Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

258 / Meclis kararı

258 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 258 /

ÖZÜ : Belediyemiz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı birimi tarafından hazırlanan  “Alanya Belediyesi Günü Birlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtlarının Ruhsatlandırılması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e “Gezi tekneleri ile ilgili bu işi yapanların Hizmet içi eğitim almaları şarttır.” Cümlesinin de ilave edilerek aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Belediyemiz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı birimi tarafından hazırlanan  “Alanya Belediyesi Günü Birlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtlarının Ruhsatlandırılması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e “Gezi tekneleri ile ilgili bu işi yapanların Hizmet içi eğitim almaları şarttır.” Cümlesinin de ilave edilerek aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

ALANYA BELEDİYESİ GÜNÜ BİRLİK YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN DENİZ TAŞITLARININ RUHSATLANDIRILMASI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

AMAÇ:

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, yolcu taşıyan deniz taşıtlarına ruhsat verilmesinde ve işletilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM:

MADDE 2: Bu yönetmelik, yolcu taşıyan deniz taşıtlarına ruhsat verilmesine dair işlemler ve işletilmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

DAYANAK:

MADDE 3: Bu yönetmelik 13.07.2005/5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/c, 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliği’ nin 32. Maddesinin 8. bendine ve 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği’ ne istinaden hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

a)      Belediye: Alanya Belediyesi’ ni

b)     Deniz Taşıtı: Alanya Belediyesi’ nin Meclis Kararı ile belirleyeceği yolcu taşımacılığı yapacak deniz taşıtını

c)      Ruhsat: Belediye sınırları içinde veya belediye sınırları içerisinden hareketle herhangi bir şekilde yolcu taşımacılığı yapan deniz taşıtlarına Alanya Belediyesi tarafından verilecek ruhsatı

d)     Ruhsat Ücreti: Belediye Meclisince her yılın gelir tarifesinde belirlenen ücreti

e)      Kooperatif: İlgili kooperatif ve/veya kooperatifleri,

f)       İşletici: Alanya Belediyesi’ nin Meclis Kararı ile belirleyeceği yolcu taşımacılığı yapacak deniz taşıtı’ nı işleten gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

g)      Tesis İşleticisi: An itibariyle Balıkçı Barınağını işleten tüzel kişi.

İKİNCİ KISIM

Ruhsat Talebi, Ruhsat Talebinin Değerlendirilmesi, Ruhsat Devirleri, Belediye’ nin Sorumlulukları, Kooperatiflerin Sorumlulukları,  İşleticiler ve Personellerinin Uyması Gereken Kurallar

RUHSAT TALEBİ:

MADDE 5:  Ruhsat taleplerinde işletmecilerden istenecek belgeler;

a)      Başvuru Dilekçesi

b)     Kooperatif Üyelik Belgesi

c)      Tonilato Belgesi

d)     Denize Elverişlilik Belgesi

e)      Deniz Taşıtı Sahibi Kimlik Belgesi ve İkametgâh Belgesi (Alanya İlçesinde en az 5 Yıl ikamet ettiğinin belgelenmesi esastır.)

f)       Deniz Taşıtı Sahibi Kaptanlık Belgesi veya herhangi bir kaptan ile yapılacak iş sözleşmesi

g)      Tüzel Kişilerde Ana Sözleşme ve Şirket İmza Sirküleri, kuruluştan itibaren tüm ticari sicil gazeteleri

h)     Sabıka Kaydı Belgesi detayları ile ( Türk Ceza Kanunu’ nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227’ nci maddeleri ve diğer yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak)

i)        Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmiş olan sınırlı sayıda deniz aracı listesinde bulunması istenir.

j)       Ticaret Odası Kayıt Belgesi

k)     Vergi Levhası

RUHSAT TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

MADDE 6:  Ruhsat müracaatları evrakların tamamlanmasından sonra Alanya Belediyesi ilgili birimi tarafından en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek düzenlenir. Müracaatın uygun görülmesi durumunda Belediye Meclisi’ nce belirlenen tarife üzerinden harç alınarak ruhsat işlemi tamamlanır. Yapılan müracaatlarda eksik veya mevzuata aykırı evrak tespiti durumunda gerekçesi belirtilerek talep reddedilir.

RUHSAT DEVİRLERİ:

MADDE 7:  Ruhsat devirlerinde başvuru esnasında istenen evraklar ve şartlar talep edilir. Yapılan müracaat ilgili birim tarafından en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek düzenlenir. Müracaatın uygun görülmesi durumunda Belediye Meclisi’ nce belirlenen tarife üzerinden harç alınarak ruhsat işlemi tamamlanır.

