Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE ŞANTİYE HİZMETLERİNDE 2019 YILINDA KULLÜZSERVİS ARACI KİRALANMASI

12.03.2019 09:00:00


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE ŞANTİYE HİZMETLERİNDE 2019 YILINDA KULLÜZSERVİS ARACI KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN                                                       : 2019/85362

1-İdarenin

a) Adı                                                    : ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                               : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93

ALANYA/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası            : 2425102155 - 2425387002 – 2425102157

ç) İhale dokümanının                        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği ve e-imza kullanılarak

 indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                    : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE ŞANTİYE

HİZMETLERİNDE 2019 YILINDA KULLÜZSERVİS ARACI KİRALANMASI

b) Niteliği, türü ve miktarı                : 2 ADET ÇİFT KABİN PICK-UP ( ŞOFÖRSUZ) VE 3 ADET CAMLI

MİNİ VAN BİNEK ARAÇ ( ŞOFÖRSUZ) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE ŞANTİYE HİZMETLERİNDE 2019 YILINDA KULL.ÜZ.SERVİS ARACI KİRALANMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

ç) Süresi/teslim tarihi                         : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

d) İşe başlama tarihi                          : 01.04.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme)              : 12.03.2019 - 09:00

 tarih ve saati

b) İhale komisyonunun toplantı      : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)   HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA /

ANTALYA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN, ŞOFÖRLÜ VEYA ŞOFÖRSÜZ HER TÜRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.