Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Görev tanımları
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV-YETKİ SORUMLULUKLARI

1.        Alanya Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensipleri ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Alanya Belediye'si ve mücavir alan sınırları içerisinde imar ve şehircilik çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek,
2.    Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini takip etmek ve Plan ve Proje Müdürlüğü ile koordineli olarak İmar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, kot-kesit tanzimi gibi işlemlerde ortak çalışma yapmak
3.    İmar plan uygulamalarını ve tasdik edilen projelere göre,istinat duvarı ruhsatlarını ve inşaat ruhsatlarını düzenlemek, takip etmek
4.    İlgili mevzuata uygun olarak, İmar uygulamaları, ruhsatlı yapı uygulaması, iskân işlemleri işlemlerini takip ederek denetlemek,
5.    Bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak
6.    Yasal işlemlere ait belgeleri tasdik etmek,
7.     Belediye sınırları içerisinde, Mimari, statik proje tasdiki, zemin etüdü, ısı yalıtım, jeolojik ve jeofizik etüd raporları, elektrik ve makine projelerinin tasdiki çalışmalarının yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, yapı ruhsatlarını düzenlemek,
8.      Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını hafriyat ruhsatının verilmesini sağlamak,
9.      Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
10.      Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
11.      İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip etmek,
12.     Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerin onaylama, maili inhidam (yıkılacak) durumunda olan binaları tespit etme ve yıkım kararlarını alma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
13.      Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve eklerine uygunluk tespiti, yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü vizelerini verme işlemlerinin yapılmasını,plan ve proje müdürlüğü ile birlikte kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
14.      İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
15.     Kat irtifakı ve kat mülkiyeti listelerini onaylama işlemlerini yapmak, kat mülkiyeti işlemine esas belgelerin tasdikini yapmak,
16.     Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
17.      Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
18.      Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalara mahkemelerde savunma yapmak, keşiflere katılmak,
19.     Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni vermek,
20.      Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara ilgili kurumlardan ilişik kesme belgesinin alınmasını, yapı kontrol müdürlüğünce denetimi yapılarak iskan almaya hak kazanan yapılara  yapı kullanma izin belgesi vermek,
21.     Planın altlığı olan Jeolojik ve Jeoteknik raporlar dikkate alınarak yapılacak inşaata ait Yerleşime uygunluk haritaları hazırlamak,
22.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
23.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
24.     Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
25.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
26.     Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
27.     Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
28.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
29.     Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılacak durumda) olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
30.     Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,
31.     Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
32.     Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek, 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.
33.    Zemin etüdünün (ruhsata esas) yaptırılması
34.    İstinat duvarının ruhsatlandırılması.
35.    3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.
36.    Ön iskan onayı aşamasında, imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik personel, söz konusu yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu kontrol ederek, gerekli onay işlemleri yapmak.
37.    Kentsel dönüşüm sürecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen riskli yapılar ile ilgili tebligat ve devamında yapılacak olan yazışma işlemlerini ve yıkım ruhsatını düzenlemek.
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER BİRİMİ
GÖREV-YETKİ SORUMLULUKLARI

(1) Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,
(2) Personelin mesai saatlerine uymasını sağlamak,
(3) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek,
(4) Belediye Başkanı'nın, Başkan Yardımcısı'nın ve Müdürünün gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği biriminin; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapmak,
(5) Başkanlığın amaçlarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilmek, uygulanmasını devamlı olarak izlemek, amaçlara uygunluğunu araştırmak, yapılması gereken değişiklikleri bildirmek,
(6) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
(7) İş gücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtmek, iş ve işlerin buna uygunluğunu denetlemek,
(8) Personelinin sorularını kesin olarak cevaplandırmak, gereken kararları süratle almak ve bildirmek,
(9) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek,
(10) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ve bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademlerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek,
(11) Emrinde çalışan elemanlar örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra sorun doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
(12) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
GÖREV-YETKİ SORUMLULUKLARI

1- Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen görevleri yapmak,
2- İmar kanunu, İmar Yönetmeliği, İmar planı ve Plan notları dikkate alınarak Resmi kurum ve vatandaşlardan gelen imar durumu ve diğer belgeleri  incelemek,  müdüre bilgi vermek,
3- Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalara mahkemelerde savunma yapmak, keşiflere katılmak,
4- Kurumlar arası gelen yazışmalar ile vatandaşlardan imar ile ilgili gelen talepleri inceleyerek ilgililere bilgi ve cevap vermek,
5- Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
6- Teknik personellerin çalışmasını denetlemek ve teknik konularda yardımcı olmak.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ HİZMETLER BİRİMİNİN
GÖREV-YETKİ SORUMLULUKLARI

1) Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğün yetki sorumluluğunda bulunan tüm İşlem ve işleri yapmak yürütmek incelemek kontrol etmek suretiyle, Müdür’e karşı sorumludur.
2) İdari personellerin ve işçilerin çalışmasını denetlemek ve idari konularda personele yardımcı olmak
3)  Müdürün verdiği bütün görevleri yapmak veya ilgilisine yaptırmak

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB BİRİMİNİN
GÖREV-YETKİ SORUMLULUKLARI

1) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
2) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
3) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
4) Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
5) Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
6) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
7) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
8) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılacak durumda) olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
9) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,
10) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
11) Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek,
12) 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV TANIMI

1.    Alanya Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensipleri ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Alanya Belediye'si ve mücavir alan sınırları içerisinde imar ve şehircilik çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek,
2.    Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini takip etmek ve Plan ve Proje Müdürlüğü ile koordineli olarak İmar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, kot-kesit tanzimi gibi işlemlerde ortak çalışma yapmak
3.    İmar plan uygulamalarını ve tasdik edilen projelere göre,istinat duvarı ruhsatlarını ve inşaat ruhsatlarını düzenlemek, takip etmek
4.    İlgili mevzuata uygun olarak, İmar uygulamaları, ruhsatlı yapı uygulaması, iskân işlemleri işlemlerini takip ederek denetlemek,
5.    Bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak
6.    Yasal işlemlere ait belgeleri tasdik etmek,
7.     Belediye sınırları içerisinde, Mimari, statik proje tasdiki, zemin etüdü, ısı yalıtım, jeolojik ve jeofizik etüd raporları, elektrik ve makine projelerinin tasdiki çalışmalarının yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, yapı ruhsatlarını düzenlemek,
8.      Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını hafriyat ruhsatının verilmesini sağlamak,
9.      Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
10.      Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
11.      İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip etmek,
12.     Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerin onaylama, maili inhidam (yıkılacak) durumunda olan binaları tespit etme ve yıkım kararlarını alma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
13.      Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve eklerine uygunluk tespiti, yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü vizelerini verme işlemlerinin yapılmasını,plan ve proje müdürlüğü ile birlikte kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
14.      İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
15.     Kat irtifakı ve kat mülkiyeti listelerini onaylama işlemlerini yapmak, kat mülkiyeti işlemine esas belgelerin tasdikini yapmak,
16.     Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
17.      Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
18.      Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalara mahkemelerde savunma yapmak, keşiflere katılmak,
19.     Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni vermek,
20.      Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara ilgili kurumlardan ilişik kesme belgesinin alınmasını, yapı kontrol müdürlüğünce denetimi yapılarak iskan almaya hak kazanan yapılara  yapı kullanma izin belgesi vermek,
21.     Planın altlığı olan Jeolojik ve Jeoteknik raporlar dikkate alınarak yapılacak inşaata ait Yerleşime uygunluk haritaları hazırlamak,
22.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
23.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
24.     Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
25.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
26.     Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
27.     Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
28.     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
29.     Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılacak durumda) olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
30.     Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,
31.     Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
32.     Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek,
33.     3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER GENEL KONTROL GÖREV TANIMI      

1.    İmar kanunu, İmar Yönetmeliği, İmar planı ve Plan notları dikkate alınarak Resmi kurum ve vatandaşlardan gelen imar durumu ve diğer belgeleri  incelemek müdüre bilgi vermek,
2.    Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalara mahkemelerde savunma yapmak, keşiflere katılmak,
3.    Kurumlar arası gelen yazışmalar ile vatandaşlardan imar ile ilgili gelen talepleri inceleyerek ilgililere bilgi ve cevap vermek,
4.    Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
5.    Teknik personellerin çalışmasını denetlemek ve teknik konularda yardımcı olmak,
6.    İdari personellerin ve işçilerin çalışmasını denetlemek ve idari konularda personele yardımcı olmak
7.    Müdürün verdiği bütün görevleri yapmak veya ilgilisine yaptırmak

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK HİZMETLER SORUMLUSU GÖREV TANIMI

(1) Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen görevleri yapmak,
(2) Personelin mesai saatlerine uymasını sağlamak,
(3) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek,
(4) Belediye Başkanı'nın, Başkan Yardımcısı'nın ve Müdürünün gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği biriminin; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapmak,
(5) Başkanlığın amaçlarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilmek, uygulanmasını devamlı olarak izlemek, amaçlara uygunluğunu araştırmak, yapılması gereken değişiklikleri bildirmek,
(6) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları insiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
(7) İş gücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtmek, iş ve işlerin buna uygunluğunu denetlemek,
(8) Personelinin sorularını kesin olarak cevaplandırmak, gereken kararları süratle almak ve bildirmek,
(9) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek,
(10) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ve bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademlerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek,
(11) İmar kanunu, İmar Yönetmeliği, İmar planı ve Plan notları dikkate alınarak Resmi kurum ve vatandaşlardan gelen, müdürlük havaleli inşaat ruhsatı taleplerini incelemek ve gereği için sorumluluğunda bulunan teknik personele yönlendirmek,
(12) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra sorun doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
(13) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek.

Teknik Hizmetler sorumluluğunda bulunan servislerin görev tanımları
a) Yapı Ruhsat Servisi

1) Belediye sınırları içerisinde, Mimari, statik proje tasdiki, ısı yalıtım, jeolojik ve jeofizik etüd raporları, elektrik ve makine projelerinin tasdiki xçalışmalarınınyürütülmesi işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, yapı ruhsatlarını düzenlemek,
2) Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin xverilmesiişlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını hafriyat ruhsatının verilmesini sağlamak,
3) Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
4) Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
5) İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, tadilat projelerini xonaylamak,kontrol ve takip etmek,
6) Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerin onaylama, maili inhidam (yıkılacak) durumunda olan binaları tespitx etme v yıkım kararlarını alma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
7) Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve eklerine uygunluk tespiti, yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstüxvizelerini verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
8) İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
9) Kat irtifakı ve kat mülkiyeti listelerini onaylama işlemlerini yapmak, kat mülkiyeti işlemine esas belgelerin tasdikini yapmak,
10) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
11) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
12) Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalara mahkemelerde savunma yapmak, keşiflere katılmak,
13) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı xİznivermek,

b) Yapı Kullanma Servisi

1) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara ilgili kurumlardan ilişik kesme belgesinin alınmasını, yapı kontrol müdürlüğünce denetimi yapılarak iskan xalmayahak kazanan yapılara  yapı kullanma izin belgesi vermek,
2) Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
3) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
4) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
5) Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalara mahkemelerde savunma yapmak, keşiflere katılmak,

c) Yer Bilimleri Servisi

1) Planın altlığı olan Jeolojik ve Jeoteknik raporlar dikkate alınarak yapılacak inşaata ait Yerleşime uygunluk haritaları hazırlamak
2) Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
3) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
4) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
5) Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalarda lerde savunma yapmak, keşiflere katılmak,


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
MİMARİ PROJE KONTROL PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
2.    İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, tadilat projelerini incelemek ve teknik hizmetler sorumlusuna bilgi vermek,
3.    Ruhsat talebi doğrultusunda ruhsat eki evraklar ve mimari proje doğrultusunda ön onaylı avan proje için mimari proje kontrolü yapmak.
4.    Asat Genel Müdürlüğü'nün 21/07/2014 Tarih ve 75533712-310.07-16222- BD0006263712 Sayılı Yazısına istinaden istemiş olduğu Altyapı Bilgilendirme Belgesi için avan projeyi incelemek ve ön onay vermek.
5.    Ön onay almış projelerin dosyasını tamamlatarak harç ve ücretlerinin yatırılmasını sağlamak ve ruhsatını yazdırmak,
6.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uzmanlık alanında yapılan görevlendirmelerde görev almak,
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
STATİK PROJE VE HESAPLARI KONTROL PERSONELİ
GÖREV TANIMI

