Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü


Görev tanımları
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri vs. üst yapı yapım işleri ve Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, gerek duyulduğu taktirde Milli Eğitime bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlamak, bunlarla ilgili metraj, keşif ve teknik şartnameleri hazırlamak, ilgili yapım işlerinin kontrollüğünü yapmak,
2.    Belediye sınırlan içerisindeki, imar planında bulunan, imar yollarının açılması ve asfaltlanması, mevcut yolların bozulan asfaltların onarılması ve yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
3.    İmar planlarına uygun olarak açılan yolların asfalt kaplama yapımı ve onarımını yapmak,
4.    Tretuar yapımı ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak,
5.    Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.
6.    İhtiyaç duyulan yerlere taş duvar ve istinat duvarı yapmak,
7.    Trafik akışı düzenlenmesi için kavşakları tasarlamak, yapmak ve yaptırmak,
8.    Trafik güvenliğini sağlamak amacı ile sinyalizasyon, yatay düşey trafik işaretlemelerini yaptırmak,
9.    Alt yapı çalışmalarında diğer alt yapı kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak,
10.    Yaya alt ve üst geçitlerinin bakım ve onarımlarını yapmak,
11.    Sahipsiz molozları döküm alanlarına nakletmek,
12.    Doğal afetler veya kar, yağmur vb. hava şartları sebebiyle oluşan olumsuz durumlarda günün 24 saati acil müdahale ekipleri oluşturarak çalışmalar yapmak,
13.    Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli üretim tesislerinin ve Şantiyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek, takip etmek,
14.    Diğer birimlerin ihtiyacı olması durumunda onlara ekipman ve eleman desteği sağlamak,
15.    Fen İşleri bünyesindeki birimlerin yazışmalarını, kayıtlarını ilgili birim ve elemanlara dağıtımını, vatandaşlardan gelen dilekçe ve taleplerin kayda alınarak yasal süresinde ilgilisine cevabının verilmesini sağlamak,
16.    Belediyeye ait projelendirilmiş istinad duvarını yapmak.
17.    Yapı tatil zaptına göre yıkımı yapmak.(Yapı kontrolden bir personelin yıkımda bulunması)
18.    Yapı tatil zaptına göre yıkımın yapıldığına dair (maliyet raporunu içerecek şekilde) rapor ve tutanağı hazırlamak.
19.    İlgili birimler tarafından, (Plan Proje ,İmar Müdürlükleri) gerekli bürokratik işlemlerin (mevzuat,ağaç bedelleri yazışmaları) yapılmasını mütakip belirtilen yolları açmak.
20.    Yıkım ihalesini gerçekleştirmek..
 

İDARİ BÜRO ŞEFLİĞİNİN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Görevleri

1.    Müdürlüğe gelen her türlü evrakı yazılı ve bilgisayar ortamında kayda almak,
2.    Müdürlükçe havalesi yapılan evrakı ilgili personele tebliğ etmek, sonuçlanan evrakı kayıttan düşmek,
3.    Evrakın takibini yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak,
4.    Evrakları tarihine göre arşivlemek,5. Yazışmalarda ve dosyalarda yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak,
5.    Dosya ve evrak arşivini yazılı ve bilgisayar ortamında kayıt etmek, düzgün bir şekilde arşivlemek,
6.     Kendisine havale edilen evrakları cevaplandırmak ve sonuçlandırmak.
7.     Personelin özlük haklarını takip etmek gerekli yazışmalarda bulunmak,
8.     Personelin izin ve rapor durumunu kaydetmek, Personel Müdürlüğü’ne bildirmek,
9.    Konusu ile ilgili tüm yazışmalarda bulunmak,
10.    İşçilerin puantajlarını tutmak.
11.    Günlük/Haftalık/Aylık faaliyet raporu hazırlamak.
 

MERKEZ ŞANTİYE ŞEFLİĞİNİN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görevleri   

1.   Her türlü inşaat işleri, bakım ve onarım
2.   Sanat yapıları yapılması ve bunların bakım ve onarımı
3.   Parke, bordür, kaldırım işleri yapım ve tamiratı
4.   Drenajla ilgili yapım ve tamiratlar
5.   Sıva ve boya işleri
6.   Kazı ve hafriyat işleri
7.   Spor alanları, parklar, pazar yerleri, umumi tuvalet gibi yerlerin tamiratları
8.   Kurum ve diğer kurumların bakım ve onarımı
9.   İstinat duvarları yapım ve tamiratları
10. Encümen kararı çıkmış, ilgili birimlerce (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü) yazışmaları ve kanuni prosedürleri tamamlanmış yıkım işlerine ekipman ve eleman desteği sağlamak,
11. İhtiyaç halinde diğer birimlere yardım etmek
12. İşleri, ilgili yapım standartlarına uygun yaptırmak.
13. Başkanlık makamı ve amirleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Sorumlulukları

1.    İhtiyaç halinde diğer bölümlere yardım etmek
2.    Günlük, aylık ve yıllık rapor hazırlamak
3.    Gelen dilekçeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak
4.    Amir ve encümen kararlarını uygulamak
5.    İş makinelerini çalışır halde bulundurmak ve eksiklerin taleplerini yapmak
6.    Kendi birimine ait her türlü yazışmaları yapmak
7.    Kendi birimine ait personelin düzenini sağlamak ve izinlerini vermek
8.    Kurumunu geliştirmek ve yükseltmek
9.    Gelecekle ilgili önceden planlar yapmak
10.    Birimine ait ihtiyaçları önceden belirleyerek iş akışını hızlandırmak
11.    Çalışma ortamlarında iş güvenliği tedbirlerin almak veya aldırmak
 
ŞUBE ŞANTİYE ŞEFLİKLERİNİN
DOĞU–1 MAHMUTLAR, DOĞU–2 DEMİRTAŞ, BATI–1 AVSALLAR, BATI–2 PAYALLAR
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görevleri   

1.    Sorumluluk alanlarında her türlü sanat yapılarının yapımı, mevcut sanat yapılarının bakım ve onarımının yapılması
2.     Parke, kaldırım yapılması, bakım ve onarımları
3.     Mevcut imar planlarına göre yol açma ve genişletme çalışmalarının yapılması, bunların        yazlık ve kışlık her türlü bakım ve onarımlarının yapılması (yama yapılması)
4.     Şarampol temizliği, her türlü hafriyat işleri ve naklinin yapılması
5.     Kendi sorumluğu altında bulunan araçların bakım ve onarımı
6.     Yolların asfalta hazırlanması
7.     Her türlü inşaat işleri yapımı ve bunların tamir ve bakımı
8.     Boya işleri ve tamiratları
9.     Kanal ve menfez temizliklerinin yapılması
10.     Kendi sorumluluğu altındaki her türlü iş makinesi ve ekipmanın bakım ve onarımının yapılması
11.     Çalışma sahalarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması
12.     Hizmetlerin yürütülebilmesi için elinde bulunan araç ve gereçlerin kanun ve kurallara  uygun olarak kullanılması
13.     Aylık ve yıllık çalışma raporlarının düzenlenmesi
14.     Çalışma alanlarında oluşabilecek aksaklıkların önceden öngörülerek tedbirlerinin alınması
15.     Sorumluluk alanlarındaki her türlü ihtiyaçların bir üst makama bildirilmesi
16.     Başkanlık makamı ve amirleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Sorumlulukları

1.    Bölge ile ilgili yukarıda belirtilen işlerden sorumludur.
2.    Diğer Şubeler ve kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde olmak
3.    İhtiyaç halinde diğer bölümlere yardım etmek
4.    Günlük, aylık ve yıllık rapor hazırlamak
5.    Gelen dilekçeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak
6.    Amir ve encümen kararlarını uygulamak
7.    İş makinelerini çalışır halde bulundurmak ve eksiklerin taleplerini yapmak
8.    Kendi birimine ait her türlü yazışmaları yapmak
9.    Kendi birimine ait personelin düzenini sağlamak ve izinlerini vermek
10.    Kurumunu geliştirmek ve yükseltmek
11.    Gelecekle ilgili önceden planlar yapmak
12.    Birimine ait ihtiyaçları önceden belirleyerek iş akışını hızlandırmak
13.    Çalışma ortamlarında iş güvenliği tedbirlerin almak veya aldırmak

YOL VE ASFALT ŞANTİYE ŞEFLİĞİNİN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görevleri       

1.    Yeni yol açılması ve stabilizasyonu
2.    Eski yolların imara uygun hale getirilmesi ve genişletilmesi
3.    Yolların bakımı ve onarımı (yama ve kumlama)
4.    Yolların asfalta hazır hale getirilmesi
5.    Asfalta hazır hale gelen yoların asfaltlanması (Beton asfalt ve satıh kaplama)
6.    Asfalt üretimi
7.    Kazı ve hafriyat işleri
8.    Başkanlık makamı ve amirleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Sorumlulukları   

1.    İhtiyaç halinde diğer bölümlere yardım etmek
2.    Günlük, aylık ve yıllık rapor hazırlamak
3.    Gelen dilekçeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak
4.    Amir ve encümen kararlarını uygulamak
5.    İş makinelerini çalışır halde bulundurmak ve eksiklerin taleplerini yapmak
6.    Kendi birimine ait her türlü yazışmaları yapmak
7.    Kendi birimine ait personelin düzenini sağlamak ve izinlerini vermek
8.    Kurumunu geliştirmek ve yükseltmek
9.    Gelecekle ilgili önceden planlar yapmak
10.    Birimine ait ihtiyaçları önceden belirleyerek iş akışını hızlandırmak
11.    Çalışma ortamlarında iş güvenliği tedbirlerin almak veya aldırmak
12.    Asfalt üretimi ve serilmesini tekniğine uygun yapmak

YAPIM KONTROL ŞEFLİĞİNİN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görevleri   

1.    İhalesi yapılmış işlerin yer teslimini, kontrolünü ve işin yürütülmesini sağlamak
2.    Kesin ve ara hakedişlerini yapmak
3.    Geçici ve kesin kabulleri yapmak
4.    Yatırım projelerinin prensiplerini belirlemek
5.    Yapım işleri ile ilgili şartnameleri hazırlamak, kontrol etmek ve onaylamak
6.    Yapım işleri ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak.
7.    İnşaatı bitmiş tesisin kullanılması için ilgili birime teslim etmek.
8.    Başkanlık makamı ve amirleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Sorumlulukları       

1.    İhtiyaç halinde diğer bölümlere yardım etmek
2.    Günlük, aylık ve yıllık rapor hazırlamak
3.    Gelen dilekçeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak
4.    Amir ve encümen kararlarını uygulamak
5.    İş makinelerini çalışır halde bulundurmak ve eksiklerin taleplerini yapmak
6.    Kendi birimine ait her türlü yazışmaları yapmak
7.    Kendi birimine ait personelin düzenini sağlamak ve izinlerini vermek
8.    Kurumunu geliştirmek ve yükseltmek
9.    Gelecekle ilgili önceden planlar yapmak
10.    Birimine ait ihtiyaçları önceden belirleyerek iş akışını hızlandırmak
11.    Çalışma ortamlarında iş güvenliği tedbirlerin almak veya aldırmak
 
ELEKTRİK VE SİNYALİZASYONUN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görevleri

1.    Elektrikle ilgili işlerin yapımı ve tamiratları
2.    Sinyalizasyonla ilgili tamiratların yapılması
3.    Yapılacak işlerle ilgili her türlü yazışmalar ve talebi sonuçlandırıp bir üst makama bilgi verilmesi
4.    Yukarıda sözü edilen işlerin yapımını gerçekleştirerek, bunları denetlemek, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak
5.    Personelinin izinlerini düzenlemek
6.    Görev alanına giren işlerden dolayı yapılan şikâyet ve başvuruları inceleme ve sonuçlanmasını sağlamak
7.    Encümen kararlarını uygulamak
8.    Başkanlık makamı ve amirleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Sorumlulukları

1.    İhtiyaç halinde diğer bölümlere yardım etmek
2.    Günlük, aylık ve yıllık rapor hazırlamak
3.    Gelen dilekçeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak
4.    Amir ve encümen kararlarını uygulamak
5.    İş makinelerini çalışır halde bulundurmak ve eksiklerin taleplerini yapmak
6.    Kendi birimine ait her türlü yazışmaları yapmak
7.    Kendi birimine ait personelin düzenini sağlamak ve izinlerini vermek
8.    Kurumunu geliştirmek ve yükseltmek
9.    Gelecekle ilgili önceden planlar yapmak
10.    Birimine ait ihtiyaçları önceden belirleyerek iş akışını hızlandırmak
11.    Çalışma ortamlarında iş güvenliği tedbirlerin almak veya aldırmak

TRAFİK İŞARET VE YOL GÜVENLİĞİNİN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
   
Görevleri

1.    Trafikle ilgili malzemelerin talebini yapmak
2.    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak
3.    Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak
4.    Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek
5.    Karayolunda trafik için tehlike arz eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak
6.    Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının meydana geldiği yerlerde, yetkililerce tekli edilen tedbirleri almak
7.    Çalışma yapılacak olan yerlerin 2918 sayılı kanun yönetmeliklerine göre levhalandırmak ve ışıklandırmak, bunları kayıt altına almak
8.    Çalışma sahalarının günlük kontrolünü yapmak
9.    Trafik kazaları sonucunda yola dökülen yağ, mazot vs trafik akışını tehlikeye düşüren maddeleri ortadan kaldırmak
10.    Sorumluluk alanında çalışma esnasında yol güvenliğini almayan birim veya müteahhit firmayı uyarmak gerekirse tutanak altına almak
11.    Çalışma yapılacak olan yerlerde bir gün öncesinden vatandaşları uyarmak
12.    Çalışmaya engel olan araçları kaldırmak/kaldırtmak.
13.    Başkanlık makamı ve amirleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Sorumlulukları

1.    İhtiyaç halinde diğer bölümlere yardım etmek
2.    Günlük, aylık ve yıllık rapor hazırlamak
3.    Gelen dilekçeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak
4.    Amir ve encümen kararlarını uygulamak
5.    İş makinelerini çalışır halde bulundurmak ve eksiklerin taleplerini yapmak
6.    Kendi birimine ait her türlü yazışmaları yapmak
7.    Kendi birimine ait personelin düzenini sağlamak ve izinlerini vermek
8.    Kurumunu geliştirmek ve yükseltmek
9.    Gelecekle ilgili önceden planlar yapmak
10.    Birimine ait ihtiyaçları önceden belirleyerek iş akışını hızlandırmak
11.    Çalışma ortamlarında iş güvenliği tedbirlerin almak veya aldırmak

ARGE VE LABARATUAR ŞEFLİĞİNİN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
   
   
Görevleri

1.    Kurum kültürünü belirlemek ve güncelleme çalışmalarını yürütmek.
2.    Belediyenin yapı, süreç ve hizmetlerini etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini incelemek, veri-analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
3.    Uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli projeler hazırlamak veya hazırlatmak.
4.    Belediye çalışanlarının ve vatandaşların Belediye performansı hakkındaki memnuniyetini araştırmak.
5.    Kurum içi kapasite araştırmaları yapmak, hizmetlerin tatmin düzeyini ölçmek ve yorumlamak.
6.    Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programının hazırlanması ve takibi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
7.    Performans programını esas alarak; Belediye’nin Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması sürecinde koordinasyonu sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
8.    Belediye ve birimler için performans ölçütlerini geliştirmek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin kurum bünyesinde uygulanmasını sağlamak ve Yerel Kalkınma Çalışmalarını yürütmek,
9.    Toplam Kalite Yönetim Sistem modellerinden yararlanarak; belediye hizmetlerinde verimliliği artırmak,
10.    Araştırma Geliştirme faaliyetlerinde birimlere önderlik etmek.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN
GÖREV TANIMI

Görevleri

1.    Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek,
2.    Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3.    İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için; müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak/hazırlatmak, stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak/hazırlatmak, hazırlanan projelerin uygulanmasını sağlamak,
4.    Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasını, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek,
5.    Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini sağlamak,
6.    Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
7.    5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını sağlamak,
8.    Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,
9.    Müdürlük emrindeki araç ve iş makinelerini sevk ve idaresini sağlamak,
10.    Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
11.    Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
12.    Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, olarak belirlenmiştir.

Yetkileri:

1.    Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
2.    Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
3.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
4.    Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
5.    Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi,
6.    Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi,
7.    Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
8.    Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
9.    Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi,
10.    Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi, olarak belirlenmiştir.

Sorumlulukları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.


ARAÇ TEVZİ PERSONELİNİN
GÖREV TANIMI

1.    Göreve çıkmadan önce 1. Kademe günlük bakım formunu doldurarak araç tevzii merkezine teslim eder.
2.     Gün içerisinde günlük olarak doldurdukları takip çizelgesine her çıktıkları görev için ayrı ayrı doldururlar.
3.     Gün bitiminde doldurdukları takip çizelgesini araç tevzii merkezine teslim eder.
4.    Zimmetinde olan araçlardan sorumludur.

ASFALT ÇAVUŞUNUN
GÖREV TANIMI


1.    Belediye Sınırları içinde bulunan imar yollarını, altyapı durumuna ve yoğunluğuna göre Müdürlüğün emirleri doğrultusunda asfalt ve kaplamasını yaptırtmak.
2.    Kullanılan alet , edevat, ekipman ve makinelerin çalışır durumda olmalarını sağlamak ve iş güvenliklerini aldırmak.
3.    Günlük çalışma programlarını uygulamak ve çalışmalar hakkında üstlerine rapor vermek.
4.    Çalışan işçilerin çalışmalarını, takip ve kontrol etmek, işlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
5.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

ASFALT İŞÇİSİNİN
GÖREV TANIMI


1.    Kullanılacak makine, ekipman ve malzemeleri hazırlamak.
2.    Makine, ekipman ve malzemeleri araca yüklemek.
3.    Çalışma yapılacak yol üzerine trafik uyarı levhalarını yerleştirmek.
4.    Yama yapılacak alanı, yağ ile yağlamak.
5.    Asfalt malzemesini kürek ile yama yapılacak alana sermek.
6.    Asfalt üzerinde seviye düzenlemesi yapmak.
7.    Çalışma alanını temizlemek, yoldaki uyarı levhalarını toplamak, yolu trafiğe açmak.
8.    Makinelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
9.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yapmakla sorumludur.

AŞÇININ
GÖREV TANIMI

   
1.    Amirlerince düzenlenerek kendilerine verilen listeye göre her gün pişirilecek
yemekler için gerekli malzemenin satın alınmasını sağlar ve mutfağa tesliminde hazır bulunur. Yemek yiyecek personel sayısını dikkate alarak günlük çalışma saatlerine ve saptanan yemek zamanına göre yemekleri hazır bulundurur.
2.    Yemek dağıtımı ve servisini (Bu işle görevli personel yok ise) kendisi yapar. Yada yardımcılarına yaptırır.
3.    Herhangi bir sebeple tamamı tüketilmeyen, artan yemekleri kapalı, serin, sağlık şartları tam ve uygun olan yerlerde saklar.
4.    Yemeklerin hazırlanmasında kullanılan et, yaş ve kuru sebze vb.nin gereği gibi
ayıklanmasına, mutfağın ve mutfak gereçleri ile burada çalışanlarının temizliklerini sürekli kontrol eder. Bu amaçla personelin ve yemekhanenin sağlık kurallarına uygun olarak önlemini alır.
5.    Mutfak ve yemekhanede kullanılan her türlü araç ve gerecin iyi kullanılmasına,
bunların kırılmamasına ve kaybolmamasına dikkat eder. Mutfağın, yemekhanenin ve yemeklerin sağlık şartlarına uygun olması konusunda ilgili amirler yada işyeri sağlık personeline yapılan önerilere uyar ve uyulmasını sağlar.
6.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

