Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

RAMAZAN İFTAR YEMEĞİ ALIMI HİZMETİ

08.04.2019 10:00:00


YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RAMAZAN İFTAR YEMEĞİ ALIMI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                      : 2019/93690

1-İdarenin

a) Adresi                                               : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93

ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası            : 2425102155 - 2425387002 - 2425102000 – 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının                        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                : 66700 ÖĞÜN RAMAZAN İFTAR YEMEĞİ ALIMI HİZMETİ

                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Süresi                                                : İşe başlama tarihi 06.05.2019, işin bitiş tarihi 03.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK

HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati                              : 08.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,1-Alanya ilçesinden teklif verecek firmalar, ihale tarihi itibari ile Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınmış, ihalenin niteliğine uygun faaliyet türünde ve geçerlilik süresini doldurmamış, faaliyet konusunda gıda üretimi (hazır yemek, tabldot yemek üretimi) ibaresi bulunan İşletme Kayıt Belgesini ihale teklif zarfında verilecektir.2-İlçe dışından teklif verecek firmalar, Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınmış, ihalenin niteliğine uygun faaliyet türünde ve geçerlilik süresini doldurmamış, faaliyet konusunda gıda üretimi (hazır yemek, tabldot yemek üretimi) ibaresi bulunan İşletme Kayıt Belgesi bulunan bir firmanın İşletme Kayıt Belgesini sunacaklardır. Aynı İşletme Kayıt Belgesi ile birden fazla firma tarafından teklif dosyasında sunulması halinde, İşletme Kayıt Belgesine sahip firmanın teklifi geçerli sayılacak, diğer firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.Not: İş ortaklığı tarafından teklif sunulması durumunda İşletme Kayıt Belgesinin sadece ortaklardan biri tarafından sunulması durumunda İş Ortaklığının teklifi yeterli sayılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HER TÜRLÜ SICAK VEYA SOĞUK MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.