1-    Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
2-    İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, tadilat projelerini incelemek ve teknik hizmetler sorumlusuna bilgi vermek,
3-    İmar kanuna, İmar Yönetmeliğine, İmar Plan Notlarına uygun olarak onaylanmış olan mimari projelere uygun olarak yapılan statik projelerin kontrollerini yapmak,
4-    Onaylı mimari projelere ve onaylı zemin etüdü (jeolojik ve jeofizik) raporlarına göre yapılan statik projelerin; TS500, TS498, DBYYHY 2007 ve ilgili mevzuatlara ilişkin kontrollerinin yapılması
5-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uzmanlık alanında yapılan görevlendirmelerde görev almak

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
JEOLOJİK JEOTEKNİK VE GEOTEKNİK ETÜT PERSONELİ
GÖREV TANIMI

1-    Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
2-    İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projelerin zemin etüd raporlarını incelemek ve teknik hizmetler sorumlusuna bilgi vermek,
3-    İmar kanuna, İmar Yönetmeliğine, İmar Plan Notlarına uygun olarak verilmiş olan imar durumuna uygun hazırlanan avan projelere göre hazırlanan zemin etüd raporlarının ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
4-    Zemin etüd raporları için arazide yapılan deney ve numune alımı kontrollerinin yapılması
5-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uzmanlık alanında yapılan görevlendirmelerde görev almak

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ HİZMETLER SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm yazışmaları yaptırmak ve yürütmek,
2.    Evraklarla ilgili işlemlerin en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlamak; dosya, belge ve resmi yazıların gereğini yerine getirmek; sonuçlanan evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak; her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,
3.    Müdürlük adına tutulan tüm kayıt defterlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak ve evrak üzerindeki tüm verileri bilgisayar ortamına işlemek,
4.    Gelen–giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütmek; gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağını kurmak; kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenleme işlerini yürütmek,
5.    Yapılan tüm işlerin, yazışmaların arşivleme işlerini yapmak,
6.    Müdürlük personeline ait yıllık izin onaylarını almak; izne ayrılan veya rapor alan personelin gidiş-dönüşünü izleyerek ilgili Müdürlüklere bildirim yapmak,
7.    Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, yazıların ilgili birimlere intikalini sağlamak,
8.    Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak; gerektiğinde personeller arasında sirküle etmek,
9.    Müdürlüğün malzeme, ayniyat, demirbaş vb. işlerini takip etmek ve kayıt tutmak; kırtasiye ve büro malzemesi temini ve tevzisini ilgili Müdürlüklerle koordineli olarak yürütmek,
10.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
11.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,
12.    İdari Sorumluluk birimi ile diğer sorumlu birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
13.    İdari sorumluluk bütçesini zamanında hazırlayarak Müdürlüğe sunmak,
14.    İdari sorumluluk biriminin stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL YAZIŞMALAR SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm yazışmaları yaptırmak ve yürütmek,
2.    Evraklarla ilgili işlemlerin en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlamak; dosya, belge ve resmi yazıların gereğini yerine getirmek; sonuçlanan evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak; her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,
3.    Müdürlük adına tutulan tüm kayıt defterlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak ve evrak üzerindeki tüm verileri bilgisayar ortamına işlemek,
4.    Gelen–giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütmek; gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağını kurmak; kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenleme işlerini yürütmek,
5.    Yapılan tüm işlerin, yazışmaların arşivleme işlerini yapmak,
6.    Müdürlük personeline ait yıllık izin onaylarını almak; izne ayrılan veya rapor alan personelin gidiş-dönüşünü izleyerek ilgili Müdürlüklere bildirim yapmak,
7.    Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, yazıların ilgili birimlere intikalini sağlamak,
8.    Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak; gerektiğinde personeller arasında sirküle etmek,
9.    Müdürlüğün malzeme, ayniyat, demirbaş vb. işlerini takip etmek ve kayıt tutmak; kırtasiye ve büro malzemesi temini ve tevzisini ilgili Müdürlüklerle koordineli olarak yürütmek,
10.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
11.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,
12.    İdari sorumluluk biriminin stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ YAZIŞMALAR PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm kurum dışı yazışmaları yaptırmak
2.    Evraklarla ilgili işlemlerin en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlamak; dosya, belge ve resmi yazıların gereğini yerine getirmek; sonuçlanan evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak; her türlü dış yazışmayla ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,
3.    Gelen–giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütmek; gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağını kurmak; kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenleme işlerini yürütmek,
4.    Yapılan tüm dış yazışmaların arşivleme işlerini yapmak,
5.    Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, yazıların ilgili birimlere intikalini sağlamak,
6.    Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak; gerektiğinde personellere tebliğ etmek,
7.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
8.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT YAZIMI PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm inşaat ruhsatlarının takibini yapmak, yaptırmak
2.    Belediye İmar Müdürlüğüne yapılmış olan inşaat ruhsatı müracaatlarından teknik hizmetler birimi sorumlusunun kontrolünden geçmiş olan dosyaların inşaat ruhsatlarını düzenlemek,
3.    İnşaat ruhsatı dosyalarının 3194 Sayılı İmar Kanunun 22. Maddesine göre uygunluğunu denetlemek,
4.    Yazılan İnşaat ruhsatlarının imza bölümlerinde bulunan imzaların tam ve eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlamak,
5.    Yazılan tüm ruhsatların bir kopyasının süresi içerisinde SGK ve TMMOB’ne gönderilmesini sağlamak,
6.    Yazılan tüm ruhsatların ciltleme ve arşivleme işlerini yapmak,
7.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
8.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İSKAN YAZIMI PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm iskan ruhsatlarının takibini yapmak, yaptırmak
2.    Belediye İmar Müdürlüğüne yapılmış olan iskan ruhsatı müracaatlarından teknik hizmetler birimi sorumlusunun kontrolünden geçmiş olanların iskan ruhsatlarını düzenlemek,
3.    İskan ruhsatı müracaatlarının 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 64. Maddesine göre uygunluğunu denetlemek,
4.    Yazılan İskan ruhsatlarının imza bölümlerinde bulunan imzaların tam ve eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlamak,
5.    Yazılan tüm ruhsatların bir kopyasının süresi içerisinde SGK’ na gönderilmesini sağlamak,
6.    Yazılan tüm ruhsatların ciltleme ve arşivleme işlerini yapmak,
7.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
8.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK TAKİP PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm evrakların takibini yapmak,
2.    Evraklarla ilgili işlemlerin en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlamak; dosya, belge ve resmi yazıların gereğini yerine getirilmesini takip etmek,
3.    Sonuçlanan evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak,
4.    Başkan, Meclis ve Encümenin verdiği kararların uygulanmasını sağlamak, İdari konularda personele yardımcı olmak ve müdürün verdiği görevleri ilgilisine yaptırmak.
5.     Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, yazıların ilgili birimlere intikalini sağlamak,
6.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
7.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ARAZİ KONTROL PERSONELİ GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm dış işlerin takibini ve arazi kontrol işlerini yapmak,
2.    Müdürlüğümüzün arşiv bölümünün eksiklerini tamamlamak ve arşivle müdürlüğümüz arasında iletişim kurarak arşivin düzeli çalışmasını sağlamak,
3.    Arşivde bulunan dosyaların dijital ortama aktarılmasını sağlamak,
4.    Müdürlüğümüzde ruhsat işlemi tamamlanan dosyaların, arşiv görevlisi tarafından arşiv binasına taşınarak düzenli bir biçimde arşivlenmesini takip etmek,
5.    Müdürlüğümüz tarafından verilen ruhsatların arazide uygulamasını takip eden teknik personele yardımcı olmak,
6.    Yapı Kontrol Müdürlüğü ile müdürlüğümüz tarafından arazide yapılacak ortak görevlerin takibini yapmak,
7.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
8.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB  GÖREV TANIMI

1) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
2) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
3) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
4) Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
5) Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
6) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
7) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
8) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılacak durumda) olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
9) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,
10) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
11) Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek,
12) 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.
duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler