

GÖKÇE, Deniz (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart 1997, S.4.

TEZ:
ESMER, Şenol (2008), "Yerel Yönetim Birlikleri", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

KİTAP:
ULUSOY, Ahmet ve AKDEMİR, Tekin (2013), Mahalli İdareler, Seçkin Yayınları, Ankara, 8. Baskı.

MEVZUAT:
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete).

 

NOT: Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen genel hususlar dikkate alınmalıdır.

ÇALIŞMANIN GÖNDERİLMESİ: Çalışmalar word belgesi olarak web sitesinde belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Teslim alınan tebliğler için "alındı bildirim e-postası" gönderilecektir. 48 saat içinde dönüş olmaması halinde sempozyum sekretaryası ile iletişim kurulması ya da yeniden e-posta gönderilmesi olası hak kayıplarının yaşanmasını engelleyecektir.

TOPLAM BİLDİRİ SAYISI: Sempozyumda her bir katılımcının tek ve/veya çok yazarlı toplam tebliğ sayısı üç ile sınırlandırılmıştır.

 

 
WRITE RULES

1- The articles submitted for publication in the journal are required not to have been published or not to have been sent for publishing.

2- WRITING AREA: Articles need to be written in Microsoft Word program. A4 should be selected as the paper type. Page layout (margins) for sections should be set as "top: 2 cm", "bottom: 2 cm", "right: 1.5 cm", "left: 2 cm", "indent-left: 0 cm' "indent-left: 0 cm" "special: none". Abstract, introduction, figures, tables, references, and notes must not exceed 35 pages in total.

3- SPELLING CHARACTERS: The font should be set as "Times New Roman" and the font size should be set as"10 points". 'Single line spacing' should be used as line spacing. 6 nk (inches) should be left between the paragraphs (before-after). No additional blank lines should be left between paragraphs except those spaces in question.

4- In the text, a character range (space) must be left after the comma and dots (punctuation marks). The articles should be written in paragraphs and as "justified".

5- MAIN TITLE: The article title should be written in bold, left-justified and 15 point font. The first letters of the words used should be written in upper case, and the others in lower case. The title is limited to 15 words. English title should be written under Turkish title. Without line spacing, "6 nk" space must be left before and after between the Turkish and English titles. The first letter of the words in the English title must be capitalized and the other letters must be small. English title should be in italic, normal color (not dark), left justified and 12 points.

6- AUTHOR INFIRMATION: After the English title (on the bottom line), the author's Name and Surname should be written in bold, Times New Roman font and 10 point font, left justified, without leaving a line space. It is required to write to the next line the academic title, the institution and the e-mail address of the author in full and clearly, in a normal color (not dark), Italic, and 10 point font, left justified. If there is more than one author, the other authors should also be added in the same way. Author information should not be additionally marked with a footnote.

7- MAIN SECTIONS: The article text should be divided into the sections of  "ABSTRACT", "ABSTRACT", "INTRODUCTION", Text, "CONCLUSION" and "BIBLIOGRAPHY". Main sections should be written in 11 points, bold, capital letters and left-justified. All main titles except REFERENCES should be numbered starting from 1 in order.

8. TURKISH SUMMARY AND ABSTRACT (8. TURKISH ABSTRACT AND ABSTRACT): The abstract should be between 120 and 250 words in "Turkish". There should be at least 3 and at most 5 "keywords" appropriate to the content at the end of the abstract. Abstract(summary) part of the Abstract should be prepared as "English" translation of Turkish summary text and key words. The words "ABSTRACT (summary)" and "ABSTRACT", which are the titles of these sections, should be written in capital letters, bold, with "6 nk" paragraph spaces before and after paragraphs. Turkish and English abstract sections should be prepared with a 3.5 paragraph indent, justified and  9 points with their titles.

9- TEXT: The language used in article should be clear, understandable and fluent. The text must comply with the Turkish Language Association's spelling rules. In application-based studies, the "subject, purpose, importance of the research", Methodology of the research (universe, sampling, scales, data collection method and tools, constraints, data analysis techniques), " literature review "and" findings" should be included in the "text" section.

10- OTHER TITLES (SECTION TITLES): Numbers must be given from the entry in title numbers.  Title and subtitles should be numbered. All chapter titles must be in the first line setting and in the following order:

1- TITLE: (All letters are uppercase and all are bold - 11 points)

1.1 title: (Words are justified, bold(dark), and only the first letters are capitalized-10 points)

1.1.1 title: (Words are justified, bold(dark), and only the first letters are capitalized-10 points)

 

11. TABLES AND FIGURES: All tables, figures and graphs within the study sections should be shown as centered on the page consecutively numbered in the appropriate places of the text. Each table, figure, or graphic should be given a title. The title should be on top of the table, figure or graphic, centered on the page and the table, with only the initials of the words capitalized and 9 points. The text in the table, figure, and graphic should be within the range of 8-11 points. The table, figure or graph should be easily readable and should be placed on the page appropriately in accordance with the page structure given above (not exceeding the page margins). A bibliography should be added just below the figures and tables.

12. SHOWING REFERENCE (CITATION): It is imperative to comply with the principles of citation (scientific citation rules) in the study. All responsibilities in this respect are owned by authors / authors. References should be made in accordance with APA standards by opening parentheses, giving the date and Page Number in the text. Additional explanations should be displayed at the bottom of the page using the footnote method.

 

Examples:

TEBLİĞ:
BULUT, Yakup (2002), "Yerel Yönetimlerin Teknolojiye Entegrasyonu", I. Uluslararası Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, ss.337-351.

KİTAP BÖLÜMÜ:
BİLGİN, Kamil Ufuk (2011), "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kamu Personel Sistemi’’, Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (Ed. Filiz Kartal), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.221-240.

MAKALE:
ERYİĞİT, Burak Hamza (2016), "Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, S.4(1), ss.283-295.

HABER - KÖŞE YAZISI:
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2017), "Büyükşehirden Yaşlılara Ziyaret", E-Haber, https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2017/10/30/buyuksehirden-yaslilara-ziyaret#&gid=null&pid=9 (Erişim Tarihi: 25.06.2018).

GÖKÇE, Deniz (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart 1997, S.4.

TEZ:
ESMER, Şenol (2008), "Yerel Yönetim Birlikleri", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

KİTAP:
ULUSOY, Ahmet ve AKDEMİR, Tekin (2013), Mahalli İdareler, Seçkin Yayınları, Ankara, 8. Baskı.

MEVZUAT:
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete).

 

13- REFERENCES (bibliography): All references should be included in the bibliography section. The resources used should be listed in alphabetical order according to the surname of the author and together  without making distinction of qualifications (thesis, book, article, report, etc.). The works of the same author should be placed in the bibliography starting with the “oldest date”. Legislation and official gazettes should be grouped under the same rules at the bottom of the bibliography and given separately.

Examples;

DRUCKER, Peter (1994), Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev. Belkıs Çorakçı), İnkilap Kitabevi, İstanbul, 2.baskı

GÖKÇE, Deniz (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart

ÖZKUL, Gökhan (2008). “Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

NEGİZ, Nilüfer (2015), “Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler”, İdari ve Mali Açıdan Türkiye’de Yerel Yönetimler, (Ed.Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), BEKAD Yayınları, Antalya, 1.baskı, s.442, ss.430-455

 

Note: General considerations adopted in scientific writings should be taken into account in cases not specified in the writing.

 
14. SUBMISSION OF THE STUDY: The studies should be uploaded as Word document to the "Submit articles" section of the Management Academy Magazine (http://dergipark.gov.tr/mana)  in the DergiPark website. The information of the author (s) should be deleted during uploading. Processes are monitored through the system.

Thank you for your interest, contribution and support to our magazine ..