Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Spor İşleri Müdürlüğü

Spor İşleri Müdürlüğü


Görev tanımları
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Ulusal ve uluslararası alanda ,Alanya'nın ve ülke tanıtımına katkı sağlamak suretiyle her yıl 30 tane Spor Organizasyonunun düzenlenmesi ve her yıl yeni 2 tane organizasyon eklemek.
2.    Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslar arası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, federasyon
karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak, Başkanlık oluru ile kullandırılması sağlamak,
3.    Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak spor seminerleri düzenlemek.
4.    Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak spor fuarlarına katılım sağlamak.
5.    Spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek, destek vermek.
6.    Sporun hayata katkıda bulunması amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs.hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,
7.    Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,
8.    Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek,
9.    Alanya'da yaşayan insanların sağlıklı spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve sporsal ihtiyaçların karşılanması için etkinliklerin düzenlenmesi sağlamak,
10.    Alanya'da belde ve köylerde yaşayan insanların; okul takımlarının,alt yapıdaki sporcu gençlerin, kulüplerin ve kampa gelen takımların düzenli olarak antrenman ve maçlarını yapabilmeleri-daha sağlıklı ve kaliteli spor eğitimi verilebilmesi için- mevcut bünyemizde olan 2 adet  Kapalı Spor Salonunu ,1 adet Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu ve 1 Adet Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunu,16 Tenis Kortunu ve  18 adet Çim Futbol Sahasını revize etmek,
11.    Federasyonlar, özel dernekler ve kurumlarla kaynak ve bilgi alışverişi yaparak Organizasyonlarda koordineli çalışarak işbirliği içinde olmak,
12.    Spor etkinliklerini arttırarak Alanyayı sporun merkezi haline getirmek,
13.    Alanya Belediyesporda bulunan 14 farklı spor branşını geliştirerek, yeni branşlar açmak.
14.    Her yıl Alanya Belediyesi Yaz ve Kış Spor okulları açarak 5-16 yaş arası minimum 500 gence temel spor eğitimi vererek, yeteneklerine uygun spor dalını seçip bu branşta eğitim almalarını sağlamak.Bu sayede, gelecek nesillere bilinçli ve başarılı sprocular yetiştirmek.
15.    Yaz ve kış spor okullarını minimum 5 farklı branşta faaliyet gösterecek şekilde açmak.
16.    Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren özelikle Alanya'da bulunan tüm acentalarla koordineli olarak, Organizasyon ve sportif faaliyetler öncesinde istişare edilerek söz konusu etkinliklerin özellikle Alanyamızda bilhassa müsabakaların Alanya’da yapılması planlanması.
17.    Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri Festivalini organize etmek,
18.    Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
19.    Sporsal Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
20.    Hesap verilebilirlik,
21.    Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
22.    Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
23.    Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
24.    Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğünün amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak çalışmaları yürütmek,
25.    Yönetici ve diğer pozisyonda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak,
26.    Personelin performanslarını arttırmak ve toplam kalite yönetimine göre yüksek standartlarda belediyecilik hizmeti anlayışı sağlamak,
27.    Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
28.    Müdürlüğe ait kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planlarını hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gerekli desteği vererek koordinasyon sağlamak,
29.    Sporsal Organizasyonlar hakkında gelen şikâyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
30.    Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek ve değerlendirme sonrası gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
31.    Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan sporun geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
32.    Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
33.    Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek,
34.    Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,
35.    Engelli vatandaşlarımız için engelsiz spor projelerini hazırlama ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
36.    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik plan, performans programı ve
performansa dayalı bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak,
37.     Müdürlüğe gelen-giden tüm evrakın kontrolünü ve havalesini yaptıktan sonra ilgilisine
ulaşmasını, gereğinin yapılmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
38.     Müdürlüğe gelen-giden gizli dereceli evrakın, kaydını yaparak gereğinin yapılmasını
Sağlamak,
39.     Stratejik planlama ile müdürlüğün stratejik hedeflerinin ve bütçesinin
gerçekleştirilmesini sağlamak,
40.     Spor İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlük ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
41.     Müdürlükte çalışan memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans
değerlendirmesini yapmak,
42.     Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici
işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde
yürütülmesini sağlamak,
43.    Belediye sınırları içerisinde bulunan parkların içerisinde bulunan spor sahalarının
müdürlük tarafından organize edilecek olan spor faaliyetleri için hazırlamak ve
gerektiğinde diğer müdürlüklerden yardım almak,
44.     Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst
yönetime önerilerde bulunmak,
45.     Çalışma alanları için malzeme ve ekiplerin sevkini sağlamak,
46.    Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup
olmadığını kontrol etmek, Servise bağlı personelin görevlerini planlamak,
47.     Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların
yürütülmesinde karar verme, tedbir alma ve uygulamak,
48.    Müdürlüğün çalışmalarını, personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini
yapmak, Müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,
49.     Birimdeki tüm personele görev dağılımı yapmaya, ödül, takdirname, yer değiştirme
gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
50.     Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma
konularına göre idari ve yaptırıma yönelik cezai işlemlerini belirlenmek,
yürütmek ve sonuçlandırmak.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN
GÖREV TANIMI

1.    Spor İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin ve disiplin amirliğini yapmak,
2.    Alanya Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil etmek,
3.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
4.    Belediye meclis toplantılarına katılmak,
5.    Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek,
6.    İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirmek,
7.    Yapılacak işleri planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlayarak, programa uyumunu denetlemek,
8.    Birimlerle haftalık olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları yapmak,
9.    Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol etmek,
10.    Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare etmek,
11.    Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,
12.    Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit etmek, denetimini sağlamak ve yerine getirilmesini takip etmek,
13.    Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlanmasını sağlamak,
14.    Başkanlık Makamı tarafından düzenlenecek toplantılara katılmak,
15.    Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine göre izin vermek; ödül, takdirname, yer değiştirmek gibi personel işlemlerini yerine getirmek ve personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
16.    Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
17.    Müdürlük içindeki hizmetleri usule uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
18.    Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak,
19.    Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettimek
20.    Başkanlık makamı tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,
21.    Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlemek,
22.    Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar vermek, tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
23.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisini kullanmak,
24.    Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak,
25.    Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek, Başkanlık Makamının onayına sunmak,.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Müdürlüğe gelen evrakların  kaydını yapmak, müdür tarafından ilgili personele havalesi yapılan evrakların geri bildirimlerini takip etmek, cevap verilmeyen evraklar hakkında müdürüne haber vermek,
2.    Gelen ve giden evrakları  bilgisayar sistemine kayıt etmek, kayıt defterlerine işlemek, dış müdürlük evraklarını  zimmetle ilgili müdürlüğe teslim etmek, müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapmak,
3.    Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklamak, işlemi biten evrakları arşive kaldırmak,
4.    Müdürlüğe ait taşınır mal veri girişlerini ve takibini yapmak,
5.    Müdürlük ihtiyaçlarını satın alma talep işlemlerini yapmak,
6.    Birimde hazırlanan tutanak işlemlerinin takibini yapmak
7.    Müdürlüğe gelen beyaz masa şikayetlerinin ilgilisine teslimini sağlamak, cevap vermek,
8.    Şikayet değerlendirme formlarının düzenlenmek, takibini yapmak, dosyalanmak
9.    Müdürlüğe sözlü telefon ile gelen şikayetlerin almak, değerlendirme sonuçlarını kayıt altına almak ve dosyalamak,

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK SPOR SALONU TESİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup
olmadığını kontrol edip onay vermek,
2.    Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
3.    Spor Salonu sınırları içerisinde bulunan tüm salonun bakım ve onarım
programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
4.    Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,
5.    Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,
6.    Spor Salonunun müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,
7.    Salonun gelirlerinin kontrolünü yapmak ve zamanında Mali Hizmetler
Müdürlüğüne yatırılmasının sağlanmak,
8.    Birimin işlerinin en az masrafla tespit edilmiş kalite miktar ve zaman standartları
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli olarak
denetlemek,
9.     Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,
10.    Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
11.    Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,
12.    Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,
13.    Sorumlu olduğu müdürce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
14.    Her hafta Atatürk Spor Salonu için genel durumu hakkında rapor vermek,

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
75.YIL SPOR SALONU TESİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup
olmadığını kontrol edip onay vermek,
2.    Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
3.    Spor Salonu sınırları içerisinde bulunan tüm salonun bakım ve onarım
programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
4.    Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,
5.    Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,
6.    Spor Salonunun müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,
7.    Salonun gelirlerinin kontrolünü yapmak ve zamanında Mali Hizmetler
Müdürlüğüne yatırılmasının sağlanmak,
8.    Birimin işlerinin en az masrafla tespit edilmiş kalite miktar ve zaman standartları
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli olarak
denetlemek,
9.     Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,
10.    Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
11.    Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,
12.    Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,
13.    Sorumlu olduğu müdürce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
14.    Her hafta 75.Yıl Spor Salonu için genel durumu hakkında rapor vermek,

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAPALI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
 TESİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunun bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,
2.    Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunun bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,
3.    Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunun günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
4.    Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunun bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek
5.    Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunun "Tesis Bilgi Dosyası"nın tutulmasını sağlamak,
6.    Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,
7.    Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,
8.    Her hafta Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu için genel durumu hakkında rapor vermek,

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
OBA STADYUMU TESİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup
olmadığını kontrol edip onay vermek,
2.    Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
3.    Oba Stadyumu sınırları içerisinde bulunan tüm salonun bakım ve onarım
programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
4.    Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,
5.    Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,
6.    Oba Stadyumunun müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,
7.    Birimin işlerinin en az masrafla tespit edilmiş kalite miktar ve zaman standartları
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli olarak
denetlemek,
8.     Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,
9.    Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
10.    Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,
11.    Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,
12.    Sorumlu olduğu müdürce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
13.    Oba Stadyumunun bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,
14.    Oba Stadyumunun bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,
15.    Oba Stadyumunun günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
16.    Oba Stadyumunda bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek
17.    Oba Stadyumunun "Tesis Bilgi Dosyası"nın tutulmasını sağlamak,
18.    Oba Stadyumunda yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,
19.    Oba Stadyumunda yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,
20.    Her hafta Oba Stadyumu için genel durumu hakkında rapor vermek

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYONLAR SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
2.    Organizasyon düzenlemek için temel projeyi geliştirmek,
3.    İş planının, iş akışının ve alanın/mekanın düzenlemesini yapmak,
4.    Organizasyon ile ilgili araştırma yapmak,
5.    Organizasyon etkinliğini, yeterli ve gerekli personelin transferini ve koordinasyonunu yapmak,
6.    İş akışını takip ederek gerekli yerlerde müdahale ve uyarılarda bulunarak Organizasyonun plan ve program çerçevesinde yürütülmesi-tamamlanmasını sağlamak,
7.    Organizasyon öncesi ve sonrası gerekli bilgi akışını üst birim ile program çerçevesinde yaparak planı hayata geçirmek,
8.    İş sağlığı ve Güvenliğini en üst ilke edinerek görevini yerine getirmek,
9.    Organizasyon için gerekli teknik ekipman ve malzemenin temini ve korunmasını sağlamak,
10.    Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,
11.    Organizasyon alanının hazır hale getirilmesini sağlamak,
12.    Birimin işlerinin en az masrafla tespit edilmiş kalite miktar ve zaman standartları
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli olarak
denetlemek,
13.     Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,
14.    Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
15.    Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,
16.    Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,
17.    Sorumlu olduğu müdürce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.,
18.    Her hafta yapılan-yapılmış-yapılacak olan Organizasyonlar için genel durumu hakkında rapor vermek

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EGEMENLİK STADYUMU
TESİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup
olmadığını kontrol edip onay vermek,
2.    Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
3.    Milli Egemenlik Stadyumu sınırları içerisinde bulunan tüm salonun bakım ve onarım
programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
4.    Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,
5.    Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,
6.    Milli Egemenlik Stadyumunun müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,
7.    Birimin işlerinin en az masrafla tespit edilmiş kalite miktar ve zaman standartları
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli olarak
denetlemek,
8.    Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,
9.    Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
10.    Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,
11.    Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,
12.    Sorumlu olduğu müdürce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
13.    Milli Egemenlik Stadyumunun bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,
14.    Milli Egemenlik Stadyumunun bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,
15.    Milli Egemenlik Stadyumunun günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
16.    Milli Egemenlik Stadyumunda bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek
17.    Milli Egemenlik Stadyumunun "Tesis Bilgi Dosyası"nın tutulmasını sağlamak,
18.    Milli Egemenlik Stadyumunda yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,
19.    Milli Egemenlik Stadyumunda yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,
20.    Her hafta Milli Egemenlik Stadyumu için genel durumu hakkında rapor vermek

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER, ÇİM-HALI SAHALAR VE TENİS KORTLARI
TESİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup
olmadığını kontrol edip onay vermek,
2.    Servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
3.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortları sınırları içerisinde bulunan tüm salon,saha ve kortların  bakım ve onarım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
4.    Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,
5.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortları müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,
6.    Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,
7.    Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,
8.    Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,
9.    Sorumlu olduğu amirce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
10.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortların bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,
11.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortların bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,
12.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortların günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
13.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortları bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek
14.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortları "Tesis Bilgi Dosyası"nın tutulmasını sağlamak,
15.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortları yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,
16.    Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortları yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,
17.    Her hafta Tesisler,Çim-Halı Sahalar ve Tenis Kortları için genel durumu hakkında rapor vermek.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BMX BİSİKLET PARKURU SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    BMX bisiklet parkurunun yarışma ve antrenmanlar için gerekli hazırlık ve talimatlarının yapılması,
2.    BMX bisiklet parkurunun sınırları içerisinde bulunan tüm rampa,ekipmanlar için bakım ve onarım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
3.    Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,
4.    Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,
5.    BMX bisiklet parkurunun müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,
6.    Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,
7.    Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,
8.    Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,
9.    Sorumlu olduğu amirce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
10.    BMX bisiklet parkurunun günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
11.    BMX bisiklet parkurunun yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,
12.    Her hafta BMX bisiklet parkuru için genel durumu hakkında rapor vermek.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DEPO SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1.    Gelen malzemenin Organizasyon için alımı yada alana  ulaşması ile gerekli kontrolleri yapmak ,
2.    Gelen malzeme uygunluğunun kontrolünü yapmak,
3.    Gelen malzemenin kalite birimince belirlenen depo koşullarına uygun olarak muhafazasının sağlanması ve takibi.
4.     İstenildiğininde  aylık veya değişen periyodlarda  sayım takvimine uygun olarak  gerekli hazırlığı yapmak, bizzat katılmak.
5.     Depoda bulunan malzemelerin tasnifini ve güncel stoğunun belirlenmesinde  etkin olmak.
6.    Depoya ait olan alet-ekipman ve taşıma ekipmanları verimli kullanmak. Gerekli zamanlarda bakımı için teknik birime bilgi vermek.
7.     Ürünleri uygun şartlarda istifleyip muhafaza etmek.
8.     Ürün depo stoğunun kontrolünü doğru şekilde sağlamak,
9.     Deponun düzenini ve temizliğini kontrol edip uygunluğunu sağlamak,
10.    Kendisinin, diğer çalışanların, ziyaretçilerin, halkın ve çevrenin; sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak davranış ve hareketlerde bulunmaktan kaçınmak.
11.    Amir  tarafından yapılan bilgilendirmelere, prosedürlere ve sistemlere uymak ve uyulmasını sağlamak.
12.    İş sağlığı ve güvenliğini sağlama, çevreyi koruma için yürütülen faaliyetlerde aktif olarak yer almak ve Belediye adına uygulanmasını sağlatmak.
13.    Her hafta Depo için genel durumu hakkında rapor vermek
duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler