Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

ASMACA MAHALLESİ KIZILALAN MEVKİİNDE KULLANILMAK ÜZERE OYUN EKİPMANLARI ALIMI

07.12.2021 10:00:00


OYUN EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ASMACA MAHALLESİ KIZILALAN MEVKİİNDE KULLANILMAK ÜZERE OYUN EKİPMANLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/701218

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2425102155 - 2425387002 - 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KALEMDEN OLUŞAN 6 ADET OYUN EKİPMANLARI ALIMI ASMACA MAHALLESİ KIZILALAN MEVKİİNDE KULLANILMAK ÜZERE OYUN EKİPMANLARI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 120 takvim günüdür. İDARENİN İSTEDİĞİ YER VE PROGRAMA GÖRE 120 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MONTE EDİLMİŞ VAZİYETTE TESLİM ALINACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati

:

07.12.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren

belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: Teknik şartnamede belirtilen tüm işlemleri yapabileceğini,

yılda minimum 11.000m3/yıl kereste işlenmesi, yılda minimum 11.000m3/yıl emprenye kapasitesi ve Yıllık Tüketim Kapasitesi’nde minimum 25.000 Litre emprenye maddesi (saf) ve 25.000 Litre muhtelif boya kullanılmasını içeren Kapasite Raporunu teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: •Şekil B1 ‘de belirtilen halat bağlantıları ve

en az 1x1 m ebatlarında Ø16mm çelik halat ve bağlantı parçalarının örnek kombinasyon numunesi •İki Hatlı Teleferik sisteminde kullanılan 120x360 mm lamine ahşabın en az 1m uzunluk için numunesi •Şekil 4’te belirtilen en az 1x1m depo duvar ve çatı detayı numuneleri •İki Hatlı Teleferik Sistemi’nde kullanılan zipline çelik halat numunesi, perlon ara bant numunesi, makara sistemi numunesi, manyetik kilit numunesi, emniyet ekipmanı numunesi (Şekil 7-8-9-10-13) •Şekil 18-19’da belirtilen Kuluçka Hamak için Ø180cm kuluçka numunesi •Şekil 25’te belirtilen HDPE İkili Zıp Zıp numunesi olmak üzere bütün numuneler ihale tarihinden en geç 1 (bir) gün önce idareye teslim edecektir. Numunelerin İdare Deposuna Teslim Edildiğine Dair "Numune Teslim Formu". Not:(Numune teslim adresi : Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi No:93 Alanya/ ANTALYA , Alanya Belediyesi Oba Ek Hizmet Binası Park ve Bahçeler Müdürlüğü İsteklinin "Numune Teslim Formunu" teklif ekinde sunması zorunludur. Numune teslim formu sunmayan ve numunesi teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: •Çelik Halatlar ve Bağlantılarda belirtilen ürünlere

yönelik Ftalat ve AfPS GS 2019:01 PAK muayene raporları •Senkronize kilitli emniyet ekipmanı ve Perlon Ara Bant elemanının kendilerine ait EN 566 sertifikaları •Kuluçka Hamak’a ait EN 1176-1 no’lu sertifika •Köprülü Piramit Kombinasyonu’na ait EN1176:1,11 no’lu sertifika •Engelsiz Salıncak Oturma Elemanına ait EN 1176:2 no’lu sertifika •HDPE Zıp Zıp için EN 1176:1;6 no’lu sertifikalar Sertifikalar teklif ile birlikte sunulacaktır. •İdaremizin yapılmış olan imalatlarda doğabilecek her türlü kazalara karşı tazminat ödememesi için, ihaleye katılan istekli tarafından sigorta şirketlerinden alınmış olan ‘’ Ürün Sorumluluğu Sigorta Poliçesi’’ni istekliler ihale evraklarıyla birlikte İdare’ye sunacaktır. Poliçenin içeriğinde dikkat edilecek hususlar aşağıda verilmiştir. -Kent Mobilyaları ve Oyun Grupları alanı faaliyetlerinde, üretici firma tarafından sigorta şirketlerinden alınmış; maddi ve bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başına limit ve poliçe süresince azami limit 4.500.000,00 TL tutarında Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi olacaktır. -Poliçede belirtilen net prim firmanın en az cirosu kadar olmalıdır. Gerçek ciroyu yansıtmayan poliçe kanunen geçerliliğini yitireceği için, İdaremiz tarafından kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.