BEDEN İŞÇİSİNİN
GÖREV TANIMI


1.    İşyerinde yürütülen inşaat, imalat vb. her türlü çalışmaların insan gücü ile yapılabilecek olanlarından kendisine verilen beden gücüne uygun işleri, gösterildiği yerde ve anlatıldığı gibi verilen süre içinde yapar.
2.    Kendisine teslim edilen alet,avadanlık,giyim eşyası, malzeme,vb. gerektiği gibi saklar, hasara uğratmadan ve israf etmeden kullanır; gerekli bakım ve temizliklerini yapar.
3.    Yapacağı taşıma işlerinde nakledilen makine, malzeme vb.nin hasara uğramamasına dikkat eder.
4.    Çalıştığı işyerinin düzenine göre alınmış olan ve işçi güvenliği önlemlerine uyar.
5.    Çalıştığı yerde ihtiyaç olduğunda her türlü işte çalışır.
6.    Odaları havalandırır, zeminin kaba temizliğini yapar, paspaslar. Masa ve diğer bina eşyalarının tozlarını alır, bezle siler. Dolu çöp sepetlerini döker. Kirlenen camları yaş bez ve sünger yardımıyla deterjanlı su ile siler, merdiven ve koridorları süpürüp temizler. Lavabo, pisuar ve tuvaletlerin temizliğini yapar ve fayansları muhtelif deterjanlar ile silerek parlatır.
7.    Büro levazımatının taşınmasında bizzat çalışır. İcabında yangın malzemesini kullanır.
8.    Mesai saatlerinde belirli bir yerde bekleyip, servis amir ve memurlarının çağrılarına cevap verir ve işle ilgili emirleri yerine getirir.
9.    Baş odacı tarafından verilen veya ilgili diğer hizmetleri yapar.
10.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

BOYACININ
GÖREV TANIMI


1.    Binaların dış ve iç yüzeylerini süs ve müştemilatını korumak veya dekorasyon maksadı ile fırça veya tabanca ile boya ve badana yapar. Verilen talimata uygun olarak yapılacak boya ve badana işleri için kullanılacak alet ve avadanlıkları işe hazırlar.
2.    Gerektiğinde iskele kurar boyanacak satıhları fırça, bez, zımpara vb. ile temizler. Macun vb dolgu maddeleri ile doldurur. Hazırladığı boyayı satıhlara fırça veya tabanca ile püskürterek boyar.
3.    Badana işlerinde sarf edilecek kireç, alçı ve boya miktarını tespit eder. Su içinde söndürdüğü kireci tel süzgeçten geçirip içerisine istenilen renk tonunu elde edinceye kadar badana boyası katmak suretiyle elde edilen badanayı tekrar süzgeçten geçirerek makineye doldurur.
4.    Yüzeylere fırça ile astar badana yapar. Tavan ve duvar çizgileri çizildikten sonra makine ile püskürtmek suretiyle badana yapar.
5.    Boya ve badana işleri sonunda kullanılan makine, alet ve avadanlıkları temizler.
6.    Bu işlerin haricinde amirinin vereceği diğer işleri yapar.

BÜRO PERSONELİNİN
GÖREV TANIMI


1.    Belediyeye dışarıdan zimmetle, postayla, gelen tüm evrakları kaydeder. Konularına göre birimlerine havale eder. Başkan Yardımcısı ve müdür imzasından sonra zimmetle müdürlüklere dağıtımını kontrol etmek.
2.    Birim içi evrakların kayıtlarını yapmak ve zimmetle, PTT yoluyla dağıtımını kontrol etmek.
3.    Evrakların düzenlenmesini ve takibini kontrol etmek.
4.    İlgili defter kayıtlarını kontrol etmek.
5.    Müdürlüğün sunumlarını , yazılarını, raporlarını müdürün talimatları doğrultusunda hazırlamak.
6.    Birime gelen vatandaşlara yardımcı olmak ve yönlendirmek.
7.    Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililerine aktarılmasını sağlamak.
8.    Büro makinelerinin korunması sorumlu olmak.
9.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

BÜRO ŞEFİNİN
GÖREV TANIMI


1.    Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.
2.    Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.
3.    Evrakların düzenlenmesini ve takibini kontrol etmek.
4.    Müdürlüğün sunumlarını , yazılarını, raporlarını müdürün talimatları doğrultusunda hazırlamak.
5.    Büro makinelerinin korunması sorumlu olmak.
6.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

ŞANTİYE ÇAVUŞUNUN
GÖREV TANIMI


1.    Fen işleri Müdürlüğünün çalışma programlarını uygulamak, çalışan ekiplerin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, işlerin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, çalışmalar konusunda üstlerine rapor vermek.
2.    Birimlerin yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak.
3.    Kullanılan alet , edevat, ekipman ve makinelerin çalışır durumda olmalarını sağlamak ve iş güvenliklerini aldırmak.
4.    Günlük çalışma programlarını uygulamak ve çalışmalar hakkında üstlerine rapor vermek.
5.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

ÇAYCININ
GÖREV TANIMI


1.    İş planlaması ve organizasyonu yapmak.
2.    Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak.
3.    Çay, kahve, çeşitli bitkisel içecekler (ıhlamur, ada çayı vb.), meşrubatlar ve çeşitli meyve aromaları gibi içecekler ile kullanılacak malzemeleri temin etmek.
4.    Çay kazanında su ısıtmak, demliğe yeteri kadar çay koyarak kazanın üzerine oturtmak.
5.    Su kaynayınca demliğe su almak ve çayın demlenmesini sağlamak, telefon diyafon vb. ile gelen içecek siparişlerini almak.
6.    Siparişlere göre çay, kahve, çeşitli bitkisel çaylar (ıhlamur, ada çayı vb.) ve çeşitli meyveli aromalar vb. içecekleri hazırlamak ve servise hazır hale getirmek.
7.    Sipariş servisi için hazırlanan içecekleri dağıtmak veya dağıttırmak.
8.    Boşalan bardakları toplamak.
9.    Kirlenen bardak, kaşık, tabak vb. malzemeleri temizlemek.
10.    Eksilen malzemelerin temin edilmesini sağlamak.
11.    Kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak.
12.    Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

DEPO ELAMANININ
GÖREV TANIMI


1.  Malın girişini yapıp kayıtlara işleyerek, depoda yerleştirilmesini sağlamak, gerekirse bunları ayırt edilecek şekilde işaretlemek.
2. Depo elemanı sabah mal talep kutusunu açıp uygun ve ssatinde gelen departmanlara talepte yazılan malzemeyi verirken FIFO LIFO sistemine uyularak verir.
3. Verilen malzemeyi stok kartından düşer.
4. Malzeme verildikten sonra depo temizliği yapılır. Depoda maksimum ve minumum stoka göre eksilen malzeme varsa listesi çıkarılır ve depo şefine bildirilir. Firmalar tarafından gelen malzeme teslim alınır ve alınırken üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat edilir.
5. Zedelenmiş paslı kirli malzemelerin alınmamasına dikkat edilir.
6. Hangi malzeme nasıl depoya istiflenir bunları bilmelidir. Hangi depoda olduğunu tam bilmelidir.   