BELEDİYE’ NİN SORUMLULUKLARI:

MADDE 8: Bu hususta;

a)      Alanya Limanda faaliyet gösterecek olan teknelerin sayıları Alanya Belediyesi Meclisi’ nin alacağı karar ile sınırlandırılır.

b)     Alanya Limanında çalışacak olan Deniz taşıtlarının sayısının arttırılıp azaltılmasında Alanya Belediyesi Encümeni yetkilidir.

c)      Alanya Limanında faaliyet gösterecek olan tekneler uzunluk, genişlik, derinlik, kullanılan malzeme türü durumuna göre bağlama planını yapar. Bu plana göre iskelelerdeki bağlama sıralarını dikkate alarak, hangi geminin hangi numaraya bağlanacağını gösterir ve bu numaraya göre ilgili birim tarafından ruhsatlandırılır. Ayrıca balıkçı tekneleri, özel tekneler ve barınağı kullanmasına müsaade edilen diğer tekne ve gemiler idarenin göstereceği bağlama planına göre bağlama yapmak zorundadır.

d)     Gemilerin barınağa giriş, bağlama, kalkış ve çıkışlarını düzenler. Barınaktan sürekli veya geçici olarak yararlanan gemi sahibi için gerekli kayıtları tutar. Bu hususta idarenin uygun görmesi durumunda ilgili kooperatifler ile koordineli çalışır.

e)      Barınakta huzur, güven, ve emniyeti bozan deniz taşıtları hakkında ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışır ve ilgili kanunlar gereğince cezai yaptırımları uygular.

f)       Barınağın normal çalışma saatlerini düzenleyerek uyulması hususunda gerekli kontrolleri yapar. Bu hususta idarenin uygun görmesi durumunda ilgili kooperatifler ile koordineli çalışır.

g)      Alanya Limanında faaliyet gösteren bir deniz aracının devrinden 1 (bir) yıl geçmeden yerine aynı yolcu kapasiteli deniz aracı veya % 30 kontenjan arttırarak getireceği deniz aracına ilgili birim tarafından ruhsat düzenlenir.

h)     Alanya Limanında kaydı bulunan gerçek veya tüzel kişinin yeni deniz taşıtı yaptırdığını bir dilekçe ekinde projesi ile ilgili birime sunması sonucu idarece uygun görülmesi durumunda, devir esnasında aranan 1 (bir) yıl içinde ruhsatlandırılması şartı 2 (iki) yıla çıkartılarak süre bitiminde ilgili birim tarafından ruhsatlandırılır. Ayrıca deniz taşıtının doğal afet, yangın, hukuki sorunlar v.b. durumlarda barınak içerisinde hakkı 2 (yıl) korunur.

i)        Günü birlik gezi tekneleri ile ilgili kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı havuz veya sıra projesi Alanya Balıkçı Barınağı işletmecisinin görüşü alındıktan sonra Alanya Belediyesi Encümenince onaylanır.

j)       Günü birlik gezi teknelerinin, kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı ücret tarifesi, Alanya Belediyesi Encümenince onaylanır.

k)     Günübirlik gezi teknelerinin çalışma saatleri her yılın şubat ayında Alanya Belediyesi encümenince belirlenir.

KOOPERATİFLERİN SORUMLULUKLARI:

MADDE 9:  Bu hususta;

a)      İlgili Kooperatifler üyelerinin dirlik ve düzeninin sağlanmasında sorumludur.

b)     Üyelerinin karşılaştığı problemler karşısında çözüm üretme hususunda ilk yetkilidir.

c)      12 (on iki) kişi kapasite altı balıkçı tipi teknelerin ve 12 (on iki) kişi kapasite üstü günü birlik deniz taşıtlarının, ilgili kooperatifleri tarafından belirlenmiş şartlara ve uyulması gereken kurallara; Alanya Belediyesi tarafından çıkartılan Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun olarak hareket edip etmediğinin tespitini yapar. Alanya Belediyesi ve diğer ilgili kurumlara bildir ve İlgili kurumlarca yapılacak işlemlerin takibini yapar.

d)     Alanya Belediyesi Meclisince belirlenecek listede adı geçen deniz taşıtları, Alanya Belediyesi encümenince ilave edilecek veya çıkartılacak deniz taşıtlarını Kooperatifi’ ne kayıt eder veya çıkarır.

e)      Ruhsatı ile birlikte devri yapılan geminin yeni sahibi, Alanya Belediyesi’ nin ilgili Yönetmeliğinde ki hususlara, Kooperatifin kural ve talimatlarına uyacağını, ayrıca devir aldığı kişinin Alanya Belediyesi ve Kooperatife karşı olan yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt eder.

f)       Alanya Limanında faaliyet gösterecek olan deniz taşıtlarının bağlı bulunduğu kooperatif çalışma usul ve esaslar hakkında üretecekleri projelerini Alanya Belediyesi’ nin görüşüne sunar.

g)      Kooperatif yıl içerisinde belirlediği şartlara ve uyulması gereken kurallara aykırı hareket eden üyelerine uygulayacağı cezaları yönetim kurulunun imzası ile Alanya Belediyesi’ ne sunar.

h)     Günü birlik gezi tekneleri kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı havuz veya sıra projesi Alanya Balıkçı Barınağı işletmecisinin görüşü alındıktan sonra Alanya Belediyesi Encümeninin onayına sunar.

i)        Günü birlik gezi teknelerinin, kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı ücret tarifelerini, Alanya Belediyesi Encümeninin onayına sunar.

İŞLETİCİLER VE PERSONELLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

MADDE 10: Bu yönetmelik gereği deniz aracı sahipleri aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler.

a)      Deniz taşıtlarının mutfak ve tuvaletleri Alanya Belediyesi’ nin belirlediği hijyen standartlarını taşımalıdır.

b)     Deniz taşıtlarının sahipleri işyeri açma ruhsatını almakla yükümlüdür. Ruhsatı bulunmayan deniz taşıtları ticaretten men edilir.

c)      Deniz taşıtları kanunlarla belirtilmiş ve Liman Başkanlığınca tebliğ edilen tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

d)     Deniz taşıtları kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması yapamazlar.

e)      Deniz taşıtlarının sahipleri personelinin yönetmeliğe aykırı davranışlarından dolayı  ilgili kurumlara ve kooperatiflerine karşı yükümlüdür.

f)       Deniz taşıtlarının sahipleri gerekli olan her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

g)      Deniz taşıtları sahipleri Alanya Belediyesi’ nin belirleyeceği sıralama sistemine uymakla yükümlüdür.

h)     Deniz taşıtları personelinin tamamının yaka kartı takması zorunludur.

i)        Deniz taşıtları sahipleri her tur öncesinde personel ve müşteri listesini ilgili kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

j)       Deniz taşıtlarının tur bitiminde çöplerini rıhtıma çıkarmaları yasak olup, Alanya Belediyesi çöp araçlarına teslim etmelidir.

k)     Deniz Taşıtları çevre ve deniz kirliliğine sebep olabilecek hususlardan kaçınmalıdır.

l)        Deniz taşıtlarında çalışacak olan personeller kooperatif’ in belirleyeceği tek tip kıyafetlerle çalışacak olup, personelinin üstsüz ve bakımsız bir şekilde rıhtımda dolaşmaları yasaktır.

m)   Deniz taşıtlarının sahipleri ve personeli kooperatifleri ile uyum içerisinde çalışmakla yükümlüdür.

n)     Deniz taşıtlarının personelinin rıhtım üzerinde oturmaları, gezinti yapan vatandaşları ve misafirleri rahatsız etmeleri yasaktır.

o)      Deniz Taşıtlarının rıhtım içerisinde her türlü müzik yayını yapması yasaktır.

p)   Deniz taşıtlarının tur bittikten sonra teknede personel dışında kişi bulundurması    

      yasaktır.

r)        Deniz taşıtları Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Mavi Kart Uygulaması’ na geçmek zorundadır.

s)         Deniz taşıtları ambalaj atıklarını ayrı toplamak zorundadır.

t)         Ticari faaliyette bulunacak günü birlik gezi teknelerinin kooperatif ve/veya kooperatiflere üye olması zorunludur.

u)       “Gezi tekneleri ile ilgili bu işi yapanların Hizmet içi eğitim almaları şarttır.”

ÜÇÜNCÜ KISIM

Denetim ve Ceza Vermeye Yetkili Kurullar,  Yönetmelikte Yenileme ve/veya Değişiklik Yapma Yetkisi, Yürütme, Yürürlük

DENETİM ve CEZA VERMEYE YETKİLİ KURULLAR:

MADDE 11:

a)      Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan denetimlerde bu yönetmelik  hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tanzim edilecek tutanağın bir sureti fiili yapan Deniz taşıtını o an işletene teslim edilir. Tutanağın ikinci sureti Belediye Encümenine havale edilir. Tutanağın üçüncü sureti Zabıta Müdürlüğünce saklanır.

b)     Eğer ilk madde gereğince deniz taşıtı ticaretten men edilmiş ise,gerekli yükümlülükler yerine getirilinceye kadar deniz aracı bağlanır.

c)      Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen zabıt tutanağına göre verilen idari para cezası ve belediyeye olan sair borçların tamamı ödenmeden deniz taşıtlarının devir  işlemi yapılmaz.

d)     Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Liman Başkanlığı, ilgili kooperatif ve/veya kooperatifler, ilgili kurum ve kuruluşlar yönetmelik hükümlerini uygulamaya yetkilidir.

e)      Bu yönetmelik kapsamında belirlenen kurallara riayet edilmemesi durumunda, gerçek veya tüzel işleticiler için  ilgili kanunlar gereğince gerekli cezai hükümler uygulanır.

YÖNETMELİKTE YENİLEME VE/VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ:

MADDE 12: Alanya Belediyesi işbu yönetmeliğin tüm maddelerini günün şartlarına göre yeniden düzenlemeye ve/veya değişiklik yapmaya yetkilidir.

YÜRÜTME:

MADDE 13: Bu yönetmelik Alanya Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve ilgili belediye birimleri tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 14 : Bu yönetmelik Alanya Belediyesi Meclisinde onaylanıp kesinleştikten sonra yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE:

GEÇİCİ MADDE 1:  02 Mart 2006 tarih ve 48 sayılı Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren rapor  bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2:  04 Mayıs 2006 tarih ve 123 sayılı Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Belediye Encümenince alınan 13.04.2006 tarih ve 968 sayılı karar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3: 05 Aralık 2006 tarih ve 234 sayılı Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Alanya Belediyesi Balıkçı barınağı Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştır.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı