Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

ARŞİVLİK MALZEMELERİN DÜZENLENMESİ, DİJİTALLEŞTİRİLMESİ, ADLANDIRILMASI VE MEVCUT SİSTEME ENTEGRASYONU HİZMETİ ALIMI

01.04.2020 10:00:00


YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARŞİVLİK MALZEMELERİN DÜZENLENMESİ, DİJİTALLEŞTİRİLMESİ, ADLANDIRILMASI VE MEVCUT SİSTEME ENTEGRASYONU HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/100051

1-İdarenin

a) Adresi

:

OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA ALANYA ANTALYA ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2425102155 - 2425387002 - 2425102000 - 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25.000.000 ADET TASNİF, 12.200.000 ADET TARAMA, 12.000.000 ADET ADLANDIRMA VE İNDEKSLEME ARŞİVLİK MALZEMELERİN DÜZENLENMESİ, DİJİTALLEŞTİRİLMESİ, ADLANDIRILMASI VE MEVCUT SİSTEME ENTEGRASYONU HİZMETİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 720(yedi yüz yirmi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati

:

01.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BU İHALEDE BELGE TARAMA VE İNDEKSLEME, DOSYA VE EVRAK DÜZENLEME, TASNİF VE ARŞİVLEME İŞLERİ BENZER İŞLER OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilme süreci İdarenin belirleyeceği zaman ve planlamaya göre yapılacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatın %40’ı ile İstekli ve İsteklinin değerlendirilmesi sonucunda oluşan teknik değerlendirme puanının %60’ı alınarak belirlenecektir.

Teknik değerlendirme puanının hesaplanmasında kullanılmak üzere, istekliler gerekli belgeleri “Teknik Değerlendirme Puan Tablosu”ndaki sıralamaya göre teklif zarfı içinde sunacaktır.  

İsteklilerin teklifleri toplam puan hesaplama formülüne göre değerlendirilerek puanlanacaktır. Değerlendirme ağırlık yüzdeleri aşağıdaki gibi olacaktır;

Teklif fiyatı %40

Tablodaki Teknik değerlendirme puanı %60

Toplam puanın hesaplanmasında kullanılan formül ve tanımlamalar aşağıda gösterilmektedir;

S = (F min / F) x (%40) + (TDP / 100) x (%60)

S: Toplam Puan

F: Teklif Fiyatı

F min: Tekliflerde en düşük fiyat

TDP: Teknik değerlendirme puanı (Tabloda 100 üzerinden puanlanacaktır)

TEKNİK DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU

FİRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİTER

PUAN

İsteklinin kalite standart belgelerine sahip olması

ISO 9001   (5 puan)

ISO 27001     (5 puan)

ISO 20000   (5 Puan)

15

İsteklinin idarede kullanılan Arşiv Yazılımına ait Üreticiden almış olduğu Noter Onaylı Yetki Belgesi 

Üreticiden tedarik edilmesi ve Noter Onaylı Olması

25

Toplam İş Bitirme Kapasitesi

1-1.000.000 Evrak Dijitalleştirme 5 Puan

1.000.001-5.000.000 Evrak Dijitalleştirme 8 Puan

5.000.001-10.000.000 Evrak Dijitalleştirme 15 Puan

10.000.001 ve üzeri Evrak Dijitalleştirme 20 Puan

20

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi Yukarıdaki Puanlamaya Göre Belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.