Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ŞANTİYELERDE (DOĞU, KIRSAL) KULLANILMAK ÜZERE KIRMA TAŞ ALIMI

25.04.2024 10:00:00


KIRMA TAŞ SATIN ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ŞANTİYELERDE (DOĞU, KIRSAL) KULLANILMAK ÜZERE KIRMA TAŞ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/382239

1-İdarenin

a) Adı

:

ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA ALANYA/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2425102155 - 4448207 Dahili 2503 - 2425102157

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ŞANTİYELERDE (DOĞU, KIRSAL) KULLANILMAK ÜZERE KIRMA TAŞ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

30.000 TON KIRMA TAŞ ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ŞANTİYELERDE (DOĞU, KIRSAL) KULLANILMAK ÜZERE KIRMA TAŞ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 185 takvim günüdür. MALZEMELER BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARENİN İSTEDİĞİ YERLERE (DOĞU ŞANTİYELER DEMİRTAŞ - MAHMUTLAR, KIRSAL ŞANTİYELER GÖKBEL- SARIMUT) 185 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.