ELEKTRİK TEKNİKERİNİN
GÖREV TANIMI


1.    Elektrik tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapmak.    
2.    Elektrik arızalarını gidermek, aydınlatma ile ilgili bakımları yapmak.
3.    Elektrik panolarında oluşan elektrik arızalarını gidermek.
4.    Telefon hatları ile ilgili arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını yapmak.
5.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yapmakla sorumludur.

ELEKTRİK USTASININ
GÖREV TANIMI


1.    Teşkilat binalarındaki elektrik tesisatında yapılması gerekli görülen her türlü ekleri teknik kurallara uygun olarak yapar. Binaların elektrik tesisatında yapılan kontroller sonucu saptanan aksaklıkların giderilmesini sağlar, gideremediği arızaları amirine bildirir.
2.    Telefon santrali ve makineleri ile elektrikle çalışan öteki makinelerin bakımını yapar ve küçük arızalarını giderir. Her türlü makine ve araçların kurulması sökülmesi ve ayarlanması sırasında elektrik donanımının kontrolünü yapar.
3.    Sistemde bulunan yedek enerji grupları (Dizel-Jeneratör) ile motopomp tesislerinde ortaya çıkacak arızaların giderilmesini sağlar, işletme ve bakımını yapar.
4.    Ünitelerin elektrik malzemesi ihtiyaçlarını saptar, liste halinde amirine verir.
5.    Kendisine verilen malzemenin saklanmasını yerinde kullanmasını sağlar ve harcamanın kayıtlarını tutarak gerektiğinde hesabını verir.
6.    Çalışmalarda kullanılan alet, aygıt ve avadanlıkların iyi kullanılmasını, bakımlarını gerektiği gibi yapılmasını sağlar, günlük işçilik formların doldurur amirine verir.
7.    Elektrik malzemesinin depo edildiği yerin temiz ve düzenli bulundurulmasını sağlar tesisat üzerinde çalışıldığı sırada iş ve işçi güvenliği ile ilgili bütün önlemleri alır ve bunlara uyulmasını sağlar.

ELEKTRİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİNİN
GÖREV TANIMI

   
1.    Telefon santrallerinin planlanması bakım ve işletilmesi, numaralandırma planlarının hazırlanmasını, telefon kablo tesis ve bakım-onarımların sağlamak.
2.    Telsiz haberleşme sistemlerini tasarlamak, bakım ve işletmesini sağlamak.
3.    Hizmet binalarında bilgisayar ağları için gerekli yatay kablolama ve kampus genelinde omurga (fiber optik, yüksek frekans kablolama ve mikrodalga-radyolink) sistemlerini planlamak ve projelendirmek, kullanılacak teknolojileri belirlemek, kullanılacak aktif cihazların (anahtar, yönlendirici, köprü, teşduvarı, ulaşım aygıtları ve teknolojileri (ISDN, xDSL, SDH, ATM, METROETHERNET, WIFI, WiMax gibi ) tespit etmek, en ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak, arızalara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak.
4.    Bina ve çevre aydınlatma tesislerini planlamak, bakım ve işletmesini yaptırmak
5.    Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini araştırmak, ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak.
6.    Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak.
7.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

FİNİSHER OPERATÖRÜNÜN
GÖREV TANIMI


1.    Makinesini serme yapılacak yere götürür. Enine boyuna ve istenilen eğimde serme yapmak için makinesine ayarlar. Sermenin aynı cinsten olmasına dikkat eder.
2.    Karşımın kalınlığını karışımdaki en fazla done ölçüsünü dikkate alarak ayarlar.
3.    Profile uygun ve düzgün bir asfalt betonu kaplama sathı elde etmek için serici
( finisher) motorunun paletli aktarma ve yürüyüş sistemlerini, kalınlık ayar ve düzenini ütüleme sistemlerini işe başlamadan önce kontrol eder ve gereğine göre ayarlar.
4.    Serme sonunda bir sonraki serme başlangıcının sağlanması bakımından sermenin ahşap bir lata ve kum üzerinde bitmesine dikkat eder.
5.    İş günü bitiminde makinesinin uygun bir yere götürerek park eder. Gerekli
işaretlemeleri yaparak aracın hasara uğramamasını sağlar. Makineye zarar verecek malzeme birikintilerini temizleyerek kullanılır halde bulundurur.
6.    Üstlerinden aldığı emir ve talepleri yapmakla sorumludur.

GREYDER OPERATÖRÜNÜN
GÖREV TANIMI


1.    Amirinden alacağı emirler doğrultusunda makinesini her türlü şartta sevk ve idare eder. Makinesinin devamlı işbirliğini sağlar.
2.    Arıza teşhislerine yardımcı olur. Periyodik bakım ve onarımını yapar veya yaptırır.
3.    Kazalara karşı her türlü iş güvenliği tedbirlerini alır ve uyar.
4.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN
GÖREV TANIMI


1.    Görev Talimatnamesine göre iç ve dış emniyet tedbirlerini almak.
2.    Görevlendirildiği ve sorumlu olduğu alanla ilgilenmek, ancak tehlikeli hallerde diğer görevli personelle müşterek hareket etmek.
3.    Göreve başladıklarında öncelikle odacıların yapmaları gereken güvenlik işlerini kontrol etmek, yapılmayan varsa yapmak ve amirine haber vermek.
4.     Her akşam bütün kapıları kilitlemek, sadece ana kapılardan giriş çıkışları sağlamak ve kayıtlarını tutmak, ilgisiz kişilerin girişlerini engellemek.
5.     Yangın söndürme cihazlarının kullanımını; ihbar telefon numaralarını, acil durum adreslerini öğrenmek.
6.     Gece oluşan elektrik, su, doğalgaz arızalarını ilgili yerlere telefonla bildirmek, yangın çıkması durumunda itfaiyeye haber vermek, yangın talimatına göre hareket etmek.
7.     Her türlü sorunla ilgili olarak Gece Müdürlüğü ile irtibat kurmak, alacağı talimata göre hareket etmek.
8.    Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.
9.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

HARİTA TEKNİKERİNİN
GÖREV TANIMI

   
1.    Belediye tarafından yapılan hâlihazır haritaların arazide ve büroda kontrollerinin yapılarak onayını sağlamak.
2.    3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince belediye tarafından ve şahıs talepleri doğrultusunda yapılan ada düzenlemelerinin askı ve itiraz işlemlerini yapmak.
3.     Şahıs talebi doğrultusunda yapılan tevhit, ifraz, yoldan ihdas ve yola terk işlemlerini yaparak Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüğü’ne göndermek.
4.    İmar durumu almış şahısların yol kotu tutanaklarını arazide ölçümlerini yaparak düzenlemek.
5.     İmar planında yol ve yeşil alan sınırlarını arazide ölçüm suretiyle tespit etmek.
6.    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu ile ilgili işlemleri yapmak.
7.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

İNŞAAT TEKNİKERİNİN
GÖREV TANIMI

   
1.    Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak.
2.    Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
3.    İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamasında görev almak.
4.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

İNŞAAT USTASININ
GÖREV TANIMI

   
1.    Amirlerinden alacağı talimat esaslarına göre inşaat onarım, tadilat işlerinin proje ve şartname esaslarına göre yapılması için ilgili işlemleri kendi bölümü içinde planlar. İşlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.
2.    Araç, gereç, makine ve ölçü aletlerini kullanır, personeline öğretir.
3.    Gösterilen şantiye veya araziye gider. İş ile ilgili gerekli malzemenin tespitini yapar ve amirine verir. İnşaat yapımı sırasında duvar örme, kalıp çakma, iskele kurma vb. yapar, yaptırır. Emrindeki personele öğretir.
4.    Bu işlerde gerekli araç ve gerecin bakımı, onarımı, kullanılması ve bunların işler halde tutulmasını sağlar.
5.    İlgili malzeme ve yapım keşiflerini rapor halinde Amirine verir. Çalışma esnasında ve sonrasında bulunduğu mahallin korunmasını sağlar.
6.    İş kazalarına karşı her türlü tedbiri alır, uygular, uygulatır. İşyerinde teknik emniyet ve işçi sağlığı ili ilgili tedbirleri alıp, uygulamak sorumluluğu altındadır.
7.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

KALIP USTASININ
GÖREV TANIMI


1.    Amirlerinden alacağı talimat esaslarına göre kalıp işlerinin proje ve şartname esaslarına göre yapılması için ilgili işlemleri kendi bölümü içinde planlar. Bu plan çerçevesinde inşaattaki kalıp işlerinin yürütülmesini sağlar. İşlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.
2.    Araç, gereç, makine ve ölçü aletlerini kullanır, personeline öğretir.
3.    Gösterilen şantiye ve araziye gider.. İş ile ilgili gerekli malzemenin tespitini yapar ve amirine verir. İnşaat yapımı sırasında kalıp çakma yapar, yaptırır. Emrindeki personele öğretir.
4.    Bu işlerde gerekli araç ve gerecin bakımı, onarımı, kullanılması ve bunların işler halde tutulmasını sağlar. Görevi ile ilgili her türlü büro hizmetini yürütür.
5.    İlgili malzeme ve yapım keşiflerini rapor halinde Amirine verir. Çalışma esnasında ve sonrasında bulunduğu mahallin korunmasını sağlar.
6.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

KAMYON ŞÖFÖRÜNÜN
GÖREV TANIMI


1.    Trafikle ilgili tüzük, kural ve yasalara uygun biçimde kullanır.
2.    Yükleme sırasında kamyonun taşıyabileceği yük kapasitesini bilir ve yanlış bir
yüklemeyi önler.
3.    Malzemeyi her hangi bit zarara uğratmadan her türlü güvenlik önlemlerini alarak ve iyi bir işletmeciliğin gerektiği biçimde taşır.
4.    Kamyonun günlük, haftalık, aylık bakımlarını ve mevsimlik yağ değişimlerini bakım talimatlarına göre yapar ve kontrol kartına işler. Kamyonun demirbaş alet, takım ve avadanlıklarını korur, temizlik yapar.
5.    Üstlerinden aldığı emir ve talepleri yapmakla sorumludur.

KAYNAK USTASININ
GÖREV TANIMI

   
1.    Araçlarda, yol-köprü, tesis yapımı işlerinde elektrik ya da oksijenle her türlü kaynak işleriyle soğuk ve sıcak demir işlerini, saçtan ve tenekeden yapılacak her şeyin kaynak ya da perçin işlerini, radyatör onarımlarını yapar.
2.    Araç, gereç, makine ve ölçü aletlerini kullanır, personeline öğretir.
3.    Bu işlerde gerekli araç ve gerecin bakımı, onarımı, kullanılması ve bunların işler halde tutulmasını sağlar.
4.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN
GÖREV TANIMI


1.    Amirinden alacağı emirler doğrultusunda makinesini her türlü şartta sevk ve idare eder. Makinesinin devamlı işbirliğini sağlar.
2.    Arıza teşhislerine yardımcı olur. Periyodik bakım ve onarımını yapar veya yaptırır.
3.    Kazalara karşı her türlü iş güvenliği tedbirlerini alır ve uyar.
4.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

ASFALT PLENTİ OPERATÖRÜN
GÖREV TANIMI


1.    Laboratuar teknisyeni yada iş yeri amirinden önceden stok edilmiş agregalardan hangi
oranda karıştırılacağını ve bitümlü malzemenin ne miktarda verileceğini öğrenir. Bu karışımı sağlayacak biçimde soğuk ve sıcak silo kapak ayarlarını yapar.
2.    Karışımın ısıtılması için brülörleri yakar, kullanılacak akaryakıt ve madeni yağların yeterli miktarda bulundurulmasını sağlamak bakımından işyeri amirini uyarır.
3.    Yöntemine uygun olarak oluşturduğu malzemeyi plent çıkış ağzından nakliye
araçlarını boşaltır.
4.    Çalışma bitiminde çalıştırıcı silonun, mamul malzeme silosunun, sıcak silonun ve tam burdaki malzemelerin boşaltılmasını sağlar.
5.    Soğuk siloların sürekli dolu olmasını gözeterek karışımın bozulmamasını sağlar.
6.    Kullandığı malzemenin cinsine dikkat eder. Değişiklik durumunda dizayndaki
değişikliği laboratuar teknisyeni ile işbirliği yaparak saptar.Gerektiğinde makinenin eleklerini değiştirir.
7.    Vardiya bitiminde ( bu iş için görevlendirilmiş yağcı varsa onunla birlikte makinenin bakımını yapar. Makineye ait form ve belgeleri talimatlara uygun biçimde doldurur, imzalar, saklar ve gerektiğinde ilgililere verir. Lastik onarımı, kazma, takma, sökme, kayış takma, germe, ampul değiştirme vb. gibi özel bilgi gerektirmeyen onarımları yapar. Yapmadıklarını en yakın amirine duyurur.
8.    Kendisine teslim edilmiş olan makine ile takım ve avadanlığı saklar.
9.    Pozisyon grubu sıralamasına göre gereksinme duyulduğunda ( gerekli bilgi verilmek ve operatör ehliyetnamesine işlemek koşulu ile) aynı gruptaki öteki makineleri kullanır.
       
OTO ELEKTRİK USTASININ
GÖREV TANIMI


1.    Aracın aydınlatma, ısıtma sistemlerindeki arızayı bulur ve onarır.
2.     Oto elektrik tesisatını döşer, gerekli ayarları teknik kurallara uygun olarak yapar.
3.     Değişik marka ve modeldeki taşıtların marş motorları, marş şalterleri, alternatörler, alternatör regülatörleri (konjektör), aydınlatma sistemleri, far ayarları, bataryalar (akü), bobinler, alet tablosu göstergeleri ve ateşleme sistemlerini kontrol eder, arızalarını saptar.
4.     Arızalı parçaları, yenisiyle değiştirir veya onarır.
5.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

OTO TAMİR USTASININ
GÖREV TANIMI


1.    Araçların bakım, onarımı ve tamirlerini yapar.
2.     Arızalı parçaları, yenisiyle değiştirir veya onarır.
3.    Çalışmalarda kullanılan alet, aygıt ve avadanlıkların iyi kullanılmasını, bakımlarını gerektiği gibi yapılmasını sağlar.
4.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

KALIP USTASININ
GÖREV TANIMI


1.    Amirlerinden alacağı talimat esaslarına göre kalıp işlerinin proje ve şartname esaslarına göre yapılması için ilgili işlemleri kendi bölümü içinde planlar. Bu plan çerçevesinde inşaattaki kalıp işlerinin yürütülmesini sağlar. İşlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.
2.    Araç, gereç, makine ve ölçü aletlerini kullanır, personeline öğretir.
3.    Gösterilen şantiye ve araziye gider. İş ile ilgili gerekli malzemenin tespitini yapar ve amirine verir. İnşaat yapımı sırasında kalıp çakma vb. işleri  yapar, yaptırır. Emrindeki personele öğretir.
4.    Bu işlerde gerekli araç ve gerecin bakımı, onarımı, kullanılması ve bunların işler halde tutulmasını sağlar. Görevi ile ilgili her türlü büro hizmetini yürütür.
5.    İlgili malzeme ve yapım keşiflerini rapor halinde Amirine verir. Çalışma esnasında ve sonrasında bulunduğu mahallin korunmasını sağlar.
6.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

SAHA MÜHENDİSİNİN
GÖREV TANIMI


1. Bölüm içi ve bölümler arası haberleşmeyi, bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.
2. Taşeronlara verilecek proje, detay ve evrakları zamanında temin ve uygunluklarını kontrol etmek, varsa aksaklıkları düzeltmek.
3. Uygulama esnasında çıkabilecek proje değişikliklerini, idarenin onayını almak üzere şefine bildirmek, proje üzerinde yapılması kesinleşen değişikliği düzelterek şantiye teknik bürosuna ve taşeronlara aktarmak.
4. Kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek.
5. Hakedişlerde ihrazat olarak bedeli ödenmiş malzemelerin korunması ve işyeri dışına çıkarılmamasını teminen ambar, güvenlik v.b. birimlere bilgi vererek tedbir almak.
6. Bölümünde çalışan taşeronların faaliyetlerini, şartname, program ve sözleşmeye uygun yürütülmesini sağlayarak aksaklıkları tespit etmek, üstlerini bilgilendirmek; uyarıların sonuçsuz kalması durumunda üst kademelerinin alacağı karaları uygulamak.
7. Astların kendi arasında uyum içinde çalışmasını sağlamak; şantiye genel prensipleri çerçevesinde sosyal ilişkileri güçlendirici uygulamalar geliştirmek.
8. İdarenin şartnamelerinde belirttiği tüm analiz ve testlerin yapılmasını sağlamak, üstlerini bilgilendirmek.
9. Makine ve ekipmanların maksimum verimlilikte çalışmaları için gerekeni yapmak.
10. Şantiyede yapılan koordinasyon toplantılarına katılmak.

SATİH KAPLAMA EKİP BAŞININ
GÖREV TANIMI


1.    Kullanılan alet , edevat, ekipman ve makinelerin çalışır durumda olmalarını sağlamak ve iş güvenliklerini aldırmak.
2.    Asfalt yapılacak alanının kontrolünü yapmak zemini hazırlatmak.
3.    Plan ve programı yapar işçilerin başında hazır bulunur.
4.    İşlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
5.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yapmakla sorumludur.

SİLİNDİR OPERATÖRÜNÜN
GÖREV TANIMI


1.    Amirinden alacağı emirler doğrultusunda makinesini her türlü şartta sevk ve idare eder. Makinesinin devamlı işbirliğini sağlar.
2.    Arıza teşhislerine yardımcı olur. Periyodik bakım ve onarımını yapar veya yaptırır.
3.    Kazalara karşı her türlü iş güvenliği tedbirlerini alır ve uyar.
4.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

SIVA PARKE USTASININ
GÖREV TANIMI

1.    Amirlerinden alacağı talimat esaslarına göre kalıp işlerinin proje ve şartname esaslarına göre yapılması için ilgili işlemleri kendi bölümü içinde planlar. Bu plan çerçevesinde inşaattaki kalıp işlerinin yürütülmesini sağlar. İşlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.
2.    Araç, gereç, makine ve ölçü aletlerini kullanır, personeline öğretir.
3.    Gösterilen şantiye ve araziye gider. Binalarda üst yapı ile ilgili sıva harcını hazırlar, kaba ve ince sıva uygulaması yapar, yaptırır. İş ile ilgili gerekli malzemenin tespitini yapar ve amirine verir. İnşaat yapımı sırasında görevi ile ilgili işleri yapar, yaptırır. Emrindeki personele öğretir.
4.    Bu işlerde gerekli araç ve gerecin bakımı, onarımı, kullanılması ve bunların işler halde tutulmasını sağlar. Görevi ile ilgili her türlü büro hizmetini yürütür.
5.    İlgili malzeme ve yapım keşiflerini rapor halinde Amirine verir. Çalışma esnasında ve sonrasında bulunduğu mahallin korunmasını sağlar.
6.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

