Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü


Görev tanımları
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN
GÖREV TANIMI ve SORUMLULUKLARI
GÖREV TANIMI

1.    Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin ve disiplin amirliğini yapmak,
2.    Alanya Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil etmek,
3.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
4.    Belediye meclis toplantılarına katılmak,
5.    Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek,
6.    İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirmek,
7.    Yapılacak işleri planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlayarak, programa uyumunu denetlemek,
8.    Birimlerle haftalık olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları yapmak,
9.    Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol etmek,
10.    Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare etmek,
11.    Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,
12.    Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit etmek, denetimini sağlamak ve yerine getirilmesini takip etmek,
13.    Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlanmasını sağlamak,
14.    Başkanlık Makamı tarafından düzenlenecek toplantılara katılmak,
15.    Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine göre izin vermek; ödül, takdirname, yer değiştirmek gibi personel işlemlerini yerine getirmek ve personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
16.    Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
17.    Müdürlük içindeki hizmetleri usule uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
18.    Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak,
19.    Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettimek
20.    Başkanlık makamı tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,
21.    Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlemek,
22.    Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar vermek, tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
23.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisini kullanmak,
24.    Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak,
25.    Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek, Başkanlık Makamının onayına sunmak,.
26.    Gerektiğinde operasyonlara ya da kliniğe bizzat girip klinik hizmetlerinde görev alır.
27.    Gerektiğinde müdürlük adına basın vs.ye beyanat verir.
28.    Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm birimlerin koordineli çalışmasını denetler.
29.    Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, Kuduz Tedavi Merkezi, vb. kurumlarla koordinasyon ve sürekli teması sağlar.
30.    Üst makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanır.
31.    Belediye Başkanı’nın danışman Veteriner hekimi sıfatıyla mesleki konularda Belediye Meclisi'ni bilgilendirir.
32.    Denetlemeye ilişkin görevleri
a.    Kasap ve et üretimi satış yerlerine yönelik denetim faaliyeti
i.    Yılda iki kez belediye zabıtası ile birlikte genel bir denetim yapılır sonuçlar raporlanır ve dosyaya konur.
ii.    İhtiyaç ve şikâyet durumlarında denetimler ayrıca yapılır.
b.    Petshop yönelik denetim faaliyeti
i.    Petshop yer açılış komisyonunda müdürlük yer alacaktır.
ii.    Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yetki sınırlarında gerekli denetimler gerektiğinde müdürlükçe yapılacaktır.
c.    Deve yönelik denetim faaliyeti
i.    Deve çalışma izin belgelerinin alınmasında müdürlük sağlık kontrollerini ve ilçe gıda hayvancılık müdürlüğü sağlık raporunun kontrolünü ve dosyalanmasını sağlar
ii.    Sağlık raporu sonucunda ruhsat alma birimi ile irtibat ile işe başlama raporu düzenler
iii.    Çalışma sezonu boyunca müdürlüğün belirleyeceği aralıklarla Deve denetimi müdürlükçe yapılır ve denetim dosyasına sonuç raporu konur.
d.    Lokanta ve Et ürünleri işleyen yerlere yönelik Kaçak Et denetim faaliyeti
i.    Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yetki sınırlarında gerekli denetimler gerektiğinde müdürlükçe yapılacaktır.
ii.    İhtiyaç ve şikâyet durumlarında denetimler ayrıca yapılır.
iii.    Denetim faaliyeti belediye zabıtası ile birlikte yapılır. Denetim müdürlükçe yapılır ve denetim dosyasına sonuç raporu konur.
33.    Adli ısırık vakalarına ilişkin görevleri.
a.    Adli Kolluktan gelen ısırık vakalarını müdürlük hemen değerlendirir.
b.    Gelen ısırık vakalı hayvan Müşahede alınır.
c.    Müşahede sonucu negatifse rapor Müdürce hazırlanır.
d.    Müşahede de ölen hayvan için Veteriner Hekim’ce marazi madde alınır laboratuara gönderilir. Isırılma ile olaya maruz kalan kişi ile ilgili hastaneye bilgi verilir.
e.    Müşahede negatif sonuçlanan hayvan sahipsizse iş akış şemasına uygun olan işlemler yapılır ve Müşahede sonlandırılır.

SORUMLULUKLARI
Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından,  Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1)    Belediye sınırları içinde yaşayan hayvanların Veteriner tıp, bölge insanlarının Veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.
2)    Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir (Marka, karne, küpe, soğuk damgalama, mikrocip vb. yöntemlerle). Bu konuda serbest veteriner hekimlerin kuduz aşısı uygulaması ile birlikte mikrocip uygulaması yapılmasını sağlar ve bu faaliyetlerin raporlarının aylık olarak müdürlüğe bildirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
3)    Sahipsiz hayvanların muayene, aşılama, kayıt, tedavi ve ameliyatlarını yapar ve her türlü hospitalizasyon işlemlerini gerçekleştirir.
4)    Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait ünitede 10 gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuar yazışmalarını yapar. Gerekirse laboratuara marazi madde sevk eder.
5)    Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, hayvan nakil aracı ile müdürlüğe naklinin yapılmasını sağlar.Müdürlüğe ulaşan hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir,  şikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.
6)    Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışır.  Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır.
7)    Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek isteyen, gıda üreten ve satan işletmelerden, Ruhsat ve İşyeri açma Birimi tarafından Müdürlüğe bildirilenlere işyeri uygunluk belgesi alması için gerekli raporları düzenler.
8)    Kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koşullarda işletilmesini sağlar.
9)    Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar,
10)    Zoonoz hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.
11)    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan karantina uygulamalarına destek olur.
12)    Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluşturur, ihale yapıp müdürlüğün gereksinimlerini satın alır.
13)    Müdürlük 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 30. Maddesi(özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve müvadeleye katılmakla yükümlüdür) hükmüne uygun olarak bütçede bu yönde ödenek konulmasını ve yerinde kullanılmasını sağlar.
14)     Kişisel hijyen, gıda hijyeni, zararlılarla mücadele, hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, vb. Veteriner hekimliği ilgilendiren pek çok konuda eğitim verir, seminer, doküman, broşür ve kitapçık hazırlar.
15)    Belediyenin diğer birimleri,   diğer belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı vb. kurumlarla ortak projeler yürütür.
16)    Petshop, evcil ve süs hayvanı satış yerlerini sağlık ve sağlığa uygunluk yönlerinden denetler.
17)    Hayvanlarla Turistik hizmet veren tüm hayvansal kaynaklı işletme ve hayvan bakıcılarını sağlık ve sağlığa uygunluk yönlerinden denetler.
18)    Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek isteyen, deve işletmelerinden, Ruhsat ve İşyeri açma Birimi tarafından Müdürlüğe bildirilenlere sağlık uygunluk belgesi alması için gerekli raporları düzenler.
19)    Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren lokanta otel, kasap vb. et ürünlerini işleyerek son müşteriye satan işletmeleri sağlık uygunluk ve kacak et kullanıp kullanmadıkları yönünden denetler ve gerekli raporları düzenler
20)    Belediye içi ve dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen “Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek. İlgili tüm Müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini sağlar.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAHİPSİZ HAYVAN REHABİLİTASYON BİRİMİ
GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1)    Belediye bünyesinde sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için Müdürlük Aşıla kısırlaştır ve yaşat prensibini benimsemiştir. Bu esaslara yönelik olarak faaliyetini sürdürür.
2)    Aşılama programında asıl amaç zoonozla mücadele anlamında kuduz hastalığına karşı aşılamadır. Bütün barınaktaki hayvanlar ve kısırlaştırılan hayvanlar kuduza karşı aşılanmak zorundadır.
3)    Öncelikli hedef kısırlaştırma ve aşılamadır. Tüm Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması esastır. Bunun için Barınak ve kısırlaştırma ünitesinde Müdür ve Veteriner Hekim kısırlaştırma yapacaktır.
4)    Gerekli durumlarda İlçe Gıda Tarım ve Hayvan Müdürlüğü, Veteriner Hekim odası marifeti ile özel Veteriner Klinikleri ile kısırlaştırma programları yapılması için müdürlükçe protokol yapılabilir.
5)    Kısırlaştırılan ve aşılanan ve alındığı ortama bırakılan sahipsiz hayvanlar Alanya BLD. Yazan sarı renkli kulak küpesi ile küpe takılacak Mevzuata ve Müdür, Veteriner Hekim direktiflerine uygun hareket edilecektir.
6)    Kısırlaştırılan ve aşılanan barınak kalmaya devem edem erişkin olan hayvanlar için sahiplendirme durumunda microcip uygulaması yapılacak ve kimliklendirme sağlanacaktır. Mevzuata ve Müdür, Veteriner Hekim direktiflerine uygun hareket edilecektir.
7)    Müdürlük belli aralıklarla sahipsiz hayvanlara yönelik olarak kısırlaştırma programları yapacak ve bunu ilan edecektir. Bu uygulamalarda kısırlaştırma, aşılama, iç parazit uygulama yapılacak. Bunun yanında işaretleme için kediler kulak çentiği, köpekler için Alanya BLD. Yazan sarı renkli kulak küpesi ile küpe takılacaktır.
8)    Müdürlük, Veteriner Hekim ve Büro, gelen ihbar ve talepler doğrultusunda sahipsiz hayvan ekiplerinin faaliyetlerini sürdürür.
a.    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri periyodik olarak saha taraması yapar.
b.    Büro tarafından yönlendirilen çağrılara göre sahipsiz hayvan toplama faaliyeti Sahipsiz Hayvan Toplama Ekiplerince yerine getirilir.
c.    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri periyodik olarak yem odakları kontrolünü yem ve su dolumunu yapar.
d.    Hayvan Nakil Aracı kullanılarak Sahipsiz hayvan ekiplerince faaliyetler yürütülür. Bu faaliyet için gerekli ekip ve donanımı ve işleyişi müdürlük belirler.
e.    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri Barınak ve müdürlükle ilgili gıda nakli hayvan nakillerini yapar.
f.    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri yaptıkları günlük işlemler ile ilgili raporları hafta başı müdürlüğe bildirir. Bu takibi ve koordinasyonu büro yapar.
g.    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleriacil durumlarda (hayvan yaralanma, trafik kazası vb.) durumlara müdahale eder icap etmesi durumunda müdahale için Müdür ve Veteriner Hekimle koordine’yi sağlar.
h.    Sahipsiz hayvan ekiplerinin herhangi bir beyanda bulunma hakkı görevi yoktur.
9)    Müdürlük Mevzuat gereği sadece sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyeti yürütmektedir.
10)    Müdürlük imkânlar ölçüsünde Ev ve Süs hayvanı olmayan sahipsiz hayvanlara yardımcı olabilir.
11)    Müdürlük imkânlar ölçüsünde Sahipsiz hayvanlara yönelik olarak faaliyette bulunan bulunmakta isteyen hayvan severlerle faaliyette buluna bilir.
12)    Müdürlük hayvan sever dernek ve kuruluşlarla ortak faaliyet yürütebilir.
13)    Barınak Kanun, yönetmeliğe uygun hareket eder.
14)    Barınak sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetini iş akış şemasına uygun olarak Veteriner Hekim Kontrol ve sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür
15)    Barınak sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik faaliyetini iş akış şemasına uygun olarak Veteriner Hekim Kontrol ve sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür
16)    Müdürlük barınak çalışmalarında uyumlu gönüllülerle ortak faaliyet yürütebilir.
a.    Gönüllüler taahhüttü imzalayarak barınak faaliyetlerine katılabilirler.
b.    Taahhüttü imzalamayan gönüllü faaliyette bulunamaz
c.    Gönüllüler faaliyetlerini Alanya Belediyesi adına yürütebilirler başka nam ve unvan ya da şahsi uygulamalar yapılamaz
d.    Gönüllüler Müdürlük direktiflerine uymak zorundadırlar. Uyulmadığı takdirde barınak faaliyetlerine katılmaları durdurulur.
e.    Gönüllü faaliyeti tüzel kişiliğe sahipse; tüzel kişilikle bir ortak faaliyet protokolü müdürlükle karşılıklı olarak imza edilir. Tüzel kişiliğin içindeki şahıslar barınak faaliyetlerine katılacaklar içinse ayrıca madde /a/b/c/d uygulanır.
f.    Gönüllüler İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğine uygun hareket etmek zorundadırlar. Bu yönetmelik ile ilgili hükümler ayrıca taahhütte belirtilmiştir.
g.    Gönüllüler Belediye Adına sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetlerini sadece gönüllülük ilkesi ile yerine getirirler bu anlamda herhangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur.
h.    Gönüllüler faaliyetleri sırasında vatandaşlarla ilişkilerinde sadece iş akışında Veteriner Hekime yardımcı olabilirler onun dışında herhangi bir görev sorumluluk ve yetkileri yoktur.
i.    Gönüllüler Sahipsiz hayvanlara yönelik olarak herhangi bir beyan ve beyanatta bulunamazlar ancak müdürlüğün izni ile bu olabilir.
j.    Büro bu faaliyette koordinasyonu sağlar ve dosyalamaları gerçekleştir.
17)    Gönüllülerde aşağıdaki özellikler aranır;
Reşit olması,
Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,
Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,
Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporunun alınmış bulunması,
Yabancı uyruklu gönüllüler için 4817 sayılı yasa ve yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla Kaymakamlığa bildirilmiş olması, Sonucu bildirmiş olması
Alanya şehrinde yerleşik olması  
Bir form dilekçe, 2 adet fotoğraf ve geçerli kimlik belgesinin fotokopisi ile başvuru yapması,
18)    Barınak adli ısırık vakalarında Müşahede uygulamasını yapmak ve sonucunu raporlanmasını sağlar.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER HEKİM
GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1)     Müdürlük çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yürütülmesinde müdüre yardımcı olur
2)    Denetlemeye ilişkin görevleri
3)    Kasap ve et üretimi satış yerlerine yönelik denetim faaliyeti
4)    Yılda iki kez belediye zabıtası ile birlikte genel bir denetim yapılır sonuçlar raporlanır ve dosyaya konur.
i.    İhtiyaç ve şikâyet durumlarında denetimler ayrıca yapılır.
5)    Petshop yönelik denetim faaliyeti
i.    Petshop yer açılış komisyonunda müdürlük yer alacaktır.
ii.    Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yetki sınırlarında gerekli denetimler gerektiğinde müdürlükçe yapılacaktır.
6)    Deve yönelik denetim faaliyeti
i.    Deve çalışma izin belgelerinin alınmasında müdürlük sağlık kontrollerini ve ilçe gıda hayvancılık müdürlüğü sağlık raporunun kontrolünü ve dosyalanmasını sağlar
ii.    Sağlık raporu sonucunda ruhsat alma birimi ile irtibat ile işe başlama raporu düzenler
iii.    Çalışma sezonu boyunca müdürlüğün belirleyeceği aralıklarla Deve denetimi müdürlükçe yapılır ve denetim dosyasına sonuç raporu konur.
7)    Lokanta ve Et ürünleri işleyen yerlere yönelik Kaçak Et denetim faaliyeti
i.    Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yetki sınırlarında gerekli denetimler gerektiğinde müdürlükçe yapılacaktır.
ii.    İhtiyaç ve şikâyet durumlarında denetimler ayrıca yapılır.
iii.    Denetim faaliyeti belediye zabıtası ile birlikte yapılır. Denetim müdürlükçe yapılır ve denetim dosyasına sonuç raporu konur.
8)    Adli ısırık vakalarına ilişkin görevleri.
a.    Adli Kolluktan gelen ısırık vakalarını müdürlük hemen değerlendirir.
b.    Gelen ısırık vakalı hayvan Müşahede alınır.
c.    Müşahede sonucu negatifse rapor Müdürce hazırlanır.
d.    Müşahede de ölen hayvan için Veteriner Hekim’ce marazi madde alınır laboratuara gönderilir. Isırılma ile olaya maruz kalan kişi ile ilgili hastaneye bilgi verilir.
e.    Müşahede negatif sonuçlanan hayvan sahipsizse iş akış şemasına uygun olan işlemler yapılır ve Müşahede sonlandırılır.
9)    Klinik, ameliyathane ve rehabilitasyon ünitelerinde işlerin aksamadan yürütülmesi için koordinasyonu sağlar.
10)     İdarece yapılacak mal ve hizmet alımlarını eksikler doğrultusunda koordine eder.
11)     Sahipli hayvanların kayıt işlemlerini yapar.
12)     Sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt işlemlerini gerçekleştirir.
13)     Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar.
14)     Üremenin denetlenmesi amacıyla,   sahipsiz hayvanları kısırlaştırır,   rehabilite edip, alındıkları yere bırakılmalarını sağlar.
15)     Isırma yapan hayvanları muayene eder,  müşahede yazışmalarını takip eder. Gerektiğinde laboratuara marazi madde yollar.
16)     Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla mücadele eder, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışması yapar.
17)     Karantina bölgelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu denetler,   hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlar. Diğer karantina gereklerini yerine getirir.
18)     Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve müdürlükçe yürütülen projelerde yer alır.

BÜRO BİRİMİ
GÖREV TANIMI ve SORUMLULUKLARI

1)    Müdürlük Büro faaliyetini ana bina barınak ve kısırlaştırma ünitesinde memur, sözleşmeli, işçi, hizmet alımı olarak bulunan kişi ve/veya kişiler yerine getirir.
2)    Büro Müdürlüğe bağlıdır. Müdürün sekretaryasıdır ve yaptığı bütün faaliyetlerin dosyalanması cevaplanması koordinasyonundan sorumludur.
3)    Büro Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Birimi, Müdür, Veteriner Hekim, Barınak gibi bütün müdürlük bağlısı birim ve çalışanları ile koordinasyonu sağlar.
4)    Büro Müdürlüğü gelen her türlü şikayet, talep, resmi evrağın kontrolünü ve iş akışını yapmakla sorumludur.
5)    Büro müdürlük hizmet binasını güvenli, temizliği ve iç hizmetlerinden sorumludur ve bu faaliyetleri yerine getirir.
a.    Hizmet binasının açılışı ve kapanışı faaliyetinin yerine getirilmesi
b.    Hizmet binasının temizlik faaliyetinin yerine getirilmesi
c.    Hizmet binasının ikram faaliyetinin yerine getirilmesi
d.    Hizmet binasının güvenlik faaliyetinin yerine getirilmesi
e.    Hizmet binasının bakım faaliyetinin yerine getirilmesi
f.    Hizmet binasının ve diğer müdürlük bina, ekipman, taşıt kontrol yasal uyulması gereken uygulama faaliyetinin takip edilmesi ve gereğinin yapılması getirilmesi.
Büro biriminin sorumluluğundadır.
6)    Müdürlük Standart dosya planını uygun hareket eder.
a.    Standard dosya planı cetveli de açıklanmıştır.
b.    Büro Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca, demirbaşa kayıtlı eşyaları korur, yılsonu sayımını yapar. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları işleyerek incelemeye hazır bulundurur. Büro müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyup yazar, kaydeder ve örnek çıkarır.
c.    Büro Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
d.    Müdürlükler arası ve dış yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür. Büro bunu takibinden sorumludur.
e.    Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısı’nın parafı Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.  Büro bunu takibinden sorumludur.
7)     Büro Gelen Giden Evrakla ve Arşiv İle İlgili Yapılacak İşlem
a.    Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
b.    Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine ve bilgisayara sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
c.    Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
d.    İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
e.    Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından büro sorumludur.
f.    Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre ayrı ayrı klasörlerde saklanır.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRÜN
GÖREV TANIMI

1.    Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin ve disiplin amirliğini yapmak,
2.    Alanya Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil etmek,
3.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
4.    Belediye meclis toplantılarına katılmak,
5.    Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek,
6.    İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirmek,
7.    Yapılacak işleri planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlayarak, programa uyumunu denetlemek,
8.    Birimlerle haftalık olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları yapmak,
9.    Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol etmek,
10.    Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare etmek,
11.    Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,
12.    Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit etmek, denetimini sağlamak ve yerine getirilmesini takip etmek,
13.    Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlanmasını sağlamak,
14.    Başkanlık Makamı tarafından düzenlenecek toplantılara katılmak,
15.    Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine göre izin vermek; ödül, takdirname, yer değiştirmek gibi personel işlemlerini yerine getirmek ve personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
16.    Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
17.    Müdürlük içindeki hizmetleri usule uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
18.    Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak,
19.    Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettimek
20.    Başkanlık makamı tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,
21.    Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlemek,
22.    Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar vermek, tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
23.    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisini kullanmak,
24.    Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak,
25.    Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek, Başkanlık Makamının onayına sunmak,.
 
VETERİNER HEKİM
GÖREV TANIMI

Veteriner Hekimler Müdürün direktifleri doğrultusunda;
1)    Müdürlük çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yürütülmesinde müdüre yardımcı olur
2)    Klinik, ameliyathane ve rehabilitasyon ünitelerinde işlerin aksamadan yürütülmesi için koordinasyonu sağlar.
3)    İdarece yapılacak mal ve hizmet alımlarını eksikler doğrultusunda koordine eder.
4)    Sahipli hayvanların kayıt işlemlerini yapar.
5)    Sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt işlemlerini gerçekleştirir.
6)    Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar.
7)    Üremenin   denetlenmesi   amacıyla,   sahipsiz   hayvanları   kısırlaştırır,   rehabilite   edip, alındıkları yere bırakılmalarını sağlar.
8)    Isırma yapan hayvanları muayene eder,  müşahede yazışmalarını takip eder. Gerektiğinde laboratuvara marazi madde yollar.
9)    Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla mücadele eder, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışması yapar.
10)    Karantina  bölgelerinde  temizlik  ve  dezenfeksiyonu  denetler,   hayvan  hareketlerinin kontrolünü sağlar. Diğer karantina gereklerini yerine getirir.
11)    Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve müdürlükçe yürütülen projelerde yer alır.
 
BÜRO PERSONELİ
GÖREV TANIMI

Veteriner Hekimler Müdürün direktifleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütür
1)    Büro Müdürlüğe bağlıdır. Müdürün sekretaryasıdır ve yaptığı bütün faaliyetlerin dosyalanması cevaplanması koordinasyonundan sorumludur.
2)    Büro Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Birimi, Müdür, Veteriner Hekim, Barınak gibi bütün müdürlük bağlısı birim ve çalışanları ile koordinasyonu sağlar.
3)    Büro Müdürlüğü gelen her türlü şikayet, talep, resmi evrağın kontrolünü ve iş akışını yapmakla sorumludur.
4)    Müdürlük Standart dosya planını uygun hareket eder.
5)    Standard dosya planı cetveli de açıklanmıştır.
6)    Büro Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca, demirbaşa kayıtlı eşyaları korur, yılsonu sayımını yapar. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları işleyerek incelemeye hazır bulundurur. Büro müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyup yazar, kaydeder ve örnek çıkarır.
7)    Büro Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
8)    Müdürlükler arası ve dış yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür. Büro bunu takibinden sorumludur.
9)    Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısı’nın parafı Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.  Büro bunu takibinden sorumludur.
10)     Büro Gelen Giden Evrakla ve Arşiv İle İlgili Yapılacak İşlem
11)    Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
12)    Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine ve bilgisayara sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
13)    Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
14)    İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
15)    Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından büro sorumludur.
16)    Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre ayrı ayrı klasörlerde saklanır.
 
GÜVENLİK VE BİNA SORUMLUSU
GÖREV TANIMI

Veteriner Hekimler Müdürün direktifleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütür
1)    Güvenlik ve Bina Sorumlusu müdürlük hizmet binasını güvenli, temizliği ve iç hizmetlerinden sorumludur ve bu faaliyetleri yerine getirir.
2)    Hizmet binasının açılışı ve kapanışı faaliyetinin yerine getirilmesi
3)    Hizmet binasının temizlik faaliyetinin yerine getirilmesi
4)    Hizmet binasının ikram faaliyetinin yerine getirilmesi
5)    Hizmet binasının güvenlik faaliyetinin yerine getirilmesi
6)    Hizmet binasının bakım faaliyetinin yerine getirilmesi
7)    Hizmet binasının ve diğer müdürlük bina, ekipman, taşıt kontrol yasal uyulması gereken uygulama faaliyetinin takip edilmesi ve gereğinin yapılması getirilmesi.Büro biriminin sorumluluğundadır.
8)    Güvenlik ve Bina Sorumlusu müdürlük hizmet binasının elektrik su vb. ödemelerinin takibini gerektiği birimlere bildirir.
9)    Güvenlik ve Bina Sorumlusu müdürlük hizmet binalarının iç haberleşmesini sağlar.

HAYVAN TOPLAMA PERSONELİNİN
GÖREV TANIMI

1)    Veteriner Hekimler Müdürün direktifleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.
2)    Müdürlük, Veteriner Hekim ve Büro, gelen ihbar ve talepler doğrultusunda sahipsiz hayvan ekiplerinin faaliyetlerini sürdürür.
3)    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri periyodik olarak saha taraması yapar.
4)    Büro tarafından yönlendirilen çağrılara göre sahipsiz hayvan toplama faaliyeti Sahipsiz Hayvan Toplama Ekiplerince yerine getirilir.
5)    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri periyodik olarak yem odakları kontrolünü yem ve su dolumunu yapar.
6)    Hayvan Nakil Aracı kullanılarak Sahipsiz hayvan ekiplerince faaliyetler yürütülür. Bu faaliyet için gerekli ekip ve donanımı ve işleyişi müdürlük belirler.
7)    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri Barınak ve müdürlükle ilgili gıda nakli hayvan nakillerini yapar.
8)    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri yaptıkları günlük işlemler ile ilgili raporları hafta başı müdürlüğe bildirir. Bu takibi ve koordinasyonu büro yapar.
9)    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri acil durumlarda (hayvan yaralanma, trafik kazası vb.) durumlara müdahale eder icap etmesi durumunda müdahale için Müdür ve Veteriner Hekimle koordine’yi sağlar.
10)    Sahipsiz hayvan ekiplerinin herhangi bir beyanda bulunma hakkı görevi yoktur.
11)    Hayvan toplama personeli Kanun, yönetmeliğe uygun hareket eder.
12)     Hayvan toplama personeli sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetini iş akış şemasına uygun olarak Veteriner Hekim Kontrol ve sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür
13)    Hayvan toplama personeli sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik faaliyetini iş akış şemasına uygun olarak Veteriner Hekim Kontrol ve sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür
 
EVCİL HAYVAN REHABİLİTASYON PERSONELİ
GÖREV TANIMI

Veteriner Hekimler Müdürün direktifleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütür
1)    Müdürlük, Veteriner Hekim ve Büro, gelen ihbar ve talepler doğrultusunda Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli faaliyetlerini sürdürür.
2)    Sahipsiz Hayvan Toplama Ekipleri periyodik olarak saha taraması ve/veya diğer zamanlarda getirdikleri sahipsiz hayvanları iş akış şemasına göre barınağa alımını yapar.
3)    Müdür, Veteriner Hekim ve Büro tarafından yönlendirilen çağrılara göre sahipsiz hayvan rehabilitasyon faaliyeti yerine getirilir.
4)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli periyodik olarak yem odakları kontrolünü yem ve su dolumunu yapar.
5)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli periyodik olarak dışkı idrar atıklarını ve çevre ve iç temizliğini ve kontrolünü yapar.
6)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli periyodik olarak amaliyat hane temizliği yapar
7)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli Hayvan bakımını, yemeklerini ve barınaın bakımı tamirini yapar. Eksiklik yada gereklilikleri müdürlüğe, büyo persıneline bildirir.
8)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli yaptıkları günlük işlemler ile ilgili raporları hafta başı müdürlüğe bildirir. Bu takibi ve koordinasyonu büro yapar.
9)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli acil durumlarda (hayvan yaralanma, trafik kazası vb.) durumlara müdahale eder icap etmesi durumunda müdahale için Müdür ve Veteriner Hekimle koordine’yi sağlar.
10)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli herhangi bir beyanda bulunma hakkı görevi yoktur.
11)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli Kanun, yönetmeliğe uygun hareket eder.
12)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetini iş akış şemasına uygun olarak Veteriner Hekim Kontrol ve sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür
13)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik faaliyetini iş akış şemasına uygun olarak Veteriner Hekim Kontrol ve sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür
14)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli müdürlük barınak güvenliği, temizliği ve iç hizmetlerinden sorumludur ve bu faaliyetleri yerine getirir.
a.    Barınak açılışı ve kapanışı faaliyetinin yerine getirilmesi
b.    Barınak temizlik faaliyetinin yerine getirilmesi
c.    Barınak ikram faaliyetinin yerine getirilmesi
d.    Barınak güvenlik faaliyetinin yerine getirilmesi
e.    Barınak bakım faaliyetinin yerine getirilmesi
f.    Barınak ve diğer müdürlük bina, ekipman, taşıt kontrol yasal uyulması gereken uygulama faaliyetinin takip edilmesi ve gereğinin yapılması getirilmesi.
Büro biriminin sorumluluğundadır.
15)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli müdürlük Barınak elektrik su vb. ödemelerinin takibini gerektiği birimlere bildirir.
16)    Evcil Hayvan Rehabilitasyon Personeli müdürlük hizmet binalarının iç haberleşmesini sağlar.


duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler