Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

ETKİNLİKLERDE VE TAZİYELERDE KULLANILMAK ÜZERE PLASTİK SANDALYE ALIMI

30.10.2019 10:00:00


PLASTİK SANDALYE SATIN ALINACAKTIR

 ALANYA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ETKİNLİKLERDE VE TAZİYELERDE KULLANILMAK ÜZERE PLASTİK SANDALYE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                               : 2019/489912

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA 

                                                                      CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA ALANYA ANTALYA         

                                                                      ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                        : 2425102155 - 2425387002 - 2425102000 – 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                             : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği           :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                            : 5.000 ADET PLASTİK SANDALYE ALIMI ETKİNLİKLERDE 

                                                                      VE TAZİYELERDE KULLANILMAK ÜZERE PLASTİK  

                                                                      SANDALYE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

                                                                      dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                  : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi                                                Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. TÜM 

                                                                     MALZEMELER T.C. ALANYA BELEDİYESİ SOSYAL 

                                                                     YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE HİZMETLERİ  

                                                                     BİRİMİNE 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM 

                                                                     EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                             : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA 

                                                                      EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - 

                                                                      ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati                                           : 30.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.