Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

30.11.2020 10:00:00


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜBELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/564056

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2425102155 - 2425387002 - 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3800000 LT. MOTORİN (DİĞER) VE 80000 LT. KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi

:

TESLİMAT YIL SONUNA KADAR İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE SÜREKLİ ALINACAKTIR. KURUM ARAÇLARINA AKARYAKIT İSTASYONUNDA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (TTS) VE AKARYAKIT DOLUM FİŞİ İLE ALIM YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati

:

30.11.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

•İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu, •İstekli “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi, •İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” nun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu gruplardaki tüm petrol ürünlerinin tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren

belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.* Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi* Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu* Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi* Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi* Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.* İstekli “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi,* İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” nun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu gruplardaki tüm petrol ürünlerinin tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

• İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu, • İstekli “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi, • İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu gruplardaki tüm petrol ürünlerinin tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.