Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü


Görev tanımları


                                            SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN  
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, ilgili kanunlar, tüzükler ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinde geçen işler çerçevesinde Alanya ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek.
2) Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde müdürlük bünyesinde birimler oluşturmak, onların faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bunların işleyiş biçimi ile ilgili çalışma yönetmelikleri hazırlamak.
3) Alanya ilçesi dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerektiğinde saha ekibi tarafından sosyal durum incelemelerini yaparak bu bilgilerin bilgi işlem otomasyon sistemine aktarımı sağlamak, akabinde imkânlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yardım yapılmasını ve yardım bilgilerinin, sisteme girilmesini sağlamak.
4) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
5) İlçemizde çeşitli dönemlerde kırsal ve merkez mahallerimizde belirlenecek uygun yerlerde yapılacak program dahilinde ilkyardım, yaşlı bakımı vb. sağlık eğitimleri vermek.
6)Ülkede meydana gelen doğal afet veya benzeri durumlarda bölge halkına yardım amacıyla yardım organizasyonu düzenlemek.
7) Bütçe yılı içinde aynî veya nakdî olarak toplu halde gıda, eğitim, yakacak, öğrencilere ödül, nakdi yardım, bilet yardımı vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi vb. toplu yardım organizasyonları düzenlemek.
8) İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler ile yaşlı, engelli ve kadınlara gezi ve şenlik organizasyonları düzenlemek.
9) Sosyal dayanışmayı arttırma amacıyla gerektiğinde çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak yardım kampanyaları düzenlemek.
10) Bölgelerin nüfus, ekonomik sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine göre bazı semt konaklarımızda ihtiyaç sahibi insanların istifade edebilmesi amacıyla Sosyal Yardım İşleri Şubesi oluşturarak, o bölgedeki vatandaşların, yardım başvuruları yanında diğer hizmetleri vermek.
11) Alanya’ da ikamet eden tekerlekli sandalyeye bağımlı engellilere özel asansörlü araçla hastane v.b gibi yerlere tedavi amaçlı gidip gelebilmeleri için servis hizmeti ve tekerlekli sandalye, havalı yatak, işitme cihazı, koltuk değneği, protez vb. medikal yardımları yapmak.
12) Engelli Vatandaşlara ve öğrencilere yönelik ülkemizin ve ilçemizin önemli kültür, tarih ve tabii güzellikleri olan yörelere çeşitli gezi organizasyonları yapmak.
13) Alanya halkının mahallî müşterek ihtiyaçları çerçevesince ve imkânlar ölçüsünde, toplu nikah, sünnet v.b gibi sosyal organizasyonlar tertip etmek.
14) Dernekler ve spor kulüpleri ile ortak organizasyonlar tertip etmek ve müracaatları doğrultusunda imkânlar ölçüsünde çeşitli hizmet ve yardımlar yapmak,
15) STK, okullar v.b kuruluşların talepleri doğrultusunda imkânlar ölçüsünde gezi, piknik gibi organizasyonlara destek vermek.
16) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.
17) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.
18) Yürürlükte bulunan Sosyal Yardım Yönetmeliği ve diğer mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

            
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN
GÖREV TANIMI

1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

 2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
3) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
4) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün tahakkuk amiri ve harcama yetkilisidir.
5) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
6) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
7) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
8) Alanya sınırları içerisinde yapılması gereken her türlü sosyal yardım çalışmalarının koordinesini sağlamak.
9) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimatı yapmak.
10) Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek.
11) Başkanlığı temsilen toplantılara katılmak.
12) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
13) Müdür, Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.
14) Sosyal Yardım İşleri Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
15) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.
16) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
17)Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu ve ilgili kurul ve komisyonlarda görev almak.
18) Yapılan çalışmalarda ekibinin motive edilmesi, verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak.
19) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
20) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.
21) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak.
22) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.
23)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak
24) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlamak
25) Birim ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
26) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.
27) Bağlı olduğu Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
28) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek.
29) Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetlemek, bilgilendirilme yapılmasını sağlamak.

ENGELSİZ PARK VE YAŞAM MERKEZİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


Proje Koordinatörlüğü
•    Engelsiz Turizm Kenti Alanya, Herkes için Alanya, Her Kulaç Bir Hayat, Hayata Yelken Aç ve benzeri projeleri, proje ortakları ile işbirliği halinde koordine eder.
•    Engelsiz Kent Alanya projesinin devam eden fiziki ve sosyal projelerinde tüm belediye birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
•    Benzeri kurumlar ile irtibat kurup, ortak proje fırsatları arar.
•    Engelsiz Park ve Yaşam Birimi için Ulusal ve Uluslararası çağrıları takip edip belediyemiz vizyonuna uygun projeler hazırlayıp çağrılara başvurur.
•    Merkezimize IVS metodu ile çalışmaya gelen gönüllülere mentorlük yapar.
•    Sivil Toplum Kuruluşları ile merkezimiz arasında köprü görevi yaparak sivil toplum-devlet diyaloğunu sağlar.
•    Hali hazırda devam eden veritabanı Projesinde tespit edilen engelli kayıtlarını Saysis Otomasyon ortamına aktarır ve raporlar.
•    Veritabanı projesi sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan istatiksel verileri periyodik rapor halinde başkanlık makamına sunar.
•    Merkezimize gelen engelli vatandaşlar ile ilgilenip onların sorunlarını tespit ederek yardımcı olur.
•    Alanya Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Engelliler Komisyonu üyeliği vasıtası ile elde edilen bilgileri, tespit edilen sorunları raporlayarak belediyemiz ve merkezimizin daha verimli çalışabilmesi için bağlı bulunduğu birim amirlerine aktarır.
•    Merkezimizin web sitesi üzerinden faaliyetlerimizi, haber ve görsellerle halka ulaştırılmasını sağlar.
•    Merkezimize ait Sosyal Medya Ağları üzerinden kent halkına ve engellilere merkezimiz faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarır.
•    İlçemizdeki kamu kurumları ile işbirliği fırsatları arayıp gerekli protokolleri hazırlayıp ortaklaşa proje yapar.
•    Ulusal ve Uluslararası Festival, Fuar, Eğitim, Kongre faaliyetlerinde konuya ilişkin makale sunup hazırlayarak kurumu temsil eder.
•    Engelliliğe dair toplumsal farkındalığı arttırıcı, proje, program, afiş veya billboard benzeri görsel çalışmalar yapar veya yapılmasını sağlar.
•    Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde günlük rutin işler dışında merkezin bağlı olduğu birimin müdürünün veya başkanlık makamının verdiği işleri yürütür.

Psikolojik Danışmanlık
•    Engelli bireyler ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verir.
•    Psikoloji alanına ilişkin konularda grup terapisi yapar.
•    Gelen talepler ve gerekli görülen durumlarda eğitim – seminer çalışmaları düzenler.
•    Veri tabanı projesi kapsamında merkeze erişimi söz konusu olmayan engelli bireylere aile ziyaretlerinde bulunur.

Çocuk Gelişim ve Oyun Etkinliği
•    Engelli çocukların psikomotor, dil, özbakım becerilerinin hangi yaş düzeyindeki engelli gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı eğitim öğretim programları ile ilgili planlamaları yapar.
•    Engelli bireylere psikomotor, dil, özbakım becerilerini geliştirici eğitim verir.
•    Engelli bireylerin toplumda sosyalleşmesini sağlayıcı eğitim verir.
•    Ailelerden gelen talepler doğrultusunda engel grubuyla ilgili bilgiler verir.
•    Engelli çocuklara akademik eğitim verir ve değerlendirir.
•    Engelli çocukların görerek ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla geziler düzenler.

Fizyoterapi Hizmeti
•    Bedensel engelli bireylerin kas-iskelet sistemi, kas-kuvvet, uzunluk, esneklik testlerini yapar.
•    Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyi değerlendirmelerini yapar.
•    Durumlarına uygun terapatik egzersizler verir ve düzenli takiplerini sağlar.
•    Ortez-Protez ve yardımcı cihaz değerlendirmelerini yapar.
•    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında danışmanlık yapar.

Türk İşaret Dili Tercümanlığı
•    Alanya’da yaşayan veya Alanya’ya misafir olarak gelen işitme engelli vatandaşların tüm resmi kurumlardaki işlemlerinde tercümanlık hizmeti verir.
•     Veri tabanı projesi kapsamında engelli bireylerin kayıtlarını yapar.
•    Talep doğrultusunda engelli vatandaşların hakları, engelli maaşı bağlanması veya maaşlarının iptali konusunda bilgilendirme ve resmi yazışmaları yapar.
•    Talep halinde ya da gerekli görüldüğü durumlarda Türk İşaret Dilinin öğrenimine yönelik eğitim ve kurslar düzenler.

Engelsiz Sanat Atölyesi
•    Dekoratif ürünler, geleneksel el sanatları vb. yapımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki engelli gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, öğretim programları ile ilgili planlamaları yapar.
•    Eğitim vereceği engelli grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar.
•    Sorumlu olduğu atölye,  işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.
•    Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.
•    Yıl içerisinde birim amiri tarafından uygun görülen tarihlerde el sanatları sergisi düzenler.
•    Çevresinde alanı ile ilgili sanatsal faaliyetleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için projeler geliştirip ilgililere önerilerde bulunur.

GÖNÜL PINARI MAĞAZASI
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

•    Belirlenen ihtiyaç sahibi kişilere giyim yardımı yapılmasını sağlamak.
•    Vatandaşlardan gelen yardım kıyafetlerini kabul etmek ve düzenli bir şekilde yerleştirmek.
            
TEVFİK HOCA ALANYA EVİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKARI
Tevfik Hoca Alanya Çay Evinin Görevi

•    İlçemizde yaşayan öncelikle orta yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bir araya gelerek sosyal aktivitelerde bulunmalarını, hoşça vakit geçirmelerini sağlar.
•    Bünyesinde 1 hemşire ve ona bağlı ambulans ile hizmet vermekle birlikte, gerekli durumlarda ise zabıta ve diğer birimlerin de desteğini alır.
•    Her yıl Yaşlılar Haftasında çeşitli etkinlikler düzenler.
•    Her yıl toplu sünnet organizasyonuna ev sahipliği yapar.
•    Yardıma muhtaç olan yaşlıların bağlı oldukları muhtarlıklar aracılığıyla veya kendi müracaatlarıyla tespitleri yapılarak hastaneye gitmelerini, raporları ve neticesinde süreli ya da devamlı ortaya çıkan tıbbi destekleri ( enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü) sağlar.
•    Toplu sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, düzenlenen geziler, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerle yaşlıların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlar.
•    İhtiyaç sahibi yaşlıların evde ziyaretlerini ve takibini ayrıca tekerlekli sandalye, tıbbi malzeme, solunum cihazı, hasta bezi  gibi malzemelerin teminini sağlar.duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler
dökümanlar