ŞANTİYE ÇAVUŞUNUN
GÖREV TANIMI


1.    Fen işleri Müdürlüğünün çalışma programlarını uygulamak, çalışan ekiplerin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, işlerin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, çalışmalar konusunda üstlerine rapor vermek.
2.    Birimlerin yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak.
3.    Kullanılan alet , edevat, ekipman ve makinelerin çalışır durumda olmalarını sağlamak ve iş güvenliklerini aldırmak.
4.    Günlük çalışma programlarını uygulamak ve çalışmalar hakkında üstlerine rapor vermek.
5.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

ŞANTİYE ŞEFİNİN
GÖREV TANIMI


1.  Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.
2.  Plan ve program yapılması için organizasyonu kurmak.
3. Personelin eğitim ve disiplininden sorumlu olmak; yatay münasebetlerde kendisinin ve astlarının uyumla çalışmasını sağlamak.
4. Şantiyesine verilmiş alet, malzeme, para vb. kıymetlerin usullerine uygun kullanımından ve muhafazasından sorumlu olmak.
5. Yapılan faaliyetlerle ilgili kararları alıp, üst amirine onaylatmak.
6. Yönetimindeki personele görev dağılımı yapmak, denetlemek, eğitmek, sicillerini düzenlemek; bölümü içinde ve bölümler arası haberleşme, bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak.
7. Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlatmak, proje müelliflerini ve Proje Müdürü’nü bilgilendirmek.
8. Günlük raporları muntazaman doldurtmak, konsolide edilmek üzere Müdürüne bildirmek.
9. Elemanların sorunları ile ilgili çözüm yolları araştırmak, çözmek ve çözümlenmesi için Müdürü ile görüşmeler yapmak.
10. Makine ve ekipmanlardan kira süreleri içinde en verimli şekilde yararlanabilmek için programlar yapmak ve uygulattırmak.
11. Şantiye Personelinin Çevre ve İSG konularındaki bilinçlenmesini sağlamak üzere gerekli eğitim ve destek hizmetlerini sağlamak,
12. Şantiyede olabilecek Çevre ve İSG ölçümlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
13. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

ŞEF’İN
GÖREV TANIMI


1.    Görevi gereği kendilerine verilen işleri, yasalar tüzükler, yönetmelikler ve bu
yönetmelik esaslarına göre yapar veya memurlar vasıtasıyla yaptırırlar.
2.    Şefler, emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını izler. Personeli kontrol eder ve denetler.
3.    Şefler işyerlerinin emniyetini sağlayıcı tedbirleri alırlar. Şefliğine ait sivil savunma esaslarını ve yangından koruma yöntemlerini düzenlerler.
4.    Büro şefleri görevleri ile ilgili olarak her türlü yasal mevzuatı takip etmek,
mahiyetindeki personeli de bu doğrultuda bilgilendirmekle görevli ve sorumludur.
5.    Büro şefleri gelen evrak ve zimmet kayıtlarını zamanında ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak, mahiyetindeki personel arasında hakkaniyet ve eşitlik           esaslarına uygun olarak iş ve evrak zimmetlenmelerini sağlamakla yükümlüdürler.
6.    Büro şefleri işlerin plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılıp sonuçlandırılmasından görevli ve sorumludurlar.
7.    Büro şefleri bürolarıyla ilgili araç-gereç ve personelin ihtiyacını zamanında tespit  ederek, bağlı olduğu Müdür Muavinine bildirmekle görevli ve sorumludur.
8.    Büro şefleri sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporla      hazırlamak ve bunları amirlerine bildirmekle yükümlüdürler.

ŞOFÖRÜN
GÖREV TANIMI


1.    Aracını idarece verecek talimatlar doğrultusunda istenilen güzergahta trafik kanun ve tüzüklerine uygun olarak kullanır.
2.    Aracın idarece konulan kurallara uygun olarak akaryakıt ikmalini zamanında yapar ve işe hazır bulundurur.
3.    Çalışma esnasında gerek aracını kullanırken, gerekse yoldaki çalışmalarda park etme, durdurma ve çalıştırma sırasında gerekli önlemleri alır ve trafik kurallarına uyar.
4.    Trafik kazası durumunda gerekli tedbirleri alır. Aracın kaza yapması durumunda:
* Trafik güvenliğini ve akışını bozmayacak şekilde kazanın olduğu yerde aracını durdurur.
* Kaza durumunu en yakın trafik polisine ve idareye bildirir.
5.    Taşıyacağı yükü aracın kapasitesine göre yükler. Kendisine verilen her türlü malzeme ve yükün aracın kapasitesine uygun yüklenmesini sağlar. Gerekli önlemleri alır ve taşır. Personel taşıma işlerinde aracın kapasitesine göre işçi alır.
6.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

TAŞ DUVAR USTASININ
GÖREV TANIMI

1.    Amirlerinden alacağı talimat esaslarına göre taş duvar onarım, tadilat işlerinin proje ve şartname esaslarına göre yapılması için ilgili işlemleri kendi bölümü içinde planlar. İşlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.
2.    Araç, gereç, makine ve ölçü aletlerini kullanır, personeline öğretir.
3.    Gösterilen şantiye veya araziye gider. İş ile ilgili gerekli malzemenin tespitini yapar ve amirine verir. İnşaat yapımı sırasında duvar örme, kalıp çakma, iskele kurma vb. yapar, yaptırır. Emrindeki personele öğretir.
4.    Bu işlerde gerekli araç ve gerecin bakımı, onarımı, kullanılması ve bunların işler halde tutulmasını sağlar.
5.    İlgili malzeme ve yapım keşiflerini rapor halinde Amirine verir. Çalışma esnasında ve sonrasında bulunduğu mahallin korunmasını sağlar.
6.    İş kazalarına karşı her türlü tedbiri alır, uygular, uygulatır. İşyerinde teknik emniyet ve işçi sağlığı ili ilgili tedbirleri alıp, uygulamak sorumluluğu altındadır.
7.    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

YOL VE ASFALT ŞEFİNİN 
GÖREV TANIMI


1.     Şantiye defterlerinin tutulmasını sağlamak, tespit edilen sorunları çözmek ve sahip olunan kaynakların en yüksek verimle kullanımını sağlamak.
2.    Yol ve Asfalt programını hazırlamak, asfalt temini, nakli ve yapımını yürütmek.
3.    Yol ve asfalt çalışmalarında ilgili kurum ve birimlerle iletişimi ve koordineyi    sağlamak.
4.    Yolların işletmesini yapmak, gerekli tamir ve bakımları organize etmek; asfalt çatlakları ile ilgili derz dolgu çalışmalarını planlamak; yolların konforunu artırıcı araştırmalar yapmak.
5.    Yolun parselasyon planına göre hazırlanmış projelerin aplikasyonunu yapmak ve yaptırmak.
6.    Üstlerinden ve amirlerinden aldığı emirleri yapmakla sorumludur.

duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler