Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

alanya belediyesi - Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü


Görev tanımları
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ SORUMLULUKLARI

1.    3194 sayılı İmar Kanunu, 6302 sayılı Tapu ve Kadastro Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2981–3290–3366 sayılı İmar Affı Kanunları ve yönetmeliklerinde kendisine verilen görevleri yürütmek,
2.    Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak; hazırlanan planların Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,
3.    Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgili Bakanlıklara ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak,
4.    1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilen planlara askı sürecinde yapılan itirazların takip ederek ve inceleyerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,
5.    Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak veya hazırlattırmak, Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin Meclis Kararının gereğini yapmak,
6.    Onaylı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak,
7.    Onaylı 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek,
8.    Onaylanan İmar Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnternet ortamına girişlerini yapmak ve Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğüne göndermek,
9.    Plan çalışmalarının yapılabilmesi için; ön araştırma çalışmaları, yapıldıktan sonra karar aşamasına getirmek ve planların hazırlanmasını sağlamak,
10.    Plan yapım sürecinde;
a.    Halihazır haritaları temin etmek,
b.    Kamu, kurum ve kuruluşlarından görüş almak,
c.    Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik etüd vb. belgeleri temin etmek,
d.    Açılım paftalarını, sentez paftası ve değerlendirme çalışmaları yaparak taslak paftaları hazırlamak,
11.    Planın uygulanması amacıyla ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, uygulanma aşamasında çıkan her türlü sorun ve çelişkileri giderici çalışmaları yürütmek,
12.    İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması ile ilgili sürecin takip edilmesini sağlamak,
13.    Planlarla ilgili kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ve talepleri sonuçlandırmak,
14.    İlçe dahilinde belirlenen kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının yenilenmesine yönelik plan çalışmaları yapmak,
15.    Kentsel dönüşüm yapılmasını gerektiren sorunlu alanları tespit etmek ve dönüşüm planları yapmak,
16.    Toplumu bilgilendirmek amacıyla Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Rehberi hazırlamak, hazırlatmak,
17.    Vatandaşların sözlü ve yazılı müracaatında plan bilgilerini ve belediye meclisinin belirleyeceği ücret karşılığında plan, halihazır, hava fotoğrafı vb. dokümanı vermek,
18.    Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
19.    Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
20.    İhtiyaç duyulan özel faaliyet alan ya da alanları ile ilgili olarak yönetmelik çıkartılması teklifinde bulunmak,
21.    Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
22.    Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
23.    Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
24.    Onaylanan İmar Planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanun 18. Madde uygulamalarının Parselasyon Planlarının yapmak ve yaptırmak askı işlemlerini tamamlamak gelen itirazları değerlendirmek ve Belediye Encümenine sevkini sağlamak ve onaylamak,
25.    3194 Sayılı İmar Kanunu ve 6302 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler gereği İfraz, Tevhid, Terk, İhdas ve Cins Değişikliği uygulamalarını yapmak ve yaptırmak hazırlanan dosyalarının kontrolünü yapmak Belediye Encümenine Sevkini sağlamak ve onaylamak,
26.    İlgili Kanun Yönetmelikler ve Onaylı İmar Plan Notlarına göre Yapılaşması yapılacak olan Yapılar için Kot Tespit Tutanağını Düzenlemek,
27.    Düzenlenen Kot Tespit Tutanağı gereği Su Basman ve Temel Üstü Vizelerinin Kontrol ve onaylarını yapmak,
28.    İmar yollarının kırmızı kot çalışmasını yapmak ve yaptırmak.
29.    Müdürlük demirbaş kayıtlarını tutmak,
30.    Müdürlük personelinin geliş–gidiş kontrollerini yapmak,
31.    İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Planlama Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

PLANLAMA ŞEFİLİĞİ BÖLÜMÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Teknik personel, Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Planlama Şefliği Bölümü görev tanımında belirtilen iş ve işlemleri yapar,  Müdür ve Bölüm Sorumlusu tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde inceler, yasalara uygun şekilde hazırlayarak, kontrol ve takip eder, kendine verilen işleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür, süresinde bitirmekten Bölüm sorumlusuna karşı sorumludur.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ŞEFLİĞİ BÖLÜMÜ
GÖREV YETKİ SORUMLULUKLARI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Şefliğin yetki sorumluluğunda bulunan tüm işlem ve işleri yapmak yürütmek incelemek kontrol etmek veya memurlar vasıtasıyla yaptırmak,
2.    Plan yapım sürecinde;
a.    Halihazır haritaları temin etmek,
b.    Kamu, kurum ve kuruluşlarından görüş almak,
c.    Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik etüd vb. belgeleri temin etmek,
d.    Açılım paftalarını, sentez paftası ve değerlendirme çalışmaları yaparak taslak paftaları hazırlamak,
3.    Kentsel dönüşüm yapılmasını gerektiren sorunlu alanları tespit etmek,
4.    Vatandaşların sözlü ve yazılı müracaatında plan bilgilerini ve belediye meclisinin belirleyeceği ücret karşılığında plan, halihazır, hava fotoğrafı vb. dokümanı vermek,
5.    Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
6.    Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
7.    Şefliği ile diğer Şeflikler arasında koordinasyonu sağlamak,
8.    Şeflik bütçesini zamanında hazırlayarak Müdüre sunmak,
9.    Şefliğin stratejik plan ve performans programını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
10.    Onaylanan İmar Planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanun 18. Madde uygulamalarının Parselasyon Planlarının yapmak ve yaptırmak askı işlemlerini tamamlamak gelen itirazları değerlendirmek ve Belediye Encümenine sevkini sağlamak ve onaylamak,
11.    3194 Sayılı İmar Kanunu ve 6302 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler gereği İfraz, Tevhid, Terk, İhdas ve Cins Değişikliği uygulamalarını yapmak ve yaptırmak hazırlanan dosyalarının kontrolünü yapmak Belediye Encümenine Sevkini sağlamak ve onaylamak,
12.    İmar yollarının kırmızı kot çalışmasını yapmak ve yaptırmak.
13.    İlgili Kanun Yönetmelikler ve Onaylı İmar Plan Notlarına göre Yapılaşması yapılacak olan Yapılar için Kot Tespit Tutanağını Düzenlemek,
14.    Düzenlenen Kot Tespit Tutanağı gereği Su Basman ve Temel Üstü Vizelerinin Kontrol ve onaylarını yapmak,
15.    İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Planlama Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

İDARİ BİRİM ŞEFİLİĞİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Bölüm sorumlusu, Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğe gelen–giden evrakın, dosyaların ve diğer vesikaların kayıt, zimmet ve dosyalama işlemlerini yapmaktan Müdür’e karşı sorumludur.
Müdürlüğün yazılarını yazışma kurallarına uygun olarak en kısa sürede yazmaktan ve gerekli bilgi, belge ve dosyaları bir program dahilinde bilgisayara işlemekten, Müdür’e karşı sorumludur.

Müdürlük, Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları, stratejik plan hedefleri doğrultusunda konuları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; Müdürlüğün yetki sorumluluğunda bulunan tüm İşlem ve işleri yapmak yürütmek incelemek kontrol etmek onaylamak suretiyle Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
Belediye Meclisinde ve Encümeninde, Büyükşehir Belediye Meclisinde ve Encümeninde, Komisyonlarda Müdürlüğün dosyaları ve konuları hakkında bilgi vermek sunum yapmak.
Kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlar ve talepleri değerlendirmek.
Biriminde yürütülen çalışmaların ilgili bölümler arasındaki havale işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

PLANLAMA ŞEFİ BÖLÜM SORUMLUSUNUN
GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Şefliğin yetki sorumluluğunda bulunan tüm işlem ve işleri yapmak yürütmek incelemek kontrol etmek veya memurlar vasıtasıyla yaptırmak,
2.    Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak; hazırlanan planların Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,
3.    Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgili Bakanlıklara ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak,
4.    1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilen planlara askı sürecinde yapılan itirazların takip ederek ve inceleyerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,
5.    Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak veya hazırlattırmak, Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin Meclis Kararının gereğini yapmak,
6.    Onaylı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak,
7.    Onaylı 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek,
8.    Onaylanan İmar Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnternet ortamına girişlerini yapmak ve Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğüne göndermek,
9.    Plan çalışmalarının yapılabilmesi için; ön araştırma çalışmaları, yapıldıktan sonra karar aşamasına getirmek ve planların hazırlanmasını sağlamak,
10.    Planın uygulanması amacıyla ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, uygulanma aşamasında çıkan her türlü sorun ve çelişkileri giderici çalışmaları yürütmek,
11.    İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması ile ilgili sürecin takip edilmesini sağlamak,
12.    Planlarla ilgili kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ve talepleri sonuçlandırmak,
13.    İlçe dahilinde belirlenen kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının yenilenmesine yönelik plan çalışmaları yapmak,
14.    Kentsel dönüşüm yapılmasını gerektiren sorunlu alanların dönüşüm planlarını yapmak,
15.    Toplumu bilgilendirmek amacıyla Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Rehberi hazırlamak, hazırlatmak,
16.    Vatandaşların sözlü ve yazılı müracaatında plan bilgilerini ve belediye meclisinin belirleyeceği ücret karşılığında plan, halihazır, hava fotoğrafı vb. dokümanı vermek,
17.    Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
18.    Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
19.    İhtiyaç duyulan özel faaliyet alan ya da alanları ile ilgili olarak yönetmelik çıkartılması teklifinde bulunmak,
20.    Şefliği ile diğer Şeflikler arasında koordinasyonu sağlamak,
21.    Şeflik bütçesini zamanında hazırlayarak Müdüre sunmak,
22.    Şefliğin stratejik plan ve performans programını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
23.    İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Planlama Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

PLANLAMA ŞEFLİĞİ TEKNİK PERSONEL
GÖREV TANIMI

Teknik personel, Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, planlama şefliği görev tanımında bulunan işlerde harita ekibinin çalışmalarına altlık teşkil edilecek paftaların temininden, analitik etüt çalışmaları sırasında yardımcı eleman olarak her türlü çalışmayı yapmaktan, araziyi yerinde inceleyerek yer teslim tutanakları ile fiilen yer göstermekten Planlama Şefi’ne karşı sorumludur.

HARİTA ŞEFİ BÖLÜM SORUMLUSUNUN
GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Şefliğin yetki sorumluluğunda bulunan tüm işlem ve işleri yapmak yürütmek incelemek kontrol etmek veya memurlar vasıtasıyla yaptırmak,
2.    Plan yapım sürecinde;
a.    Halihazır haritaları temin etmek,
b.    Kamu, kurum ve kuruluşlarından görüş almak,
c.    Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik etüd vb. belgeleri temin etmek,
d.    Açılım paftalarını, sentez paftası ve değerlendirme çalışmaları yaparak taslak paftaları hazırlamak,
3.    Kentsel dönüşüm yapılmasını gerektiren sorunlu alanları tespit etmek,
4.    Vatandaşların sözlü ve yazılı müracaatında plan bilgilerini ve belediye meclisinin belirleyeceği ücret karşılığında plan, halihazır, hava fotoğrafı vb. dokümanı vermek,
5.    Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
6.    Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
7.    Şefliği ile diğer Şeflikler arasında koordinasyonu sağlamak,
8.    Şeflik bütçesini zamanında hazırlayarak Müdüre sunmak,
9.    Şefliğin stratejik plan ve performans programını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
10.    Onaylanan İmar Planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanun 18. Madde uygulamalarının Parselasyon Planlarının yapmak ve yaptırmak askı işlemlerini tamamlamak gelen itirazları değerlendirmek ve Belediye Encümenine sevkini sağlamak ve onaylamak,
11.    3194 Sayılı İmar Kanunu ve 6302 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler gereği İfraz, Tevhid, Terk, İhdas ve Cins Değişikliği uygulamalarını yapmak ve yaptırmak hazırlanan dosyalarının kontrolünü yapmak Belediye Encümenine Sevkini sağlamak ve onaylamak,
12.    İlgili Kanun Yönetmelikler ve Onaylı İmar Plan Notlarına göre Yapılaşması yapılacak olan Yapılar için Kot Tespit Tutanağını Düzenlemek,
13.    Düzenlenen Kot Tespit Tutanağı gereği Su Basman ve Temel Üstü Vizelerinin Kontrol ve onaylarını yapmak,
14.    İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Planlama Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

HARİTA ŞEFİLİĞİ TEKNİK PERSONEL
GÖREV TANIMI

Teknik personel, Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, harita şefliği görev tanımında bulunan işlerde planlama ekibinin çalışmalarına altlık teşkil edilecek paftaların temininden, analitik etüt çalışmaları sırasında yardımcı eleman olarak her türlü çalışmayı yapmaktan, araziyi yerinde inceleyerek yer teslim tutanakları ile fiilen yer göstermekten Harita Şefi’ne karşı sorumludur.

İDARİ BİRİM ŞEFİ BÖLÜM SORUMLUSU
GÖREV TANIMI

1.    Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Şefliğin yetki sorumluluğunda bulunan tüm işlem ve işleri yapmak yürütmek incelemek kontrol etmek veya memurlar vasıtasıyla yaptırmak,
2.    Evraklarla ilgili işlemlerin en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlamak; dosya, belge ve resmi yazıların gereğini yerine getirmek; sonuçlanan evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak; her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,
3.    Müdürlük adına tutulan tüm kayıt defterlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak ve evrak üzerindeki tüm verileri bilgisayar ortamına işlemek,
4.    Gelen–giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütmek; gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağını kurmak; kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenleme işlerini yürütmek,
5.    Yapılan tüm işlerin, yazışmaların ve harita, plan ve diğer paftaların arşivleme işlerini yapmak,
6.    Müdürlük personeline ait yıllık izin onaylarını almak; izne ayrılan veya rapor alan personelin gidiş-dönüşünü izleyerek ilgili Müdürlüklere bildirim yapmak,
7.    Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, yazıların ilgili birimlere intikalini sağlamak,
8.    Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak; gerektiğinde personeller arasında sirküle etmek,
9.    Müdürlüğün malzeme, ayniyat, demirbaş vb. işlerini takip etmek ve kayıt tutmak; kırtasiye ve büro malzemesi temini ve tevzisini ilgili Müdürlüklerle koordineli olarak yürütmek,
10.    Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
11.    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur,
12.    Şefliği ile diğer Şeflikler arasında koordinasyonu sağlamak,
13.    Şeflik bütçesini zamanında hazırlayarak Müdürlüğe sunmak,
14.    Şefliğin stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
15.    İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Planlama Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak

duyurular
ihale ilanları
Etkinlikler